Javni razpis “Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020”

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

Cilji javnega razpisa so:

–              povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;

–              zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;

–              vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;

–              zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;

–              povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in

–              usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.

Rok za prijavo na javni razpis je do 16. marca 2020.

Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, v Ljubljani vas vljudno vabi, da se udeležite predstavitvene delavnice, ki bo 10. februarja v veliki sejni sobi v pritličju ministrstva. Ura predstavitve bo določena naknadno.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-podporno-okolje-za-delovanje-na-podrocju-kulture-2020/

Fina EU točka se bo tudi letos predstavila na 12. INFORMATIVI 2020, 24. in 25. januar 2020, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Imate idejo, pa ne veste na koga se obrniti? Fina EU točka – kontaktna točka o možnostih sofinanciranja iz Evropskih skladov.

Kaj je Fina EU točka?

Pomoč in podpora pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov, sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev potencialnim prijaviteljem in samim izvajalcem projektov.

Kaj je cilj Fine EU točke?

Uporabnikom nuditi prijazen informacijski servis s področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih finančnih mehanizmov, zagotavljati hitre, pravilne in pregledne informacije o možnostih financiranja za posamezne ciljne skupine, predstavljati dobre zgodbe in preko njih rezultate in učinke s področja evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov, ozaveščati o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije in krepiti prepoznavnost evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji, krepiti ozaveščenost potencialnih prijaviteljev projektov o pravilih in pomenu njihovega spoštovanja ter posredovati enotna in jasna tolmačenja, biti povezovalni člen med institucijami, ki so vključene v izvajanje evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov, krepiti kredibilnost posameznih ukrepov/ciljev/reform in krepiti zaupanje javnosti vanje.

Kako deluje Fina EU točka?

-v okviru spletne strani eu-skladi.si,

-elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si,

-brezplačne telefonske številke 080 20 23, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.

Zakaj smo vzpostavili Fino EU točko za informacije s področja evropske kohezijske politike in finančnih mehanizmov?

Z vzpostavitvijo Enotne kontaktne točke želimo predvsem zagotoviti informacije na enem mestu.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete na 12. Informativi 2020!

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, javni razpis

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 5. javni razpis »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.

Predmet  javnega  razpisa  je  dodelitev  nepovratnih  sredstev  iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin(LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah.

Cilj podukrepa je reševanje  specifičnih  lokalnih  problemov,  prenos  dobrih  praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Višina razpisanih sredstev znaša do vključno 3.100.000 evrov. Delež  sredstev je iz  Evropskega  kmetijskega  sklada  za  razvoj podeželja in znaša  80  odstotkov,  delež  sredstev pa iz  proračuna Republike Slovenije in znaša 20 odstotkov.

Vloge sprejemajo od 6. 1. 2020 do vključno 28. 2. 2020.

Vse informacije o javnem razpisu dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, oziroma na spletni strani:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2019/12_DECEMBER/5-javni-razpis-za-podukrep-19-3/JR_podukrep_19_3_10_12_-_cistopis_P.pdf

 

 

4. javni razpis Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.466.875,34 eurov, od tega delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. januarja 2020 do vključno 27. marca 2020.

Informacije o javnem razpisu dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in INFO točkah KGZS.

Več o razpisu lahko dobite na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-191213085316/

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije. Operacijo v okviru javnega razpisa bosta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletne operacije za gradnjo jezikovnih virov in tehnologij. Ministrstvo za kulturo bo v okviru tega javnega razpisa sofinanciralo en raziskovalno-razvojni projekt, sestavljen iz več sklopov kot so  vzdrževanje in nadgradnja korpusov, govorne tehnologije, semantični viri in tehnologije, strojno prevajanje, terminološki portal in vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije. Na javnem razpisu bo izbran en konzorcij izvajalcev.

Cilj javnega razpisa je učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja. Skladno z navedenim želi Ministrstvo za kulturo s tem razpisom prispevati k boljši izrabi raziskovalnega potenciala raziskovalcev na področju jezikovnih virov in tehnologij z njihovo mobilnostjo med akademsko in podjetniško sfero. Predlagani sklopi pokrivajo potrebe po majkajočih računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za raziskovalne organizacije, podjetja in širšo javnost. Na podlagi izvedenih produktov in odprtega dostopa do rezultatov raziskovalnega dela (tudi do delnih rezultatov v vmesnih fazah izvajanja) bo mogoča nadgradnja  organiziranega skladiščenja, vzdrževanja in distribucije virov in tehnologij, s čimer se bo vzpostavilo tudi enakopravnejše sodelovanje z evropskimi pobudami za izmenjavo digitalnih virov in orodij. Na ta način bo slovenski razvojno-raziskovalni prostor v mednarodnem merilu konkurenčnejši.

Namen javnega razpisa je povezati znanost in gospodarstvo, da bi proizvedli končne produkte, ki bi bili enostavni za uporabo (»uporabnikom prijazni«), ljudem pa bi pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah ne glede na jezikovne meje.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša največ do 4.000.000,00 evrov. Rok za prijavo na javni razpis je 22. 1. 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-razvoj-slovenscine-v-digitalnem-okolju-jezikovni-viri-in-tehnologije/

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020

Javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020 je vreden dobrih 1,9 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je namenjenih nekaj manj kot 560.000 evrov, kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa dobrih 1,3 milijona evrov.

Cilj razpisa je zaposliti 87 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov in 69 učiteljev začetnikov. Cilj razpisa je mladim do 29 let omogočiti dostopnost do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve v vzgoji in izobraževanju ter s tem povečati delež zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela.

Na podlagi javnega razpisa bo zaposlitev dobilo 69 učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih in glasbenih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Izbrani bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo v skladu z razpisom izbranega ustreznega kandidata za učitelja začetnika in mu zavod zagotavlja možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije. Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. aprila do 30. novembra 2020. Učitelj začetnik bo pridobival izkušnje, ki so obvezne za poklicno kvalifikacijo in opravil vse aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu v vzgoji in izobraževanju. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom nadaljeval delovno razmerje s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. maja 2021.

Rok za prijavo na javni razpis je do 14. januarja 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-prva-zaposlitev-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-2/   

Javni razpis »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij«.

Predmet javnega razpisa je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Cilj javnega razpisa je ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 20.000.000 EUR, od tega je delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekal od 16. decembra 2019 do vključno 13. februarja 2020. Informacije o razpisu lahko dobite  na − INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, e-mail: aktrp@gov.si, INFO točkah KGZS in na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-majhne-kmetije/

Objavljen 3. javni razpis za podukrep 16.5 »Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva«

Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. decembra 2019 do vključno 28. februarja 2020.

Delež sredstev je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in znaša 80 odstotkov, delež sredstev pa iz proračuna Republike Slovenije ta pa znaša 20 odstotkov.

Več informacij dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,  Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, e-pošta: aktrp@gov.si in ostalih INFO točkah.

Vse o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-5-podpora-za-skupno-ukrepanje-za-blazitev-podnebnih-sprememb-ali-prilagajanje-nanje-ter-za-skupne-pristope-k-okoljskim-projektom-in-stalnim-okoljskim-praksam-na-podrocju-gozdarstva/

 

Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva – 3. javni razpis, Podukrep 16.2

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.550.000 eurov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov. Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. decembra 2019 do vključno 28. februarja 2020.

Informacije o javnem razpisu lahko dobite na :

INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, E-pošta: aktrp@gov.si, INFO točkah KGZS  in na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-na-podrocju-gozdarstva/

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

Le še do 18. 11. 2019 je možna prijava na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021«.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti kot so vodenje oz. administriranje operacije, razvoj turističnih produktov, digitalno inoviranje kulturne dediščine in     usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma.

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije. Vodilne destinacije so opredeljene v točki 2.4. razpisne dokumentacije ter izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 5,5 milijona evrov, od tega za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 1,6 milijona evrov in za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 3,9 milijona evrov.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dvig-kompetenc-vodilnih-turisticnih-destinacij-in-razvoj-turisticne-ponudbe-v-vodilnih-turisticnih-destinacijah-v-letih-2020-in-2021/