Drugo javno povabilo podjetjem za usposabljanje starejših zaposlenih

Za usposabljanje starejših zaposlenih, je podjetjem  na voljo 10 milijonov evrov. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil javno povabilo Celovita  podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, na katerem lahko podjetja pridobijo finančna sredstva za usposabljanje starejših zaposlenih.

Namen povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja sta dva sklopa in sicer Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih kar zajema izdelavo načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih, udeležbo v motivacijskih programih za starejše zaposlene in usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih.

Prijavnico lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

Javno povabilo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več o javnem povabilo lahko najdete na spletni strani sklada:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-podpora-podjetjem-pri-pripravi-strategij-za-ucinkovito-upravljanje-starejsih-zapo/

 

 

Dodatna spodbuda za razvoj malih in srednje velikih podjetij SID banke, ki upravlja Sklad skladov in Slovenskega podjetniškega sklada

SID banka širi nabor instrumentov v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom ter uvaja možnost lastniškega in kvazi lastniškega financiranja. Prednost take oblike financiranja je, da podjetja pridejo do sredstev brez potrebnih zavarovanj. Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 evrov, neposredne naložbe pa med 100.000 in 600.000 evrov, vendar največ do 1,2 milijona evrov. Do naložbe v kapital so upravičena podjetja, ki imajo ob oddaji vloge za financiranje že zagotovljena dodatna vplačila v kapital zasebnega sektorja, ob oddaji vloge poslujejo najmanj 6 mesecev in največ 5 let od datuma registracije. Financiranje bo namenjeno mikro in malim podjetjem v začetni fazi razvoja, ki so organizirana v obliki delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo so nizko kapitalizirana in težko dostopajo do financiranja preko poslovnih bank.

Od konca julija pa vse do porabe sredstev bodo na voljo sredstva, v obliki naložbe v kapital podjetij in kvazi lastniškega financiranja v obliki konvertibilnega posojila pri Slovenskem podjetniškem skladu. Slovenski podjetniški sklad bo 10 milijonom evrov iz okvira Sklada skladov dodal še najmanj 3 milijone evrov lastnih sredstev. Slovenski podjetniški sklad nadaljuje že utečeno financiranje mladih inovativnih podjetij s potencialom hitre globalne rasti z že nadgrajeno linijo semenskega kapitala.

Sklad skladov je namenjen financiranju malih in srednje velikih podjetij, naložb na področju raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja. V njem je z 253 milijoni evrov evropskih sredstev ter prispevki finančnih posrednikov, končnim prejemnikom na voljo 400 milijonov evrov.

 

Več o Skladu skladov na spletni strani:

https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/lastnisko-kvazi-lastnisko-financiranje

Za razvoj lesarstva so za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija na voljo nove spodbude

Za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija so na voljo sredstva za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis kjer je na voljo okvirno 8,4 milijona evrov. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni  razvoj.

Javni razpis je namenjen malin in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo aktivnost v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in ki bodo uvajala na trgu nove polproizvode ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa.

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje operacij podjetij,  ki bodo uvedla  učinkovito ravnanje  z  viri  in  katerih  cilj  oz.  rezultat  mora  biti  uvedba  ali  povečanje  proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz  lesnih tvoriv,  ki predstavljajo  vhodne  surovine  za  izdelke  višje  dodane  vrednosti  oziroma  izdelke  na  višji stopnji  tehnološke  zahtevnosti.  To  so  lesne  plošče  vseh  vrst,  mizarske  plošče,  lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče,  lameliran  les,  decimirani  elementi in podobno.

Prijavitelji morajo biti registrirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 5 operacij oz. podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %. Izbrana podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več, kot 75%) ter uvajajo ali povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 250.000 do 2,5 milijona evrov oziroma sofinancirala upravičene stroške do največ 45 odstotkov.

Prijave na razpis so mogoče do 6.4.2020.

Več o razpisu najdete na spletni strani SPS:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91

 

 

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 2,8 milijona evrov za učinkovitejši nastop podjetij na tujih trgih

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija sta objavila javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022. Z razpisom želita spodbuditi mala in srednje velika podjetja k oblikovanju partnerstev za kratkoročna ali dolgoročna sodelovanja na področju izvoza.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja malih in srednje velikih podjetij s tujimi partnerji. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi svojega poslovanja.

Rok za prijavo na javni razpis je 5. oktober 2019.

Več o razpisu pa najdete na spletnih straneh SPIRIT Slovenija:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020—2022

Nov razpis za gozdarje za ureditev gozdne infrastrukture za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis, namenjen gozdarjem za ureditev gozdne infrastrukture. Cilj razpisa je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.  Predmet javnega razpisa pa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.  Upravičeni stroški so namenjeni za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme, stroške gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme, prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela, ter za pokritje splošnih  stroškov, ki ne presegajo 10 odstotkov upravičene vrednosti naložbe.

Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 2,5 milijona evrov.

Rok za sprejem ponudb je do 24. septembra 2019, vloge pa morajo biti oddane v elektronski sistem.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1483

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo nov razpis za gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev

Za krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 bo na voljo 2,6 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v neposrednem pedagoškem procesu (predavanja, vaje, seminarji) v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019-2022.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih, ki bodo prispevali k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na tujih institucijah v tujini, ki bo poleg svojih mednarodnih izkušenj in znanj prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi zavodi in mednarodnimi podjetji. Ciljna skupina javnega razpisa so gostujoči tuji strokovnjaki, ki sodelujejo v neposrednem pedagoškem procesu na prvi, drugi ali tretji stopnji študija.

Sredstva za javni razpis bosta prispevala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, prijave pa so možne 16. septembra 2019.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1688

 

 

Javni razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Ministrstvo za zdravje je objavilo Javni razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Predmet JR je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih.

Namen JR je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. Namen je tudi vzpostaviti povezavo med sistemi zdravstva in socialnega varstva in s tem doseči kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika. JR sledi namenu krepitve in razvoju novih preventivnih aktivnosti v skupnosti. Namen je graditev modela prenosa kompetenc med različnimi profili in implementacija novih znanj za kompetentno in prožnejše izvajanje storitev v skupnosti.  Model prenosa kompetenc se bo gradil s pomočjo dodatnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja strokovnih delavcev in sodelavcev za izvajanje kakovostne in varne storitve. Usposabljanje in izobraževanje bo zagotovilo ministrstvo.

V okviru JR se bo zagotovilo dostop do novih storitev, s katerimi se krepi možnost, da starejši, ki so po tem JR upravičeni do novih storitev, kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Preberi več o Javni razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

S pomočjo evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo nad odpadno ribolovno orodje

V okviru projekta Dizro, namerava slovenska ekipa identificirati in očistiti najbolj onesnažene lokacije slovenskega morskega okolja. Morsko dno je poleg ostalega prekrito tudi z izgubljenim in zavrženim ribolovnim orodjem, ki ogroža morsko raznolikost.

Strokovnjaki bodo tako identificirali najmanj 50 najbolj onesnaženih lokacij morskega okolja v slovenski Istri. S pomočjo potapljačev bodo v 25 mesecih te lokacije očistili, da bo lahko spet zaživela biotska raznovrstnost. Predvidevajo, da bodo dvignili najmanj 5000 metrov ribiških mrež in okoli 300 kilogramov kovin, s tem pa močno prispevali k ohranitvi naravne dediščine in morske raznolikosti.

Vzporedni cilj projekta je vzpostavitev nove inovativne storitve odstranjevanja ribolovnega orodja za razvoj trajnostnega ribolova v Istri. Ta predvideva tudi recikliranje zavrženega orodja in mrež.

Operacijo je v okviru Javnega poziva LAS Istre v letu 2017 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 prijavil Zavod za pomorske dejavnosti Koper s partnerjem, družbo Zanestra. Odobrena operacija se sofinancira iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Datum zaključka operacije bo 30.06.2021.

Dizro sicer pomeni kratico za dvig izgubljenega oz. zavrženega ribolovnega orodja, tako pa se je imenovalo tudi plovilo, ki so ga med prvimi uporabljali za ribolov na Jakobove pokrovače ob francoski obali.

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

SPIRIT Slovenija je objavil nov javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov za katerega okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago  je 4.700.000,00EUR.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno  prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

Cilj  razpisa  je  do  leta  2023  podpreti  najmanj  47  mikro,  malih  in  srednje  velikih  podjetij  s   sedežem  v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Ciljna skupina/upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali širiti obstoječe dejavnosti na teh trgih.

Predvideni so štirje roki za oddajo vlog in sicer 30. 9. 2019, 30. 9. 2020, 30. 9. 2021, in 30. 9. 2022.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter SPIRIT Slovenija.

Več o razpisu najdete na spletni strani SPIRIT Slovenija:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji vzhodna Slovenija

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini  omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. Karierni center bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Programi in aktivnosti, ki jih bo ponujal karierni center za mlade, morajo biti oblikovani in izvedeni na način, da bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije.

Sofinancirani bodo naslednji sklopi projektnih aktivnosti kot informiranje, aktivnosti za razvijanje interesov sveta dela ter poklicev, kot skupinsko delo in individualno delo s šolajočo mladino. Nadalje so sklopi še podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere svojih otrok, promocija kariernih centrov in krepitev sodelovanja različnih deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije na lokalnem in regionalnem nivoju ter vodenje projekta.

V okviru razpisa so obravnavane ciljne skupine mladi (učenci, dijaki), strokovni delavci in posredno starši šolajoče mladine.

Rok za oddajo ponudb je 27.junij 2019.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1097