Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva, se vodi Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Omenjeni Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu, katerega bomo dosegli z naslednjimi rezultati: preko novih integralnih turističnih produktov in njihove promocije bo povečan turistični obisk in omogočeno ustvarjanje večjega priliva iz naslova izvoza storitev, kar pa bo neposredno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije.

Pod pojmom nov integralni turistični produkt se po tem razpisu smatra integralni turistični produkt, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. Integralni turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

Operacije se lahko izvajajo na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija ali kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije. Prijavitelj mora v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeliti, v katerem od programskih območij se bo izvajala operacija.

Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

Razdelitev slovenskih občin na programski območji kohezijska regija Vzhodna oz. kohezijska regija Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma (v nadaljevanju: MSP). Ne glede na organizacijsko obliko prijavitelja, mora ta izpolnjevati pogoje za malo oz. srednje veliko podjetje v skladu s pogoji opredeljenimi v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list Evropske unije, L 187/2014, str.1).

V kolikor je v operacija razvoja novega integralnega turističnega produkta vključenih več deležnikov, se kot upravičenec po tem razpisu smatra nosilec operacije (prijavitelj vloge), ki mora imeti tudi prevladujoči vpliv pri implementaciji operacije. Upravičenec bo kot edini pogodbeni partner z ministrstvom deležen pravic in obveznosti iz naslova tega razpisa.

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije). Ministrstvo izvede preveritev določenih pogojev z vpogledom v javne evidence. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Več o tem javnem razpisu najdete na povezavi spodaj:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1126

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja