Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – »SocioLab«

Projekt »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo »SocioLab«« je namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

Projekt prispeva k reševanju nekaterih ključnih, v Regionalnem razvojnem programu za Podravsko razvojno regijo 2014−2020, identificiranih izzivov. Reševanje teh izzivov bi potekalo preko:

 • spodbujanja družbeno inovativnega (socialno)podjetniškega in zadružnega podjetništva, z namenom kreiranja novih delovnih mest za ranljive ciljne skupine,
 • z razvojem produktov za reševanje izzivov socialne izključenosti,
 • povečanja razvojnih priložnosti v regiji in
 • zagotavljanja konkurenčnega, trajnostnega in participatornega razvoja Podravske regije.

Projekt bo v obdobju 2018−2021 vodil k:

 • vzpostavitvi ekosistema regijskega mrežnega laboratorija za socialno ekonomijo v Podravski regiji,
 • vzpostavitev 5 območnih informacijskih točk za razvoj socialne ekonomije v regiji.

Namen projekta je vzpostaviti celovit ekosistem za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

Splošni cilji projekta so:

 • zagotoviti povezan in celovit ekosistem za podporo razvoju socialne ekonomije v Podravski regiji,
 • aktivirati in opolnomočiti posameznike in iniciative, da zaženejo socialno podjetniške, zadružne in druge podjetniške podjeme ter ustvarjajo kvalitetna in trajna delovna mesta v sektorju socialne ekonomije,
 • usposobiti posameznike in iniciative, da razvijajo (družbeno) inovativne produkte (storitve in proizvode), s katerimi prispevajo k višanju kvalitete življenja in k socialni vključenosti v Podravski regiji,
 • povečati prepoznavnost in pomen socialne ekonomije za družbeni in gospodarski razvoj regije.

Učinki projekta bodo:

 • vzpostavljen 1 ekosistem (regijski mrežni laboratorij) za socialno ekonomijo v Podravski regiji;
 • vzpostavljenih 5 območnih informacijskih točk za razvoj socialne ekonomije v regiji;
 • izvedeno diagnosticiranje stanja, pripravljeni razvojni načrti ter izvedena usposabljanja in mentorstvo / coaching vsaj 30 socialnim podjetjem oz. organizacijam v sektorju socialne ekonomije;
 • vključitev vsaj 200 oseb v programe usposabljanja (vključeni vsi deležniki socialnega podjetništva: osebe, ki zaganjajo socialna podjetja in zadruge ali delujejo v le-teh, osebe zaposlene v podpornem okolju za socialno ekonomijo, osebe predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti ter razvojnih organizacij v lokalnih okoljih);
 • izvedena podpora pri ustvarjenih ali ohranjenih vsaj 40 novih delovnih mest v socialnih podjetjih in zadrugah;
 • razvit 1 program z gradivi in Izvedba programa podpore (10x) (usposabljanje in mentorstvo/ coaching) pri zagonu socialno-podjetniških in družbeno inovativnih podjemov;
 • izvedena podpora pri razvoju vsaj 30 družbeno inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo razviti v socialnih podjetjih in zadruga;.
 • izvedba 4 nagradnih natečajev (2018, 2019, 2020 in 2021) za najbolj družbeno inovativen socialno-ekonomski podjem regije Podravje in 2 nagradnih natečajev za naj etičnega investitorja (2020 in 2021);
 • izvedba promocijske kampanje ter štirje predstavitveni sejmi z dnevi odprtih vrat podjetij v sektorju socialne ekonomije (1x letno);
 • izvedba 1 mednarodne strokovne konference o socialni ekonomiji.

Ciljne skupine projekta so:

 • (potencialni) podjetniki, socialni podjetniki, zadružniki,
 • (socialno)podjetniške iniciative in socialna podjetja v vseh fazah razvoja,
 • zadružne iniciative, zadruge v vseh fazah razvoja,
 • strokovno in tehnično osebje ter izvajalci storitev in programov podpornega okolja za (socialno)podjetništvo, zadružništvo in družbeno inoviranje,
 • deležniki lokalnega okolja (samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi) ter širša javnost.

Projekt bo posredno nagovarjal tudi sledeče ciljne skupine:

 • brezposelni in iskalci zaposlitve,
 • študenti, mladi, starejši,
 • pripadniki ranljivih družbenih skupin (osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejši iz socialno ogroženih okolij, skupine prebivalstva z večjim tveganjem revščine).

Vse aktivnosti so za ciljne skupine brezplačne.

Projekt SocioLab je skladen z osnutkom Strategije razvoja Slovenije (SRS), saj ustvarja nova delovna mesta, krepi ustvarjalnost in (socialno) podjetništvo ter viša zaposlenost delovno sposobnega prebivalstva. Prav tako projekt prispeva k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov ter višji socialni vključenosti vseh prebivalcev.

Več informacij lahko dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja