Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis, katerega namen je :

  1. podpora in razvoj inovativnih idej, podjetij oz. projektov s področja KKS (kulturnega in kreativnega sektorja);
  2. spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS;
  3. spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo;
  4. spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe;
  5. dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.  V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Rok za sprejem vlog je 15.april 2019.

Operacije v okviru javnega razpisa bodo sofinancirane s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Več o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo:

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911

 

 

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 je bil  objavljen v uradnem listu in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Rok za oddajo vlog je 19. april letos, ko bodo že znani rezultati predselekcijskega postopka.

Namen  razpisa  je  razvoj  podprtih  podjetij  in  uspešen  prenos  razvojnih  idej  podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilja javnega razpisa, doseženi po preteku treh let od odobritve, sta:

-uspešno poslovanje večine podprtih podjetij,  ki  zaposlujejo,  ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,

-vstop  strateškega  investitorja  oziroma  vlagateljev  tveganega  kapitala  v nekaj  podprtih podjetij.

Na  razpis  se  lahko  prijavijo  mikro in mala podjetja s  sedežem  v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana  kot gospodarske  družbe,  samostojni  podjetniki  posamezniki ali zadruge.

Sredstva za mlada inovativna podjetja prek Slovenskega podjetniškega sklada zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v višini 1,5 milijona evrov pa jih sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Več o razpisu najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=82

Ugodni mikrokrediti iz Sklada skladov

Slovenski podjetniški sklad je konec lanskega leta s SID banko podpisal finančni sporazum, preko katerega ponujajo mikrokredite iz Sklada skladov. Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev.

Kdo lahko pridobi kredit:

-samostojni podjetnik,

-mikro ali malo podjetje,

-zagonsko podjetje oziroma start-up.

Ugodnosti za končne prejemnike so neposredni krediti Slovenskega podjetniškega sklada  in so za prejemnike ugodnejši zaradi:

-nižje obrestne mere,

-nižje zavarovalne zahteve,

-ročnosti kredita,

-možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov,

-brez stroškov odobritve…

Posojilo lahko zainteresirani pridobijo, če:

– je namenjeno pokrivanju stroškov, ki so nastali največ šest mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja;

– se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

Preberi več o Ugodni mikrokrediti iz Sklada skladov

Slovenski podjetniški sklad je objavil štiri nove vavčerje za mala in srednje velika podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil štiri nove vavčerske javne pozive, ki se nanašajo na pomoč pri internacionalizaciji. Podjetja bodo lahko pridobila vavčerje za tržne raziskave tujih trgov, udeležbe na mednarodnih forumih, udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Slovenski podjetniški sklad je prva dva vavčerska poziva objavil konec januarja letos, in sicer vavčer za certifikate kakovosti in vavčer za zaščito intelektualne lastnine, k tem pa dodaja še vse štiri za internacionalizacijo. V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami.

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo mala in srednje velika podjetja. Slednja lahko z njimi hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 odstotkov upravičenih stroškov za različne vsebine oziroma od najmanj 1000 do največ 9.999 evrov za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko koristi podjetje, je 30.000 evrov na leto. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto za upravičene stroške, nastale od 1. januarja letos naprej, rokov za prijave ni.

Več informacij o vavčerjih lahko preberete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

 

»Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«, javni razpis Ministrstva za kulturo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo za kulturo želi spodbujati k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujati delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

Cilji javnega razpisa so:

–          povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;

–          zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;

–          vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;

–          zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;

–          povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in

–          usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.

Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis, za proračunski leti 2019 in 2020, znaša 698.900,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je 15.3.2019.

Več o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo:

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1909

Za delodajalce nova subvencija za zaposlovanje mladih

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je 12. februarja 2019 objavil nov razpis s katerim imajo delodajalci možnost pridobiti subvencijo 5.000 EUR za vsaj enoletno zaposlitev brezposelnih, ki so mlajši od 30 let in so zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje.

Program »Zaposlimo mlade« omogoča ugodnosti tako za mlade iskalce zaposlitve kot delodajalce, ki želijo v delovni kolektiv vključiti novega, mladega člana.

Delodajalcem, ki ustrezajo pogojem v javnem povabilu, se ponuja priložnost za pridobitev finančne spodbude za zaposlitev mladega kandidata, ki je uspešno opravil usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29.12.2019.

Mladi, ki v mnogih podjetjih predstavljajo nepogrešljiv kader, se lahko po končanem usposabljanju zaposlijo pri delodajalcu, pri katerem bodo pridobili praktično znanje in izkušnje, zaradi katerih bodo konkurenčnejši na trgu dela. Cilj programa je vključiti 225 mladih iz ciljne skupine.

Program »Zaposlimo mlade« sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji 2014–2020.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/priloznost-za-zaposlovanje-mladih-s-pomocjo-subvencije

 

Vavčerji za mikro in mala in srednje velika podjetja in finančna pomoč pri otvoritvi 1. s.p.

Slovenski podjetniški sklad je za mikro in mala in srednje velika podjetja (MSP) že zaprl možnost prijave na Javni poziv za Mikrokredite 2019.

Do 31.12. 2023 pa še ostajata odprta Javni poziv Vavčer za certifikate kakovosti, namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij  in Javni poziv Vavčer za zaščito intelektualne lastnine, namen tega vavčerja pa je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so upravičeni od 1. 1. 2019 dalje.

Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni prispevek. Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ob 1. vpisu v poslovni register je mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odprtje s.p.. Namen delne oprostitve je zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva.

Preberi več o Vavčerji za mikro in mala in srednje velika podjetja in finančna pomoč pri otvoritvi 1. s.p.

MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Slovenski podjetniški sklad  je objavil javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Sloveniji. Predmet javnega razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

Namen  razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov  financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

-ohranitev delovnih mest,

-spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

-spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Predvidena  višina  sredstev  je  določena s Poslovnim  načrtom  izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer za: Maribor z okolico v višini: 4.220.000 EUR, za Pokolpje v višini: 2.590.000 EUR, za Hrastnik, Radeče in Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1.2.2019, 1.3.2019, 1.4.2019,  1.5.2019,  1.6.2019, 1.7.2019, 1.9.2019 in 1.10.2019.

Več o javnem razpisu je na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2018/P7R/P7R-2018—JAVNI-RAZPIS.pdf

Fina EU točka se bo tudi letos predstavila na 11. INFORMATIVI 2019, 25. in 26. januar 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Imate idejo, pa ne veste na koga se obrniti? Fina EU točka – kontaktna točka o možnostih sofinanciranja iz Evropskih skladov.

Kaj je Fina EU točka?

Pomoč in podpora pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov, sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev potencialnim prijaviteljem in samim izvajalcem projektov.

Kaj je cilj Fine EU točke?

Uporabnikom nuditi prijazen informacijski servis s področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih finančnih mehanizmov, zagotavljati hitre, pravilne in pregledne informacije o možnostih financiranja za posamezne ciljne skupine,

predstavljati dobre zgodbe in preko njih rezultate in učinke s področja evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov,

ozaveščati o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije in krepiti prepoznavnost evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji,

krepiti ozaveščenost potencialnih prijaviteljev projektov o pravilih in pomenu njihovega spoštovanja ter posredovati enotna in jasna tolmačenja,

biti povezovalni člen med institucijami, ki so vključene v izvajanje evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov,

krepiti kredibilnost posameznih ukrepov/ciljev/reform in krepiti zaupanje javnosti vanje.

Kako deluje Fina EU točka?

-v okviru spletne strani eu-skladi.si,

-elektronskega naslova [email protected],

-brezplačne telefonske številke 080 20 23, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.

Zakaj smo vzpostavili Fino EU točko za informacije s področja evropske kohezijske politike in finančnih mehanizmov?

Z vzpostavitvijo Enotne kontaktne točke želimo predvsem zagotoviti informacije na enem mestu.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete na 11. Informativi 2019!

Objavljen je Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za štipendije za deficitarne poklice, ki so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Podeljenih bo 1000 štipendij.

Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2019 do 20. 9. 2019.

Vrednost razpisa je 3.600.000,00 EUR. Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2019/2020 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije, da je vlagatelj prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije je 100,00 EUR mesečno, izplačilo štipendij bo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Preberi več o Objavljen je Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020