Evropski denar tudi za ohranitev evrazijskega risa v Sloveniji

Na pobudo mednarodnega projekta Interreg-3Lynx tudi v Sloveniji v začetku junija obeležujemo mednarodni dan risov. V Sloveniji pa obeležujemo tudi 45-letnico ponovne naselitve risov.

Trajanje mednarodnega projekta je 3 leta, od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020.

Pri mednarodnem projektu sodeluje  12 partnerjev iz 6 držav;  Češke, Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije.

Skupna vrednost projekta znaša 2.318.783,94 EUR, od tega ima Zavod za gozdove na voljo 214.060,49 EUR, 15 % je lastni delež.

Preberi več o Evropski denar tudi za ohranitev evrazijskega risa v Sloveniji

Evropska sredstva za spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program: »Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša 4 milijone evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 3,2 milijona evrov.

Namen programa je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Z nudenjem celovite podpore v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj bo program prispeval k večanju oz. pridobivanju kompetenc, konkretnih znanj in veščin posameznikov glede na potrebe delodajalcev in trga dela. Hkrati bo prispeval tudi k njihovi boljši usposobljenosti in razvoju veščin za samostojno vodenje kariere. Vključenim osebam se bo preko programa preprečevalo prehod v brezposelnost oziroma omogočilo lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev. Cilj programa je vključiti več kot 3000 oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Gre za specifično ciljno skupino, ki ji do sedaj ni bila namenjena posebna pozornost.

Več informacij boste dobili na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije.

 

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilji javnega razpisa so:

-spodbujanje vseživljenjskega učenja zaposlenih;

-ozaveščanje zaposlenih posameznikov o pomenu vlaganja v osebni in karierni razvoj z namenom večanja njihove konkurenčne prednosti na trgu dela;

-zviševanje usposobljenosti zaposlenih posameznikov z namenom ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih ali presežnih delavcev v brezposelnost;

-izboljšati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih posameznikov (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);

-povečanje mobilnosti na trgu dela in zaposlitvenih možnosti zaposlenih posameznikov, kot tudi razvoj novih kariernih možnosti.

Kvantificirani cilji javnega povabila je število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij. Ciljna vrednost je 2.517 vključitev zaposlenih oseb.

Javni razpis se bo izvajal z upoštevanjem načela derogacije, uporabljeno bo pravilo pro rata z upoštevanjem odstotka aktivnega prebivalstva po obeh kohezijskih regijah. Na ravni vključitev to pomeni:

53 % oziroma 1.334 vključenih iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija  in

47 % oziroma 1.183 vključenih iz kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih oseb.

Do sofinanciranja so upravičena neformalna izobraževanja in usposabljanja, kot na primer:

-usposabljanja za znanja, katera so v veliki meri prenosljiva tudi na druga podjetja ali delovna področja in ga zaposleni ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju (npr. računalniška znanja, znanja jezikov, komunikacija, mediacija …) in se zaključijo s potrdilom o udeležbi oziroma z dokazilom o zaključenem usposabljanju;

-usposabljanja, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj, kvalifikacij ali nadgradnjo za potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju (npr. usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali temeljnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanja za pridobitev poklicno specifičnih znanj, kompetenc, pridobitev licenc za opravljanje poklica).

Usposabljanja se lahko izvajajo v Republiki Sloveniji in/ali drugih državah znotraj EU.

Posamezniki lahko z vlogo na ta javni razpis uveljavljajo sofinanciranje stroškov, nastalih v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 za programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, v katere so vključeni v istem obdobju.

Preberi več o Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Evropska sredstva za evidentiranje in dokumentiranje kompetenc študentskega dela

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Evidentiranje in dokumentiranje kompetenc študentskega dela – EviDEnca študentskega dela«. Skupna višina sredstev, namenjenih za projekt, je 133.355 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 106,684 evrov.

Projekt bo omogočil evidentiranje študentskega dela, na podlagi tega pa razvoj informacijskega sistema za beleženje z delom pridobljenih znanj in kompetenc kot orodja razvoja vseživljenjske karierne orientacije. Projekt bo omogočal izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih iskalcev zaposlitve, prispeval k ozaveščenosti mladih in delodajalcev o kompetencah pridobljenih z začasnim in občasnim delom, spodbujal bo mlade k pridobivanju kompetenc, ki so iskane na trgu dela, in okrepil sodelovanje deležnikov na trgu dela.

Več informacij boste lahko dobili na spletni strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

4. javni razpis “Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018”

Predmet javnega razpisa  je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Cilj javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 evrov, od tega je 6.000.000 evrov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije ter 9.000.000 evrov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja

Rok za sprejem ponudb je 12. september 2018.

Več informacij o razpisu lahko dobite na spletni strani ministrstva: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405

Dodatne informacije lahko pridobite na:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si.

Evropska sredstva za inovativne projekte zaposlovanja mladih

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018 in 2019. Skupna višina sredstev, namenjenih za razpis, ki ga bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo predvidoma prihodnji teden, je dobrih 600.000 evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval nekaj več kot 500.000 evrov.

Ključni cilj javnega razpisa je v obeh kohezijski regijah s sofinanciranjem podpreti en inovativni projekt, ki bo brezposelne osebe, stare do vključno 28 let, s konkretnimi aktivnostmi oziroma dejavnostmi, spodbudil k čimprejšnji in ciljno usmerjeni aktivaciji v smislu proaktivnega in samostojnega vključevanja na trg dela s povečevanjem ter ustvarjanjem novih zaposlitvenih možnosti.

Brezposelni mladi bodo vključeni v projektne aktivnosti z namenom pridobivanja in razvijanja sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti pri aktivnem iskanju zaposlitve. Pri teh aktivnostih bodo obvezno sodelovali tudi potencialni delodajalci, s ciljem znižanja brezposelnosti mladih pa se bo spodbujalo tudi partnersko sodelovanje z drugimi deležniki na trgu dela. Po uspešno zaključenih projektnih aktivnostih bo brezposelna mlada oseba prejela potrdilo, na osnovi katerega bodo lahko delodajalci, ki se bodo v času trajanja projektnih aktivnosti z njo povezali oziroma bodo izkazali namero za njeno zaposlitev, imeli možnost za pridobitev subvencije za zaposlitev na javnem povabilu v okviru projekta »Spodbude za zaposlitev mladih«.

 

Več informacij na spletnih straneh Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/.

 

Evropska sredstva za spodbude pri zaposlovanju mladih

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Spodbude za zaposlitev mladih«. Skupna višina sredstev, namenjenih za program, je dobrih 3,7 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 3 milijone evrov.

Program bo mladim do vključno 29. leta, ki bodo uspešno s potrjenim podjetniškim načrtom zaključili podjetniško usposabljanje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi v obdobju od 2017 do 2019, omogočil prehod v subvencionirano samozaposlitev v gospodarskih subjektih, novoustanovljenih s strani teh oseb. Mladim, ki bodo uspešno zaključili inovativne projektne aktivnosti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018 in 2019, bo omogočen prehod v subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih, ki bodo pred tem izbrani na javnem povabilu in se bodo prav zaradi subvencije lažje odločili za njihovo zaposlitev. S tem se bo spodbujalo prvo ali ponovno vključitev mladih na trg dela in hkrati dolgoročno povečevalo njihove zaposlitvene možnosti.

Subvenciji za samozaposlitev in za zaposlitev osebe pri delodajalcu znašata 5.000 evrov za vsaj 12 mesecev neprekinjenega dela za polni delovni čas. Pričakuje se, da bo zaposlitev po izteku 12 mesecev ohranilo 72 odstotkov vključenih mladih iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 75 odstotkov iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza

Namen operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza« je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav OPVP Ravne Prevalje in OPVP Dravograd – območje Otiški vrh. Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Meži, Mislinji in Homšnici bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na obravnavanem območju. Hkrati pa bo dolgoročno zagotovljen omejen vpliv podnebnih sprememb na poplavno ogroženost območja.

Zaradi različne stopnje pripravljenosti posameznih faz, zlasti v zvezi s postopki presoje vplivov na okolje glede na zahteve Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, je predvidena delitev celovitega projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« na dve fazi, ki je nujna za doseganje mejnikov za okvir uspešnosti operativnega programa:

–              Prva faza vključuje vse gradbene ukrepe, razen izvedbenega dela ureditve zadrževalnika visokih voda na Poljani in pripravljalne aktivnosti za drugo fazo;

–              Druga faza vključuje izvedbeni del zadrževalnika visokih voda na Poljani in vse preostale aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo celovitega projekta.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 19.014.905,00 EUR. Prispevek na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 18.968.238,00 (od tega podpora Evropske unije 15.174.590,40  EUR in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 3.793.647,60 EUR).

