Objavljen 3. javni razpis za podukrep 16.5 »Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva«

Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. decembra 2019 do vključno 28. februarja 2020.

Delež sredstev je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in znaša 80 odstotkov, delež sredstev pa iz proračuna Republike Slovenije ta pa znaša 20 odstotkov.

Več informacij dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,  Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, e-pošta: aktrp@gov.si in ostalih INFO točkah.

Vse o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-5-podpora-za-skupno-ukrepanje-za-blazitev-podnebnih-sprememb-ali-prilagajanje-nanje-ter-za-skupne-pristope-k-okoljskim-projektom-in-stalnim-okoljskim-praksam-na-podrocju-gozdarstva/

 

Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva – 3. javni razpis, Podukrep 16.2

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.550.000 eurov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov. Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. decembra 2019 do vključno 28. februarja 2020.

Informacije o javnem razpisu lahko dobite na :

INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, E-pošta: aktrp@gov.si, INFO točkah KGZS  in na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-na-podrocju-gozdarstva/

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

Le še do 18. 11. 2019 je možna prijava na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021«.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti kot so vodenje oz. administriranje operacije, razvoj turističnih produktov, digitalno inoviranje kulturne dediščine in     usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma.

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije. Vodilne destinacije so opredeljene v točki 2.4. razpisne dokumentacije ter izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 5,5 milijona evrov, od tega za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 1,6 milijona evrov in za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 3,9 milijona evrov.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dvig-kompetenc-vodilnih-turisticnih-destinacij-in-razvoj-turisticne-ponudbe-v-vodilnih-turisticnih-destinacijah-v-letih-2020-in-2021/

Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost

Namen javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike. Cilj javnega razpisa je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. Vključenih bo najmanj 546 mladih brezposelnih, od tega 217 mladih v vzhodni in 329 mladih v zahodni kohezijski regiji. Ciljna skupina so mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni.

Podprti bodo projekti, ki bodo izvajali projektne aktivnosti na enem od naslednjih vsebinskih področij javnega razpisa, in sicer:

  1. Vključevanje mladih (npr. mladih prostovoljcev, članov mladinskih organizacij in drugih mladih) v mladinsko delo in pridobivanje kompetenc za naslavljanje izzivov, s katerimi se mladi soočajo ob vstopu na trg dela, pri iskanju zaposlitve in vključevanju v družbo skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja;
  2. Spodbujanje participacije mladih: pridobivanje novih znanj in kompetenc mladih za aktivno državljanstvo ter njihovo vključevanje v družbo, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na trgu dela (sooblikovanje ukrepov) skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja;

3.Uveljavljanje beleženja in večje prepoznavnosti neformalno pridobljenega znanja in izkušenj: krepitev večje prepoznavnosti in priznavanja kompetenc, ki jih mladi, vključno z mladinskimi delavci in mladinskimi voditelji, pridobijo v praksi ter skozi različne oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.013.800,00 EUR.

Rok za oddajo prijave je 27. 11. 2019.

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-krepitev-kompetenc-mladih-skozi-aktivno-drzavljanstvo-za-vecjo-zaposljivost/

Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov

Javni razpis »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov« bo sofinanciral dva pilotna projekta, enega v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in enega v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ki bosta namenjena razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov.

Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Ključni cilji javnega razpisa so: razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov, implementirati in preizkusiti storitve socialnega vključevanja, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost, spodbuditi oblikovanje mrež razvijalcev in izvajalcev storitev socialne vključenosti invalidov, specifična cilja pa  vključene osebe iz ciljne skupine opolnomočiti za samostojnejše življenje ter izboljšati njihove možnosti za večjo socialno vključenost, zagotoviti dostopne in kakovostne storitve (z razvito mrežo izvajalcev) ob upoštevanju individualnih potreb vključenih oseb.

Ciljna skupina javnega razpisa so osebe s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje.

Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, projektno partnerstvo ni predvideno.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 2.450.000,00 EUR.

Rok za oddajo vloge na javni razpis je 29.11. 2019.

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov« delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jav/

Na voljo 15 milijonov evrov za mlade prevzemnike kmetij

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo peti javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih je 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Upravičenci so mladi kmetje, stari od 18 do 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa. Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, samostojni podjetnik posameznik ali družba z enim družbenikom.

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Podpora iz obeh sklopov bo izplačana v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 70 % dodeljenih sredstev in drugi obrok v višini do 30 % dodeljenih sredstev.

Vložitev vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekala od 28. oktobra do vključno 6. decembra 2019.

Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podukrep-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2019/

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022

Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire  (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

– izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;

– širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;

-v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 7. 11. 2019, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. Možnost oddaje vlog je do porabe sredstev oziroma vendar najkasneje do 03.09.2020.

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.

Javni razpis sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za infrastrukturo v vrednosti 20.000.000 EUR.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1229/

 

Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019, le še do konca leta

Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let je odprto le še najdlje do 31. 12. 2019, oziroma do porabe sredstev.

Za javno povabilo je na voljo je okvirno 2,56 milijona EUR, od katerih 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna.

60 % je namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Predvidena je vključitev 980 brezposelnih mladih v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Javno povabilo omogoča delodajalcem, da spoznajo brezposelne v konkretni delovni situaciji in jih usposobijo za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagajo v ponudbi na javno povabilo.

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 2 meseca, kadar tako odloči Zavod, ko na podlagi ponudbe oceni, da je to smiselno glede na v ponudbi predlagani program posameznega usposabljanja ali kadar gre za usposabljanje na enostavnih, nezahtevnih ali manj zahtevnih delovnih mestih.

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug dan v tednu. Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.

Preberi več o Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019, le še do konca leta

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 06.09.2019 objavil javni razpis za mikro, mala in srednje velika podjetja, katera želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

Gre za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

V okviru javnega razpisa bodo podprli okvirno 105 podjetij.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.100.000,00 eur.

Rok za oddajo vlog je 24.10.2019

Vsa dokumentacija ter več informacij je na voljo na spletni strani Javne agencije:

 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-09-06-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letih-2019-in-2020-Procesne-izboljsave-2019—2020-PRIZ-19-20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« namenilo 60.000 EUR

Ministrstvo je objavilo drugi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«. Višina nadomestil v okviru tega javnega razpisa znaša 60.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 45.000 evrov ter prispevek Republike Slovenije 15.000 evrov.

Predmet podpore drugega javnega razpisa za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« je dodelitev nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka zaradi kormoranov obratih kvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

Preberi več o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« namenilo 60.000 EUR