Z evropskimi sredstvi do obnove kulturnih spomenikov

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje investiranja v obnovo in ohranjanje kulturnih spomenikov državnega in lokalnega pomena za pospešitev gospodarskega in turističnega okrevanja ter trajnostnega razvoja.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem razpisu, je 15 milijonov evrov.

Občine se lahko na razpis prijavijo do 4. aprila 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Tretji javni razpis »Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis za naložbe v posodabljanje namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikom.

Za izboljšanje zastarelih namakalnih sistemov in manjšo porabo vode pri namakanju, za uporabnike brez namakalne opreme oziroma za ureditev vodnega vira je ministrstvo namenilo 6,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Prijave na razpis so mogoče od 18. marca do 20. maja 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Spodbude za raziskovalne razvojne projekte iz Načrta za okrevanje in odpornost

Iz načrta za okrevanje in odpornost je SPIRIT Slovenija objavil javni razpis »Spodbude za raziskovalne razvojne projekte«. Razpisanih je za 45 milijonov evrov sredstev.

Preko razpisa bodo podjetniški konzorciji lahko prišli do subvencij za sofinanciranje najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Predvidena sta dva prijavna roka, in sicer prvi 17. maja letos, drugi pa aprila prihodnje leto. Za vsak prijavni rok je načrtovana polovica sredstev. Na razpis se lahko prijavijo le konzorciji podjetij, v konzorciju pa sta lahko najmanj dva ali največ trije partnerji. Projekti bodo lahko prejeli od najmanj 50 do največ 300 tisoč evrov subvencije. Velika podjetja so lahko upravičena do sofinanciranja do višine 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov,  srednja do 35 odstotkov ter mikro in mala podjetja do 45 odstotkov.

Projekti morajo biti tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe.

Projektni cilj vsakega projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Objavljen je 8. javni razpis »Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 8. javni razpis »Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022«.

Predmet javnega razpisa je podpora za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4 milijone evrov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.

Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 7. marca do vključno 7. maja 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Podaljšan razpisni rok za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podaljšalo razpisni rok  za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. V Uradnem listu RS je objavilo spremembo javnega razpisa, in sicer se s spremembo podaljšuje rok za oddajo vlog na javni razpis do 28. februarja 2022.

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo postavljajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. Pri tem sledijo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo postavljajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.

Javni razpis sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Javni razpis za e-oskrbo: Z evropskimi sredstvi do varne starosti v domačem okolju

Ministrstvo za zdravje je konec januarja objavilo javni razpis za E-oskrbo na domu.

Na javnem razpisu bodo lahko sodelovali ponudniki e-storitev v konzorciju s partnerji. Na te storitve se bodo lahko prijavile osebe, za katere bodo storitve brezplačne. Javni razpis je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in virov React-EU. Vrednost projekta je 3 milijone evrov nepovratnih sredstev.

Storitve e-oskrbe predstavljajo storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju ter pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo. Storitve e-oskrbe lahko pomembno doprinesejo k višji kakovosti in varnosti življenja posameznika na njihovem domu. Omogočajo hitrejše interveniranje v primeru neželenih dogodkov, predstavljajo razbremenitev izvajalcev neformalne oskrbe in zaposlenih na področju zdravstva in socialnega varstva, v primerih, ko za izvedbo storitev ni potrebna neposredna fizična prisotnost in se storitve lahko opravijo na daljavo.

Namen javnega razpisa je krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja polnoletnih oseb, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena, ne zmorejo v celoti samostojno poskrbeti zase oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

Rok za oddajo vlog je 28. februar 2022.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacije-e-oskrba-na-domu/

Javni razpis »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022«. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

Cilja podukrepa sta izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.932.207,66 evrov. Podukrep financira Evropski kmetijski sklad za razvoj in Republika Slovenija.

Informacije o javnem razpisu lahko dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in INFO točkah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Vloge je potrebno oddati od 14. februarja 2022 do vključno 31. marca 2022.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-2022/

 

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Pri Javnem skladu Republike Slovenije je odprt javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v obeh kohezijskih regijah z namenom kritja stroškov poslovnih procesov ali/ in projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so med drugim ohranitev delovnih mest, spodbujanja nastanka novih delovnih mest, spodbujanja financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva. Javni razpis omogoča mikro in malim podjetjem dostop do ugodnega financiranja, ki se kaže v ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez stroškov odobravanja in vodenja ter nižjih zavarovalnih zahtevah.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 15 milijonov evrov. Mikrokredit je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, ki pa ima status mikro ali malega podjetja oziroma zadrugi, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah. Najnižji znesek kredita znaša 5.000, najvišji pa 25.000 evrov.

Javni razpis je odprt do 1. marca 2022.

Več na spletni strani Podjetniškega sklada – TUKAJ.

Ministrstvo za okolje in prostor objavilo dva razpisa iz Načrta za okrevanje in odpornost

Ministrstvo za okolje in prostor je  na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost objavilo dva javna razpisa in sicer za sofinanciranje investicij v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od dva tisoč populacijskih enot. Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode.  Za ta javni razpis je na voljo 54 milijona evrov. Drugi javni razpis pa je za naložbe v  vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev. Predmet javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo.  Za ta javni razpis je ministrstvo predvidelo 53,7 milijona evrov.

V obeh razpisih so upravičenke občine. Za oba razpisa je vlogo možno oddati do 31. decembra 2023.

Več o razpisih na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/

Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis za ukrep ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.580.635 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije, iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, v celotnih javnih izdatkih 1.935.476 evrov (75 odstotkov) ter prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 387.095 evrov (15 odstotkov). Posamezni upravičenec prispeva 10 odstotkov sredstev v okviru upravičenih javnih izdatkov.

Cilj ukrepa je povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev.

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in – operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev.

Upravičenci do podpore so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča.

Vloge bo možno vložiti  od 27. decembra 2021 do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju javnega razpisa.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/peti-javni-razpis-za-ukrep-ribiska-pristanisca-mesta-iztovarjanja-prodajne-dvorane-in-zavetja/