Upravičenec do finančnega prispevka je Direkcija Republike Slovenije za vode.

V okviru projekta bo 2.000 ljudi deležnih koristi od ukrepov varstva pred poplavami.

Operacija se bo predvidoma izvajala do 31. decembra 2022.

Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP 2014-2021

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi Nacionalne kontaktne točke dne 17. aprila organizirala podpis Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021, ki je bil podpisan z Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško ter Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021, ki je bil podpisan s Kraljevino Norveško. S tem je zagotovljena dodelitev 37,7 milijona evrov sredstev finančnih mehanizmov Sloveniji. Za finančni mehanizem EGP je namenjenih 19,9 milijona evrov, za Norveški finančni mehanizem pa 17,8 milijona evrov.

 Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora in Norveški finančni mehanizem sta mehanizma, ki sta namenjena zmanjšanju ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru in hkrati izboljšanju dvostranskih odnosov s 15 državami na območju severne, osrednje in južne Evrope.

Prispevek finančnih mehanizmov v obdobju 2014–2021 temelji na viziji skupnega delovanja za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo, ki se bo uresničevala skozi doseganje dveh ciljev: zmanjšanja gospodarskih in socialnih razlik med državami in krepitve sodelovanja z državami donatoricami.

V okviru procesa programiranja in usklajevanja med deležniki sta bila v Sloveniji oblikovana predloga za dva programa, tj. program Krepitev človeških virov, vezan na prednostno področje Inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost in program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, vezan na prednostno področje Okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo. Poleg dveh programov je Slovenija v obdobju 2014–2021 upravičena tudi do treh skladov: Sklada za bilateralne odnose, Sklada za civilno družbo ter Krovnega sklada za dostojno delo in tristranski dialog.

Po podpisu obeh Memorandumov o soglasju bo Slovenija oziroma v njenem imenu SVRK državam donatoricam predložila vsebinsko poglobljeni zasnovi programov, na podlagi katerih bosta sklenjena Sporazuma o programih, in sicer za vsak program posebej. Podpisana Sporazuma o programu Krepitev človeških virov in o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje bosta podlaga za javne razpise in črpanje sredstev iz finančnih mehanizmov.

Slovenija tako prehaja že v tretje obdobje izvajanja Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. V zadnjih letih je z 29 milijoni evrov uresničila več kot 120 projektov. Ti zajemajo različna področja od okolja in klimatskih sprememb, biotske raznovrstnosti, ekosistemov in spremljanja okolja ter celostnega načrtovanja in nadzora do civilne družbe, človekovega in socialnega razvoja. Prav na slednjem so bili narejeni številni premiki, saj so se projekti posvečali javnemu zdravju, enakosti spolov in usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Dotaknili pa so se tudi naravne in kulturne dediščine, raziskav in štipendij ter dostojnega dela in tristranskega dialoga.

Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za zdravje bo v kratkem objavilo v Uradnem listu RS javni razpis »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«.

Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 6,1 milijona evrov za leta 2018, 2019 in 2020, in sicer:

  • podpora Evropske unije 4.880.000,00 evrov (80 %) in
  • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 1.220.000,00 evrov (20 %).

Obdobje upravičenosti stroškov bo od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev do dne 30.6. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov bo od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev do dne 15. 8. 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. V okviru pilota bo ministrstvo zagotovilo podporo, svetovanje, spremljanje in usposabljanje tako izvajalcev formalne, kakor neformalne oskrbe, strokovnih delavcev na vstopni točki in pri konzorcijskih partnerjih v socialnem in zdravstvenem varstvu, ter druge zainteresirane strokovne javnosti.

Namen javnega razpisa je v treh pilotnih okoljih (urbano, ruralno, semi-ruralno) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, pilotno preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve za zagotavljanje kakovostne, varne in integrirane dolgotrajne oskrbe v skladu z izbiro uporabnika in njegovo aktivno udeležbo. Podprti bodo torej tisti pilotni projekti, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. V tem okviru se bo podprla vzpostavitev in delovanje enotne vstopne točke, usposabljanje strokovnega osebja in razvoj z IKT podprtih storitev ter strukture. Enotna vstopna točka bo kasneje delovala tudi v sistemu dolgotrajne oskrbe. Ugotovitve pilota bodo predstavljale izhodišča za dokončno oblikovanje sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe.