5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo nudil podporo za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.

Cilj javnega razpisa je odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.555.000 evrov, od tega:

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 1.000.000 evrov;

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017,  skupno 150.000 evrov;

– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 1.400.000 evrov;

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 5.000 evrov.

Več informacij nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana, INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije in INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem potekal od 14. decembra 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Javni razpis v celoti lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/

Javni razpis Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov, ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 evrov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 27. novembra 2020 do vključno 30. decembra 2020.

Informacije o razpisu nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana  in INFO točke KGZS.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-3-1-podpora-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-v-letu-2020/

Javni razpis Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora kmetijskim gospodarstvom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19, s ciljem olajšanja njihovih likvidnostnih težav.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.500.000 evrov. Razdelitev sredstev po sklopih, glede na vrsto upravičenca, je 2.000.000 evrov za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije in 1.500.000 evrov za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Cilj ukrepa je olajšanje likvidnostnih težav kmetijskih gospodarstev ter mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki so nastale zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020.

Informacije o javnem razpisu dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: [email protected],  INFO točki Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-21-izjemna-zacasna-podpora-kmetom-ter-msp-ki-jih-je-kriza-zaradi-covid-19-se-posebej-prizadela-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020/

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Predmet javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, so naložbe v ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za gnojenje), v ureditev gospodarskih poslopij kot so skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija), v nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, v ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, v zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,  v nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika in v  kmetijsko mehanizacijo, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.015.046 evrov. Od tega je namenjeno 415.046 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5.000.000 evrov za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij in naložbe skupin kmetov, ter 3.600.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020. Vlogo za prijavo na razpis je možno oddati do 27. januarja 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/16-javni-razpis-za-podukrep-4-1/

SPIRIT Slovenija bo v kratkem objavil Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Na voljo bo 10 milijonov evrov, posamezno podjetje pa bo lahko prejelo največ do 9.999 evrov pomoči v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer.

Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19. Podjetja v turističnem in gostinskem sektorju zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov proti širjenju bolezni niso mogla opravljati dejavnosti, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999 evrov.

Do sredstev bodo upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih dejavnosti: gostinske nastanitvene dejavnosti, restavracije in gostilne, dejavnost potovalnih agencij, dejavnost organizatorjev potovanj, organiziranje razstav, sejmov, srečanj, umetniško uprizarjanje, spremljaje dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

Podjetja bodo morala za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da so v letu 2019 ustvarila več kot 50.000 EUR prihodkov in da so imela v povprečju minimalno 4 zaposlene v enih dejavnostih  ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v drugih dejavnostih (R 90.010 in R 90.020).

Vlogo bo potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija, v katerega se bo potrebno predhodno registrirati.

Vse informacije v zvezi z javnim pozivom bodo na voljo na spletni strani

https://www.spiritslovenia.si/razpisi

Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu za MSP

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil nov javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so:

– spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov;

– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;

– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in

– spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Pričakovan rezultat javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je sofinanciranje najmanj 12 operacij, ki bodo zasledovale zgoraj navedene cilje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000 evrov.

Roki za predložitev vlog so 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108

 

 

 

 

Za blažitev posledic epidemije, za MSP, na voljo ugodna mikroposojila

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov razpis za dodelitev mikroposojil mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Namen razpisa je omogočiti  hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Za ta ukrep je skupno na voljo 56,6 milijona evrov, od tega 62,5 odstotka iz evropskih sredstev iz sklada skladov.

Sklad lahko v okviru tega razpisa odobri najmanj pet do največ 25 tisoč evrov posojila. S posojilom lahko podjetje krije do sto odstotkov vseh upravičenih odstotkov projekta. Rok vračila posojila je od dveh do pet let, moratorj na odplačilo glavnice pa lahko traja  od enega do šest mesecev z možnostjo podaljšanja do največ polovice dobe ročnosti posojila. Posameznemu posojilojemalcu lahko pri tem javnem razpisu odobrijo največ dve mikroposojili v koledarskem letu.

Za posojila, ki bodo odobrena do 31. decembra letos bo veljala shema državne pomoči  po začasnem okviru evropske komisije, po katerem je lahko višina pomoči, dodeljena enemu podjetju  od vseh dajalcev državne pomoči, največ 800 tisoč evrov. Posojila, dodeljena od 1. januarje 2021, pa bo veljala shema de minimis, kar pa pomeni, da višina pomoči v prehodnih dveh proračunskih letih in tekočem proračunskem letu, glede na leto odobritve posojila ne sme preseči 200 tisoč evrov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, tudi espeji, če je na njihovo poslovanje vplivala epidemija, na dan oddaje vloge pa mora prijavitelj imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.  Pogoj je še, da da ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev. Ukrep ni namenjen podjetjem v težavah in mora imeti zagotovljen trg, kar je razvidno iz prihodkov od prodaje. Podjetje mora opisati in predložiti dokazila o izpadu prihodkov oziroma odpovedi poslov zaradi epidemije, od 1. februarja do oddaje vloge.

Razpis bo predvidoma odprt  do 7. decembra 2021.

Več o razpisu na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2020/P7-2COVID/P7-2-2020—-JAVNI-RAZPIS.pdf

Subvencije za razvojne projekte, ki razvijajo rešitve za zmanjševanje posledic epidemije COVID-19

Agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« s katerim želi omogočiti bodisi začetek, bodisi nadaljevanje izvajanje raziskovalno-razvojnih inovativnih projektov. Za celoten razpis je na voljo 5 milijonov evrov. Na razpis se lahko prijavijo podjetja kot konzorciji. Upravičenec je lahko mikro, malo, srednje ali veliko podjetje, tako gospodarske družbe kot espeji. V kolikor odda vlogo konzorcij, partnerji pred tem podpišejo konzorcijsko pogodbo. Javni razpis ima dva sklopa: 1. sklop sofinancira projekte pri katerih gre za industrijske raziskave in ali eksperimentalni razvoj, rezultati pa bodo nove rešitve, ki bodo neposredno povezane z obvladovanjem posledic COVID-a9. 2. sklop sofinancira projekte pri katerih gre za vzpostavitev proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19. Pomembno je, da prijavitelj projekta ni začel pred 1. februarjem letošnjega leta, končati pa se mora v največ šestih mesecih od vročitve sklepa o izboru. Podjetja oziroma konzorciji lahko prejmejo najmanj 50.000 evrov in največ 200.000 evrov za 1. sklop, ter največ 300.000 evrov za 2. sklop. Subvencija je lahko, glede na velikost podjetja, do 80 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Podjetja oziroma konzorciji se lahko prijavijo na javni razpis do 2. novembra 2020.

Javni razpis delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/353

Še mesec in pol za prijave na tri pozive za zaposlovanje

Do 15. novembra je odprtih še nekaj pozivov za zaposlovanje. Podjetja se lahko prijavijo na poziv “Trajno zaposlovanje mladih 2020”. Ob zaposlitvi mlajše osebe od 30 let lahko podjetja pridobijo mesečno subvencijo 208 evrov za obdobje 24 mesecev, skupaj 4.992 evrov. Prednost bodo dali osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Nadalje je še program “Zaposli me 2020”, v okviru katerega za zaposlitev brezposelnega, starejšega od 50 let oziroma je dopolnil vsaj 30 let in izpolnjuje vsaj enega od kriterijev, ki so določeni v dokumentaciji v pozivu, dobijo delodajalci mesečno subvencijo 416 evrov, v kolikor pa ustreza dvema kriterijema, znaša subvencija 500 evrov. Pri treh izpolnjenih merilih je subvencija 583 evrov, za štiri izpolnjena merila pa 666 evrov.

Program “Učne delavnice 2020”, je spodbuda za zaposlovanje delodajalcem, ki jim omogoča, da prejmejo mesečno subvencijo po 740 evrov za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja. Tu je rok za prijavo nekoliko daljši in sicer do porabe sredstev oziroma do 30.12.2020. Za povabilo je na voljo okvirno 3,54 milijona EUR.

Javna povabila sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o javnih povabilih najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1

Javni razpis Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Predmet javnega razpisa »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti« je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 15 milijonov evrov.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju, izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju in krepitev podjetništva na podeželju.

Namen podpore so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, k varovanju okolja, naložbe, ki se nanašajo na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine in naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Upravičenci lahko vlogo oddajo le še do 21. oktobra 2020.

 

Več o razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/