Aktualne možnosti, ki jih nudimo malim in srednje velikim podjetjem z EU sredstvi

Z razpisi za mala in srednje velika podjetja se med drugim spodbuja inovativna start-up podjetja, naložbe v raziskave in inovacije, povezave in sinergije med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževalnim sektorjem.  Spodbuja se vlaganje v  poslovno infrastrukturo. Podjetja se spodbuja k usmeritvi za uporabo obnovljivih virov energije in za energetsko učinkovitost javnih stavb, ter k razvoju IKT tehnologij za lažje poslovanje. Spodbujajo se ukrepi za večjo urbano mobilnost in izboljšanje kakovosti zraka, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrbo s kakovostno pitno vodo ter rast podjetij na področju lesa.

Trenutni aktualni javni razpisi so:

Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije;

Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017;

Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1;

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017;

-Sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017;

Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020;

Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn;

Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017.

Namen javnega razpisa Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije je krepitev raziskovalno-razvojno-inovacijskega sodelovanja sicer neodvisnih deležnikov, to je gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige in zagotovitev celovitega podpornega okolja. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti strateško razvojno-inovacijska partnerstva na vseh prednostih področjih Strategije pametne specializacije: pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, trajnostni turizem, tovarne prihodnosti, zdravje – medicina, mobilnost ter razvoj materialov kot končnih produktov. Razpis je večfazni, druga faza je odprta do novembra 2017.

Cilj javnega razpisa Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 je podpreti do 111 podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na tujih trgih in jim s tem znižati tveganje vstopa na izbran, nov tuj trg oziroma znižati tveganje vstopa na obstoječ tuj trg z novim izdelkom. Torej želimo sofinancirati izdelavo tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov oziroma storitev na nov tuj trg s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki širijo svoje poslovanje na tujih trgih. Olajšati želimo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižati vstopne stroške. Razpis se izteče 2. junija 2017.

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1 sofinancira izdelave študij izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje. Prvi rok se bo zaključil 15. maja letos, naslednji rok pa bo 15. maja prihodnje leto.

Le še do 17. maja 2017 je možna prijava na javni razpis Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017, s katerim želimo sofinancirati stroške pridobivanja in certificiranja po mednarodnih standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, s čimer bodo dvignili kakovost poslovanja oz. izdelkov in povečali možnosti pri vstopu na nove tuje trge.

Pri javnem razpisu Sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 je namen sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij. Prijava na razpis za drugo odpiranje je možna do 12. junija 2017.

Predmet sofinanciranja pri javnem razpisu Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 so finančne spodbude, namenjene naložbam v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire in v mikro sisteme. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječi daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Razpis je odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 7. junija naslednje leto.

S Sofinanciranjem operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn želimo povečati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Javni razpis se sofinancira iz Kohezijskega sklada, vloge za prvo odpiranje pa morajo biti oddane do 28. septembra letos.

Namen javnega razpisa Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017  je spodbuditi rast malih in srednje velikih podjetij na področju rabe lesa in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Razpis je odprt le še do 16. maja letos.

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja