Nekaj informacij glede možnosti pridobitev sredstev za naložbe na področju kmetijskega gospodarstva

Za pridobitev sredstev za različne naložbe na kmetijskem gospodarstvu v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov je možno kandidirati na javnih razpisih iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: podukrep 4.1).

Do sedaj je bilo iz naslova podukrepa 4.1, v programskem obdobju 2014-2020, razpisanih že 7 javnih razpisov, za različne namene oz. različne naložbe.

Terminski načrt objave nadaljnjih javnih razpisov je objavljen na spletni strani Program razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si/sl/) ter na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.mkgp.gov.si/).

Po tem terminskem načrtu bo ministrstvo  v mesecu juliju objavilo splošni javni razpis za podukrep 4.1, za vse namene, razen za kmetijsko mehanizacijo. Predmet podpore bodo torej vse vrste naložb, razen za nakup kmetijske mehanizacije.

Naslednji javni razpis iz podukrepa 4.1 je planiran v marcu 2018 in bo namenjen naložbam kmetijskih gospodarstev za prilagoditev na podnebne spremembe. V okviru le-tega bo možno kandidirati za sredstva za protislansko zaščito tudi npr. oroševanje v vinogradih in ostalih trajnih nasadih, mrežo proti toči (npr. tudi v vinogradu), namakanje, ureditev rastlinjakov in opreme v rastlinjakih in podobno.

Podukrep 4.1 je podrobneje opisan na spletnem naslovu:

https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m4-nalozbe-v-osnovna-sredstva/m4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva.

In kdo je lahko upravičenec?

Upravičenec pri podukrepu 4.1 je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Če gre za kolektivne naložbe, je upravičenec do podpore skupina ali organizacija proizvajalcev npr. gospodarske družbe, oziroma druge skupine kmetov npr. zadruge, strojni krožki ali skupine kmetov, ki so sklenile pogodbo o izvedbi naložbe.

Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, ki so majhne kmetije, ki imajo prihodek vsaj 4.000 evrov ter nižji od bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, so do podpore upravičeni samo nosilci kmetij. Majhne kmetije so upravičene za naložbe do vključno 50.000 evrov skupne priznane vrednosti.

Upravičenci so tudi mladi kmetje, ki so fizične osebe in so prvič ustanovile kmetijsko gospodarstvo v obdobju petih let pred oddajo vloge na javni razpis ter so ob vložitvi vloge na javni razpis, starejše od 18 ter mlajše od 41 let in imajo ustrezno poklicno znanje ter usposobljenost. Če vloga za podporo zadeva kmetijsko gospodarstvo, ki ga ima v lasti pravna oseba, se kot mladi kmet šteje tudi vsaka fizična oseba, ki izvaja učinkovit in dolgoročni nadzor nad to pravno osebo v smislu odločitev, povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji.

Upravičenci so tudi socialna podjetja, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in so prepoznana kot nosilci tržnih socialnih inovacij na področju samooskrbe in lokalno pridelane hrane ter zaposlujejo ranljive skupine in ustvarjajo zelena delovna mesta.

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo.

Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 500.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.750.000 evrov javne podpore.

Ministrstvo za   kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja