Evropska sredstva za inovativne projekte zaposlovanja mladih

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018 in 2019. Skupna višina sredstev, namenjenih za razpis, ki ga bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo predvidoma prihodnji teden, je dobrih 600.000 evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval nekaj več kot 500.000 evrov.

Ključni cilj javnega razpisa je v obeh kohezijski regijah s sofinanciranjem podpreti en inovativni projekt, ki bo brezposelne osebe, stare do vključno 28 let, s konkretnimi aktivnostmi oziroma dejavnostmi, spodbudil k čimprejšnji in ciljno usmerjeni aktivaciji v smislu proaktivnega in samostojnega vključevanja na trg dela s povečevanjem ter ustvarjanjem novih zaposlitvenih možnosti.

Brezposelni mladi bodo vključeni v projektne aktivnosti z namenom pridobivanja in razvijanja sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti pri aktivnem iskanju zaposlitve. Pri teh aktivnostih bodo obvezno sodelovali tudi potencialni delodajalci, s ciljem znižanja brezposelnosti mladih pa se bo spodbujalo tudi partnersko sodelovanje z drugimi deležniki na trgu dela. Po uspešno zaključenih projektnih aktivnostih bo brezposelna mlada oseba prejela potrdilo, na osnovi katerega bodo lahko delodajalci, ki se bodo v času trajanja projektnih aktivnosti z njo povezali oziroma bodo izkazali namero za njeno zaposlitev, imeli možnost za pridobitev subvencije za zaposlitev na javnem povabilu v okviru projekta »Spodbude za zaposlitev mladih«.

 

Več informacij na spletnih straneh Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/.

 

Evropska sredstva za spodbude pri zaposlovanju mladih

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Spodbude za zaposlitev mladih«. Skupna višina sredstev, namenjenih za program, je dobrih 3,7 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 3 milijone evrov.

Program bo mladim do vključno 29. leta, ki bodo uspešno s potrjenim podjetniškim načrtom zaključili podjetniško usposabljanje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi v obdobju od 2017 do 2019, omogočil prehod v subvencionirano samozaposlitev v gospodarskih subjektih, novoustanovljenih s strani teh oseb. Mladim, ki bodo uspešno zaključili inovativne projektne aktivnosti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018 in 2019, bo omogočen prehod v subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih, ki bodo pred tem izbrani na javnem povabilu in se bodo prav zaradi subvencije lažje odločili za njihovo zaposlitev. S tem se bo spodbujalo prvo ali ponovno vključitev mladih na trg dela in hkrati dolgoročno povečevalo njihove zaposlitvene možnosti.

Subvenciji za samozaposlitev in za zaposlitev osebe pri delodajalcu znašata 5.000 evrov za vsaj 12 mesecev neprekinjenega dela za polni delovni čas. Pričakuje se, da bo zaposlitev po izteku 12 mesecev ohranilo 72 odstotkov vključenih mladih iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 75 odstotkov iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza

Namen operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza« je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav OPVP Ravne Prevalje in OPVP Dravograd – območje Otiški vrh. Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Meži, Mislinji in Homšnici bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na obravnavanem območju. Hkrati pa bo dolgoročno zagotovljen omejen vpliv podnebnih sprememb na poplavno ogroženost območja.

Zaradi različne stopnje pripravljenosti posameznih faz, zlasti v zvezi s postopki presoje vplivov na okolje glede na zahteve Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, je predvidena delitev celovitega projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« na dve fazi, ki je nujna za doseganje mejnikov za okvir uspešnosti operativnega programa:

–              Prva faza vključuje vse gradbene ukrepe, razen izvedbenega dela ureditve zadrževalnika visokih voda na Poljani in pripravljalne aktivnosti za drugo fazo;

–              Druga faza vključuje izvedbeni del zadrževalnika visokih voda na Poljani in vse preostale aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo celovitega projekta.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 19.014.905,00 EUR. Prispevek na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 18.968.238,00 (od tega podpora Evropske unije 15.174.590,40  EUR in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 3.793.647,60 EUR).

Upravičenec do finančnega prispevka je Direkcija Republike Slovenije za vode.

V okviru projekta bo 2.000 ljudi deležnih koristi od ukrepov varstva pred poplavami.

Operacija se bo predvidoma izvajala do 31. decembra 2022.

Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP 2014-2021

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi Nacionalne kontaktne točke dne 17. aprila organizirala podpis Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021, ki je bil podpisan z Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško ter Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021, ki je bil podpisan s Kraljevino Norveško. S tem je zagotovljena dodelitev 37,7 milijona evrov sredstev finančnih mehanizmov Sloveniji. Za finančni mehanizem EGP je namenjenih 19,9 milijona evrov, za Norveški finančni mehanizem pa 17,8 milijona evrov.

 Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora in Norveški finančni mehanizem sta mehanizma, ki sta namenjena zmanjšanju ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru in hkrati izboljšanju dvostranskih odnosov s 15 državami na območju severne, osrednje in južne Evrope.

Prispevek finančnih mehanizmov v obdobju 2014–2021 temelji na viziji skupnega delovanja za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo, ki se bo uresničevala skozi doseganje dveh ciljev: zmanjšanja gospodarskih in socialnih razlik med državami in krepitve sodelovanja z državami donatoricami.

V okviru procesa programiranja in usklajevanja med deležniki sta bila v Sloveniji oblikovana predloga za dva programa, tj. program Krepitev človeških virov, vezan na prednostno področje Inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost in program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, vezan na prednostno področje Okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo. Poleg dveh programov je Slovenija v obdobju 2014–2021 upravičena tudi do treh skladov: Sklada za bilateralne odnose, Sklada za civilno družbo ter Krovnega sklada za dostojno delo in tristranski dialog.

Po podpisu obeh Memorandumov o soglasju bo Slovenija oziroma v njenem imenu SVRK državam donatoricam predložila vsebinsko poglobljeni zasnovi programov, na podlagi katerih bosta sklenjena Sporazuma o programih, in sicer za vsak program posebej. Podpisana Sporazuma o programu Krepitev človeških virov in o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje bosta podlaga za javne razpise in črpanje sredstev iz finančnih mehanizmov.

Slovenija tako prehaja že v tretje obdobje izvajanja Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. V zadnjih letih je z 29 milijoni evrov uresničila več kot 120 projektov. Ti zajemajo različna področja od okolja in klimatskih sprememb, biotske raznovrstnosti, ekosistemov in spremljanja okolja ter celostnega načrtovanja in nadzora do civilne družbe, človekovega in socialnega razvoja. Prav na slednjem so bili narejeni številni premiki, saj so se projekti posvečali javnemu zdravju, enakosti spolov in usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Dotaknili pa so se tudi naravne in kulturne dediščine, raziskav in štipendij ter dostojnega dela in tristranskega dialoga.

Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za zdravje bo v kratkem objavilo v Uradnem listu RS javni razpis »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«.

Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 6,1 milijona evrov za leta 2018, 2019 in 2020, in sicer:

 • podpora Evropske unije 4.880.000,00 evrov (80 %) in
 • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 1.220.000,00 evrov (20 %).

Obdobje upravičenosti stroškov bo od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev do dne 30.6. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov bo od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev do dne 15. 8. 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. V okviru pilota bo ministrstvo zagotovilo podporo, svetovanje, spremljanje in usposabljanje tako izvajalcev formalne, kakor neformalne oskrbe, strokovnih delavcev na vstopni točki in pri konzorcijskih partnerjih v socialnem in zdravstvenem varstvu, ter druge zainteresirane strokovne javnosti.

Namen javnega razpisa je v treh pilotnih okoljih (urbano, ruralno, semi-ruralno) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, pilotno preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve za zagotavljanje kakovostne, varne in integrirane dolgotrajne oskrbe v skladu z izbiro uporabnika in njegovo aktivno udeležbo. Podprti bodo torej tisti pilotni projekti, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. V tem okviru se bo podprla vzpostavitev in delovanje enotne vstopne točke, usposabljanje strokovnega osebja in razvoj z IKT podprtih storitev ter strukture. Enotna vstopna točka bo kasneje delovala tudi v sistemu dolgotrajne oskrbe. Ugotovitve pilota bodo predstavljale izhodišča za dokončno oblikovanje sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe.

Vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018

Dne 30.3.2018 je  bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018. Omenjeni javni razpis se vodi preko Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada in pod okriljem Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Eden izmed ciljev javnega razpisa je tudi promocija gospodarskih panog in/ali področij uporabe opredeljenih v Slovenski strategiji Pametne Specializacije (http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/SPS_predstavitve/S4_Podporni_dokumenti-Strateska_partnerstva__Proces_podjetniskega_odkrivanja__Analiticne_podlage.pdf), kjer S4 predstavlja izvedbeni dokument sprejetih strateških dokumentov in opredeljuje tri prednostna področja in 9 področij uporabe, in sicer:

Zdravo bivalno in delovno okolje

 • Pametna mesta in skupnosti
 • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

Naravni in tradicionalni viri za prihodnost

 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • Trajnostna pridelava hrane
 • Trajnostni turizem

Industrija 4.0

 • Tovarne prihodnosti
 • Zdravje-medicina
 • Mobilnost
 • Razvoj materialov kot končnih produktov.

Poleg omenjenega cilja pametne specializacije  so pomembni tudi ostali cilji javnega razpisa:

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva,

katerih namen je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Kompetenčni centri za razvoj kadrov so partnerstva podjetij iz posamezne gospodarske panoge/področja, ki se povežejo, ko ugotovijo potrebe po razvoju kadrov in s tem omogočijo usposabljanja za zaposlene ter informirajo o potrebah po znanju in zaposlovanju v njihovi panogi ali področju. Vzpostavijo t.i. projektne pisarne, ki skrbijo za pripravo modela kompetenc, povezovanje podjetij pri razvoju kadrov in izmenjavi znanj ter izkušenj. O dosedanjih rezultatih in praksah se lahko izve več na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Prijavitelj:

Vlogo na razpis v imenu partnerstva odda prijavitelj, ki v primeru odobritve vloge deluje kot podpisnik pogodbe o sofinanciranju projekta z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije in deluje kot zastopnik partnerstva. Partnerstvo svoja razmerja ureja na ravni partnerskega sporazuma. Podpisnik pogodbe o sofinanciranju oddaja skupne zahtevke za sofinanciranje, v katere združi upravičene stroške s strani vseh partnerjev, deluje kot zastopnik partnerstva, ki komunicira s skladom in drugimi organi.

Kompetence:

Z uporabo besede kompetence so mišljene predvsem spretnosti, ki so potrebne za uspešno izvajanje delovnega procesa v podjetjih in opravljanje nalog na delovnem mestu. Uporaba besede kompetence vključuje formalno in neformalno pridobljeno znanje, sposobnosti, veščine in izkušnje ter druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspešno opravljanje specifičnih delovnih nalog.

Rok za oddajo vlog je 30.4.2018. Predstavitvena delavnica za potencialne prijavitelje bo potekala v torek, 10. 4. 2018, ob 10. uri v prostorih sklada.

Vrednost razpisa je 900.000 EUR, do 90.000 EUR na posamezno partnerstvo.

Več o razpisu na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-vzpostavitve-in-delovanja-kompetencnih-centrov-za-razvoj-kadrov-2018/

Evropska sredstva za »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve«

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve«. Skupna višina sredstev, namenjenih za program je 14 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 11,2 milijona evrov.

Namen programa je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju starejših brezposelnih oseb iz ciljne skupine za nedoločen čas oziroma najmanj za čas do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Program bo tako prispeval k izboljšanju dostopa do trga dela za starejše, s tem pa zmanjševal njihovo brezposelnost ter spodbujal delovno in socialno aktivacijo, kar je pomemben prispevek k reševanju obstoječega stanja na trgu dela.

Zavod RS za zaposlovanje bo objavil javno povabilo in na podlagi pogojev in meril izbral delodajalce, ki bodo dobili subvencijo za zaposlitev starejših brezposelnih oseb za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Subvencija bo znašala 11.000 evrov za zaposlitev za polni delovni čas in bo v celoti upravičena, če bo oseba pri delodajalcu zaposlena vsaj 24 mesecev.

Več informacij dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma Zavoda RS za zaposlovanje.

Javni razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila odločitev o podpori za Javni razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo bo v kratkem objavil Javni razpis za katerega so predvidena skupna sredstva v višini 2.160.000 EUR in je obdobje javno upravičenih stroškov od 1.9.2017 do 28.2.2020. Javni razpis se bo financiral iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativnih naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilja javnega razpisa dosežena po preteku treh let od odobritve sta:

-uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,

-vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Na razpis se bodo lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

OBISK KOSOVSKO-MAKEDONSKE DELEGACIJE V REGIONALNI PISARNI ŠTANJEL

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v okviru  tridnevnega študijskega obiska gostila predstavnike izvajalskih teles čezmejnega programa sodelovanja Kosovo-Makedonija 2014–2020, ki se izvaja v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč. V okviru tridnevnega  obiska je delagacija dne 2.3. 2018 obiskala tudi enoto SVRK v Štanjelu, Regionalno pisarno Štanjel. Regionalna pisarna Štanjel deluje v okviru Sektorja za Evropsko teritorialno sodelovanje in opravlja naloge nacionalnega organa in info točke na Programu sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (Interreg Italija-Slovenija).

Študijski obisk je potekal v Kvadratnem stolpu Grada Štanjel. Goste je pozdravila  Tatjana Rener, ki je tudi povezovala predstavitveni del dogodka. V okviru uvodnega pozdrava je goste nagovoril tudi podžupan Občine Komen, Valter Ščuka in direktorica Javnega zavoda Komenski Kras, Polona Abram. Tatjana Rener je nato izpostavila vlogo in pristojnost SVRK kot nacionalnega organa. Zgodovino čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo s poudarkom na aktualnem programu sodelovanja Interreg Italija – Slovenija je predstavila Danica Šantelj Arrighetti. Predstavili sta se tudi dva javni ustanovi, Kmetijski inštitut Slovenije in Park Škocjanske jame. Vodji projektov, Klemen Lisjak in Renata Rozman, sta predstavila izvajanje dveh od skupno 27-ih odobrenih projektov za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru prvih štirih razpisov za standardne projekte z akronimi AGRITOUR II in MOBITOUR. Predstavitveni del je zaključil Anton Harej na temo vključevanja lokalne skupnosti v čezmejno sodelovanje in statistični pregled vključevanja posameznih inštitucij in regij v različnih programskih obdobjih.

Dogodek je bil pomemben zlasti z vidika promocije in prenosa dobrih praks čezmejnih programov, v katere je Slovenija vključena že več kot 20 let. Pokazala se je tudi priložnost za nadaljne sodelovanje projektnih partnerjev v okviru drugih programov.

 

Delavnica za prijavitelje na Ciljni razpis za strateške projekte številka 5/2018

Slovenska Info točka je v sodelovanju s Skupnim sekretariatom v okviru Programa sodelovanja INRERREG Italija-Slovenija 2014-2020 organizirala delavnico za slovenske potencialne prijavitelje na Ciljni razpis za strateške projekte št. 5/ 2018, ki je potekala 28.2.2018 v Portorožu. Namen delavnice je bila predstavitev prenovljenega  informacijskega sistema za oddajo elektronske vloge (FEG), ki ga je vzpostavil Organ upravljanja, Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina. Na delavnici je bila praktično prikazana izpolnitev elektronska prijavnice. Sekretariat je predstavil tudi pomožno orodje za pripravo stroškovnega načrta v Excelu, ki ga prijavitelji lahko uporabijo za lažje načrtovanje stroškov po delovnih sklopih in aktivnostih. Obrazec je na voljo tudi na spletni strani programa www.ita-slo.eu. Delavnice se je udeležilo okoli 15 slovenskih potencialnih prijaviteljev, ki nameravajo kot vodilni partnerji v imenu projektnega partnerstva, oddati elektronske vloge na omenjen razpis.