Odprtih je še nekaj javnih pozivov Zavoda RS za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje ima še vedno odprt ukrep za aktivne politike zaposlovanja. Tako je mogoče pridobiti subvencijo do 666 evrov za zaposlitev brezposelnega za najmanj leto dni. Brezposelni mora jo biti starejši od 50 let ali pa so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo, s pozivom, določenim ciljnim skupinam.

Mesečno subvencijo 740 evrov je mogoče pridobiti tudi za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje mora trajati najmanj pol leta z možnostjo podaljšanja še za najmanj pol leta.

Do konca oktobra letos bo še predvidoma odprt javni poziv  Delovni preizkus, ki omogoča povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, ki so prijavljeni na Zavodu.

Prav tako je do konca oktobra predvidoma odprt javni poziv Usposabljam.se, ki omogoča povračilo upravičenih stroškov usposabljanja brezposelnim osebam, prijavljenim na Zavodu.

Javne pozive sofinancira Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Več na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24

Podjetniški vavčerji, kateri so še na razpolago?

Mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki se trenutno lahko prijavijo le še na pet javnih pozivov za vavčerje. Slovenski podjetniški sklad je namreč februarja objavil 13 javnih pozivov. Odprti naj bi bili do konca marca 2023 oziroma do porabe sredstev, vendar je za 8 javnih pozivov denar predčasno pošel.

Vavčer, ki je še na voljo je Vavčer za patente, modele in znamke. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine je na voljo le še za podjetja iz vzhodne kohezijske regije. Namenjen je za sofinanciranje priprav patentne prijave, prijave modela oziroma znamke, sofinanciranju prijave in vzdrževanja in širjenju prijave v tujino ter prevodu prijave. Podjetje lahko prejme od 500 do 9.999,99 evrov subvencije.

Nadalje je na voljo Vavčer za prenos lastništva, vendar le prijaviteljem iz vzhodne kohezijske regije. Sofinancira se prenos lastništva, ki pomeni prenos lastništva prenos ali prodajo večinskega lastniškega deleža v kapitalski družbi  bodisi prenos podjetja na podjetnika prevzemnika v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Sofinancirajo se trije sklopi, za posamezen sklop pa je mogoče pridobiti od 500 do 3.000 evrov za posamezno aktivnost oziroma do 9.000 evrov za vse tri sklope.

Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih, ki predvideva sofinanciranje upravičenih stroškov za udeležbo na  mednarodnih forumih, kar so mednarodni forumi, konference, kongresi s področja prijavitelja. Pridobiti je mogoče od 300 do 6.000 evrov.

Z Vavčerjem za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino se predvideva sofinanciranje stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij s predloženim potrdilom, da je prijavitelj član delegacije v tujino. Subvencija znaša od 300 do 3.000 evrov. Pokrivajo se stroški kotizacije, stroški prevoza in nočitve za dva udeleženca delegacije.

Vavčer za uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v MSP, kjer se sofinancira  postopek uvajanja poslovne odličnosti po tem modelu. Možno je pridobiti od 300 do 9.999,99 evrov subvencije. Upravičeni stroški so stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocenitve kot pri izvedbi zunanje ocenitve po tem modelu, stroški udeležbe na certificiranih usposabljanjih za zaposlene v podjetju in stroški pristojbine za globalno nagrado.

Več na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Javni razpis Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

Cilj podukrepa je omogočiti belim lisam dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostopom do elektronskih komunikacijskih storitev preko teh omrežij. Javni razpis je namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.386.800 evrov. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, Programa razvoja podeželja 2014–2020 in slovenske udeležbe.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/

 

 

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programa ReactEU – IKT za vzgojno-izobraževalne zavode

Javni razpis je sestavni del programa ReactEU – IKT za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ), ki se izvaja kot odziv Republike Slovenije in Evropske unije na epidemijo Covid-19. Namen programa in tega javnega razpisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato je potrebno zagotoviti nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Program ReactEU – IKT za VIZ in javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za nakup IKT opreme za VIZ. Nakup IKT opreme bo vključeval: namizne računalnike, zaslone, prenosne računalnike, tablične računalnike, interaktivne zaslone, projektorje, mobilne modeme s podatkovnimi paketi, spletne kamere in slušalke.

Namen javnega razpisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje, s čimer se bo povečala prilagodljivost izobraževalnega prostora, da se bo lahko učinkovito odzival in prilagajal na spremembe v okolju, ki onemogočajo izvedbo učnega/študijskega procesa v živo. Za uresničitev navedenega je potrebno zagotoviti dovolj ustrezne IKT opreme, ki bo omogočala zanesljivo poučevanje in učenje na daljavo.

Ciljne skupine so udeleženci izobraževalnega procesa (šolajoči in strokovni delavci) v VIZ (vrtci, osnovne šole, srednje šole, višje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbene šole, samostojni dijaški domovi in ljudske univerze). Šolajočim, ki doma nimajo dostopa do spleta (npr. socialne razmere, ruralna območja), bo potrebno omogočiti izposojo ustreznih modemov ter jim zagotoviti dostopnost, strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki nimajo opreme za delo na daljavo pa opremiti s prenosnimi računalniki in drugo IKT opremo.

Predvidena sredstva za ta javni razpis so 15.5 milijona evrov. Dejanska višina sredstev pa bo znana, če oziroma ko bo Arnes sklenil pogodbo o sofinanciranju programa ReactEU – IKT za VIZ z MIZŠ. Delež financiranja po tem javnem razpisu znaša 100%.

Rok za prejem vlog je 12. julij 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

http://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/javni-razpis-za-sofinanciranje-programa-reacteu-ikt-za-viz/

 

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za digitalno transformacijo MSP. Na voljo bo 30 milijonov evrov. Razpisana sredstva so iz posebnega kohezijskega mehanizma ReactEU, delno pa iz Evropskega regionalnega sklada.

Z razpisom sklad želi spodbuditi podjetja k vlaganjem v uporabo digitalnega poslovanja v dobaviteljski ali, oziroma in v prodajnih verigah, dvigu upravljavskih zmogljivosti, vpeljavi digitalnih poslovnih modelov, izvedbi investicij za digitalno preobrazbo proizvodnje in poslovanja podprtih podjetij, uveljavljanju energetsko in snovno učinkovitih procesov, povišanju dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitvi delovnih mest v podprtih podjetjih. Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj petimi zaposlenimi.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 300 operacij oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih  ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%.

Subvencija po tem javnem razpisu zanaša lahko med 30.000 in 100.000 evrov, s tem,  da se upravičeni stroški sofinancirajo do največ v 60 odstotnem deležu. Sofinanciranje se dodeljuje po pravilih de minimis. Vloge se lahko oddajo do 1. septembra 2021.

Več o javnem razpisu  najdete na spletni strani  :

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124

Javni razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo za kulturo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

Javni razpis ima dva vsebinska sklopa::

Sklop 1:

Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in javnih skladih ter nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Sklop 2:

Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji).

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture. Namen instrumenta je integracija oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje zaposlitvenih možnosti na področju kulture, z izboljšanjem konkurenčnosti ter spodbujanjem zaposlovanja na področju kulture.

Rok za prijavo na javni razpis je 23. julij 2021.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-podporno-okolje-za-delovanje-na-podrocju-kulture-2021/

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Najdlje do 30. junija 2021 bo še možno oddati vlogo za Javno povabilo »Trajno zaposlovanje mladih 2020«.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj 3 mesece najmanj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

Javno povabilo omogoča subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let, so na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni med brezposelnimi ter so jih iz Zavoda napotili k delodajalcu. Mesečna subvencija znaša 208 evrov za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas. Znova vključujejo tudi mlade iz vzhodne Slovenije.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajejo prednost osebam, ki:

  • v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • so na Zavodu dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih,
  • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami.

Sredstva zagotavljata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna.

Več o javnem povabilu na spletni strani:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni.

Javni razpis je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije.

Namenska sredstva EU in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, predstavljajo 100 % skupnih upravičenih stroškov projektov. Skupna višina nepovratnih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93 milijonov evrov.

Za potencialne prijavitelje na javni razpis so pripravili informativno spletno delavnico, ki bo potekala v sredo, 9. junija 2021, od 12:30 do 14: ure. Na delavnici bodo predstavljene osnovne informacije v zvezi z javnim razpisom in načinom prijave.

Roka za prijavo na javni razpis sta 13. julij in 27. avgust 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-krepitev-odpornosti-izvajalcev-institucionalnega-varstva-upostevajoc-deinstitucionalizacijo/

Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v aprilu objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gre za sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.

V tem javnem razpisu se predvideva, da so stanovanjske skupine organizirane kot samostojne enote ali kot dislocirane enote zavoda, ki ne smejo biti del obstoječe infrastrukture zavoda, v katerem se izvaja celodnevno institucionalno varstvo. Velikost stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb.

Predvideva se sofinanciranje 25 enot namestitvenih kapacitet v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Skupna višina razpoložljivih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 6.9 milijona evrov.

Za prijavo na javni razpis sta še dva roka in sicer 2. julija 2021  in skrajni rok 30. avgusta 2021.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-vzpostavitev-stanovanjskih-skupin-za-osebe-mlajse-od-65-let/

 

 

Objavljen je bil razpis za sofinanciranje projektov, namenjenih blažitvi podnebnih sprememb

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa »Blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje«. Spodbude so namenjene projektom, ki bodo prispevali k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanja načel krožnega gospodarstva in izboljšanju   upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Sredstva so zagotovljena iz Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in slovenske udeležbe. Skupna vrednost javnega razpisa je nekaj manj kot 15,6 milijona evrov, delež sofinanciranja projektov je do sto odstotkov vseh upravičenih izdatkov. Upravičenci so pravne osebe zasebnega ali javnega prava. Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev vendar ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se projekti morajo končati najpozneje do 30. aprila 2024.

Informativna delavnica za prijavitelje je predvidena v juniju.

Rok za prijavo na javni razpis je 30. september 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje/