EUREKA 2017 Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij preko pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
Namen javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 in omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Preberi več o EUREKA 2017 Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

Škocjanski zatok – primer upravljanja z zelenimi površinami preko Strategije EU za Jadransko – Jonsko regijo

Škocjanski zatok v neposredni bližini pristanišča Koper predstavlja primer sobivanja naravnega okolja in urbanega industrijskega okolja ter pomemben del zelenih površin prebivalcem Kopra in okolice, hkrati pa prispeva k poplavni varnosti omenjenega območja. Načrtovanje trajnostnega razvoja in sektorski pristop je končno odprl priložnost omenjenega sobivanja. S tem se je onesnažen in divji ekosistem spremenil v urejeno okolje za prebivalce, rastlinske in živalske vrste. Upoštevanje načel integralnega upravljanja z obalnimi območji in uveljavljanje načela pomorskega prostorskega načrtovanja v lokalne in nacionalne strategije ter procese odločanja je obrodilo sadove v doseganju urbano-naravne  simbioze, torej možnosti pridobitve prednosti tako urbano-industrijskega kot tudi naravnega okolja.

Preberi več o Škocjanski zatok – primer upravljanja z zelenimi površinami preko Strategije EU za Jadransko – Jonsko regijo

Zeleni obali naproti – primer Slovenije – EUSAIR – Strategija EU za Jadransko-jonsko regijo

Naravni rezervat Škocjanski zatok in pristanišče Koper v njegovi neposredni bližini danes  sobivata v sožitju. Območje zatoka pripomore k temperaturnemu uravnavanju bližnjega industrijskega in urbanega območja. Prav tako prispeva k poplavni varnosti ter nudi prebivalcem Kopra in obiskovalcem več zelenih površin.

Preberi več o Zeleni obali naproti – primer Slovenije – EUSAIR – Strategija EU za Jadransko-jonsko regijo

Migracije in migracijske poti v države EU

V slednjem vam predstavljamo nekaj statistik EU glede migracij in njenih tokov. Migracije so vzrok ekonomskih, okoljskih, političnih in socialnih dejavnikov ali v državah, iz katerih izhajajo migranti ali v državah, kamor so migranti namenjeni. Zgodovinsko gledano sta relativna ekonomska blaginja kot tudi politična stabilnost znotraj EU botrovali povečanemu prilivu imigrantov v države EU.

Preberi več o Migracije in migracijske poti v države EU

Predstavitev javnega razpisa za izvedbo projekta “Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite”

V slednjem vam na kratko predstavljamo javni razpis za izvedbo projekta “Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite”, št. 430-227/2017, ki se financira s strani Evropske unije iz Sklada za azil, migracije in vključevanje, in katerega naročnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.

Predmet javnega razpisa je informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, in sicer tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in kasneje prosilcem, zagotoviti temeljna postopkovna jamstva glede informiranja: obveščenost o postopku, pravicah, obveznostih in posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnimi organi, za obdobje 36 mesecev od pričetka izvajanja projekta oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajane projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Preberi več o Predstavitev javnega razpisa za izvedbo projekta “Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite”

Aktualne možnosti zaposlovanja preko sofinanciranja s strani različnih EU skladov

Za različne ciljne skupine brezposelnih je na voljo več oblik sofinanciranja zaposlitev preko različnih Evropskih skladov. V slednjem so predstavljena tri javna povabila in javni razpis.

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2016/2017,

katero se vodi preko Zavoda RS za zaposlovanje. Evropska sredstva za sofinanciranje so iz Evropskega socialnega sklada.

Ciljne skupine brezposelnih

V usposabljanje na delovnem mestu vključimo brezposelne, stare do 29 let oziroma mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

Pri vključevanju brezposelnih iz ciljne skupine, ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc, dajemo prednost:

 

  • brezposelnim, ki v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v noben program,
  • brezposelnim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
  • brezposelnim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
  • brezposelnim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
  • brezposelnim, ki so dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.

Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.

Usposabljanje traja:

  • 2 meseca (če se vključi oseba iz ciljne skupine, ki že ima delovne izkušnje) ali
  • 3 mesece (če se vključi oseba iz ciljne skupine, ki je iskalka prve zaposlitve).

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev.

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Javno povabilo

 

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

 

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Zaradi porabe sredstev lahko povabilo predčasno zapremo, za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo v koledarskem letu, kar bo objavljeno tudi na spletni strani ZRSZ.

Preberi več o Aktualne možnosti zaposlovanja preko sofinanciranja s strani različnih EU skladov

Programi evropskega povezovanja 2020 s poudarkom na glavne značilnosti transnacionalnega programa »Alpski prostor«

Strategija programov evropskega povezovanja 2020 postavlja v ospredje tri medsebojno poudarjene prioritete:

  • Pametna rast: razvijanje na znanju in inovacijah temelječega gospodarstva;
  • Trajnostna rast: promoviranje zelenega in konkurenčnega gospodarstva, ki temelji na učinkovitejši rabi virov;
  • Vključujoča rast: osvajanje visoko zaposljivega gospodarstva, ki omogoča socialno in ozemeljsko povezanost.

Program Alpski prostor zajema tri prioritete skozi oblikovanje njegove strategije ozemeljske razsežnosti Alpskega prostora vse do tematskih ciljev in investicijskih prioritet znotraj strateškega okvira, povezanega s kohezijsko politiko strategije Evrope 2020. Programi Evropskega povezovanja 2020 so poglavitni pri definiranju pomembnosti Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), ker je teritorialno vključevanje ključni dejavnik v globalnem gospodarstvu, ki postavlja v ospredje boljšo vključenost razvojnih potencialov in varovanje naravnega okolja. Omenjeni cilji upoštevajo povečano izpostavljenost globalizaciji, demografskim spremembam, socialni in ekonomski izključenosti, klimatskim spremembam in izgubi biološke raznovrstnosti.

Strategija programa »Alpski prostor« vzpostavlja proaktivno vlogo v prizadevanju za harmoničen, uravnotežen, učinkovit, vključujoč in trajnosten teritorialni razvoj.

Preberi več o Programi evropskega povezovanja 2020 s poudarkom na glavne značilnosti transnacionalnega programa »Alpski prostor«

Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je 27.3. 2017 organizirala 10. sejo Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013 (OP RČV), na kateri je potrdila osnutek Končnega poročila o izvajanju tega programa. Prisotni so bili predstavniki Evropske komisije, predstavniki ministrstev, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij s področja socialne vključenosti, s področja enakih možnosti, trajnostnega razvoja, invalidskih organizacij, lokalnih skupnosti, pa tudi predstavniki Računskega sodišča RS in Urada RS za nadzor proračuna.

Dinamika črpanja OP RČV 2007-2013

Preberi več o Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013

Nadzorni odbor za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (OP RR) je potrdil Končno poročilo o njegovem izvajanju, ki jo je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko do 31. marca 2017 posredovala Evropski komisiji.

V okviru OP RR, ki predstavlja podlago za črpanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bilo na razpolago dobrih 1,783 milijarde evrov, s katerimi se je zasledoval cilj »inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvu«. Sredstva so bila namenjena projektom, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo, kar pomeni da se zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Podprtih je bilo več kot 2.500 projektov, s katerimi se je omogočilo nove širokopasovne priključke, povečalo število nočitvenih kapacitet, prijavilo številne patente in inovacije in ustvarilo številna delovna mesta. Z različnimi ukrepi se je podprlo preko 4.200 podjetij, sofinanciralo pa se je tudi  projekte javne infrastrukture, vključno s projekti regionalnih razvojnih programov, kjer so bile do sredstev upravičene lokalne samoupravne skupnosti.

Dinamika izvajanja OP RR za obdobje 2007-2013

Preberi več o Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

Nadzorni odbor za Operativna programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) je potrdil Končno poročilo o izvajanju, ki ga je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko do konca meseca marca 2017 posredovala Evropski komisiji.

V okviru OP ROPI je bilo za projekte s področja razvoja okoljske in prometne infrastrukture na razpolago dobre 1,6 milijarde evrov, od tega 1,41 milijarde iz Kohezijskega sklada in 150,4 milijonov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izpeljani projekti so pomembno prispevali k pogojem za rast in sicer z zagotavljanjem interoperabilnosti slovenskega železniškega omrežja, izboljšanjem stanja na področju trajnostne mobilnosti, izboljšanjem dostopnosti med kraji, izboljšanjem kakovosti okolja, izboljšanje stanja poplavne varnosti in z zagotavljanjem ustreznih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Dinamika izvajanja OP ROPI 2007-2013

Preberi več o Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013