Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu za MSP

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil nov javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so:

– spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov;

– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;

– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in

– spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Pričakovan rezultat javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je sofinanciranje najmanj 12 operacij, ki bodo zasledovale zgoraj navedene cilje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000 evrov.

Roki za predložitev vlog so 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108

 

 

 

 

Za blažitev posledic epidemije, za MSP, na voljo ugodna mikroposojila

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov razpis za dodelitev mikroposojil mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Namen razpisa je omogočiti  hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Za ta ukrep je skupno na voljo 56,6 milijona evrov, od tega 62,5 odstotka iz evropskih sredstev iz sklada skladov.

Sklad lahko v okviru tega razpisa odobri najmanj pet do največ 25 tisoč evrov posojila. S posojilom lahko podjetje krije do sto odstotkov vseh upravičenih odstotkov projekta. Rok vračila posojila je od dveh do pet let, moratorj na odplačilo glavnice pa lahko traja  od enega do šest mesecev z možnostjo podaljšanja do največ polovice dobe ročnosti posojila. Posameznemu posojilojemalcu lahko pri tem javnem razpisu odobrijo največ dve mikroposojili v koledarskem letu.

Za posojila, ki bodo odobrena do 31. decembra letos bo veljala shema državne pomoči  po začasnem okviru evropske komisije, po katerem je lahko višina pomoči, dodeljena enemu podjetju  od vseh dajalcev državne pomoči, največ 800 tisoč evrov. Posojila, dodeljena od 1. januarje 2021, pa bo veljala shema de minimis, kar pa pomeni, da višina pomoči v prehodnih dveh proračunskih letih in tekočem proračunskem letu, glede na leto odobritve posojila ne sme preseči 200 tisoč evrov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, tudi espeji, če je na njihovo poslovanje vplivala epidemija, na dan oddaje vloge pa mora prijavitelj imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.  Pogoj je še, da da ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev. Ukrep ni namenjen podjetjem v težavah in mora imeti zagotovljen trg, kar je razvidno iz prihodkov od prodaje. Podjetje mora opisati in predložiti dokazila o izpadu prihodkov oziroma odpovedi poslov zaradi epidemije, od 1. februarja do oddaje vloge.

Razpis bo predvidoma odprt  do 7. decembra 2021.

Več o razpisu na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2020/P7-2COVID/P7-2-2020—-JAVNI-RAZPIS.pdf

Subvencije za razvojne projekte, ki razvijajo rešitve za zmanjševanje posledic epidemije COVID-19

Agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« s katerim želi omogočiti bodisi začetek, bodisi nadaljevanje izvajanje raziskovalno-razvojnih inovativnih projektov. Za celoten razpis je na voljo 5 milijonov evrov. Na razpis se lahko prijavijo podjetja kot konzorciji. Upravičenec je lahko mikro, malo, srednje ali veliko podjetje, tako gospodarske družbe kot espeji. V kolikor odda vlogo konzorcij, partnerji pred tem podpišejo konzorcijsko pogodbo. Javni razpis ima dva sklopa: 1. sklop sofinancira projekte pri katerih gre za industrijske raziskave in ali eksperimentalni razvoj, rezultati pa bodo nove rešitve, ki bodo neposredno povezane z obvladovanjem posledic COVID-a9. 2. sklop sofinancira projekte pri katerih gre za vzpostavitev proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19. Pomembno je, da prijavitelj projekta ni začel pred 1. februarjem letošnjega leta, končati pa se mora v največ šestih mesecih od vročitve sklepa o izboru. Podjetja oziroma konzorciji lahko prejmejo najmanj 50.000 evrov in največ 200.000 evrov za 1. sklop, ter največ 300.000 evrov za 2. sklop. Subvencija je lahko, glede na velikost podjetja, do 80 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Podjetja oziroma konzorciji se lahko prijavijo na javni razpis do 2. novembra 2020.

Javni razpis delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/353

Še mesec in pol za prijave na tri pozive za zaposlovanje

Do 15. novembra je odprtih še nekaj pozivov za zaposlovanje. Podjetja se lahko prijavijo na poziv “Trajno zaposlovanje mladih 2020”. Ob zaposlitvi mlajše osebe od 30 let lahko podjetja pridobijo mesečno subvencijo 208 evrov za obdobje 24 mesecev, skupaj 4.992 evrov. Prednost bodo dali osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Nadalje je še program “Zaposli me 2020”, v okviru katerega za zaposlitev brezposelnega, starejšega od 50 let oziroma je dopolnil vsaj 30 let in izpolnjuje vsaj enega od kriterijev, ki so določeni v dokumentaciji v pozivu, dobijo delodajalci mesečno subvencijo 416 evrov, v kolikor pa ustreza dvema kriterijema, znaša subvencija 500 evrov. Pri treh izpolnjenih merilih je subvencija 583 evrov, za štiri izpolnjena merila pa 666 evrov.

Program “Učne delavnice 2020”, je spodbuda za zaposlovanje delodajalcem, ki jim omogoča, da prejmejo mesečno subvencijo po 740 evrov za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja. Tu je rok za prijavo nekoliko daljši in sicer do porabe sredstev oziroma do 30.12.2020. Za povabilo je na voljo okvirno 3,54 milijona EUR.

Javna povabila sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o javnih povabilih najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1

Javni razpis Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Predmet javnega razpisa »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti« je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 15 milijonov evrov.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju, izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju in krepitev podjetništva na podeželju.

Namen podpore so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, k varovanju okolja, naložbe, ki se nanašajo na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine in naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Upravičenci lahko vlogo oddajo le še do 21. oktobra 2020.

 

Več o razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/

Podjetja z obmejnih območij lahko pridobijo do 200.000 evrov subvencije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo pet milijonov evrov za vnovični zagon malih podjetij, ki jih je prizadela korona kriza. Posamezno podjetje lahko pridobi od 20.000 do največ 200.000 evrov subvencije. Namen javnega razpisa je podpreti vnovični zagon podjetij in jim omogočiti ohranitev delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID – 19 na obmejnih problemskih območjih. Subvencije so namenjene malim podjetjem, z od 10 do 49 zaposlenimi in so izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega področja. Ob epidemiji pa je takim podjetjem tudi zaradi obmejnega področja, zaprtih mej in omejevanjem prehodov, njihovo poslovanje dodatno oteženo.

Namen javnega razpisa je omogočiti polno delovanje teh podjetij in ohranitev delovnih mest ter vključevanje v tržne procese in ponovno komercializacijo izdelkov, storitev in procesov. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali speji. Prijavitelji pa morajo biti registrirani na obmejnem problemskem območju pred 1. januarjem 2018. Prijava je možna najpozneje do 5. oktobra 2020. Pomembno vlogo pri ocenjevanju posamezne vloge ima koliko delovnih mest bi se z dodelitvijo subvencije ohranili ter kakšen je likvidnostni načrt podjetja. Potrebno je utemeljiti potrebo po subvenciji glede na notranje in zunanje vzroke za omejitev poslovanja zaradi epidemije COVID – 19.

Javni razpis sofinancira Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-spodbud-za-ponovni-zagon-poslovanja-podjetij-v-obmejnih-problemskih-obmocjih-covid19/

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov.

Posamezno podjetje bo lahko prejelo do 9.999,00 evrov pomoči, sredstva pa bodo na osnovi Javnega poziva dostopna preko Slovenskega podjetniškega sklada.

Namen je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij v času epidemije COVID19 oz. po njej, kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

V okviru projekta se bo podjetjem sofinanciral nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. oktobra 2020 oziroma do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Sklada.

 

Več o javnem pozivu lahko najdete ma spletni stani:

 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107

Spirit v pomoč pri promociji blagovnih znamk na razstavnih prostorih v tujini

Podjetja iz vzhodne kohezijske regije, ki nameravajo v tem ali prihodnjih letih svojo blagovno znamko promovirati na tujih trgih, imajo možnost pridobiti od 30.000 do največ 100.000 evrov subvencije. Letošnji rok za prijavo na javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov (razstavno-promocijskih prostorov), ki ga izvaja Spirit Slovenija, se izteče 30.  septembra. Predvidena sta še dva roka, in sicer 30. septembra 2021 in 30. septembra 2022.

Povečevanje števila izvoznikov, še posebno med malimi in srednjimi podjetji, ter krepitev obsega izvoza sta prioriteti slovenskega gospodarstva. Zato je namen razpisa podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in s tem dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri umeščanju končnih izdelkov na tujem trgu kot tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh.

Spirit Slovenija podjetjem sofinancira upravičene stroške krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Showroom je razstavno-promocijski prostor v tujini, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. Podjetje mora v okviru prijavljenega projekta izpeljati dva sklopa, ki ju predvideva razpis: prvi je predstavitev blagovnih znamk – to je fizična postavitev showrooma v tujini (stroški najema razstavnega prostora, postavitve in ureditve razstavnega prostora, tehničnih priključkov, izdelave koncepta predstavitve in opreme), drugi pa je sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu (marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk podjetja). Prijavitelj mora biti lastnik vsaj ene veljavne registrirane blagovne znamke, njegov projekt pa se mora uvrščati na področja, ki so definirana v Strategiji pametne specializacije.

Skupno je v okviru javnega razpisa na voljo 4,7 milijona evrov. Podjetja lahko dobijo od najmanj 30.000 do največ 100.000 evrov subvencije, subvencija pa lahko predstavlja največ 75 odstotkov vrednosti projekta. Cilj agencije je z razpisom do leta 2023 podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednjih podjetij s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Sredstva prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/319

Le še nekaj dni je na voljo čebelarjem za oddajo vloge na Javna razpisa

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 in Javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu  2020 poteče 4. septembra 2020.

Javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 je namenjen sofinanciranju nakupu čebelarske opreme, pripomočkov in naprav v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme. Namen tega ukrepa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije. Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 145.000 evrov. Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2019 in 4. septembrom 2020. Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, lahko ponovno odda vlogo, za isto opremo javnega razpisa pa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat.  Vlagatelj  je  do  sredstev  v  okviru  ukrepa  Sofinanciranje  čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.

Javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 je namenjen sofinanciranju nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev. Namen tega ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 18.000 evrov. Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, lahko ponovno odda vlogo. Za nakup istega novega sredstva za prevoz čebel na pašo pa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2020-2022 upravičen največ dvakrat.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih stroškov pri obeh javnih razpisih.

Več informacij o javnih razpisih na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

Dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov od 22. do 30. avgusta 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira skupaj s kmetijami in nosilci projektov dneve odprtih vrat od 22. do 30. avgusta 2020. V okviru projekta se predstavljajo uspešne zgodbe slovenskega podeželja, ki so bile podprte z evropskimi sredstvi. Z organizacijo dnevov odprtih vrat želijo poudariti pomen lokalne pridelave hrane, ohranjanja podeželske krajine ter preživljanja aktivnega prostega časa in dopustov na podeželju.

Na spletni strani Programa razvoja podeželja so zbrane kmetije in projekti, kjer si lahko izberete tiste, ki bi jih želeli obiskati.

V letošnje dneve odprtih vrat se je vključilo 22 kmetij in podeželskih projektov iz vse Slovenije, največ pa iz Podravja. Prevladujejo ekološke kmetije. Dnevi odprtih vrat so lepa priložnost za vzpostavitev neposrednega stika s člani kmetije, si ogledati kmetijo in živali, tudi investicijo, če je bila sofinancirana iz evropskih sredstev.

Nekatere kmetije pripravljajo tudi animacijske aktivnosti za otroke. Vsekakor so dnevi odprtih vrat lepa priložnost za družinski izlet, za preverjanje možnosti preživljanja dopusta, saj je na spletni strani tudi označeno katere kmetije nudijo možnost koriščenja turističnih bonov, ali za navezovanje poslovnih kontaktov.

Na spletni strani je tudi možnost oddaje glas podpore tistemu kandidatu, ki vam je všeč!

Kmetije in nosilci projektov bodo poskrbeli za varnost obiskovalcev z vidika preprečevanja širjenja virusa COVID-19. Vse kmetije in projekti, ki sodijo v sklop turistično-gostinskih dejavnosti morajo slediti higienskim priporočilom pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2, kot jih je podal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pomembno pa je tudi, da tako organizatorji kot obiskovalci upoštevajo vsa priporočila NIJZ.

Vljudno vabljeni na kmetije in podeželske projekte, kjer lahko okusite pristnost slovenskega podeželja.

Več o dnevih odprtih vrat na spletni strani ministrstva:

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1237-18-8-2020-vabljeni-na-dneve-odprtih-vrat-slovenskih-kmetij-in-podezelskih-projektov-od-22-do-30-avgusta-2020