Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji vzhodna Slovenija

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini  omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. Karierni center bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Programi in aktivnosti, ki jih bo ponujal karierni center za mlade, morajo biti oblikovani in izvedeni na način, da bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije.

Sofinancirani bodo naslednji sklopi projektnih aktivnosti kot informiranje, aktivnosti za razvijanje interesov sveta dela ter poklicev, kot skupinsko delo in individualno delo s šolajočo mladino. Nadalje so sklopi še podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere svojih otrok, promocija kariernih centrov in krepitev sodelovanja različnih deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije na lokalnem in regionalnem nivoju ter vodenje projekta.

V okviru razpisa so obravnavane ciljne skupine mladi (učenci, dijaki), strokovni delavci in posredno starši šolajoče mladine.

Rok za oddajo ponudb je 27.junij 2019.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1097

 

Evropska sredstva tudi za socialno aktivacijo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pred kratkim objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. Vrednost javnega razpisa znaša nekaj manj kot 17,9 milijona eurov, od tega bo prispeval približno 14,3 milijona evrov evropski socialni sklad.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in bodo s celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev  in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

Z razpisom želi ministrstvo sofinancirati 27 večletnih projektov in sicer predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in  predvidoma 9 projektov  v  kohezijski  regiji Zahodna Slovenija, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in bodo zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Rok za oddajo ponudb je do 18.junija 2019. Vprašanja v zvezi z razpisom je možno posredovati do 12. junija 2019.

Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1095

 

 

 

Fina EU točka se predstavlja na Dnevih medgeneracijskega sožitja

Med 14. in 16. majem Fina EU točka sodeluje na Dnevih medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču.

Kaj nudi Fina EU točka pri Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko?

Nudi pomoč in podporo pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov, sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev potencialnim prijaviteljem in samim izvajalcem projektov.

Kaj je naš cilj?

Uporabnikom nuditi prijazen informacijski servis s področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih finančnih mehanizmov,

-zagotavljati hitre, pravilne in pregledne informacije o možnostih financiranja za posamezne ciljne skupine,

-predstavljati dobre zgodbe in preko njih rezultate in učinke s področja evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov,

-ozaveščati o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije in krepiti prepoznavnost evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji,

-krepiti ozaveščenost potencialnih prijaviteljev projektov o pravilih in pomenu njihovega spoštovanja ter posredovati enotna in jasna tolmačenja,

-biti povezovalni člen med institucijami, ki so vključene v izvajanje evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov,

-krepiti kredibilnost posameznih ukrepov/ciljev/reform in krepiti zaupanje javnosti vanje.

Kako deluje Fina EU točka?

Deluje v okviru spletne strani eu-skladi.si, elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si in brezplačne telefonske številke 080 20 23, med 9. in 12. uro, od ponedeljka do petka.

Seveda pa lahko izkoristite priložnost in nas obiščete na Gospodarskem razstavišču še danes, 15.5. in jutri, 16.5.2019, vstop na vse prireditve in razstavne prostore je prost.

 

Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku maja objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Javni razpis je za leta 2019, 2020 in 2021 in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. 11. 2019

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina. Prvi rok za oddajo vlog je 10. 6. 2019, drugi rok je 16. 9. 2019 in skrajni rok je 18. 11. 2019.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2019, 2020 in 2021, znaša 17.647.059 EUR, od tega 15.000.000 EUR sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1210/

Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v obdobju 2019-2021

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za sredstva, ki se dodeljujejo za zaposlitve v kohezijski regiji vzhodna Slovenija za obdobje 2019-2021. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Namen je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj in veščin in spretnosti vključenih oseb. Vključene osebe bodo pod strokovnim vodstvom mentorja pridobile delovne izkušnje, ki jim bodo povečale zaposlitvene možnosti. Vključitev posamezne osebe v iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas.

Cilji, ki naj bi jih z javnim razpisom dosegli so omogočiti pridobivanje kompetenc, referenc, znanja in delovnih izkušenj brezposelnim ustvarjalcem na področju kulture z namenom integracije ciljne skupine mladih, ki so v času vključitve v projekt stari do vključno 29 let, na trg delovne sile, spodbujanje zaposlitvenih možnosti ter vzpostavitev spodbudnejšega delovnega okolja na področju kultura. Povečati pa tudi delež zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela.

Upravičenci, ki se lahko prijavijo na razpis so javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanja kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji.

Rok za prijavo na javni razpis je 24. maj 2019.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 450.000 eur, naložbo pa sofinancira Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Informativna delavnica bo potekala 10. 5. 2019 v sejni sobi ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, ob 9. uri.

 

Več o javnem razpisu na spletni strani Ministrstva za kulturo:

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1922

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima odprta dva javna razpisa za gozdarje

Javni razpis za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, je odprt do objave zaključka na spletnih straneh ministrstva. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma  med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Upravičeni stroški so gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov. Razpisana sredstva so v višini 1.410.000 eur.

Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466

 

Drugi javni razpis, odprt za gozdarje, je za aktivnost dela za odpravo škode in obnovo gozda. Tudi na ta razpis so možne prijave do objave zaključka na spletnih straneh ministrstva.  Predmet tega javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnove gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma konec januarja in v začetku februarja 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov  kot posledica žledoloma in zaradi vetroloma decembra 2017.

Razpisana sredstva so v višini 2.000.000 EUR.

Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov.

Še štirinajst dni za prijavo na Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

 

Za lažji prehod mladih v zaposlitev bo namenjenih skoraj štiri milijone evrov.

Cilj razpisa je prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam trge dela za lažji prehod mladih v zaposlitev. Predmet javnega razpisa  je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Rok za oddajo vlog je le še do 24. 04. 2019.

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o razpisu lahko najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-krepitev-sodelovanja-delodajalcev-in-socialnih-partnerjev-s-srednjimi-poklicnimi-in-1/

Ministrstvo za infrastrukturo bo za samopreskrbo s sončnimi elektrarnami namenilo, v treh letih, deset milijonov kohezijskih sredstev

Objavljen je bil Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022.

Sredstva bodo na voljo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020.

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene  nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov”, specifičnega cilja “Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije”.

Več o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in sicer:

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/

 

 

Dravska kolesarska pot – doživetje za vsakim zavojem

Dravska kolesarska pot velja po naravnih lepotah in kulturni raznolikosti za eno najlepših kolesarskih poti v Evropi.

Reka Drava se vije skozi 4 države (Italija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška) in je dolga približno 710 km. Ob njej vodi istoimenska kolesarska pot, ki se začne v neposredni bližini izvira reke Drave na Toblaškem polju (Toblach) v Italiji. Nato se nadaljuje po avstrijski Koroški (Kärnten), Sloveniji in po svojih 510 kilometrih doseže sotočje reke Mure in Drave na Hrvaškem, do koder je tudi v celoti označena in urejena.

Etape Dravske kolesarske poti

V Sloveniji in na Hrvaškem je pot razdeljena na 6 etap v skupni dolžini cca. 210 km, ki so dolge med 30 in 50 km. V šestih etapah oz. dneh je primerna za kolesarje uživače, ki ob svojih kolesarskih podvigih zelo radi obiščejo najlepše kotičke, začutijo utrip mest, ki jih obiščejo in v katerih prenočijo ter obenem razvajajo svoje brbončice in se prepuščajo doživetjem, ki jih le-ta ponujajo. Med drugim se tako srečajo s splavarjenjem, veslanjem, kopanjem in kulturno ponudbo mest in krajev ob poti.

S kolesom na vlak

Vlak je odlična opcija, da se na svoje izbrano izhodišče odpravimo trajnostno in okolju prijazno. Letošnja novost je tudi povezava do Pliberka, ki je poleg Dravograda, kot začetka odkrivanja lepot poti v Sloveniji, odlično izhodišče, da se odpravimo po vseh šestih etapah kolesarske poti.

Slovenski del Dravske kolesarske poti poteka večinoma po manj prometnih lokalnih cestah in v manjši meri po urejenih kolesarskih poteh in stezah. Zaradi različnih vrst podlage vozišča in zahtevnejšega vzpona med Podvelko in Lovrencem na Pohorju je slovenski del poti primeren za bolje pripravljene kolesarje. Priporočljiva je tudi uporaba treking, gorskih ali e-koles. Vzponu na Lovrenc na Pohorju pa se lahko izognemo in uporabimo vlak med Podvelko in Falo.

Preberi več o Dravska kolesarska pot – doživetje za vsakim zavojem

Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis, katerega namen je :

  1. podpora in razvoj inovativnih idej, podjetij oz. projektov s področja KKS (kulturnega in kreativnega sektorja);
  2. spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS;
  3. spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo;
  4. spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe;
  5. dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.  V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Rok za sprejem vlog je 15.april 2019.

Operacije v okviru javnega razpisa bodo sofinancirane s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Več o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo:

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911