Kohezijska politika v luči koronavirusa COVID-19

Slovenija se, tako kot Evropska unija in praktično cel svet, prvič spoprijema z zdravstveno krizo tolikšnih razsežnosti in s tako hitrostjo širitve. Prva prednostna naloga v boju zoper krizo je seveda reševati življenja in zadovoljiti potrebe sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenih delavcev, ki vsakodnevno premikajo mejnike. Ob tem pa je nujna tudi zaščita gospodarstva in ljudi z vsemi razpoložljivimi sredstvi, pri čemer je in bo tudi v prihodnje za finančno podporo potrebna velika prožnost.

To velja tudi za izvajanje evropske kohezijske politike. Ta postaja prožnejša že na ravni Evropske unije, čemur lahko z ukrepi sledijo države članice, tudi Slovenija. V boj proti izrednim razmeram je mogoče preusmeriti vsa sredstva kohezijske politike. Ves nerazporejeni denar iz treh skladov kohezijske politike, tj. Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, bo lahko namenjen odpravljanju učinkov krize na področju javnega zdravja. Za prerazporeditev sredstev tja, kjer so najbolj nujno potrebna, bo omogočen prenos med skladi ter med kategorijami regij in cilji politik. Poleg tega bodo odpravljene zahteve glede sofinanciranja, saj države članice že uporabljamo vsa sredstva za boj proti krizi. Tudi upravljanje bo poenostavljeno.

Ob ukrepih, ki nastajajo za soočenje s krizo, pa je treba prilagoditi tudi izvajanje programov in projektov, ki so že v teku. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, se sprotno odziva na težave, ki zaradi koronavirusa COVID-19 nastajajo v Sloveniji. Vpliv koronavirusa COVID-19 opredeljujemo kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi. Z njimi želimo podpreti upravičence, ki že izvajajo sofinancirane projekte ali programe, da bi kolikor je mogoče dosegli svoje namene in cilje, seveda pa tudi cilje Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot celote.

Tako je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že izdala usmeritve za premostitev težav na projektih, ki se izvajajo, in sicer za podaljšanja terminskih načrtov izvajanja projektov in upravičenosti stroškov ter upravljalnih preverjanj. Za boljšo preglednost informacij  smo ustvarili tematsko podstran, na kateri objavljamo tako aktualne usmeritve Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Vlade RS in Evropske komisije glede izvajanja evropske kohezijske politike v povezavi s COVID19. Stran se redno posodablja. Ker se razmere še naprej spreminjajo, bo seveda sledilo še več predlogov in ukrepov, ki jih usklajujemo z vsemi deležniki pri izvajanju te politike v Sloveniji in Evropsko komisijo. Naša skupna želja je, da bi bili v boju s krizo čim uspešnejši.

Povezava na spletno stran: https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19 .

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Evropska komisija

 

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let. Po tem javnem razpisu se predvideva, da se dnevne oblike varstva zagotavljajo v obliki dnevnega  centra in je kot samostojna organizacijska enota organiziran v domu starejših občanov ali posebnem socialnovarstvenem zavodu (v nadaljevanju: zavod) ali v samostojnem objektu.

Po tem javnem razpisu se predvideva, da se začasne namestitve zagotavljajo v obliki bivalnih enot,  bivalna enota zajema največ 20 stanovalcev v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo pomenili vzpostavitev novih enot za namen dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let na način, da se zgradi, rekonstruira ali pridobi objekte, ki bodo primerni za opravljanje te dejavnosti.

Predvideva se sofinanciranje 30 projektov in sicer predvidoma 16 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in predvidoma 14 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prvi rok za oddajo vlog je 1. junij 2020, drugi rok 3. avgust 2020 in skrajni rok je 16. oktobra 2020.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/sociala/Javni-razpis-za-sofinanciranje-infrastrukture-DC_ZN-2020.pdf

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v  razdalji  največ  200  m  od  lokacije  gospodinjstva,  omogočala  odprt  širokopasovni  dostop naslednje  generacije  s  prenosno  hitrostjo  najmanj  100  Mb/s  in  elektronske  komunikacijske storitve preko teh omrežij.

Gospodinjstvom,  ki  so  bele  lise, se bo zagotovilo elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi  bodo  omogočili,  da  bo  zgrajena  taka  infrastruktura  na  območjih,    kjer  vsem gospodinjstvom  dostopovna  omrežja  naslednje  generacije  še  niso  na  voljo  in  kjer  hkrati  ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih.

Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot posamezna gospodinjstva, za katere je bilo z analizo testiranj tržnega interesa in obstoječega stanja omrežij elektronskih komunikacij v Sloveniji ugotovljeno, da nimajo omogočenega priklopa na dostopovna širokopasovna omrežja naslednje  generacije  in  kjer  hkrati  ni  tržnega  interesa  za  gradnjo  takih  dostopovnih širokopasovnih omrežij naslednje generacije v naslednjih treh letih.

Vlogo na javni razpis je možno oddati do 5. maja 2020, do 14. ure.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/novice/2020-02-28-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-4/

 

 

Učne delavnice 2020 za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil že tretje javno povabilo delodajalcem, na katerem socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri spet lahko kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.

To pomeni, da se izvajanje učnih delavnic nadaljuje tudi v letošnjem letu. Ciljna skupina je enaka kot v preteklih letih: program je namenjen dolgotrajno brezposelnim, invalidom, starejšim od 55 let, osebam brez izobrazbe itd.

V šestmesečno praktično usposabljanje pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva bo v letih 2020 in 2021 vključenih več kot 500 brezposelnih. Takšno delovno okolje prispeva k zagotovitvi njihove socialne vključenosti in izboljšanju zaposlitvenih možnosti ter pomaga ublažiti posledice dolgotrajnejše neaktivnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir.

Ponudbe na javno povabilo lahko delodajalci ponovno predložijo v elektronski obliki na Portalu za delodajalce, in sicer od 27. 2. 2020 od 10.00 do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 30. 12. 2020, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb. Pri tem morajo izpolnjevati vse pogoje za prijavo, navedene v javnem povabilu. Med njimi sta tudi pogoja, da imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in da so vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije kot zaposlitveni center oziroma imajo status socialnega ali invalidskega podjetja.

Na voljo je okvirno 3,54 milijona EUR, ki jih financirata Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobra polovica vseh sredstev (55 %) je namenjenih vzhodni kohezijski regiji, 45 % pa zahodni kohezijski regiji.

Preberi več o Učne delavnice 2020 za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021. Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje  zagona  podjetij,  priprave in  lansiranja  tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih. Podpirajo se zagon  podjetja,  izvedba  vlaganj  in  zaposlitev,  vpeljava  (razvoj)  storitve  oziroma  produkta, komercializacija končnega produkta ter začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov na opredeljenih trgih.

Cilj javnega razpisa je prispevati k specifičnemu cilju prednostne  naložbe  »Spodbujanje  podjetništva,  zlasti  z  omogočanjem  lažje  gospodarske izrabe  novih  idej  in  spodbujanjem  ustanavljanja  novih  podjetij,  vključno  s  podjetniškimi inkubatorji«.

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na dveh programskih območjih:-kohezijska regija Vzhodna Slovenija-kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Na  razpis  se  lahko  prijavijo  mikro,  mala  in  srednje  velika podjetja  s sedežem  v  Republiki  Sloveniji,  ki  se  kot  pravna  ali  fizična  oseba,  ukvarja  z  gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni  razvoj.

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 evrov v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v dveh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo. Rok za oddajo vlog je 16.marec 2020.

Več o razpisu lahko najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2020/P2R/P2R-2020_Javni-razpis_istopis.pdf

 

Mikrokrediti

Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis »Mikrokrediti« namenjen za mikro in mala podjetja.

Namen  produkta je  neposredno  zagotavljanje  ugodnih  virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta. Cilji javnega razpisa so ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje    financiranja    projektov    in    poslovnih    procesov gospodarstva.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 10.000.000 EUR.

Finančni instrument mikrokrediti se financira v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega  programa  za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020, ki jih, v vlogi upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in v  deležu  37,5  %,  z  udeležbo  Sklada  kot  izvajalca  finančnega instrumenta.

Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi zagonskemu podjetju). Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ročnost kredita: z rokom vračila je 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo  glavnice  kredita  traja od  1do  6  mesecev,  z možnostjo  podaljšanja  do  največ  ½  dobe  ročnosti  kredita.  Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Javni  razpis  ima naslednja prijavna roka za  oddajo  vlog s  prilogami  na ePortal Sklada in sicer 17. februar  in  27. februar  2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2020/P7/P7-2020—JAVNI-RAZPIS.pdf

Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je konec januarja objavil nov Javni poziv za Vavčer za prototipiranje.

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2020-2023 znaša 1.000.000,00 evrov, od tega poleg sredstev Republike Slovenije, so sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2020-2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. januarja 2020 in bo trajalo do 30.septembra 2023. Minimalna višina subvencije je 500,00 evrov, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 evrov .Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani:

http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Več o javnem pozivu pa lahko najdete na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/PROTOTIPIRANJE/JP-Prototipiranje–cistopis-24-1-2020.pdf

 

Javni povabili »Usposabljam.se 2020« in »Delovni preizkus 2020«

Predmet javnega povabila »Usposabljam.se 2020« je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, kjer oseba na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo.

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 2 meseca, če tako odloči Zavod. V obdobju odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev.

Javno povabilo je odprto od 30. januarja 2020 od 10:00 ure dalje do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. decembra 2020.

Več o javnem povabilu na spletni strani:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020

Preberi več o Javni povabili »Usposabljam.se 2020« in »Delovni preizkus 2020«

Javni razpis “Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020”

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

Cilji javnega razpisa so:

–              povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;

–              zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;

–              vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;

–              zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;

–              povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in

–              usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.

Rok za prijavo na javni razpis je do 16. marca 2020.

Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, v Ljubljani vas vljudno vabi, da se udeležite predstavitvene delavnice, ki bo 10. februarja v veliki sejni sobi v pritličju ministrstva. Ura predstavitve bo določena naknadno.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-podporno-okolje-za-delovanje-na-podrocju-kulture-2020/

Fina EU točka se bo tudi letos predstavila na 12. INFORMATIVI 2020, 24. in 25. januar 2020, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Imate idejo, pa ne veste na koga se obrniti? Fina EU točka – kontaktna točka o možnostih sofinanciranja iz Evropskih skladov.

Kaj je Fina EU točka?

Pomoč in podpora pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov, sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev potencialnim prijaviteljem in samim izvajalcem projektov.

Kaj je cilj Fine EU točke?

Uporabnikom nuditi prijazen informacijski servis s področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih finančnih mehanizmov, zagotavljati hitre, pravilne in pregledne informacije o možnostih financiranja za posamezne ciljne skupine, predstavljati dobre zgodbe in preko njih rezultate in učinke s področja evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov, ozaveščati o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije in krepiti prepoznavnost evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji, krepiti ozaveščenost potencialnih prijaviteljev projektov o pravilih in pomenu njihovega spoštovanja ter posredovati enotna in jasna tolmačenja, biti povezovalni člen med institucijami, ki so vključene v izvajanje evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov, krepiti kredibilnost posameznih ukrepov/ciljev/reform in krepiti zaupanje javnosti vanje.

Kako deluje Fina EU točka?

-v okviru spletne strani eu-skladi.si,

-elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si,

-brezplačne telefonske številke 080 20 23, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.

Zakaj smo vzpostavili Fino EU točko za informacije s področja evropske kohezijske politike in finančnih mehanizmov?

Z vzpostavitvijo Enotne kontaktne točke želimo predvsem zagotoviti informacije na enem mestu.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete na 12. Informativi 2020!