Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo dva nova razpisa za nepovratna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva nova javna razpisa.

Prvi je Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2020. V ta namen je razpisanih 6,4 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko upravičenci uveljavljal, so stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture so lastniki gozda in agrarne skupnosti. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek javne podpore znaša 500 EUR na eno vlogo na javni razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 10. avgusta 2020 do vključno 12.  oktobra 2020.

Drugi javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je v višini 9 milijonov evrov. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra 2020 za naložbe v izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Do podpore so upravičene naložbe, kot so ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme, nakup dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, to je za prekladanje živinskih gnojil in krme, pripravo in odvzem krme ter razvoz gnojevke, ureditev skladišč za krmo in nakup pripadajoče opreme, ureditev dvorišč, ureditev čistilnih naprav in greznic,  ureditev objektov za shranjevanje meteorne vode, gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in  nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. Nepovratna sredstva v višini 9 mio EUR se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Več o obeh razpisih lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja