Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi posredniškega organa objavlja Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«

Namen javnega razpisa je dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov, usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4, s katerimi se bo dosegalo skrajšanje časa od ideje do trga, pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije. Poleg dodelitve spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim je pomembna tudi dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru pilotnega/demonstracijskega projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju. Operacija je pilotni/demonstracijski projekt.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje izvajanja prebojnih in inovativnih projektov skladno s cilji prednostnih podočij S4, vzpostavitev pilotnih/demonstracijskih projektov na področjih uporabe S4, ki jih bodo izvedli konzorciji in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij.

Natančna opredelitev področij uporabe S4 je dosegljiva na naslednji spletni povezavi: www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja pilotnega/demonstracijskega projektov konzorcijev, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat pilotnih/demonstracijskih projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo.

Do osredotočenja na fokusna področja in tehnologije prihaja na osnovi prioritet razvojne politike iz Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki so:

  1. Pametna mesta in skupnosti
  2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  4. Trajnostna pridelava hrane
  5. Trajnostni turizem
  6. Tovarne prihodnosti
  7. Zdravje – medicina
  8. Mobilnost
  9. Razvoj materialov kot končnih produktov

Natančnejša opredelitev fokusnih področij in tehnologij po posameznih prioritetah je predstavljena na spletni povezavi: http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/

Pilotni/demonstracijski projekti se bodo izvajali na dveh programskih območjih, in sicer Kohezijska regija vzhodna Slovenija in Kohezijska regija zahodna Slovenija.

Višina sofinanciranja (subvencija) posameznega pilotnega/demonstracijskega projekta je najmanj 1.000.000,00 EUR in največ 5.000.000,00 EUR. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo zneski brez DDV. Upravičenec za sofinancirane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od datuma oddaje vloge in največ do 31. 5. 2022. Obdobje izvajanja pilotnih/demonstracijskih projektov je lahko največ do 36 mesecev, pri čemer se lahko izvajanje aktivnosti na projektu prične tudi po datumu oddaje vloge, v tem primeru to prijavitelj opredeli v vlogi.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.

Več o razpisu lahko najdete na tej povezavi:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja