Aktualne možnosti zaposlovanja preko sofinanciranja s strani različnih EU skladov

Za različne ciljne skupine brezposelnih je na voljo več oblik sofinanciranja zaposlitev preko različnih Evropskih skladov. V slednjem so predstavljena tri javna povabila in javni razpis.

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2016/2017,

katero se vodi preko Zavoda RS za zaposlovanje. Evropska sredstva za sofinanciranje so iz Evropskega socialnega sklada.

Ciljne skupine brezposelnih

V usposabljanje na delovnem mestu vključimo brezposelne, stare do 29 let oziroma mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

Pri vključevanju brezposelnih iz ciljne skupine, ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc, dajemo prednost:

 

 • brezposelnim, ki v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v noben program,
 • brezposelnim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • brezposelnim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • brezposelnim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
 • brezposelnim, ki so dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.

Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.

Usposabljanje traja:

 • 2 meseca (če se vključi oseba iz ciljne skupine, ki že ima delovne izkušnje) ali
 • 3 mesece (če se vključi oseba iz ciljne skupine, ki je iskalka prve zaposlitve).

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev.

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Javno povabilo

 

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

 

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Zaradi porabe sredstev lahko povabilo predčasno zapremo, za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo v koledarskem letu, kar bo objavljeno tudi na spletni strani ZRSZ.

Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu,

katero se vodi preko Zavoda RS za zaposlovanje. Evropska sredstva za sofinanciranje so iz Evropskega socialnega sklada.

Ciljne skupine brezposelnih

 

V usposabljanje na delovnem mestu vključimo brezposelne, ki so:

 • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
 • stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni),
 • stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece.

Pri vključevanju brezposelnih iz ciljnih skupin, ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc, dajemo prednost:

 • brezposelnim, ki v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v noben program,
 • brezposelnim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • brezposelnim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • brezposelnim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
 • brezposelnim, ki so dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.

Na kratko o povabilu

 

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.

Usposabljanje traja:

 • 2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) ali
 • 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta).

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev.

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Javno povabilo

 

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

 

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Zaradi porabe sredstev lahko povabilo predčasno zapremo, za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo v koledarskem letu, kar bo objavljeno tudi na spletni strani ZRSZ.

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih,

katero se vodi preko Zavoda RS za zaposlovanje. Evropska sredstva za sofinanciranje so iz Evropskega socialnega sklada.

Ciljne skupine brezposelnih

 

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju bomo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:

 • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
 • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Na kratko o povabilu

 

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev.

Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Pred elektronsko oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Javno povabilo

 

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim delodajalcem, in drugo.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 12. 4. 2017 od 10.00 in najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017,

kateri se vodi preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020). Evropska sredstva za sofinanciranje so iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 PREDMET PODPORE

1.1. V skladu s 4. členom uredbe za mlade kmete je predmet podpore dodelitev nepovratnih sredstev mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

1.2. V skladu s 5. točko 2. člena uredbe za mlade kmete so kmetijsko gospodarstvo iz prejšnje točke kmetija, samostojni podjetnik posameznik in gospodarska družba z enim družbenikom.

UPRAVIČENEC

2.1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete je na dan oddaje vloge na javni razpis upravičenec do podpore v okviru podukrepa 6.1:

2.1.1. mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva,

2.1.2. družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja ter

2.1.3. samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva.

2.2. Mladi kmet je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost v skladu s točkama 4.2.9. in 4.2.10. tega javnega razpisa ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo.

 

2.3. V skladu z drugim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete mora biti samostojni podjetnik posameznik vpisan v poslovni register največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis in imeti v evidencah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve navedene izključno kmetijske dejavnosti.

2.4. V skladu s tretjim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete mora biti družba z enim družbenikom vpisana v sodni register največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis in imeti v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe, v statutu navedene izključno kmetijske dejavnosti.

2.5. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev kmetijskega gospodarstva še ne sme biti dokončana.

2.6. V skladu s petim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete se kot vzpostavitev kmetijskega gospodarstva šteje, da je

2.6.1. upravičenčeva lastninska pravica nad kmetijskim gospodarstvom vpisana v zemljiško knjigo;

2.6.2. mladi kmet, vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva. Družba z enim družbenikom iz podtočke 3.1.2. tega javnega razpisa oziroma samostojni podjetnik posameznik iz podtočke 3.1.3. tega javnega razpisa je vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva;

2.6.3. izpolnjen prvi mejnik iz poslovnega načrta; prvi mejnik v poslovnem načrtu mora biti vzpostavitev knjigovodstva. Kadar ima knjigovodstvo že vzpostavljeno, mora biti prvi mejnik v poslovnem načrtu vključitev mladega kmeta v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, če jo načrtuje. V preostalih primerih mora biti izpolnjen prvi cilj iz poslovnega načrta. S tem dejanjem je vzpostavitev kmetije dokončana.

2.7. Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev kmetijskega gospodarstva še ne sme biti dokončana, pri čemer se v skladu s šestim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete kot dokončana vzpostavitev kmetijskega gospodarstva šteje, če je upravičenec:

2.7.1.    zemljiškoknjižni lastnik ali v primeru fizične osebe solastnik kmetijskega gospodarstva skupaj z zakonskim, zunajzakonskim partnerjem ali partnerjem sklenjene oziroma nesklenjene istospolne partnerske zveze v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;

2.7.2. v primeru fizične osebe vpisan v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva v obdobju do največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Prav tako pred več kot 24 meseci ni smel biti vpisan v RKG kot samostojni podjetnik posameznik ali kot družba z enim družbenikom. Prav tako v tem obdobju ni smel biti v sodni register vpisan kot poslovodja družbe z enim družbenikom, ki ima v statutu navedene izključno kmetijske dejavnosti;

2.7.3. v primeru samostojnega podjetnika posameznika vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Samostojni podjetnik posameznik ni smel biti nikoli vpisan v RKG kot nosilec – fizična oseba ali kot družba z enim družbenikom. Prav tako v tem obdobju ni smel biti v sodni register vpisan kot poslovodja družbe z enim družbenikom, ki ima v statutu navedene izključno kmetijske dejavnosti;

2.7.4. v primeru družbe z enim družbenikom vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva in v sodni register v obdobju do največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Mladi kmet kot edini družbenik in poslovodja družbe z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva, ni smel biti nikoli vpisan v RKG kot fizična oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, ali biti poslovodja ali ustanovitelj ali družbenik pravne osebe, ki je bila kot nosilka kmetijskega gospodarstva vpisana v RKG.

2.8. V skladu s sedmim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete lahko ne glede na določbe podtočk 3.7.2., 3.7.3. in 3.7.4. tega javnega razpisa postane nosilec kmetijskega gospodarstva v obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, če pred tem obdobjem še ni prejel sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike, razen iz ukrepa 111 usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 oziroma ukrepa 1 prenos znanja in dejavnosti informiranja iz PRP 2014–2020, in pred tem 24-mesečnim obdobjem kmetijsko gospodarstvo ni imelo v RKG vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva.

2.9. V skladu s peto alinejo šestega odstavka 5. člena uredbe za mlade kmete mora upravičenec izpolniti pogoje iz podtočk 3.6.1 in 3.6.2 tega javnega razpisa v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, vendar najpozneje do vložitve vloge na javni razpis.

2.10. V skladu z osmim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete se šteje, da je upravičenec – fizična oseba postal izključni lastnik ali solastnik kmetijskega gospodarstva, ko je postal lastnik oziroma solastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri čemer mora v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis postati lastnik oziroma solastnik več kot 50 odstotkov površin zemljišč, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo. Upravičenec – fizična oseba iz prejšnjega stavka, ki postane izključni lastnik nepremičnin in ustanovi družbo z enim družbenikom, mora na družbo prenesti lastninsko pravico vseh prevzetih nepremičnin iz prejšnjega stavka. Prenos kmetijskega gospodarstva je v celoti izveden z dnem, ko je prenesena lastninska pravica na vseh nepremičninah, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo. Kot datum prenosa lastninske pravice se šteje dan vpisa v zemljiško knjigo v skladu z zakonom, ki ureja zemljiško knjigo. Stranka pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo na podlagi pravnomočnega sklepa o vpisu v zemljiško knjigo, datum učinkovanja vpisa pa je datum vloženega zemljiškoknjižnega predloga za vpis v zemljiško knjigo. Upravičenec mora postati lastnik vseh nepremičnin do dneva oddaje vloge na javni razpis.

2.11. Upravičenec mora v poslovnem načrtu označiti prvi mejnik oziroma cilj, s katerim bo zaključil vzpostavitev kmetijskega gospodarstva. V skladu s prvim stavkom 1. točke 9. člena uredbe za mlade kmete mora mejnik oziroma cilj iz prejšnjega stavka izpolniti v roku 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev in v skladu z drugim stavkom 3. točke 9. člena uredbe za mlade kmete dokazilo o izpolnitvi v 30 dneh po izpolnitvi poslati na agencijo. Z izpolnitvijo prvega mejnika ali cilja se šteje, da je vzpostavitev kmetije dokončana.

2.12. V primeru, ko upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis še nima vzpostavljenega knjigovodstva v skladu s podtočko 6.1.2. tega javnega razpisa, ga mora izbrati kot prvi mejnik oziroma cilj in vzpostaviti z začetkom novega koledarskega leta po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev. V skladu s šesto alinejo šestega odstavka 5. člena uredbe za mlade kmete se mora upravičenec v primeru, ko je ob oddaji vloge na javni razpis že imel vzpostavljeno knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo, v devetih mesecih od datuma odločbe o pravici do sredstev vključiti v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, če vključitev načrtuje. Če ima že vzpostavljeno knjigovodstvo in je vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma zadevne vključitve ne načrtuje, mora izpolniti prvi cilj iz poslovnega načrta. S tem dejanjem je vzpostavitev kmetijskega gospodarstva dokončana.

Rok za prejem ponudb je 27.6. 2017.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja