Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

Javno povabilo je za praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje pa do 30. 6. 2021.

Na voljo je okvirno 4,2 milijona evrov in sicer 80% sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa Republika Slovenija iz proračuna.

V letih 2020 in 2021 je predvidena vključitev 495 brezposelnih v učne delavnice pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva iz vse Slovenije.

Delodajalcem omogoča, da brezposelne spoznajo v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobijo za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagajo v ponudbi na javno povabilo.

Učna delavnica za posameznega udeleženca traja 6 mesecev.

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem internem in zunanjem mentorstvu praktično usposablja praviloma polni delovni čas.

Povrnejo se upravičeni stroški za izvedene učne delavnice, udeležencem pa se izplača dodatek za aktivnost in za prevoz.

Več o razpisu na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, ki so namenjene gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom. Razpisana sredstva bodo na voljo letos ter leta 2022 in 2023.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Sofinanciralo se bo nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z rabo sončne energije do 10 MW, nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z rabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z rabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje, stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti tri odstotke od upravičenih stroškov operacije.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 200 evrov na 1 kW inštalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. junija letos, za drugo do 10. septembra, za tretje do 26. novembra in za zadnje četrto odpiranje do 25. februarja 2022. Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih. Javni razpis, ki ga financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, okvirna višina nepovratnih sredstev pa je pet milijonov evrov.
Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sredi aprila objavilo javni razpis za podporo planinski, športni in rekreacijski infrastrukturi. Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Cilji javnega razpisa so:

– povečana energetska učinkovitost in zmanjšanje okoljskega vpliva planinskih objektov ter zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo planinski objekti skozi ves življenjski cikel,

– izboljšanje gospodarnosti poslovanja planinskih objektov zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije.

Ciljna skupina so subjekti, ki se v planinskih objektih ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo (namestitvene in druge gostinske storitve planincem, športnikom in drugim obiskovalcem gora) in uvajajo ukrepe za učinkovito ravnanje z viri.

Prijavitelj je lahko mikro, malo ali srednje veliko podjetje. Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča, vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.

Posebni pogoj je da, se dejavnost v planinskem objektu, ki je predmet investicije, dejansko izvaja najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis razen v primeru nadomestne gradnje (v obdobje izvajanja dejavnosti se šteje tudi čas, ko je objekt sezonsko zaprt).

Načrtovana vrednost operacije (upravičenih stroškov) mora znašati najmanj 20.000 evrov brez davka na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 300.000 evrov.

Intenzivnost pomoči in delež sofinanciranja znaša do največ 80% upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa znaša pet milijonov evrov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev. Javni razpis je delo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Roka za oddajo vlog sta 13. maj in 1. oktober 2021.

Več o javnem razpisi na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podporo-planinski-sportni-in-rekreacijski-infrastrukturi/

 

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer moči posamezne naprave večje od 50 kW do 10 MW, pri čemer v primeru istočasne prijave večjih naprav skupna moč vseh lahko znaša do 10 MW.

Upravičeni stroški do sofinanciranja so:

 • stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
 • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne energije,
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. aprila 2021, zadnji rok za oddajo vlog je 24. september 2021 oziroma do porabe sredstev.

Upravičenci oziroma prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki in zadruge.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 4 mio evrov, od tega:

 • 1 mio evrov za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije do moči 1 MW,
 • 3 mio evrov za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije od vključno 1 MW do 10 MW moči.

Skupna višina nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 30% vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-izrabo-1271/

ERASMUS +

Erasmus+ je program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Ocenjeni proračun programa znaša 26,2 milijarde evrov. To je skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim programom v letih 2014 – 2020.

Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju. Tako se bo novi program spopadel  z novimi izzivi v šolskem izobraževanju, poklicnem usposabljanju, visokošolskem in višješolskem izobraževanju, izobraževanju odraslih ter na področju mladine in športa. Te sektorje bo spodbujal k hitremu okrevanju in rasti, hkrati pa bo podpiral zeleni in digitalni prehod ter vključevanje.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri:

 • uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic
 • izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019 – 2027
 • razvoju evropske razsežnosti v športu.

Erasmus+ ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih:

 • visokošolsko izobraževanje
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • šolsko izobraževanje vključno s predšolsko vzgojo in varstvom
 • izobraževanje odraslih
 • mladi.

Več o programu na spletni strani:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 5

Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji javnega razpisa so povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti, širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visoko-hitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo in dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v občinah v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij.

Roki za posredovanje vlog na Javni razpis so:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021.

Več o javnem razpisu lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/

 

Za digitalizacijo slovenskih občin bo na voljo osem milijonov evrov

Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Pospešilo naj bi se uvajanje inovativnih  rešitev na področju digitalizacije občin za kar naj bi bilo namenjenih osem milijonov evrov. Prvi rok za oddajo vlog poteče 23. aprila, drugi rok pa 10. septembra 2021.

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bodo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Z razpisom se bo sofinanciralo pripravo, organizacijo, izvedbo in promocijo demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in ali storitve s področja pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari. Končni rezultat projekta mora biti rešitev, ki dokazuje v praksi in se uporablja kot referenčna rešitev za predstavitve  zainteresirani javnosti. Prednostno bodo podprti projekti, ki bodo poleg tehnologije interneta stvari inovativno izkoristili še druge napredne tehnologije, kot so podatkovna analitika velepodatkov, umetna inteligenca, virtualna in obogatena resničnost, računalništvo v oblaku, tehnologija veriženja blokov in digitalni dvojčki.

Sodelujejo lahko občine, ki že imajo določene rešitve pametnih mest, pa tudi tiste, ki se šele za pot digitalizacije pripravljajo. Pri tem je pomembno, da se združujejo v konzorcije, le ti bodo namreč prejemniki sredstev. Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij občin, ki ga morajo sestavljati najmanj štiri občine iz iste statistične regije, preostali člani pa so lahko iz drugih regij.

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti  delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Več o razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021

Javni razpis bo omogočal subvencije za raziskave in razvoj, to je razvoj novega ali izboljšanega izdelka, postopka ali storitve.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za javni razpis namenilo štiri milijone evrov, podpreti želi vsaj 10 podjetij.

Namen je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem. Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Pot do denarja je dvostopenjska, najprej je prijava na nacionalni razpis, nato pa mora projekt prejeti še zeleno luč na ravni programa. Na slovenski razpis se lahko prijavi le slovenski partner v projektu in lahko, če je izbran, prejme največ sto tisoč evrov subvencije za 12 mesecev izvajanja projekta, skupno lahko projekt traja največ 36 mesecev. Na razpis se lahko prijavijo podjetja vseh velikosti, tudi espeji. Prijavljeni projekt mora izpolnjevati mednarodne in nacionalne pogoje za pridobitev subvencije. Projekt mora imeti najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu Eureka. Nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev mora biti na trgu dostopen najpozneje v dveh letih po končanju projekta.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 19. april 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-eureka-2021/

 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Cilja sta izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in  izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.478.000 evrov, od tega 8.382.400 evrov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom  in  2.095.600 evrov za ostale upravičence.

Delež sredstev je  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in znaša 80 %, delež sredstev pa iz proračuna Republike Slovenije in znaša 20 %.

Vložitev vloge na javni razpis poteka do vključno 15. junija 2021.

Več informacij o javnem razpisu lahko dobite INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,  Dunajska 160, v Ljubljani in INFO točki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Celoten javni razpis najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2021/

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za leto 2021/2022.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 14. junija 2021 do vključno 24. septembra 2021.

Vrednost razpisa je 3.5 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2021/2022 do izteka izobraževalnega programa. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije bo mesečno 102,40 evrov in bo izplačana do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev je:

 • kamnosek
 • mehatronik operater
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/elektrikarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • tesar/tesarka

Preberi več o Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022