Nove vsebine na območju Krasa

Trenutno se na Krasu izvaja več projektov, sofinanciranih iz lokalnih, nacionalnih in evropskih virov v okviru različnih programov. V prispevku več o pričakovanih rezultatih projektov, ki bodo prispevali k oblikovanju turistične ponudbe enega od stebrov turistične destinacije Kras, gradu Štanjel. Vsi projekti sledijo strategiji za prostorski razvoj Krasa, kot turistične destinacije, ki je nastala v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO – Celoviti strateški načrt za razvoj slovenskega dela Krasa. V okviru programa Turistična destinacija Kras bodo ti projekti prispevali k načrtovanim ukrepom za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije ter za razvoj njegovega turizma.

Pri usmerjanju in podpori oblikovanja strategije je veliko prispevala tudi Regionalna pisarna Štanjel, ki deluje v Sektorju za evropsko teritorialno sodelovanje, v okviru Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Delovanje Regionalne pisarne Štanjel, ki bo naslednje leto praznovala 20 let svojega delovanja, je usmerjeno predvsem v izvajanje nalog nacionalnega organa na programih čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. V aktualnem programskem obdobju sodeluje na Programu sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020. Poleg vloge nacionalnega organa pa opravlja tudi naloge Info točke programa, ki je prva kontaktna točka za slovenske prijavitelje in bodoče upravičence. Info točka svetuje bodočim prijaviteljem pri prijavah na razpise, upravičencem pri administrativnem izvajanju projektov ter v te namene tudi pripravlja informativne delavnice in skrbi za informiranje širše javnosti o izvajanju evropske teritorialne politike.

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko je letos avgusta podprla okoljski projekt , ki je financiran iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, z naslovom »Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras« ali na kratko »ZA KRAS«. Projekt, ki sodi v Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), bodo izvajali, kot vodilni partner projekta Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija ter projektni partnerji: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Elektro Primorska, d. d., Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Občina Divača. Projektne aktivnosti bodo pripomogle k izboljšanju stanja treh najbolj ogroženih habitatnih tipov in posredno pripomogle k ohranjanju 27 ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na območju Natura 2000. Območje izvajanja projekta se razteza po celotnem Krasu, od Hrastovelj na južnem kraškem robu do Štanjela na severnem. Na projektu ZA KRAS bo potekalo tudi ozaveščanje in izobraževanje o pomenu ohranjanja narave in trajnostnega razvoja. Temu bo namenjena nova sodobna naravoslovna muzejska zbirka v Parku Škocjanske jame in v novem Informacijskem centru Nature 2000. Informacijski center Natura 2000 bo obiskovalcem nudil ogled prirodoslovne muzejske zbirke na 400 m2 površine v najbolj reprezentativnem objektu na Krasu, gradu Štanjel.

Občina Komen je s ciljem izboljšati dostopnost do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala uspešno pridobila del sredstev za obnovo gradu Štanjel na Ministrstvu za kulturo v sklopu Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo. Trenutno poteka prva faza obnove spodnjega palacija gradu Štanjel, ki zajema dva sklopa: rekonstrukcijo in dograditev (fasadni ovoj in streha) ter sanacija zahodne in južne fasade že delno obnovljenega spodnjega palacija. V tej prvi fazi obnove je predvidena tudi obnova vinske kleti, ki bo tudi pridobila del nove vsebine s pomočjo aktivnosti, ki jih bo občina Komen, kot projektna partnerica, izvajala v okviru čezmejnega projekta AGROTOUR 2. Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020. Gre za nadaljevanje projekta AGROTOUR, ki je bil uspešno izveden v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013. Vodilni partner projekta je Kmetijski inštitut Slovenije. Kot projektni partnerji pa sodelujejo Občina Komen, Univerza v Novi Gorici, Univerza Trst in Univerza Videm ter Confesercenti Venezia. Glavni cilji projekta so: okrepiti čezmejno sodelovanje in povezovanje deležnikov pri pripravi skupnih »agroturističnih« orodij za varstvo in trajnostno rabo dediščine, zmanjšati vpliv pridelave tradicionalnih kraških produktov na okolje ter izboljšati kakovost in okrepiti skupno promocijo terana in kraškega pršuta. V okviru trajne mobilnosti bodo nabavljena tudi električna vozila, ki bodo naravovarstveno ozaveščanim obiskovalcem omogočila zmanjševati svoj ogljični odtis. Ravno tako bodo v okviru načrta trajnostne mobilnosti za obalo in Kras v okviru projekta »MOBI TOUR«, v katerem sodeluje JZ Park Škocjanske jame, Slovenija spodbujali obiskovalce, da svoja osebna vozila parkirajo izven osrednjih kulturnih in naravnih območij in se na ogled znamenitosti pripeljejo na okolju bolj prijazen način z električnim vozilom po sistemu »parkiraj&pelji« Ta projekt se tudi izvaja na Programu sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020.

Nove vsebine, ki jih bo v naslednjih letih pridobil grad Štanjel, bodo nedvomno dopolnile mozaik turistične ponudbe tega bisera Krasa. Ali bodo skladno s ključnimi cilji, to je Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, zaradi tega tudi privabile in mogoče dlje časa zadržale obiskovalce na Krasu? Bo Kras kot del Mediteranske turistične makroregije postal zelena in butična destinacija za zahtevnejše obiskovalce, ki iščejo raznolika in aktivna doživetja? Župani kraških občin so septembra 2017 s podpisom Listine zelene politike že podprli nacionalni program Zelena shema slovenskega turizma in zapisali: »Želimo, da obiskovalci občutijo pokrajinsko in biotsko raznolikost Slovenije, zato si prizadevamo, da pri našem poslovanju, razvoju ponudbe in komuniciranju izpostavljamo tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično, z lokalnim značajem«. Tega pa se moramo seveda zavedati tudi vsi deležniki, ki živimo v destinaciji, in ne le tisti ki so nosilci razvojnih politik. Če želi Kras postati butična destinacija, mora seveda ponuditi bistveno več kot samo to, da se postavi na ogled; dati mora tudi priložnosti obiskovalcu, da postane »aktiven doživljalec«.

V prazničnih dneh lahko kot »aktiven doživljalec« združite ogled kulturne dediščine v Štanjelu z ogledom tradicionalne razstave številnih jaslic, postavljenih v različnih skritih kotičkih starega jedra. Z malo raziskovalne žilice pa boste lahko sodelovali tudi v nagradni igri, ki je zasnovana v stilu iskanja skritega zaklada. Več o dogodku na povezavi: http://www.stanjel.eu/dogajanje/pregled_po_datumu/2017-12-17/2017121016241173/. Na potepu po deželi kraškega pršuta in terana pa lahko mogoče odkrijete še kak nov skriti potencial Krasa. To kar je je nekoč zapisal kraški pesnik Srečko Kosovel:“Prišel sem na Kras in ozdravel” ni iz trte zvito ali pač, če se osredotočimo na dobesedni pomen.

Pripravila: Danica Šantelj Arrighetti

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja