KRAS V ČEZMEJNIH PROGRAMIH SODELOVANJA

Kras je kot del Obalno-kraške regije upravičeno območje dveh čezmejnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG Italija-Slovenija in INTERREG Slovenija-Hrvaška tudi v tekočem programskem obdobju 2014-2020. Že v programskem obdobju 2007 -2013 sta oba čezmejna programa spodbujala skupno trajnostno teritorialno integracijo znotraj funkcionalnih čezmejnih območij (kot je Kras) z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti in zagotavljanja trajnostnega upravljanja naravnih virov. Oba aktualna programa pa nadgrajujeta to prednostno nalogo iz preteklega programskega obdobja in omogočata podporo ohranjanju, varstvu, promociji ter razvoju naravne in kulturne dediščine. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so tako namenjena sofinanciranju projektnih aktivnosti, ki so usmerjene v pripravo študij, popise habitatov in vrst, v raziskave in izvedbo pilotnih projektov ohranjanja in obnove kulturne dediščine, v integrirano upravljanje območij Natura 2000, v promocijo endogenih potencialov naravne in kulturne dediščine za namen razvoja trajnostnega turizma ter  razvoja trajnostnih turističnih produktov in storitev (npr. tematske poti, kolesarske poti…).

Uspešno sodelovanje vseh kraških občin, Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov ter Javnega zavoda Kobilarna Lipica ter pristojnih inštitucij za usmerjanje in razvoj kulturne in naravne dediščine Krasa, s čezmejnimi partnerji ima že dolgo zgodovino, saj se je začelo že s Phare projekti in se nadaljevalo preko dveh programskih obdobij 2000-2006 in 2007-2013. Med pomembnejšimi projekti iz preteklih programskih obdobij velja omeniti strateški projekt KRAS CARSO, ki . je nadgradil dva predhodno zaključena projekta: iz obdobja 2000-2006, KRAŠKI OKRAJ in iz obdobja Phare, PILOTNI PROJEKT KRASA (sodelovanje s Svetom Evrope). Cilj projekta KRAS CARSO, katerega vodilni partner je bila Občina Sežana, je bil zagotovitev trajnostnega upravljanje naravnih virov in teritorialne kohezije s skupnimi strategijami na čezmejni ravni matičnega Krasa. Več o rezultatih tega projekta si lahko preberete na povezavi: http://www.krascarso-carsokras.eu/index.php/sl/predstavitev-projekta/rezultati. Eden od rezultatov tega projekta je bila tudi izvedba Živega muzeja Krasa, ki se razprostira na 700 hektarjih med Sežano, Lipico in bivšo slovensko-italijansko mejo. Večji del te naravne in kulturne dediščine je v območju Natura 2000. V muzeju so urejene tematske in čezmejne rekreacijske poti ter označene zanimivosti. Živi muzej Krasa je letos prejel nagrado za najboljšo tematsko pot v Sloveniji v okviru projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna 2017.

Živi muzej Krasa – Sežana

V okviru čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 je bil izveden tudi projekt OŽIVLJEN KRAS, katerega vodilni partner je bila Kobilarna Lipica. Projekt je prispeval k ohranjanju raznolikosti kraških območij s pomočjo revitalizacije in renaturacije kulturne in naravne dediščine ter izdelavi skupne strategije upravljanja kraškega območja in ozaveščanju lokalnih prebivalcev ter obiskovalcev območja o pomembnosti naravnih in kulturnih virov z načini ohranitve. Ključni rezultati so bili: skupni načrt upravljanja kraške pokrajine, sanacija tradicionalnega pašnika in urejeni tradicionalni zgodovinski poti. Več informacij o projektu dobite na povezavi:  http://www.si-hr.eu/si2/map-2/ozivljen-kras/.

Živi muzej Krasa – Sežana

Trajnost rezultatov projektov KRAS CARSO in OŽIVLJEN KRAS bo nedvomno zagotovljena z izvedbo nekaterih aktivnosti na projektu KRASn’KRŠ, ki bodo še dodatno prispevale  k prepoznavnosti kraške dediščine v čezmejnem območju. Narejena bo mreža štirih interpretacijskih centrov, vsak center ima v zaledju svoj interpretacijski poligon in mrežo manj znanih in še ne valoriziranih vročih točk kraške podeželske dediščine. Projekt bo prispeval k ohranjanju in trajnostni rabi naravnih in kulturnih virov s ciljem aktivnega ohranjanja dediščine preko trajnostnega turizma. Vodilni partner projekta je ZRC SAZU. Projektni partner, Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, načrtuje v Botaničnem vrtu v Sežani urediti interpretacijski center za predstavitev kraškega rastlinstva ter usmeriti obiskovalce tudi na interpretacijski poligon kraške mozaične krajine s poudarkom na predstavitvi vegetacije. Informacije o projektu lahko dobite na povezavi: https://www.facebook.com/krasnkrs/.

____________________________________________________________________________

 Pripravili: Danica Šantelj Arrighetti, SVRK, Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje v sodelovanju s Katjo Fedrigo,Občina Sežana.

Slike: iz arhiva Občine Sežane

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja