Spodbude za zagon inovativnih podjetij za leto 2021

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za spodbujanje za inovativna zagonska podjetja. Razpisanih je 2,16 milijona evrov, posamezno inovativno podjetje pa lahko v okviru razpisa prejme do 54 tisoč evrov subvencije. Sklad bo subvencijo izplačal v treh fazah, glede na doseganje posameznih mejnikov.. Slovenski podjetniški sklad želi s tem javnim razpisom spodbujati zagon inovativnih, razvojno naravnanih podjetij. Inovativno podjetje je tisto, ki razvija nove izdelke, procese in storitve, se inovativno odziva na zahteve trgov ter se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Za tako podjetje je značilen visok nivo znanja v storitvah ali izdelkih, ima potencial hitre rasti, izobražene zaposlene in nastopa na globalnih tržnih nišah. Namen razpisa je preživetje inovativnih podjetij v občutljivi fazi delovanja.

Prijavijo se lahko mikro ali mala podjetja ter espeji, ki so se registrirali med 1. januarjem 2020 in 15. marcem 2021. Podprli bodo izdelke in storitve, ki so rezultat razvoja in morajo biti tržno naravnani.

Vloge je možno oddati do 13. aprila 2021.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=117

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je v začetku decembra lanskega leta objavil javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu.

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (kjer je delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vloge je mogoče oddati do 15. septembra 2021. Več o razpisu najdete na spletni strani SPS:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108

Javni razpis EUROSTARS 2021

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma, podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.
Sredstva po tem javnem razpisu dodeljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, višina sredstev, za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru mednarodnega roka v letu 2021, je v letu 2021 predvidenih 300.000 evrov, v letu 2022 pa 500.000 evrov. Rok za oddajo vloge je le še do 4. februarja 2021.

Več o EUROSTARS 2021 na spleti strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-210115133840/

 

Drugi javni razpis »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec decembra objavilo drugi javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve.

Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000. Sredstva so nepovratna in znašajo  60.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 45.000 evrov iz Evropskega slada za pomorstvo in ribištvo ter prispevek Republike Slovenije v višini 15.000 evrov.

Vlagatelj vloži vlogo za nadomestilo v koledarskem letu, za katero uveljavlja nadomestilo. Vlagatelj lahko vloži vlogo vsako leto do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izplačilo nadomestila je upravičeno za koledarsko leto, v katerem je vlagatelj vložil vlogo. Upravičenci so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

V skladu s 50. členom Uredbe je upravičeni strošek operacije nadomestilo za izpad prihodka iz dejavnosti akvakulture na območjih NATURA 2000 zaradi kormoranov.

Informacije o javnem razpisu nudi INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, v Ljubljani.

Javni razpis je objavljen na spletni strani:

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Akva_o__s__P.pdf

 

Vavčerji za intelektualno lastnino za mala in srednje velika podjetja

Slovenski podjetniški sklad je posredno sporočil, da je bil decembra 2020 vzpostavljen sklad nepovratnih sredstev v višini 20 milijonov EUR (Ideas Powered for Business SME Fund), ki malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s sedežem v EU pomaga pri pridobivanju pravic intelektualne lastnine v obliki vavčerjev za intelektualno lastnino. Nov sklad se izvaja v okviru programa Ideas Powered for Business pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Sklad sofinancirata Evropska komisija in EUIPO.

Za MSP, s sedežem v Sloveniji, sklad omogoča nepovratna sredstva v višini 50 % osnovne prijavne pristojbine za prijavo znamk in modelov pri uradu za intelektualno lastnino v katerikoli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO.

Vloge so se pri EUIPO začele zbirati 11. januarja 2021, nato pa bo vloge možno oddati še v štirih časovnih okvirih v letošnjem letu.

 

Javna povabila za aktivno politiko zaposlovanja

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je do porabe sredstev oziroma najdlje do konca marca 2021 podaljšal tri javna povabila za subvencije za zaposlovanje brezposelnih oseb. To so javna povabila Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih iz zahodne Slovenije in Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa učnih delavnic.

V okviru javnega povabila Zaposli.me lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev starejših od 50 let, prav tako pa tudi subvencijo za starejše od 30 let, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni vsaj leto dni in tiste, ki imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo, so prejemniki denarne socialne pomoči in tiste, ki so delo izgubili zaradi epidemije. Delovno razmerje mora trajati vsaj leto dni brez prekinitve.

Subvencija za zaposlovanje v zahodni kohezijski regiji je namenjeno brezposelnim, mlajšim od 30 let, prednost pa imajo iskalci prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelni Mesečna subvencija je za zaposlitev za nedoločen čas in lahko jo delodajalci dobijo za največ dve leti.

Delodajalcem je v okviru aktivne politike zaposlovanja na voljo javno povabilo Usposabljam.se, ki je namenjeno usposabljanju na delovnem mestu za polni delovni čas in traja tri mesece. Program Usposabljanje na delovnem mestu-mladi je namenjen mlajšim osebam od 30 let.

Javna povabila sofinancira Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Več o javnih povabilih na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in na spletni strani www.eu-skladi.si.

Natečaj dobrih praks Rural Inspiration Awards 2021

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zbirajo prijave za natečaj dobrih praks, Rural Inspiration Awards 2021. Natečaj, že tretji po vrsti, organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) in nacionalnimi mrežami za podeželje.

Tokratne teme natečaja Rural Inspiration Awards 2021 se obračajo v prihodnost, ko se načrtuje nova skupna kmetijska politika in Dolgoročna vizija podeželskih območij. Razpisane kategorije se osredotočajo na projekte, ki bodo izboljšali razvoj podeželja v času, ki prihaja.

Vabljeni so nosilci projektov, strokovna in splošna javnost, da Mreži za podeželje predlagajo nacionalne kandidate.

Rok za predloge je do 21. 12. 2020.

 Namen natečaja je izpostaviti uspešne projekte, ki so podprti s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pa tudi motivirati druge, ki želijo vlagati v razvoj podeželja, ter tako dvigniti prepoznavnost in pomen politike razvoja podeželja.

Razpisane kategorije natečaja so: Zelena prihodnost – projekti v okviru podnebnih sprememb (ublažitev ali prilagajanje), zaščite ali obnove biotske raznovrstnosti,  projekti predstavljajo trajnost in prispevajo k trajnostnemu okrevanju na ravni posameznih kmetijskih / gozdnih gospodarstev ali podeželskih skupnosti. Projekti imajo možnost prenosa v druga okolja; Digitalna prihodnost – projekti, ki pospešujejo digitalizacijo v kmetijskih in podeželskih skupnostih, na primer izboljšujejo digitalno in širokopasovno infrastrukturo, zagotavljajo digitalne storitve, uvajajo novo tehnologijo ali izboljšujejo digitalne veščine ali znanja; Odporna prihodnost – projekti, ki prispevajo h krepitvi odpornosti podeželske Evrope. Ta kategorija zajema široko paleto skupnostnih, vrednostnih verig in poslovnih pobud, vključno s pretežno gospodarskega vidika ali zajema širšo opredelitev trajnostnih projektov, ki imajo dolgoročno pot. In pa še kategorija Socialno vključujoča prihodnost – projekti, ki so namenjeni vključevanju podeželske družbe in ranljivih skupin. Sem lahko spadajo na primer projekti, usmerjeni v izboljševanje enakosti spolov, generacijsko prenovo, medgeneracijsko povezovanje, vključevanje invalidov in starejših. V to kategorijo sodijo tudi pobude socialne ekonomije.

Prijave sprejemajo na elektronski naslov [email protected].

Razglasitev najboljših projektov natečaja bo marca 2021. Natečaj je prvič potekal leta 2019.

Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Javni razpis se izteka, prijave nanj so možne še do 22. decembra letos.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 545.411 evrov, ki se razdelijo po dveh sklopih, 200.000 evrov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev in 345.411 evrov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev.

Cilji podukrepa so prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga, skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo, oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

Informacije o razpisu nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-9-1-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020/

 

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo nudil podporo za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.

Cilj javnega razpisa je odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.555.000 evrov, od tega:

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 1.000.000 evrov;

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017,  skupno 150.000 evrov;

– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 1.400.000 evrov;

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 5.000 evrov.

Več informacij nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana, INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije in INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem potekal od 14. decembra 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Javni razpis v celoti lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/

Javni razpis Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov, ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 evrov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 27. novembra 2020 do vključno 30. decembra 2020.

Informacije o razpisu nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana  in INFO točke KGZS.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-3-1-podpora-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-v-letu-2020/