Javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih se izvaja z namenom spodbujanja podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanja delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanju števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije.

Izvajalec razpisa je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Posredniški organ je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejših zaposlenih in njihovih prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest.

Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo med drugim vključevali naslednje aktivnosti:

  • razvoj motivacijskih programov za starejše zaposlene,
  • razvoj in uvajanje managementa znanja (predvsem prenos znanj s starejših na mlajše),
  • razvoj in uvajanje programov managementa starostne raznolikosti zaposlenih,
  • razvoj in uvajanje programov spodbujanja dobrega počutja starejših na delovnem mestu,
  • aktivnosti spodbujanja sodelovanja zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja,
  • aktivnosti razvoja in uvedbe pogojev za fizično aktivnost zaposlenih.

Na razpisu lahko kandidirajo projektna partnerstva z vsaj dvema in največ tremi projektnimi partnerji. Partner, ki odda prijavo (prijavitelj), se smatra kot vodilni partner, ki podpiše pogodbo o sofinanciranju projekta s skladom. Projektni partnerji podpišejo partnerski sporazum, v katerem podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva.

Ciljna skupina, ki jo naslavlja javni razpis, so:

  • delodajalci;
  • zaposleni, starejši od 45 let, zlasti starejši od 50 let.

 

Projekti se bodo izvajali v dveh programskih regijah v obsegu:

  • Vzhodna Slovenija: 60 odstotkov razpoložljivih sredstev javnega razpisa in
  • Zahodna Slovenija: 40 odstotkov razpoložljivih sredstev javnega razpisa.

Projektno partnerstvo bo upravičeno do sredstev tiste programske regije, kjer bodo vsi projektni partnerji imeli na dan objave javnega razpisa svoj sedež. Sedež partnerjev mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« in 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 80 odstotkov celotnih upravičenih stroškov projekta (Evropski socialni sklad). Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 odstotkov celotnih upravičenih stroškov projekta.

Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih je 600.000,00 EUR za 15 projektov, oziroma največ 40.000,00 EUR za posamezen projekt.

Sklad dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike po letih, in sicer če bodo za to zagotovljena proračunska sredstva. Dinamika izplačil iz proračuna RS po letih se lahko spreminja na podlagi utemeljenih razlogov (spremenjene okoliščine, višja sila, izjemne okoliščine, ipd.), ki vplivajo na spremenjeno izvajanje projektnih aktivnosti, vendar ob pogoju zagotovljenih sredstev v proračunu RS.

Rok za oddajo vloge je 14.1. 2019 do 23:59 ure.

Skrajni rok za dokončanje posameznega pilotnega projekta in vseh projektnih aktivnosti je 30. 6. 2020.

Na voljo bosta dve informativni delavnici za potencialne prijavitelje, na katerih bosta predstavljeni vsebina in dokumentacija javnega razpisa.

Delavnici bosta izvedeni v sredo, 19. 12. 2018, v Dravogradu, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Koroška cesta 47) od 10. do 12. ure ter v četrtek, 20. 12. 2018, v Ljubljani, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Dimičeva ulica 13) od 9.do 11.ure. Za udeležbo na delavnicah je potrebna predhodna prijava (https://www.1ka.si/a/192552).

Vse podrobnosti o razpisu najdete na slednji povezavi:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-pilotni-projekti-razvoja-in-uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohranjanje-zavzetosti-pro/    

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja