Javni razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Ministrstvo za zdravje je objavilo Javni razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Predmet JR je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih.

Namen JR je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. Namen je tudi vzpostaviti povezavo med sistemi zdravstva in socialnega varstva in s tem doseči kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika. JR sledi namenu krepitve in razvoju novih preventivnih aktivnosti v skupnosti. Namen je graditev modela prenosa kompetenc med različnimi profili in implementacija novih znanj za kompetentno in prožnejše izvajanje storitev v skupnosti.  Model prenosa kompetenc se bo gradil s pomočjo dodatnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja strokovnih delavcev in sodelavcev za izvajanje kakovostne in varne storitve. Usposabljanje in izobraževanje bo zagotovilo ministrstvo.

V okviru JR se bo zagotovilo dostop do novih storitev, s katerimi se krepi možnost, da starejši, ki so po tem JR upravičeni do novih storitev, kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Preberi več o Javni razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

S pomočjo evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo nad odpadno ribolovno orodje

V okviru projekta Dizro, namerava slovenska ekipa identificirati in očistiti najbolj onesnažene lokacije slovenskega morskega okolja. Morsko dno je poleg ostalega prekrito tudi z izgubljenim in zavrženim ribolovnim orodjem, ki ogroža morsko raznolikost.

Strokovnjaki bodo tako identificirali najmanj 50 najbolj onesnaženih lokacij morskega okolja v slovenski Istri. S pomočjo potapljačev bodo v 25 mesecih te lokacije očistili, da bo lahko spet zaživela biotska raznovrstnost. Predvidevajo, da bodo dvignili najmanj 5000 metrov ribiških mrež in okoli 300 kilogramov kovin, s tem pa močno prispevali k ohranitvi naravne dediščine in morske raznolikosti.

Vzporedni cilj projekta je vzpostavitev nove inovativne storitve odstranjevanja ribolovnega orodja za razvoj trajnostnega ribolova v Istri. Ta predvideva tudi recikliranje zavrženega orodja in mrež.

Operacijo je v okviru Javnega poziva LAS Istre v letu 2017 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 prijavil Zavod za pomorske dejavnosti Koper s partnerjem, družbo Zanestra. Odobrena operacija se sofinancira iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Datum zaključka operacije bo 30.06.2021.

Dizro sicer pomeni kratico za dvig izgubljenega oz. zavrženega ribolovnega orodja, tako pa se je imenovalo tudi plovilo, ki so ga med prvimi uporabljali za ribolov na Jakobove pokrovače ob francoski obali.

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

SPIRIT Slovenija je objavil nov javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov za katerega okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago  je 4.700.000,00EUR.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno  prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

Cilj  razpisa  je  do  leta  2023  podpreti  najmanj  47  mikro,  malih  in  srednje  velikih  podjetij  s   sedežem  v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Ciljna skupina/upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali širiti obstoječe dejavnosti na teh trgih.

Predvideni so štirje roki za oddajo vlog in sicer 30. 9. 2019, 30. 9. 2020, 30. 9. 2021, in 30. 9. 2022.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter SPIRIT Slovenija.

Več o razpisu najdete na spletni strani SPIRIT Slovenija:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji vzhodna Slovenija

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini  omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. Karierni center bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Programi in aktivnosti, ki jih bo ponujal karierni center za mlade, morajo biti oblikovani in izvedeni na način, da bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije.

Sofinancirani bodo naslednji sklopi projektnih aktivnosti kot informiranje, aktivnosti za razvijanje interesov sveta dela ter poklicev, kot skupinsko delo in individualno delo s šolajočo mladino. Nadalje so sklopi še podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere svojih otrok, promocija kariernih centrov in krepitev sodelovanja različnih deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije na lokalnem in regionalnem nivoju ter vodenje projekta.

V okviru razpisa so obravnavane ciljne skupine mladi (učenci, dijaki), strokovni delavci in posredno starši šolajoče mladine.

Rok za oddajo ponudb je 27.junij 2019.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1097

 

Evropska sredstva tudi za socialno aktivacijo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pred kratkim objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. Vrednost javnega razpisa znaša nekaj manj kot 17,9 milijona eurov, od tega bo prispeval približno 14,3 milijona evrov evropski socialni sklad.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in bodo s celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev  in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

Z razpisom želi ministrstvo sofinancirati 27 večletnih projektov in sicer predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in  predvidoma 9 projektov  v  kohezijski  regiji Zahodna Slovenija, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in bodo zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Rok za oddajo ponudb je do 18.junija 2019. Vprašanja v zvezi z razpisom je možno posredovati do 12. junija 2019.

Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1095

 

 

 

Fina EU točka se predstavlja na Dnevih medgeneracijskega sožitja

Med 14. in 16. majem Fina EU točka sodeluje na Dnevih medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču.

Kaj nudi Fina EU točka pri Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko?

Nudi pomoč in podporo pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov, sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev potencialnim prijaviteljem in samim izvajalcem projektov.

Kaj je naš cilj?

Uporabnikom nuditi prijazen informacijski servis s področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih finančnih mehanizmov,

-zagotavljati hitre, pravilne in pregledne informacije o možnostih financiranja za posamezne ciljne skupine,

-predstavljati dobre zgodbe in preko njih rezultate in učinke s področja evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov,

-ozaveščati o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije in krepiti prepoznavnost evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji,

-krepiti ozaveščenost potencialnih prijaviteljev projektov o pravilih in pomenu njihovega spoštovanja ter posredovati enotna in jasna tolmačenja,

-biti povezovalni člen med institucijami, ki so vključene v izvajanje evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov,

-krepiti kredibilnost posameznih ukrepov/ciljev/reform in krepiti zaupanje javnosti vanje.

Kako deluje Fina EU točka?

Deluje v okviru spletne strani eu-skladi.si, elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si in brezplačne telefonske številke 080 20 23, med 9. in 12. uro, od ponedeljka do petka.

Seveda pa lahko izkoristite priložnost in nas obiščete na Gospodarskem razstavišču še danes, 15.5. in jutri, 16.5.2019, vstop na vse prireditve in razstavne prostore je prost.

 

Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku maja objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Javni razpis je za leta 2019, 2020 in 2021 in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. 11. 2019

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina. Prvi rok za oddajo vlog je 10. 6. 2019, drugi rok je 16. 9. 2019 in skrajni rok je 18. 11. 2019.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2019, 2020 in 2021, znaša 17.647.059 EUR, od tega 15.000.000 EUR sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1210/

Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v obdobju 2019-2021

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za sredstva, ki se dodeljujejo za zaposlitve v kohezijski regiji vzhodna Slovenija za obdobje 2019-2021. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Namen je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj in veščin in spretnosti vključenih oseb. Vključene osebe bodo pod strokovnim vodstvom mentorja pridobile delovne izkušnje, ki jim bodo povečale zaposlitvene možnosti. Vključitev posamezne osebe v iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas.

Cilji, ki naj bi jih z javnim razpisom dosegli so omogočiti pridobivanje kompetenc, referenc, znanja in delovnih izkušenj brezposelnim ustvarjalcem na področju kulture z namenom integracije ciljne skupine mladih, ki so v času vključitve v projekt stari do vključno 29 let, na trg delovne sile, spodbujanje zaposlitvenih možnosti ter vzpostavitev spodbudnejšega delovnega okolja na področju kultura. Povečati pa tudi delež zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela.

Upravičenci, ki se lahko prijavijo na razpis so javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanja kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji.

Rok za prijavo na javni razpis je 24. maj 2019.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 450.000 eur, naložbo pa sofinancira Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Informativna delavnica bo potekala 10. 5. 2019 v sejni sobi ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, ob 9. uri.

 

Več o javnem razpisu na spletni strani Ministrstva za kulturo:

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1922

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima odprta dva javna razpisa za gozdarje

Javni razpis za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, je odprt do objave zaključka na spletnih straneh ministrstva. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma  med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Upravičeni stroški so gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov. Razpisana sredstva so v višini 1.410.000 eur.

Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466

 

Drugi javni razpis, odprt za gozdarje, je za aktivnost dela za odpravo škode in obnovo gozda. Tudi na ta razpis so možne prijave do objave zaključka na spletnih straneh ministrstva.  Predmet tega javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnove gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma konec januarja in v začetku februarja 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov  kot posledica žledoloma in zaradi vetroloma decembra 2017.

Razpisana sredstva so v višini 2.000.000 EUR.

Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov.

Še štirinajst dni za prijavo na Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

 

Za lažji prehod mladih v zaposlitev bo namenjenih skoraj štiri milijone evrov.

Cilj razpisa je prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam trge dela za lažji prehod mladih v zaposlitev. Predmet javnega razpisa  je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Rok za oddajo vlog je le še do 24. 04. 2019.

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o razpisu lahko najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-krepitev-sodelovanja-delodajalcev-in-socialnih-partnerjev-s-srednjimi-poklicnimi-in-1/