Lokalne akcijske skupine so objavile prve javne pozive za izbor projektov

Slovenija ima v lokalnih akcijskih skupinah močno in strokovno ekipo ljudi, ki nudijo podporo nosilcem projektnih idej na lokalnem območju za pridobitev LEADER/CLLD finančnih sredstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) dajata v okviru svojih programskih dokumentov pomemben poudarek tudi lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD).

V programskem obdobju 2014–2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« preko LAS zagotavlja skupaj 96,5 mio EUR nepovratnih sredstev iz treh od skupno petih Evropskih strukturnih skladov.

V letu 2016 je bilo potrjenih vseh 37 LAS, ki pokrivajo celotno območje Slovenije. Pristojni ministrstvi (MKGP in MGRT) sta izdali zemljevid LAS z njihovimi kontaktnimi podatki. LAS je bilo odobrenih 42 mio eurov sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 30 mio eurov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 6,6 mio eurov sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Dostop do sredstev LEADER/CLLD je mogoč s prijavo na javni poziv, ki ga pripravi LAS in objavi na svoji spletni strani ter v lokalnih glasilih.

V okviru pristopa LEADER/CLLD se podpirajo različne oblike operacij, ki prispevajo k:

  • ustvarjanju delovnih mest,
  • izvedbi manjših naložb v infrastrukturo,
  • varstvu okolja, ohranjanju narave in naravnih danosti ter
  • vključevanju mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Upravičenosti operacij so podrobneje opredeljene s pravili za izvajanje posameznega evropskega sklada in določili javnih pozivov posameznega LAS.

Na javne pozive LAS se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe ter tudi LAS, razen v primeru javnih pozivov za črpanje iz sredstev ESRR, kjer se fizične osebe, z izjemo samostojnih podjetnikov posameznikov, ne morejo prijaviti na javni poziv LAS. Prijavljena operacija mora prispevati k uresničevanju ciljev določenih v strategiji lokalnega razvoja posameznega LAS ter tematskim področjem ukrepanja.

Več informacij na naslednjih spletnih straneh:

www.ribiski-sklad.si

www.mgrt.gov.si

www.drustvo-podezelje.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja