Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za zdravje bo v kratkem objavilo v Uradnem listu RS javni razpis »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«.

Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 6,1 milijona evrov za leta 2018, 2019 in 2020, in sicer:

 • podpora Evropske unije 4.880.000,00 evrov (80 %) in
 • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 1.220.000,00 evrov (20 %).

Obdobje upravičenosti stroškov bo od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev do dne 30.6. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov bo od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev do dne 15. 8. 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. V okviru pilota bo ministrstvo zagotovilo podporo, svetovanje, spremljanje in usposabljanje tako izvajalcev formalne, kakor neformalne oskrbe, strokovnih delavcev na vstopni točki in pri konzorcijskih partnerjih v socialnem in zdravstvenem varstvu, ter druge zainteresirane strokovne javnosti.

Namen javnega razpisa je v treh pilotnih okoljih (urbano, ruralno, semi-ruralno) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, pilotno preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve za zagotavljanje kakovostne, varne in integrirane dolgotrajne oskrbe v skladu z izbiro uporabnika in njegovo aktivno udeležbo. Podprti bodo torej tisti pilotni projekti, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. V tem okviru se bo podprla vzpostavitev in delovanje enotne vstopne točke, usposabljanje strokovnega osebja in razvoj z IKT podprtih storitev ter strukture. Enotna vstopna točka bo kasneje delovala tudi v sistemu dolgotrajne oskrbe. Ugotovitve pilota bodo predstavljale izhodišča za dokončno oblikovanje sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe.

Vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018

Dne 30.3.2018 je  bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018. Omenjeni javni razpis se vodi preko Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada in pod okriljem Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Eden izmed ciljev javnega razpisa je tudi promocija gospodarskih panog in/ali področij uporabe opredeljenih v Slovenski strategiji Pametne Specializacije (http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/SPS_predstavitve/S4_Podporni_dokumenti-Strateska_partnerstva__Proces_podjetniskega_odkrivanja__Analiticne_podlage.pdf), kjer S4 predstavlja izvedbeni dokument sprejetih strateških dokumentov in opredeljuje tri prednostna področja in 9 področij uporabe, in sicer:

Zdravo bivalno in delovno okolje

 • Pametna mesta in skupnosti
 • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

Naravni in tradicionalni viri za prihodnost

 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • Trajnostna pridelava hrane
 • Trajnostni turizem

Industrija 4.0

 • Tovarne prihodnosti
 • Zdravje-medicina
 • Mobilnost
 • Razvoj materialov kot končnih produktov.

Poleg omenjenega cilja pametne specializacije  so pomembni tudi ostali cilji javnega razpisa:

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva,

katerih namen je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Kompetenčni centri za razvoj kadrov so partnerstva podjetij iz posamezne gospodarske panoge/področja, ki se povežejo, ko ugotovijo potrebe po razvoju kadrov in s tem omogočijo usposabljanja za zaposlene ter informirajo o potrebah po znanju in zaposlovanju v njihovi panogi ali področju. Vzpostavijo t.i. projektne pisarne, ki skrbijo za pripravo modela kompetenc, povezovanje podjetij pri razvoju kadrov in izmenjavi znanj ter izkušenj. O dosedanjih rezultatih in praksah se lahko izve več na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Prijavitelj:

Vlogo na razpis v imenu partnerstva odda prijavitelj, ki v primeru odobritve vloge deluje kot podpisnik pogodbe o sofinanciranju projekta z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije in deluje kot zastopnik partnerstva. Partnerstvo svoja razmerja ureja na ravni partnerskega sporazuma. Podpisnik pogodbe o sofinanciranju oddaja skupne zahtevke za sofinanciranje, v katere združi upravičene stroške s strani vseh partnerjev, deluje kot zastopnik partnerstva, ki komunicira s skladom in drugimi organi.

Kompetence:

Z uporabo besede kompetence so mišljene predvsem spretnosti, ki so potrebne za uspešno izvajanje delovnega procesa v podjetjih in opravljanje nalog na delovnem mestu. Uporaba besede kompetence vključuje formalno in neformalno pridobljeno znanje, sposobnosti, veščine in izkušnje ter druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspešno opravljanje specifičnih delovnih nalog.

Rok za oddajo vlog je 30.4.2018. Predstavitvena delavnica za potencialne prijavitelje bo potekala v torek, 10. 4. 2018, ob 10. uri v prostorih sklada.

Vrednost razpisa je 900.000 EUR, do 90.000 EUR na posamezno partnerstvo.

Več o razpisu na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-vzpostavitve-in-delovanja-kompetencnih-centrov-za-razvoj-kadrov-2018/

OBISK KOSOVSKO-MAKEDONSKE DELEGACIJE V REGIONALNI PISARNI ŠTANJEL

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v okviru  tridnevnega študijskega obiska gostila predstavnike izvajalskih teles čezmejnega programa sodelovanja Kosovo-Makedonija 2014–2020, ki se izvaja v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč. V okviru tridnevnega  obiska je delagacija dne 2.3. 2018 obiskala tudi enoto SVRK v Štanjelu, Regionalno pisarno Štanjel. Regionalna pisarna Štanjel deluje v okviru Sektorja za Evropsko teritorialno sodelovanje in opravlja naloge nacionalnega organa in info točke na Programu sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (Interreg Italija-Slovenija).

Študijski obisk je potekal v Kvadratnem stolpu Grada Štanjel. Goste je pozdravila  Tatjana Rener, ki je tudi povezovala predstavitveni del dogodka. V okviru uvodnega pozdrava je goste nagovoril tudi podžupan Občine Komen, Valter Ščuka in direktorica Javnega zavoda Komenski Kras, Polona Abram. Tatjana Rener je nato izpostavila vlogo in pristojnost SVRK kot nacionalnega organa. Zgodovino čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo s poudarkom na aktualnem programu sodelovanja Interreg Italija – Slovenija je predstavila Danica Šantelj Arrighetti. Predstavili sta se tudi dva javni ustanovi, Kmetijski inštitut Slovenije in Park Škocjanske jame. Vodji projektov, Klemen Lisjak in Renata Rozman, sta predstavila izvajanje dveh od skupno 27-ih odobrenih projektov za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru prvih štirih razpisov za standardne projekte z akronimi AGRITOUR II in MOBITOUR. Predstavitveni del je zaključil Anton Harej na temo vključevanja lokalne skupnosti v čezmejno sodelovanje in statistični pregled vključevanja posameznih inštitucij in regij v različnih programskih obdobjih.

Dogodek je bil pomemben zlasti z vidika promocije in prenosa dobrih praks čezmejnih programov, v katere je Slovenija vključena že več kot 20 let. Pokazala se je tudi priložnost za nadaljne sodelovanje projektnih partnerjev v okviru drugih programov.

 

Delavnica za prijavitelje na Ciljni razpis za strateške projekte številka 5/2018

Slovenska Info točka je v sodelovanju s Skupnim sekretariatom v okviru Programa sodelovanja INRERREG Italija-Slovenija 2014-2020 organizirala delavnico za slovenske potencialne prijavitelje na Ciljni razpis za strateške projekte št. 5/ 2018, ki je potekala 28.2.2018 v Portorožu. Namen delavnice je bila predstavitev prenovljenega  informacijskega sistema za oddajo elektronske vloge (FEG), ki ga je vzpostavil Organ upravljanja, Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina. Na delavnici je bila praktično prikazana izpolnitev elektronska prijavnice. Sekretariat je predstavil tudi pomožno orodje za pripravo stroškovnega načrta v Excelu, ki ga prijavitelji lahko uporabijo za lažje načrtovanje stroškov po delovnih sklopih in aktivnostih. Obrazec je na voljo tudi na spletni strani programa www.ita-slo.eu. Delavnice se je udeležilo okoli 15 slovenskih potencialnih prijaviteljev, ki nameravajo kot vodilni partnerji v imenu projektnega partnerstva, oddati elektronske vloge na omenjen razpis.

 

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Javni razpis je bil objavljen 23. 2. 2018, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira mala in srednje velika podjetja, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je, skladno s pogoji iz Dvostranskega sporazuma Eurostars 2, ki je bil podpisan dne 5. 1. 2017 med ministrstvom in Sekretariatom EUREKA, podjetja iz Slovenije, spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja z namenom njihovega izvajanja in v povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Preberi več o Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Obvestilo o objavi razpisa za strateške projekte v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020

 

Dne 9.2.2018 je bilo objavljeno v Uradnem listu RS  obvestilo o  Ciljnem razpisu za strateške projekte št. 5 / 2018 v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020:  https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018008.pdf

Vsa razpisna dokumentacija ter Smernice za pripravo in oddajo e-vloge so voljo na spletni strani programa www.ita-slo.eu. Rok za oddajo vlog je 28. 3. 2018.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani kontaktirajo Skupni sekretariat,  tel.: +39 040 377 5993, e-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it ali slovensko Info točko,  tel.: (+386) 5 7318 533, e-mail: it-si.svrk@gov.si.

Novo strokovno spletno omrežje EU za spodbujanje rasti in povezanosti v obmejnih regijah EU

Na voljo je novo strokovno spletno omrežje EU, ki je del desetih ukrepov, za katere se zavzema Evropska komisija s svojim komunikacijskim načrtom »Spodbujanje rasti in povezanosti v obmejnih regijah EU«. S tem želi poudariti načine, s katerimi lahko Evropa zmanjša kompleksnost, dolžino in stroške čezmejnega vzajemnega delovanja in promovira združevanje storitev vzdolž notranjih meja EU. Komunikacijski načrt je rezultat dveletnih intenzivnih raziskav in dialoga z obmejnimi nosilci interesnih skupin, nacionalnih oblasti držav članic EU in partnerskih držav ter regionalnih/lokalnih oblasti. Za več informacij obiščite spletno stran: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

Predlagani ukrepi se osredotočajo na povečanje konkurenčne in povezljive situacije obmejnih regij z naglaševanjem odpravljanja nekaterih pravnih in administrativnih omejitev, ki trenutno onemogočajo tesnejše sodelovanje in vzajemno delovanje. V »Osrednji obmejni točki« so strokovnjaki Evropske komisije glede čezmejnih zadev, ki bodo koordinirali ukrepe in podpirali nacionalne in regionalne oblasti, da se soočajo s pravnimi in administrativnimi ovirami meja.

Za krepitev in poglabljanje obmejne skupnosti potrebujejo tudi vaš vložek, zato vas spodbujajo, da pričnete dialog, delite svoje primere dobrih praks in si izmenjujete vaše vsakodnevne izkušnje glede vzpostavljanja vzajemnega delovanja v čezmejnih regijah. Ta platforma vam bo ponudila možnosti, da se učite drug od drugega, ter da pridobite nove informacije glede delovanja okoli mej EU. Prijavite se lahko na tej povezavi: https://ec.europa.eu/futurium/en/user/register

Preberi več o Novo strokovno spletno omrežje EU za spodbujanje rasti in povezanosti v obmejnih regijah EU

Javni poziv za ažuriranje veljavnega seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov

Na spletni strani čezmejnega programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 je objavljen Javni poziv za ažuriranje veljavnega seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov.

Preberi več o Javni poziv za ažuriranje veljavnega seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja

Evropska komisija je 14. avgusta 2017 odobrila financiranje velikega kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, vendar so se priprave na projekt pričele že v finančni perspektivi 2007-2014. Začetek izvajanja projekta je bil torej v zadnjem četrttletju leta 2017, zaključek je predviden v letu 2020.

Projekt je bil opredeljen kot eden izmed prioritetnih projektov v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007-2013, za področje varstva okolja – področje voda. Celoten projekt je bil razdeljen v dva sklopa in sicer:

 • I. sklop: obsega dve fazi in sicer;
  • faza: nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala (naziv; C0) v Mestni občini Ljubljana in
  • faza: izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana z dodatno kapaciteto priključenih enot (kapaciteta 555.000 prebivalnih enot) in terciarno stopnjo čiščenja.
 • II. sklop: obsega dograditev kanalskega omrežja v Mestni občini Ljubljana v aglomeracijah nad 2.000 prebivalnih enot.

Preberi več o Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja

Nove vsebine na območju Krasa

Trenutno se na Krasu izvaja več projektov, sofinanciranih iz lokalnih, nacionalnih in evropskih virov v okviru različnih programov. V prispevku več o pričakovanih rezultatih projektov, ki bodo prispevali k oblikovanju turistične ponudbe enega od stebrov turistične destinacije Kras, gradu Štanjel. Vsi projekti sledijo strategiji za prostorski razvoj Krasa, kot turistične destinacije, ki je nastala v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO – Celoviti strateški načrt za razvoj slovenskega dela Krasa. V okviru programa Turistična destinacija Kras bodo ti projekti prispevali k načrtovanim ukrepom za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije ter za razvoj njegovega turizma.

Pri usmerjanju in podpori oblikovanja strategije je veliko prispevala tudi Regionalna pisarna Štanjel, ki deluje v Sektorju za evropsko teritorialno sodelovanje, v okviru Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Delovanje Regionalne pisarne Štanjel, ki bo naslednje leto praznovala 20 let svojega delovanja, je usmerjeno predvsem v izvajanje nalog nacionalnega organa na programih čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. V aktualnem programskem obdobju sodeluje na Programu sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020. Poleg vloge nacionalnega organa pa opravlja tudi naloge Info točke programa, ki je prva kontaktna točka za slovenske prijavitelje in bodoče upravičence. Info točka svetuje bodočim prijaviteljem pri prijavah na razpise, upravičencem pri administrativnem izvajanju projektov ter v te namene tudi pripravlja informativne delavnice in skrbi za informiranje širše javnosti o izvajanju evropske teritorialne politike.

Preberi več o Nove vsebine na območju Krasa