Vavčerji za intelektualno lastnino za mala in srednje velika podjetja

Slovenski podjetniški sklad je posredno sporočil, da je bil decembra 2020 vzpostavljen sklad nepovratnih sredstev v višini 20 milijonov EUR (Ideas Powered for Business SME Fund), ki malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s sedežem v EU pomaga pri pridobivanju pravic intelektualne lastnine v obliki vavčerjev za intelektualno lastnino. Nov sklad se izvaja v okviru programa Ideas Powered for Business pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Sklad sofinancirata Evropska komisija in EUIPO.

Za MSP, s sedežem v Sloveniji, sklad omogoča nepovratna sredstva v višini 50 % osnovne prijavne pristojbine za prijavo znamk in modelov pri uradu za intelektualno lastnino v katerikoli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO.

Vloge so se pri EUIPO začele zbirati 11. januarja 2021, nato pa bo vloge možno oddati še v štirih časovnih okvirih v letošnjem letu.

 

Javna povabila za aktivno politiko zaposlovanja

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je do porabe sredstev oziroma najdlje do konca marca 2021 podaljšal tri javna povabila za subvencije za zaposlovanje brezposelnih oseb. To so javna povabila Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih iz zahodne Slovenije in Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa učnih delavnic.

V okviru javnega povabila Zaposli.me lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev starejših od 50 let, prav tako pa tudi subvencijo za starejše od 30 let, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni vsaj leto dni in tiste, ki imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo, so prejemniki denarne socialne pomoči in tiste, ki so delo izgubili zaradi epidemije. Delovno razmerje mora trajati vsaj leto dni brez prekinitve.

Subvencija za zaposlovanje v zahodni kohezijski regiji je namenjeno brezposelnim, mlajšim od 30 let, prednost pa imajo iskalci prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelni Mesečna subvencija je za zaposlitev za nedoločen čas in lahko jo delodajalci dobijo za največ dve leti.

Delodajalcem je v okviru aktivne politike zaposlovanja na voljo javno povabilo Usposabljam.se, ki je namenjeno usposabljanju na delovnem mestu za polni delovni čas in traja tri mesece. Program Usposabljanje na delovnem mestu-mladi je namenjen mlajšim osebam od 30 let.

Javna povabila sofinancira Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Več o javnih povabilih na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in na spletni strani www.eu-skladi.si.

Natečaj dobrih praks Rural Inspiration Awards 2021

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zbirajo prijave za natečaj dobrih praks, Rural Inspiration Awards 2021. Natečaj, že tretji po vrsti, organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) in nacionalnimi mrežami za podeželje.

Tokratne teme natečaja Rural Inspiration Awards 2021 se obračajo v prihodnost, ko se načrtuje nova skupna kmetijska politika in Dolgoročna vizija podeželskih območij. Razpisane kategorije se osredotočajo na projekte, ki bodo izboljšali razvoj podeželja v času, ki prihaja.

Vabljeni so nosilci projektov, strokovna in splošna javnost, da Mreži za podeželje predlagajo nacionalne kandidate.

Rok za predloge je do 21. 12. 2020.

 Namen natečaja je izpostaviti uspešne projekte, ki so podprti s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pa tudi motivirati druge, ki želijo vlagati v razvoj podeželja, ter tako dvigniti prepoznavnost in pomen politike razvoja podeželja.

Razpisane kategorije natečaja so: Zelena prihodnost – projekti v okviru podnebnih sprememb (ublažitev ali prilagajanje), zaščite ali obnove biotske raznovrstnosti,  projekti predstavljajo trajnost in prispevajo k trajnostnemu okrevanju na ravni posameznih kmetijskih / gozdnih gospodarstev ali podeželskih skupnosti. Projekti imajo možnost prenosa v druga okolja; Digitalna prihodnost – projekti, ki pospešujejo digitalizacijo v kmetijskih in podeželskih skupnostih, na primer izboljšujejo digitalno in širokopasovno infrastrukturo, zagotavljajo digitalne storitve, uvajajo novo tehnologijo ali izboljšujejo digitalne veščine ali znanja; Odporna prihodnost – projekti, ki prispevajo h krepitvi odpornosti podeželske Evrope. Ta kategorija zajema široko paleto skupnostnih, vrednostnih verig in poslovnih pobud, vključno s pretežno gospodarskega vidika ali zajema širšo opredelitev trajnostnih projektov, ki imajo dolgoročno pot. In pa še kategorija Socialno vključujoča prihodnost – projekti, ki so namenjeni vključevanju podeželske družbe in ranljivih skupin. Sem lahko spadajo na primer projekti, usmerjeni v izboljševanje enakosti spolov, generacijsko prenovo, medgeneracijsko povezovanje, vključevanje invalidov in starejših. V to kategorijo sodijo tudi pobude socialne ekonomije.

Prijave sprejemajo na elektronski naslov [email protected].

Razglasitev najboljših projektov natečaja bo marca 2021. Natečaj je prvič potekal leta 2019.

Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Javni razpis se izteka, prijave nanj so možne še do 22. decembra letos.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 545.411 evrov, ki se razdelijo po dveh sklopih, 200.000 evrov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev in 345.411 evrov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev.

Cilji podukrepa so prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga, skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo, oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

Informacije o razpisu nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-9-1-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020/

 

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo nudil podporo za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.

Cilj javnega razpisa je odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.555.000 evrov, od tega:

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 1.000.000 evrov;

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017,  skupno 150.000 evrov;

– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 1.400.000 evrov;

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 5.000 evrov.

Več informacij nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana, INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije in INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem potekal od 14. decembra 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Javni razpis v celoti lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/

Javni razpis Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov, ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 evrov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 27. novembra 2020 do vključno 30. decembra 2020.

Informacije o razpisu nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana  in INFO točke KGZS.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-3-1-podpora-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-v-letu-2020/

Javni razpis Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora kmetijskim gospodarstvom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19, s ciljem olajšanja njihovih likvidnostnih težav.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.500.000 evrov. Razdelitev sredstev po sklopih, glede na vrsto upravičenca, je 2.000.000 evrov za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije in 1.500.000 evrov za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Cilj ukrepa je olajšanje likvidnostnih težav kmetijskih gospodarstev ter mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki so nastale zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020.

Informacije o javnem razpisu dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: [email protected],  INFO točki Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-21-izjemna-zacasna-podpora-kmetom-ter-msp-ki-jih-je-kriza-zaradi-covid-19-se-posebej-prizadela-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020/

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Predmet javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, so naložbe v ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za gnojenje), v ureditev gospodarskih poslopij kot so skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija), v nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, v ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, v zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,  v nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika in v  kmetijsko mehanizacijo, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.015.046 evrov. Od tega je namenjeno 415.046 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5.000.000 evrov za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij in naložbe skupin kmetov, ter 3.600.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020. Vlogo za prijavo na razpis je možno oddati do 27. januarja 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/16-javni-razpis-za-podukrep-4-1/

SPIRIT Slovenija bo v kratkem objavil Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Na voljo bo 10 milijonov evrov, posamezno podjetje pa bo lahko prejelo največ do 9.999 evrov pomoči v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer.

Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19. Podjetja v turističnem in gostinskem sektorju zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov proti širjenju bolezni niso mogla opravljati dejavnosti, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999 evrov.

Do sredstev bodo upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih dejavnosti: gostinske nastanitvene dejavnosti, restavracije in gostilne, dejavnost potovalnih agencij, dejavnost organizatorjev potovanj, organiziranje razstav, sejmov, srečanj, umetniško uprizarjanje, spremljaje dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

Podjetja bodo morala za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da so v letu 2019 ustvarila več kot 50.000 EUR prihodkov in da so imela v povprečju minimalno 4 zaposlene v enih dejavnostih  ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v drugih dejavnostih (R 90.010 in R 90.020).

Vlogo bo potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija, v katerega se bo potrebno predhodno registrirati.

Vse informacije v zvezi z javnim pozivom bodo na voljo na spletni strani

https://www.spiritslovenia.si/razpisi

Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu za MSP

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil nov javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so:

– spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov;

– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;

– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in

– spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Pričakovan rezultat javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je sofinanciranje najmanj 12 operacij, ki bodo zasledovale zgoraj navedene cilje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000 evrov.

Roki za predložitev vlog so 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108