Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja – javni razpis

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020,  namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 evrov, od tega 500.000  evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5.000.000 evrov za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ter 4.500.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb. Sredstva so zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, za ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,  ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in s tem izboljšanje okolja.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020.

Več o javnem razpisu lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/15-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-namenjene-prilagoditvi-kmetijskih-gospodarstev-na-podnebne-spremembe-ter-izboljsanju-okolja/

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je pred kratkim podaljšal Javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih do sredine novembra 2020  in hkrati povečal vrednost povabila za slaba dva milijona na skupaj deset milijonov evrov.

Javno povabilo delodajalcem omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom, ki so prijavljeni med brezposelnimi in jih je zavod napotili k delodajalcu. Mesečna subvencija znaša 208 evrov za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje pa mora biti za nedoločen čas. Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj 3 mesece najmanj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

Oddaja ponudbe je možna do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 15. novembra 2020.

Sredstva zagotavljata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna.

Več o javnem povabilu najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih

 

Sofinanciranje stroškov promocije v tujini

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv za sofinanciranje  stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Mikro, malim in srednje-velikim podjetjem je na voljo do največ 9.999 evrov. Sofinanciralo se bo vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo, izdelavo video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem,  izdelavo digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca, v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem, uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami, optimizacijo spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti, izdelavo predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem, generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku.

Podjetja lahko elektronsko vlogo oddajo do 15. septembra oziroma do porabe sredstev. V okviru javnega poziva, ki je sofinanciran s pomočjo evropskega sklada za regionalni razvoj, bo na voljo 800.000 evrov.

Več o javnem pozivu na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/351

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo dva nova razpisa za nepovratna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva nova javna razpisa.

Prvi je Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2020. V ta namen je razpisanih 6,4 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko upravičenci uveljavljal, so stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture so lastniki gozda in agrarne skupnosti. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek javne podpore znaša 500 EUR na eno vlogo na javni razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 10. avgusta 2020 do vključno 12.  oktobra 2020.

Drugi javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je v višini 9 milijonov evrov. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra 2020 za naložbe v izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Do podpore so upravičene naložbe, kot so ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme, nakup dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, to je za prekladanje živinskih gnojil in krme, pripravo in odvzem krme ter razvoz gnojevke, ureditev skladišč za krmo in nakup pripadajoče opreme, ureditev dvorišč, ureditev čistilnih naprav in greznic,  ureditev objektov za shranjevanje meteorne vode, gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in  nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. Nepovratna sredstva v višini 9 mio EUR se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Več o obeh razpisih lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

 

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri nove razpise

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpise za naložbe v kmetijstvu in gozdarstvu.

Pri 12. javnem razpisu, podukrepu 4.1 gre za Podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020,  ki je namenjena obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči. Pri tej podpori se kmetijska gospodarstva prilagajajo na podnebne spremembe, k čemur spadajo priprava zemljišča (odstranitev nasada in zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev ter nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.000.000 evrov. Rok za prijavo na razpis je možen do 16. septembra 2020.

  1. javni razpis je za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda. Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018. Na razpolago bo največ do 1 milijon sredstev, posredovanje vlog je možno do 31. decembra 2024.

Tretji, objavljen, je javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma in posledično napada populacij podlubnikov. Na voljo bo 370.000 evrov nepovratnih sredstev. Prijavo je možno oddati do 31. decembra 2024.

Sredstva za razpise zagotavljata Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Več o razpisih lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

1. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. S tem razpisom ministrstvo spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju. Podprli bodo različne dejavnosti, tudi naložbe v dodajanje vrednosti lesu, lokalno samopreskrbo, ohranjanje narave in kulturne dediščine, socialno varstvo, turizem, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov in drugo.

Na razpis se lahko prijavijo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zavodi in zadruge. Njihove naložbe pa morajo biti v naseljih z manj kot pet tisoč prebivalci, razen pri naložbah nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.  Povrnili jim bojo polovico stroškov, povezanih z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, ter stroškov nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Najnižji znesek podpore bo pet tisoč evrov na vlogo.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. Od tega znaša delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije, pa 25 odstotkov.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022

Še teden dni je časa za prijavo na javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Namen javnega razpisa je zaposlenim (kot zaposlen se šteje tudi samostojni podjetnik – s.p.), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje  izobraževalnega  dela  v  programih  višjega strokovnega  izobraževanja  ali  v  neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, omogočiti izboljšanje kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je usposobiti 2.400 zaposlenih, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih  bodo  lahko  še  naprej  kakovostno  opravljali  izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence  bodo  odgovarjale  tudi  na  razvojne  potrebe  delodajalcev,  vodile  k zmanjšanju  neskladji  med  usposobljenostjo  in  potrebami  trga  dela  ter  prispevale  k  razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Vrednost javnega razpisa je nekaj več kot  1,2 milijona evrov. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada in Republika Slovenija.

Vlogo na razpis lahko posredujete še do 10. julija 2020.

Več o razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izpopolnjevanje-strokovnih-delavcev-v-visjem-strokovnem-izobrazevanju-in-izobrazevalcev-v-neformalnih-izobrazevalnih-programih-za-odrasle-od-2020-do-2022/

 

EU načrt za okrevanje po pandemiji

Za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije koronavirusa, zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest je Evropska komisija predlagala obsežen načrt okrevanja za Evropo, ki temelji na koriščenju celotnega potenciala proračuna EU.  Da bi bilo okrevanje vzdržno, enakomerno, vključujoče in pravično za vse države članice, Evropska komisija predlaga oblikovanje novega instrumenta za okrevanje, NextGenerationEU, ki bo vključen v učinkovit, sodoben in prenovljen dolgoročni proračun EU. Evropska unija bo z instrumentom „Next Generation EU“, vrednim 750 milijard evrov, in s ciljno usmerjenimi okrepitvami za dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 povečala skupno finančno zmogljivost proračuna EU na 1 850 milijard evrov.

V načrtu za okrevanje so opredeljena štiri prednostna področja delovanja. To so obnova in dodatna utrditev notranjega trga; zagotovitev naložb brez primere po vzoru Marshallovega načrta; globalno ukrepanje unije in upravljanje. Odziv EU na koronavirusno krizo bo razporejen čez obdobje do leta 2027 in bo najintenzivnejši v prvih, ključnih letih okrevanja. EU bo za zagotovitev učinkovitega odziva uporabila vrsto različnih instrumentov, ključni instrument pa je „Next Generation EU“, ki ima tri stebre:

  • Pomoč državam članicam, da bi okrevale in odpravile posledice krize ter iz krize izšle močnejše kot pred njo

 Ključno vlogo pri uravnoteženem in trajnostnem okrevanju bodo imele javne naložbe. Zato se bo glavni del

finančnih sredstev instrumenta Next Generation EU (več kot 80 %) uporabil za podporo javnim naložbam

in ključnim strukturnim reformam v državah članicah ter bo usmerjen predvsem tja, kjer je učinek krize

najhujši in so potrebe največje. Za doseganje teh pomembnih ciljev bo bistvenega pomena mehanizem za okrevanje in odpornost skupaj s kohezijsko politiko in mehanizmom za pravični prehod. Njihovo izvajanje bo vključeno v evropski semester. Poleg tega bo okrepljeni Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja podpiral podeželska območja pri izvajanju potrebnih strukturnih sprememb v skladu z evropskim zelenim dogovorom.

  • Zagon gospodarstva in spodbujanje zasebnih naložb

Potrebni so nujni ukrepi za zagon gospodarstva in vzpostavitev pogojev za okrevanje, ki ga bodo poganjale zasebne naložbe v ključne sektorje in tehnologije, od omrežij 5G do umetne inteligence, od čistega vodika do energije iz obnovljivih virov na morju. Ta naložbena prizadevanja ne bodo uspela brez zdravih podjetij, toda do konca leta se bo verjetno na stotisoče podjetij znašlo v hudi finančni stiski. Komisija zato predlaga nov instrument za podporo plačilni sposobnosti, da bi zagotovila nujno pomoč zdravim podjetjem, ki so zaradi krize v negotovem položaju. To jim bo pomagalo prebroditi najtežje razmere ter podprlo njihovo zeleno in digitalno preobrazbo. Komisija predlaga tudi okrepitev vodilnega evropskega naložbenega programa InvestEU, da bi po vsej Uniji pritegnili zasebne naložbe na področjih, kot sta trajnostna infrastruktura in digitalizacija. Komisija kot del teh prizadevanj predlaga ustanovitev novega instrumenta za strateške naložbe, da bi omogočili naložbe v ključne vrednostne verige, ki so bistvene za prihodnjo odpornost in strateško neodvisnost Evrope, in sicer v okviru zelenega in digitalnega prehoda.

  • Izkušnje iz krize in reševanje strateških izzivov za Evropo

V krizi je prišel do izraza pomen evropskega sodelovanja in pokazalo se je, da mora Unija okrepiti svojo zmožnost odzivanja na krize in odpornost proti prihodnjim šokom. Komisija zato predlaga nov program za zdravje, namenjen krepitvi zdravstvene varnosti in pripravam na prihodnje zdravstvene krize. RescEU, mehanizem Unije na področju civilne zaščite, bo razširjen in okrepljen, da bi bila Unija pripravljena na odziv na prihodnje krize. Okrepljen bo tudi program Obzorje Evropa, da se bodo iz njega financirale življenjsko pomembne raziskave na področju zdravja, odpornosti ter zelenega in digitalnega prehoda. EU bo svoje svetovne partnerje podprla tudi na področju zunanjega delovanja, vključno s humanitarno pomočjo. Dodatna sredstva bodo namenjena tudi drugim programom EU, da bo prihodnji finančni okvir v celoti usklajen s potrebami v zvezi z okrevanjem. Mednje spada povečanje sredstev za skupno kmetijsko politiko in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo za okrepitev odpornosti kmetijsko-živilskega in ribiškega sektorja ter zagotovitev potrebnega obsega sredstev za krizno upravljanje.

Prožnejša orodja za ukrepanje v izrednih razmerah

Poleg posameznih programov se je v krizi še posebej pokazalo, kako pomembno je, da se Unija odzove hitro in prožno, da bi omogočila usklajen evropski odziv. Za to pa je potreben prožnejši proračun EU. Komisija tako predlaga tudi okrepitev prožnosti proračuna EU in instrumentov za ukrepanje v izrednih razmerah za obdobje 2021–2027.

 

Podrobneje o načrtu za okrevanje EU

Vir: Evropska komisija

Štipendije za specializirane poklice v kulturi za usposabljanje ali izobraževanje v tujini v letih 2020 in 2021

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi za usposabljanje ali izobraževanje v tujini v letih 2020 in 2021.

Pričetek sofinanciranja je v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021. Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021, za katerega institucija usposabljanja ali izobraževanja izda potrdilo o zaključenem programu. Poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa.

Cilji, ki jih zasleduje javni razpis so spodbujanje k dodatnemu izobraževanju na področju kulture, zagotavljanje večje dostopnost različnih oblik izobraževanja ter dvigu specifičnih znanj in usposobljenosti.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. julij 2020.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 124.950,00 evrov.

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-stipendije-za-specializirane-poklice-v-kulturi-20202021-oznaka-javnega-razpisa-jpr-ess-stip2020-usp/?fbclid=IwAR3ur6ln3EZy4P19D1v1q4766Z_mBYx_I3EQPJ1j_7h6y_TsBhlR7Jegd2s

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Namen javnega povabila Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine s čimer se prispeva k njihovi hitrejši delovni in socialni integraciji. Program  bo tako prispeval  k  čim  hitrejši  in  kakovostni  zaposlitvi pri izbranem delodajalcu, k dvigu njihove zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni in delovni vključenosti, pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci, ki bodo  zaposlili brezposelne  osebe  iz  ciljne  skupine  ter  za  njihovo  zaposlitev  prejeli  subvencijo,  si  bodo  tako  zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

Cilj  javnega  povabila  je omogočiti  zaposlitev okvirno 128 brezposelnim  osebam  iz  ciljne  skupine  za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev.

Za leti 2020 in 2021 je na voljo 1.732.000,00 evrov, od katerih 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija.

Oddaja ponudbe je možna do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. 6. 2020.

Več informacij o javnem povabilu lahko najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje