Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Cilj javnega razpisa, ki ga je objavil SPIRIT Slovenija, je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih (PD) projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter cilje v NEPN – Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije.

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.

Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do 30 milijonov evrov.

Skrajni rok za oddajo vlog je 18. julij 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Spirit Slovenija je objavil Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

Namen javnega razpisa je podpora podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti v obdobju po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19, ter s tem pripomoči k obstoju dejavnosti, ki delujejo v prizadetih panogah gospodarstva, omogočiti lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ključnih ukrepov, vezanih na Covid-19, in po ponovnem odprtju dejavnosti ter prispevati k ohranjanju podjetij in delovnih mest z namenom njihove nadaljnje rasti in razvoja po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

Cilj javnega razpisa je podpreti podjetja iz prizadetih panog gospodarstva zaradi ukrepov, vezanih na Covid-19.

Sofinancirali bodo stroške, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19. Do sredstev po tem javnem razpisu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 9.980.000 evrov. Skrajni rok za oddajo vlog je 22. 4. 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Foto: Pixabay

Fakultete, ne spreglejte! Na razpolago 45 milijonov evrov za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

 

Vse do 17. maja 2022 se lahko prijavite na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov. Oddaja vlog za drugo odpiranje pa je 3. april prihodnje leto.

Cilj javnega razpisa, za katerega je na razpolago 45 milijonov evrov, je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Projekte bodo lahko izvajali konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja.

Podprti bodo projekti, usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Sodelovanje s fakultetami: Na razpisu za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov (JR RRI NOO) lahko kot konzorcijski partnerji nastopajo podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih. Fakulteta, ki je javni zavod, torej ne more nastopiti v projektu kot konzorcijski partner, lahko pa sodeluje kot zunanji izvajalec. Fakultete in drugi subjekti, ki niso javni zavodi, pa lahko sodelujejo na razpisu kot konzorcijski partnerji. Zahteve za projekte so v vsakem primeru enake.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo TUKAJ.

Socialna podjetja lahko za izdelavo spletnih strani prejmejo vavčer

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, namenjen socialnim podjetjem, za Vavčer za digitalni marketing. Na voljo je 300.000 evrov. Za omenjen vavčer se lahko prijavijo le socialna podjetja, ki imajo po zakonu status o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarsko dejavnost. Podjetje mora biti mikro, malo ali srednje veliko in na dan oddaje vloge imeti najmanj enega zaposlenega.

Namen vavčerja je vzpodbuditi podjetja, da bodo v svoje poslovanje uvajala digitalne marketinške prijeme. Prejeti je mogoče od 500 do 2.500 evrov, vendar skupno največ 7.500 evrov na prijavitelja, vavčer pa lahko krije največ 60 odstotkov stroškov. Poziv se izvaja skladno s shemo de minimis. Vavčer lahko financira izdelavo spletnih strani, stroške izdelave nove mobilne aplikacije, stroške izdelave lastne spletne trgovine, vzpostavitve lastne rezervacijske platforme in izvedbo testiranja. Zunanji izvajalec za izvedbo projekta se lahko izbere iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga. Po izvedenem projektu podjetje potrebuje pozitivno mnenje DIH Slovenije, kar je obvezna priloga k zahtevku za izplačilo.

Vlogo za vavčer za digitalni marketing je možno oddati do 31. marca 2023.

Več o javnem pozivu TUKAJ.

Lesarska podjetja se lahko potegujejo za subvencijo in sofinancirajo naložbe v povečanje zmogljivosti za predelavo ali obdelavo lesa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje povečanja zmogljivosti v lesni industriji in za obdelavo hlodovine v izdelke z višjo dodano vrednostjo. Na voljo je 28 milijonov evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost v letih od 2022 do 2026.

Cilj so spodbude za večjo domačo predelavo lesa, ki bo temeljila na proizvodnem procesu, prijaznem do okolja in učinkoviti rabi virov, v skladu z načeli krožnega gospodarstva. Predelava bo morala biti osredotočena na domače vire, predvsem zaradi zmanjšanja izvoza okroglega lesa. Cilj je povečati samooskrbo na področju lesnih polizdelkov in izdelkov, kot so plošče, lepljeni nosilci, stavbno pohištvo in pohištvo.

Sofinancirale se bodo naložbe podjetij v povečanje zmogljivosti za predelavo in obdelavo lesa, do okolja prijazno trajnostno gradnjo. Projekti morajo biti v skladu z načeli krožnega gospodarstva in vključevati najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in od območja, kjer se izvaja projekt.

Roki za oddajo vlog so 6. maj 2022, 1. september 2022, 20. februar 2023, 31. avgust 2023, 15. januar 2024 in 26. avgust 2024.

Več o razpisu TUKAJ.

Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je objavila javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v nemščini, angleščini in francoščini. Razpis je namenjen založnikom iz Evropske unije, vendar izven Slovenije.

Namen je krepitev prepoznavnosti, ugleda in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge skozi vzpostavljanje poslovnih partnerstev med imetniki avtorskih pravic in tujim založniki.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo vsaj 40 projektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih.

Založniki iz držav EU, vendar izven Slovenije, lahko zaprosijo za fiksen znesek 5.398,48 evrov za stroške prevoda, avtorskih pravic, dela, plač, oblikovanja, informiranja in komuniciranja. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 215.939,20 evrov.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpis bo odprt do 15. aprila 2022.

 Več o razpisu TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Ministrstvo za kulturo je objavilo „Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter  vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem” iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Ponudba kulturne dediščine v Sloveniji je lokalno zelo bogata, žal pa premalo poznana in povezana s turizmom in gospodarstvom. Povezave med kulturno dediščino in ustvarjalci turističnih programov najpogosteje zasledimo na lokalni ravni. Večina kulturnih dejavnosti je močno prizadeta zaradi bolezni COVID-19, po drugi strani pa je močno prizadeta turistična dejavnost. Hkrati se fizično stanje kulturne dediščine zaradi premajhnega proračunskega vlaganja v obnovo objektov iz leta v leto slabša. Javni razpis je zato usmerjen v investicije za izboljšanje fizičnega stanja na področju kulturnih spomenikov, oživljanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih dejavnosti v kulturnih spomenikih po koncu pandemije bolezni COVID-19, aktivnosti za povezovanje dediščine s turizmom, decentralizacijo turizma iz večjih turističnih središč v manjša jedra in kraje, v spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti z dodano vrednostjo, ki jo omogoča vključevanje kulturnih vsebin, in preusmeritev turistične strategije od množičnega turizma k individualizirani turistični ponudbi. Gre za spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov. Dediščina je namreč skupaj z dejavnostmi, ki jih ustvarja, izjemno dragocen vir za turistično-gospodarski sektor in kreativne industrije. Skrbno negovana dediščina ustvarja prijazno okolje za vse vrste dejavnosti, hkrati je njena pestrost vir za novo ustvarjalnost.

Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji. Predmet razpisa so kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave tega razpisa.

Rok za prijavo na javni razpis je do 4. aprila 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

 

Z evropskimi sredstvi do obnove kulturnih spomenikov

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje investiranja v obnovo in ohranjanje kulturnih spomenikov državnega in lokalnega pomena za pospešitev gospodarskega in turističnega okrevanja ter trajnostnega razvoja.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem razpisu, je 15 milijonov evrov.

Občine se lahko na razpis prijavijo do 4. aprila 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Tretji javni razpis »Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis za naložbe v posodabljanje namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikom.

Za izboljšanje zastarelih namakalnih sistemov in manjšo porabo vode pri namakanju, za uporabnike brez namakalne opreme oziroma za ureditev vodnega vira je ministrstvo namenilo 6,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Prijave na razpis so mogoče od 18. marca do 20. maja 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Spodbude za raziskovalne razvojne projekte iz Načrta za okrevanje in odpornost

Iz načrta za okrevanje in odpornost je SPIRIT Slovenija objavil javni razpis »Spodbude za raziskovalne razvojne projekte«. Razpisanih je za 45 milijonov evrov sredstev.

Preko razpisa bodo podjetniški konzorciji lahko prišli do subvencij za sofinanciranje najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Predvidena sta dva prijavna roka, in sicer prvi 17. maja letos, drugi pa aprila prihodnje leto. Za vsak prijavni rok je načrtovana polovica sredstev. Na razpis se lahko prijavijo le konzorciji podjetij, v konzorciju pa sta lahko najmanj dva ali največ trije partnerji. Projekti bodo lahko prejeli od najmanj 50 do največ 300 tisoč evrov subvencije. Velika podjetja so lahko upravičena do sofinanciranja do višine 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov,  srednja do 35 odstotkov ter mikro in mala podjetja do 45 odstotkov.

Projekti morajo biti tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe.

Projektni cilj vsakega projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Več o javnem razpisu TUKAJ.