Kaj omogočamo raziskovalnim, javnim in drugim ustanovam z EU sredstvi?

S sredstvi evropske kohezijske politike financiramo dejavnosti raziskovalnih, javnih in drugih ustanov, s katerimi izboljšujemo kakovost bivanja in poslovanja z javno upravo na številnih področjih.

Vsem prebivalcem Slovenije zagotavljamo širokopasovna internetna omrežja in jim za poslovanje z državo ponujamo moderne digitalne rešitve.

Za starejše skrbimo z ukrepi za zagotavljanje najboljših storitev na področju dolgotrajne oskrbe, vključno z gradnjo modernih domov za starejše, oskrbo na domu, skupnostno obliko oskrbe in uporabo modernih ITK tehnologij.

Pravosodni sistem delamo bolj učinkovit, da se bo sposoben odzivati na potrebe ljudi. Vlagamo v razvoj tehnoloških in procesnih rešitev za modernizacijo sistema, vključno z uporabo sodobnih digitalnih rešitev. Spodbujamo alternativno reševanje sporov izven pravosodnega sistema.

Javni sektor prilagajamo potrebam državljanov. Uvajamo moderne procese vodenja kadrov, izobražujemo o veščinah vodenja in strateškega načrtovanja. Uvajamo učinkovite postopke prepoznavanja korupcije in informacijske rešitve na področju vodenja procesov.

Poenostavljamo postopke na področju upravljanja prostora in nepremičnin ter gradenj objektov in uvajamo digitalne storitve.

Gradimo protipoplavne sisteme in okolje prilagajamo na podnebne spremembe.

Spodbujamo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov na javni infrastrukturi. Financiramo razvoj in uporabo pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih.

Financiramo gradnjo modernih vodovodnih sistemov za kakovostno pitno vodo in naprav za čiščenje odpadnih voda. Skrbimo za varstvo okolja in obnovo biotske raznovrstnosti in tal. Ukrepamo na področju zmanjševanja hrupa in povečanju kakovosti zraka ter prenavljamo degradirana urbana območja.

Gradimo železniško infrastrukturo za zagotavljanje novih delovnih mest in povečanje regionalne konkurenčnosti.

Sofinanciramo mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje).

Za vse starostne skupine spodbujamo izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc ter prožnih oblik učenja.

 

 

Trenutno odprti javni razpisi in povabili:

Javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018. Namen javnega razpisa je prvenstveno nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. Razpis je odprt do 19. junija 2017.

-Javni razpis Prva zaposlitev«Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018« Z njim želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavljati dostopnost mladim do vključno 29 let  do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanje deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela tako, da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Prijave na razpis so možne do 26. junija 2017.

Javni razpis – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 je objavljen z  namenom povezovanja visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. Drugo odpiranje bo od 1. 10. 2017 do 25. 10. 2017.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin bo sofinanciral projekte celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin, s čimer se bo zasledovalo cilje zmanjševanja letne porabe energije v javnih stavbah ter hkrati zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Razpis je odprt  do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, njegov namen je povečati  učinkovitost rabe energije v javnem sektorju. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 16.10.2017, tretji rok pa se izteče 12. junija letos.

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019, z njim zbirajo  predloge operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«. Drugi rok za prijavo je 19. junij 2017.

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019, njegov namen je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, drugi rok za oddajo vlog pa je do 19. junija 2017.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja