1. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. S tem razpisom ministrstvo spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju. Podprli bodo različne dejavnosti, tudi naložbe v dodajanje vrednosti lesu, lokalno samopreskrbo, ohranjanje narave in kulturne dediščine, socialno varstvo, turizem, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov in drugo.

Na razpis se lahko prijavijo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zavodi in zadruge. Njihove naložbe pa morajo biti v naseljih z manj kot pet tisoč prebivalci, razen pri naložbah nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.  Povrnili jim bojo polovico stroškov, povezanih z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, ter stroškov nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Najnižji znesek podpore bo pet tisoč evrov na vlogo.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. Od tega znaša delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije, pa 25 odstotkov.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022

Še teden dni je časa za prijavo na javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Namen javnega razpisa je zaposlenim (kot zaposlen se šteje tudi samostojni podjetnik – s.p.), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje  izobraževalnega  dela  v  programih  višjega strokovnega  izobraževanja  ali  v  neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, omogočiti izboljšanje kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je usposobiti 2.400 zaposlenih, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih  bodo  lahko  še  naprej  kakovostno  opravljali  izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence  bodo  odgovarjale  tudi  na  razvojne  potrebe  delodajalcev,  vodile  k zmanjšanju  neskladji  med  usposobljenostjo  in  potrebami  trga  dela  ter  prispevale  k  razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Vrednost javnega razpisa je nekaj več kot  1,2 milijona evrov. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada in Republika Slovenija.

Vlogo na razpis lahko posredujete še do 10. julija 2020.

Več o razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izpopolnjevanje-strokovnih-delavcev-v-visjem-strokovnem-izobrazevanju-in-izobrazevalcev-v-neformalnih-izobrazevalnih-programih-za-odrasle-od-2020-do-2022/

 

EU načrt za okrevanje po pandemiji

Za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije koronavirusa, zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest je Evropska komisija predlagala obsežen načrt okrevanja za Evropo, ki temelji na koriščenju celotnega potenciala proračuna EU.  Da bi bilo okrevanje vzdržno, enakomerno, vključujoče in pravično za vse države članice, Evropska komisija predlaga oblikovanje novega instrumenta za okrevanje, NextGenerationEU, ki bo vključen v učinkovit, sodoben in prenovljen dolgoročni proračun EU. Evropska unija bo z instrumentom „Next Generation EU“, vrednim 750 milijard evrov, in s ciljno usmerjenimi okrepitvami za dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 povečala skupno finančno zmogljivost proračuna EU na 1 850 milijard evrov.

V načrtu za okrevanje so opredeljena štiri prednostna področja delovanja. To so obnova in dodatna utrditev notranjega trga; zagotovitev naložb brez primere po vzoru Marshallovega načrta; globalno ukrepanje unije in upravljanje. Odziv EU na koronavirusno krizo bo razporejen čez obdobje do leta 2027 in bo najintenzivnejši v prvih, ključnih letih okrevanja. EU bo za zagotovitev učinkovitega odziva uporabila vrsto različnih instrumentov, ključni instrument pa je „Next Generation EU“, ki ima tri stebre:

  • Pomoč državam članicam, da bi okrevale in odpravile posledice krize ter iz krize izšle močnejše kot pred njo

 Ključno vlogo pri uravnoteženem in trajnostnem okrevanju bodo imele javne naložbe. Zato se bo glavni del

finančnih sredstev instrumenta Next Generation EU (več kot 80 %) uporabil za podporo javnim naložbam

in ključnim strukturnim reformam v državah članicah ter bo usmerjen predvsem tja, kjer je učinek krize

najhujši in so potrebe največje. Za doseganje teh pomembnih ciljev bo bistvenega pomena mehanizem za okrevanje in odpornost skupaj s kohezijsko politiko in mehanizmom za pravični prehod. Njihovo izvajanje bo vključeno v evropski semester. Poleg tega bo okrepljeni Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja podpiral podeželska območja pri izvajanju potrebnih strukturnih sprememb v skladu z evropskim zelenim dogovorom.

  • Zagon gospodarstva in spodbujanje zasebnih naložb

Potrebni so nujni ukrepi za zagon gospodarstva in vzpostavitev pogojev za okrevanje, ki ga bodo poganjale zasebne naložbe v ključne sektorje in tehnologije, od omrežij 5G do umetne inteligence, od čistega vodika do energije iz obnovljivih virov na morju. Ta naložbena prizadevanja ne bodo uspela brez zdravih podjetij, toda do konca leta se bo verjetno na stotisoče podjetij znašlo v hudi finančni stiski. Komisija zato predlaga nov instrument za podporo plačilni sposobnosti, da bi zagotovila nujno pomoč zdravim podjetjem, ki so zaradi krize v negotovem položaju. To jim bo pomagalo prebroditi najtežje razmere ter podprlo njihovo zeleno in digitalno preobrazbo. Komisija predlaga tudi okrepitev vodilnega evropskega naložbenega programa InvestEU, da bi po vsej Uniji pritegnili zasebne naložbe na področjih, kot sta trajnostna infrastruktura in digitalizacija. Komisija kot del teh prizadevanj predlaga ustanovitev novega instrumenta za strateške naložbe, da bi omogočili naložbe v ključne vrednostne verige, ki so bistvene za prihodnjo odpornost in strateško neodvisnost Evrope, in sicer v okviru zelenega in digitalnega prehoda.

  • Izkušnje iz krize in reševanje strateških izzivov za Evropo

V krizi je prišel do izraza pomen evropskega sodelovanja in pokazalo se je, da mora Unija okrepiti svojo zmožnost odzivanja na krize in odpornost proti prihodnjim šokom. Komisija zato predlaga nov program za zdravje, namenjen krepitvi zdravstvene varnosti in pripravam na prihodnje zdravstvene krize. RescEU, mehanizem Unije na področju civilne zaščite, bo razširjen in okrepljen, da bi bila Unija pripravljena na odziv na prihodnje krize. Okrepljen bo tudi program Obzorje Evropa, da se bodo iz njega financirale življenjsko pomembne raziskave na področju zdravja, odpornosti ter zelenega in digitalnega prehoda. EU bo svoje svetovne partnerje podprla tudi na področju zunanjega delovanja, vključno s humanitarno pomočjo. Dodatna sredstva bodo namenjena tudi drugim programom EU, da bo prihodnji finančni okvir v celoti usklajen s potrebami v zvezi z okrevanjem. Mednje spada povečanje sredstev za skupno kmetijsko politiko in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo za okrepitev odpornosti kmetijsko-živilskega in ribiškega sektorja ter zagotovitev potrebnega obsega sredstev za krizno upravljanje.

Prožnejša orodja za ukrepanje v izrednih razmerah

Poleg posameznih programov se je v krizi še posebej pokazalo, kako pomembno je, da se Unija odzove hitro in prožno, da bi omogočila usklajen evropski odziv. Za to pa je potreben prožnejši proračun EU. Komisija tako predlaga tudi okrepitev prožnosti proračuna EU in instrumentov za ukrepanje v izrednih razmerah za obdobje 2021–2027.

 

Podrobneje o načrtu za okrevanje EU

Vir: Evropska komisija

Štipendije za specializirane poklice v kulturi za usposabljanje ali izobraževanje v tujini v letih 2020 in 2021

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi za usposabljanje ali izobraževanje v tujini v letih 2020 in 2021.

Pričetek sofinanciranja je v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021. Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021, za katerega institucija usposabljanja ali izobraževanja izda potrdilo o zaključenem programu. Poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa.

Cilji, ki jih zasleduje javni razpis so spodbujanje k dodatnemu izobraževanju na področju kulture, zagotavljanje večje dostopnost različnih oblik izobraževanja ter dvigu specifičnih znanj in usposobljenosti.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. julij 2020.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 124.950,00 evrov.

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-stipendije-za-specializirane-poklice-v-kulturi-20202021-oznaka-javnega-razpisa-jpr-ess-stip2020-usp/?fbclid=IwAR3ur6ln3EZy4P19D1v1q4766Z_mBYx_I3EQPJ1j_7h6y_TsBhlR7Jegd2s

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Namen javnega povabila Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine s čimer se prispeva k njihovi hitrejši delovni in socialni integraciji. Program  bo tako prispeval  k  čim  hitrejši  in  kakovostni  zaposlitvi pri izbranem delodajalcu, k dvigu njihove zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni in delovni vključenosti, pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci, ki bodo  zaposlili brezposelne  osebe  iz  ciljne  skupine  ter  za  njihovo  zaposlitev  prejeli  subvencijo,  si  bodo  tako  zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

Cilj  javnega  povabila  je omogočiti  zaposlitev okvirno 128 brezposelnim  osebam  iz  ciljne  skupine  za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev.

Za leti 2020 in 2021 je na voljo 1.732.000,00 evrov, od katerih 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija.

Oddaja ponudbe je možna do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. 6. 2020.

Več informacij o javnem povabilu lahko najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje

JAVNI RAZPIS P 1plus 2020–GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Predmet  razpisa  so garancije  Sklada  za  bančne  kredite  s subvencijo  obrestne  mere,  ki  jih  razpisuje  Slovenski podjetniški sklad  v  sodelovanju  z izbranimi bankami. Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij preko novih  naložb,  posodabljanja  tehnološke  opreme  in  zagotavljanja obratnega  kapitala  v  povezavi  z  investicijami in  razvojnim  projektom.

Podjetjem  je  tako  omogočeno  konkurenčno  uveljavljanje  na  trgu, izboljšanje  tržnega  položaja  ter  širitev  dejavnosti,  izboljšanje financiranja  obratnih  sredstev,  povečanje  dodane  vrednosti  na zaposlenega  ter  ohranjanje  in/ali  ustvarjanje  novih  delovnih  mest  in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo  zadostnih jamstev  za  zavarovanje  bančnega  kredita  ali  za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do72.000.000EUR. Od tega je predvidoma:-54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge in -18.000.000 EUR je namenjeno izdajanju garancij za mlade, podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

Javni razpis ima še naslednje prijavne roke za oddajo vlog, vloge pa se oddajo na ePortal Sklada in sicer 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10. in 20. 10. 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani sklada:

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2020/P1plus/P1-plus-2020—JAVNI-RAZPIS_08.05.2020.pdf

Javno povabilo »Aktivni do upokojitve«

Še nekaj več, kot mesec dni, je možno pridobiti subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več in so jih iz Zavoda za zaposlitve napotili k delodajalcu. Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine je do 11.000 evrov za zaposlitev s polnim delovnim časom oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom, v skladu z odločbo o invalidnosti. Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v evidenci zavoda.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. junija 2020.

Več o javnem povabilu najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/aktivni-do-upokojitve-2018-2020

 

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

  1. aprila 2020 je bil za projekte na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov in vključenimi raziskovalnimi institucijami, objavljen usmerjen 6. rok javnega razpisa za predložitev vlog.

Rok je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov.

  1. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 30. junija 2020 ob 12. uri. Upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev programa in doseganje programskih kazalnikov, se priporoča, da potencialna partnerstva ne presegajo sredstev v višini 350.000 evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh: 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, 2 »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«, 3 »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave«.

Več o javnem razpisu na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko:

http://www.si-at.eu/si2/2020/04/29/usmerjen-6-rok-za-projekte-s-podrocja-upravljanja-in-koristne-rabe-vodnih-virov-odprt-do-30-6-2020/

Od 15. junija 2020 dalje spet odprte prijave na Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2020 do 25. 9. 2020.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje  na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2020/2021 do izteka izobraževalnega programa.

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Skupna okvirna  vrednost razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu znaša 3.500.000,00 EUR.

Pogoji za pridobitev štipendije so, da mora biti vlagatelj prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Dodeljeno bo 1000 štipendij. Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa izbrani po merilih, kot so višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole, višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Preberi več o Od 15. junija 2020 dalje spet odprte prijave na Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021

3. javni razpis za aktivnost dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

Predmet 3. javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  je  podpora za  dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in  10.  februarjem  2014, zaradi  napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 evrov in sicer 1.500.000 evrov iz programa razvoja podeželja 2014–2020 – EU del in 500.000 evrov iz programa razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Javni razpis se deli na 4 sklope: -sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, – sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, – sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in – sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018.

Informacije o razpisu lahko dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, INFO točki Zavoda za gozdove Slovenije in INFO točki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Rok za posredovanje vloge je do 13. marca 2024.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-programa-razvoja-podezelja-2014-2020/