Evropski denar za izboljšanje in ohranjanje naravne dediščine

Preko Ministrstva za okolje in prostor, kot posredniškega organa, in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne in investicijske sklade, so bili doslej odobreni iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pripadajoče slovenske udeležbe finančni prispevki za izboljšanje in ohranjanje naravne dediščine Slovenije v okviru treh operacij :

  1. Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras;
  2. Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju – Kras.Re.Vita;
  3. Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini – VIPava.

Omenjene operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.2 »Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«, specifični cilj »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s  slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst«.

Območje izvajanja operacije »Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras«   sovpada z zavarovanim območjem Regijskega parka Škocjanske jame. Na tem območju partnerji prepoznavajo procese, pritiske in nevarnosti, ki imajo negativen vpliv na stanje ohranjenosti nekaterih habitatnih tipov in vrst v Naturi 2000.

Vodilni partner v projektu je Javni zavod Park Škocjanske jame, ostali partnerji v projektu, ki so odgovorni za posamezne sklope pa so: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Elektro Primorska d.d., Občina Divača, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Operacija se bo izvajala do 31. 8. 2021.

Namen druge operacije je izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju.  Operacija naslavlja štiri od petih habitatnih tipov in osem od devetih vrst s seznama Priloge 6.4 Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020, ki so prepoznani kot prednostni, na katerih se morajo izvajati ukrepi varstva. Obenem bo glavnina ukrepov tega projekta pozitivno vplivala tudi na druge ogrožene rastlinske in živalske vrste, ki živijo v teh habitatih.

Operacija se bo izvajala v sklopu konzorcija, kjer je vodilni partner in prejemnik proračunski sredstev Javni zavod Notranjski regijski park. Ostali konzorcijski partnerji v projektu so: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavod Znanje Postojna, Občina Postojna in Občina Logatec. Operacija se bo predvidoma izvajala do 30. 10. 2021.

Namen tretje operacije je zagotoviti denar za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini, kot so: laška žaba, veliki pupek, hribski urh, močvirski krešič, vidra, močvirska sklednica, črnočeli srakoper, hribski škrjanec, strašničin mravljiščar in rogač. Z različnimi ukrepi želijo prijavitelji projekta izboljšati stanje življenjskega prostora evropsko pomembnih vrst, povečati delež teh vrst in njihovih habitatov in s tem ciljne ogrožene vrste ohraniti na vsaj 0,201 ha površin.

Upravičenci do finančnega prispevka so: Zavod za ribištvo Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za vode, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Občina Miren – Kostanjevica, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Prejemnik proračunskih sredstev je Zavod za ribištvo Slovenije. Operacija se bo predvidoma izvajala do 30. 11. 2021.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja