Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI

Države razvitega sveta, med njimi tudi Slovenija, se soočajo z intenzivnim procesom staranja prebivalstva, kar predstavlja enega največjih družbenih izzivov prihodnosti. Da se bo Slovenija lažje prilagodila na izzive, ki nas čakajo, se v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter s podporo evropskih sredstev izvaja projekt – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki podjetjem pomaga pri upravljanju s starajočo se delovno silo.

Za projekt, ki se bo izvajal do leta 2022, je namenjenih blizu 30 milijonov evrov in prinaša vrsto aktivnosti, s katerimi se bodo okrepile kompetence starejših zaposlenih, ozaveščalo se bo o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotovljena bo podpora delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Vsako leto bodo organizirane brezplačne strokovne delavnice z naslovom Zavzeti ASI, ki bodo namenjene vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Leta 2019 bosta izvedena dva cikla delavnic.

Preberi več o Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI

S sloganom »Vsak je svoje šole kovač!« do višje izobrazbe odraslih

Kaj je DIR in kakšen je njegov namen?

DIR je dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc, njegov namen pa je povečati vključenost posameznikov v vseživljenjsko učenje, izboljšati kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, promovirati vseživljenjsko učenje, večjo zaposljivosti posameznika, njegov osebni razvoj in vključenost v družbo, dvigniti izobrazbeno raven in  promovirati pomen izobrazbe za razvoj kariere posameznika.

Glavna aktivnost programa je izvajanje razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Javni razpis omogoča posamezniku sofinanciranje stroškov za uspešno zaključeno srednješolsko izobraževanje ali uspešno opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit. Posameznik lahko prejme do največ 2.500,00 EUR.

Vsak  posameznik se na svoji izobraževalni poti znajde v različnih situacijah. Da bi potencialnemu prijavitelju olajšali iskanje informacij, je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pripravili različne situacije, v katerih  se prijavitelj lahko znajde. Na podlagi situacije, lahko pridobi nadaljnje informacije o izobraževanju in na koncu pot zaključi z dvigom izobrazbene ravni in povrnitvijo stroškov za izobraževanje.

NIKOLI NI PREPOZNO: V ŠOLSKE KLOPI SE LAHKO VRNEMO TUDI PO 45. LETU.

Preberi več o S sloganom »Vsak je svoje šole kovač!« do višje izobrazbe odraslih

Za podporne storitve subjektov inovativnega okolja na voljo evropska sredstva

Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je  objavila razpis za podporne storitve subjektov inovativnega okolja. Za izvedbo razpisa je na voljo 10,1 milijona evrov, za regijo Zahodna Slovenija nekaj nad 6 milijonov evrov, za Vzhodno pa 4 milijone evrov.

Namen razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine kot so inovativni potencialni podjetniki, nova in obstoječa inovativna podjetja »start up« in hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti. Prijavitelji je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe  ali v obliki zavoda.

Ti bodo v okviru subjektov inovativnega okolja za izvedbo aktivnosti oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij. Podporo jim bodo zagotovili s promocijsko-motivacijskimi dogodki, informiranji, svetovanji, delavnicami in mentorstvom.

Sredstva bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Rok za oddajo vlog je 23. september 2019.

Več o razpisu na spletni strani Javne agencije:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-08-02-Javni-razpis-za-izvedbo-podpornih-storitev-subjektov-inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-2020-2022-SIO-2020-2022

 

Drugo javno povabilo podjetjem za usposabljanje starejših zaposlenih

Za usposabljanje starejših zaposlenih, je podjetjem  na voljo 10 milijonov evrov. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil javno povabilo Celovita  podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, na katerem lahko podjetja pridobijo finančna sredstva za usposabljanje starejših zaposlenih.

Namen povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja sta dva sklopa in sicer Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih kar zajema izdelavo načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih, udeležbo v motivacijskih programih za starejše zaposlene in usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih.

Prijavnico lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

Javno povabilo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več o javnem povabilo lahko najdete na spletni strani sklada:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-podpora-podjetjem-pri-pripravi-strategij-za-ucinkovito-upravljanje-starejsih-zapo/

 

 

Dodatna spodbuda za razvoj malih in srednje velikih podjetij SID banke, ki upravlja Sklad skladov in Slovenskega podjetniškega sklada

SID banka širi nabor instrumentov v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom ter uvaja možnost lastniškega in kvazi lastniškega financiranja. Prednost take oblike financiranja je, da podjetja pridejo do sredstev brez potrebnih zavarovanj. Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 evrov, neposredne naložbe pa med 100.000 in 600.000 evrov, vendar največ do 1,2 milijona evrov. Do naložbe v kapital so upravičena podjetja, ki imajo ob oddaji vloge za financiranje že zagotovljena dodatna vplačila v kapital zasebnega sektorja, ob oddaji vloge poslujejo najmanj 6 mesecev in največ 5 let od datuma registracije. Financiranje bo namenjeno mikro in malim podjetjem v začetni fazi razvoja, ki so organizirana v obliki delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo so nizko kapitalizirana in težko dostopajo do financiranja preko poslovnih bank.

Od konca julija pa vse do porabe sredstev bodo na voljo sredstva, v obliki naložbe v kapital podjetij in kvazi lastniškega financiranja v obliki konvertibilnega posojila pri Slovenskem podjetniškem skladu. Slovenski podjetniški sklad bo 10 milijonom evrov iz okvira Sklada skladov dodal še najmanj 3 milijone evrov lastnih sredstev. Slovenski podjetniški sklad nadaljuje že utečeno financiranje mladih inovativnih podjetij s potencialom hitre globalne rasti z že nadgrajeno linijo semenskega kapitala.

Sklad skladov je namenjen financiranju malih in srednje velikih podjetij, naložb na področju raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja. V njem je z 253 milijoni evrov evropskih sredstev ter prispevki finančnih posrednikov, končnim prejemnikom na voljo 400 milijonov evrov.

 

Več o Skladu skladov na spletni strani:

https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/lastnisko-kvazi-lastnisko-financiranje

Za razvoj lesarstva so za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija na voljo nove spodbude

Za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija so na voljo sredstva za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis kjer je na voljo okvirno 8,4 milijona evrov. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni  razvoj.

Javni razpis je namenjen malin in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo aktivnost v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in ki bodo uvajala na trgu nove polproizvode ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa.

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje operacij podjetij,  ki bodo uvedla  učinkovito ravnanje  z  viri  in  katerih  cilj  oz.  rezultat  mora  biti  uvedba  ali  povečanje  proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz  lesnih tvoriv,  ki predstavljajo  vhodne  surovine  za  izdelke  višje  dodane  vrednosti  oziroma  izdelke  na  višji stopnji  tehnološke  zahtevnosti.  To  so  lesne  plošče  vseh  vrst,  mizarske  plošče,  lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče,  lameliran  les,  decimirani  elementi in podobno.

Prijavitelji morajo biti registrirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 5 operacij oz. podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %. Izbrana podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več, kot 75%) ter uvajajo ali povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 250.000 do 2,5 milijona evrov oziroma sofinancirala upravičene stroške do največ 45 odstotkov.

Prijave na razpis so mogoče do 6.4.2020.

Več o razpisu najdete na spletni strani SPS:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91

 

 

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 2,8 milijona evrov za učinkovitejši nastop podjetij na tujih trgih

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija sta objavila javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022. Z razpisom želita spodbuditi mala in srednje velika podjetja k oblikovanju partnerstev za kratkoročna ali dolgoročna sodelovanja na področju izvoza.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja malih in srednje velikih podjetij s tujimi partnerji. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi svojega poslovanja.

Rok za prijavo na javni razpis je 5. oktober 2019.

Več o razpisu pa najdete na spletnih straneh SPIRIT Slovenija:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020—2022

Nov razpis za gozdarje za ureditev gozdne infrastrukture za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis, namenjen gozdarjem za ureditev gozdne infrastrukture. Cilj razpisa je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.  Predmet javnega razpisa pa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.  Upravičeni stroški so namenjeni za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme, stroške gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme, prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela, ter za pokritje splošnih  stroškov, ki ne presegajo 10 odstotkov upravičene vrednosti naložbe.

Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 2,5 milijona evrov.

Rok za sprejem ponudb je do 24. septembra 2019, vloge pa morajo biti oddane v elektronski sistem.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1483

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo nov razpis za gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev

Za krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 bo na voljo 2,6 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v neposrednem pedagoškem procesu (predavanja, vaje, seminarji) v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019-2022.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih, ki bodo prispevali k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na tujih institucijah v tujini, ki bo poleg svojih mednarodnih izkušenj in znanj prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi zavodi in mednarodnimi podjetji. Ciljna skupina javnega razpisa so gostujoči tuji strokovnjaki, ki sodelujejo v neposrednem pedagoškem procesu na prvi, drugi ali tretji stopnji študija.

Sredstva za javni razpis bosta prispevala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, prijave pa so možne 16. septembra 2019.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1688

 

 

Javni razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Ministrstvo za zdravje je objavilo Javni razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Predmet JR je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih.

Namen JR je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. Namen je tudi vzpostaviti povezavo med sistemi zdravstva in socialnega varstva in s tem doseči kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika. JR sledi namenu krepitve in razvoju novih preventivnih aktivnosti v skupnosti. Namen je graditev modela prenosa kompetenc med različnimi profili in implementacija novih znanj za kompetentno in prožnejše izvajanje storitev v skupnosti.  Model prenosa kompetenc se bo gradil s pomočjo dodatnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja strokovnih delavcev in sodelavcev za izvajanje kakovostne in varne storitve. Usposabljanje in izobraževanje bo zagotovilo ministrstvo.

V okviru JR se bo zagotovilo dostop do novih storitev, s katerimi se krepi možnost, da starejši, ki so po tem JR upravičeni do novih storitev, kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Preberi več o Javni razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše