Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

SPIRIT Slovenija je objavil javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala.

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv.

Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Vlogo na javni poziv lahko oddajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Roka za oddajo vlog sta, 1. rok od 11. oktobra 2021 do  15. novembra 2021 in 2. rok od 9. maja 2022  do  31. maja 2022.

Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni rok je 3.5 milijona evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Več o javnem pozivu na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/376

Vavčerja za Digitalizacija poslovanja in Kibernetsko varnost

 

Slovenski podjetniški sklad je za mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike razpisal dva nova javna poziva za vavčerja in sicer za Pripravo digitalne strategije in Kibernetsko varnost.

Skupno je za ta dva javna poziva predvidenih 3,45 milijona evrov.

Namen vavčerja za Pripravo digitalne strategije je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Sofinanciranje za pripravo digitalne strategije lahko znaša najmanj 1.000 do največ 9.999,99 evrov. Med aktivnosti, ki se sofinancirajo, se štejejo izdelava ocene stanja na področju digitalizacije v podjetju, priprava načrta digitalnih zmožnosti in priprava strategije podjetja za digitalno transformacijo. Podjetje mora ob prijavi na javni poziv, v času trajanja projekta in do oddaje zahtevka za izplačilo subvencije, imeti najmanj pet zaposlenih.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=134

Namen vavčerja za Kibernetsko varnost je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Javni poziv omogoča sofinanciranje stroškov za sistemski varnostni pregled in ali vdorni test. Za prijavo na javni poziv in v času trajanje projekta mora imeti MSP najmanj enega zaposlenega.  Med upravičene stroške sodijo plačilo zunanjega izvajalca za izvedbo sistemskega varnostnega pregleda, z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Tu je subvencija od tisoč do pet tisoč evrov. Nadalje omogoča javni poziv izdelavo vdornega testa z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Subvencija je od 1.000 do 9.999,99 evrov.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135

Skrajni rok za oddajo vlog na oba javna poziva je 31. marec 2023.

 

Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, ki je del podukrepa  Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.000.000 evrov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. oktobra 2021 do vključno 10. decembra 2021.

Informacije o javnem razpisu nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, v Ljubljani in Info točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-gradnja-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv za tri nove vavčerje

Slovenski podjetniški sklad je objavil javne pozive za tri nove vavčerje in sicer Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, Vavčer za statusno preoblikovanje družb in Vavčer za prototipiranje.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen Vavčerja za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja je  podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oziroma Evropske fundacije za upravljanje kakovosti v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 100.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. oktober 2022 in v letu 2023 je 30. september 2023.

Več na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131

Namen Vavčerja za statusno preoblikovanje družb  je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oziroma prihodkov od prodaje.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023, znaša 200.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023.

Več na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133

Namen Vavčerja za prototipiranje je ciljnim skupinam iz javnega poziva zagotoviti možnost izdelave prototipa v fizični ali digitalni obliki novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 400.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023.

Več na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132

 

 

Razpisani trije novi vavčerji

Slovenski podjetniški sklad je objavil tri nove razpise in sicer Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov, Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih in Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.

Namen Vavčerja za celostno vrednotenje okoljskih vplivov je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023 znaša 409.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129

Namen Vavčerja za udeležbe na mednarodnih forumih je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. Cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 700.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128

Cilj Vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji, za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 700.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127

 

 

 

 

Izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj – 4

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je objavil javni razpis  za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj, ki ga sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev  skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Z javnim razpisom se spodbuja zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja in usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki ob podpori tima za uvajanje preko zaposlitve z načrtovanim, organiziranim in strokovno vodenim praktičnim usposabljanjem uvajali v samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Z javnim razpisom se spodbuja krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih delovnih mestih: učitelj začetnik brez naziva, vzgojitelj začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez naziva, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu. Učitelj začetnik bo svoje naloge izvajal ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega učitelja in učitelja začetnika.

Rok za oddajo vlog je 4. oktober 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

http://solazaravnatelje.si/index.php/predstavitev/objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-za-izvajanje-projektov-v-okviru-programa-ucim-se-biti-ucitelj

 

 

Eko sklad je objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma, ki dopolnjujeta obstoječo ponudbo sklada spodbud za večstanovanjske stavbe

Eko sklad je objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma, ki dopolnjujeta obstoječo ponudbo sklada spodbud za večstanovanjske stavbe.

Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen razpis je 500.000 evrov in 1,5 milijona evrov za povratna sredstva oziroma kredite. Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo posojila v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva.

Do spodbud, ki spadajo v okvir projekta Life Care4Climate, so upravičene stavbe z več kot osmimi deli in več kot osmimi različnimi etažnimi lastniki, pri čemer mora biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb. Pogoj je izvedba celovite prenove stavbe, kar se lahko izvede kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Obvezna je projektna dokumentacija in pri izvedbi zagotovljen nadzor. Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe.

Subvencije je od 40 do 50 odstotkov priznanih stroškov Predvidena višina nepovratne finančne spodbude je do 40 odstotkov priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe vendar ne več kot 450 evrov na kvadratni meter in do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo, a ne več kot 550 evrov na kvadratni meter. Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 odstotkov s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 evrov na kvadratni meter neto ogrevane površine stavbe pred prenovo. Pogodbenik mora sofinancirati vsaj tretjino priznanih stroškov  Med razpisnimi pogoji, če se etažni lastniki odločijo za energetsko obnovo po razpisu, ki predvideva pogodbeništvo oziroma sofinanciranje podjetja za energetske storitve, bo dodelitev nepovratne finančne spodbude mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Ta mora tudi izvajanje storitev energetske učinkovitosti, izberejo pa ga etažni lastniki. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj deset let. Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021.

Več na spletni strani EKO sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«. Prednostne naložbe 1.2 »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«. Specifični cilj 1: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

  1. rok za oddajo vloge je podaljšan do 22. oktobra 2021 do 12. ure.

 Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« – sprememba

Javni razpis Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visoko hitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo ima specifični cilj »Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo«.

14.5.2021 je bila objavljena sprememba, to je podaljšanje roka za oddajo vlog in sicer ostajata še dva roka:

  • za 3. odpiranje: 14. 10. 2021 do 12.00 ure
  • za 4. odpiranje: 23. 12. 2021 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/

 

 

Neformalno izobraževanje in usposabljanje

V okviru programa se še vedno lahko udeležite različnih izobraževanj in usposabljanj za dela in naloge, po katerih povprašujejo delodajalci. Pridobite dodatna znanja in veščine, ki jih lahko uporabite na konkretnem delovnem mestu in si s tem povečajte zaposlitvene možnosti.

Vključite se lahko, če ste prijavljeni med brezposelnimi in imate:

  • več kot 50 let,
  • najmanj 30 let in ste najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • najmanj 30 let in ste končali največ osnovno šolo (ISCED 2),
  • najmanj 30 let in ste prejemnik denarne socialne pomoči,
  • najmanj 30 let in ste delo izgubili iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19 ter ste se v evidenco brezposelnih prijavili v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2021.

Program je še posebej namenjen tistim, ki imate delovne izkušnje ali poklic, po katerem ni povpraševanja med delodajalci.

Z vključitvijo pridobite nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu, boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci, s čimer si povečate zaposlitvene možnosti in nova poznanstva in informacije o novih priložnostih. Programov za pridobitev neformalnih znanj so iz različnih poklicnih področjih.

Glede možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Neformalno izobraževanje in usposabljanje sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več o tem na spletni strani Zavoda Republike Slovenije:

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/neformalno-izobrazevanje