Vavčerji za mikro in mala in srednje velika podjetja in finančna pomoč pri otvoritvi 1. s.p.

Slovenski podjetniški sklad je za mikro in mala in srednje velika podjetja (MSP) že zaprl možnost prijave na Javni poziv za Mikrokredite 2019.

Do 31.12. 2023 pa še ostajata odprta Javni poziv Vavčer za certifikate kakovosti, namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij  in Javni poziv Vavčer za zaščito intelektualne lastnine, namen tega vavčerja pa je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so upravičeni od 1. 1. 2019 dalje.

Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni prispevek. Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ob 1. vpisu v poslovni register je mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odprtje s.p.. Namen delne oprostitve je zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva.

Preberi več o Vavčerji za mikro in mala in srednje velika podjetja in finančna pomoč pri otvoritvi 1. s.p.

MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Slovenski podjetniški sklad  je objavil javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Sloveniji. Predmet javnega razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

Namen  razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov  financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

-ohranitev delovnih mest,

-spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

-spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Predvidena  višina  sredstev  je  določena s Poslovnim  načrtom  izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer za: Maribor z okolico v višini: 4.220.000 EUR, za Pokolpje v višini: 2.590.000 EUR, za Hrastnik, Radeče in Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1.2.2019, 1.3.2019, 1.4.2019,  1.5.2019,  1.6.2019, 1.7.2019, 1.9.2019 in 1.10.2019.

Več o javnem razpisu je na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2018/P7R/P7R-2018—JAVNI-RAZPIS.pdf

Fina EU točka se bo tudi letos predstavila na 11. INFORMATIVI 2019, 25. in 26. januar 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Imate idejo, pa ne veste na koga se obrniti? Fina EU točka – kontaktna točka o možnostih sofinanciranja iz Evropskih skladov.

Kaj je Fina EU točka?

Pomoč in podpora pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov, sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev potencialnim prijaviteljem in samim izvajalcem projektov.

Kaj je cilj Fine EU točke?

Uporabnikom nuditi prijazen informacijski servis s področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih finančnih mehanizmov, zagotavljati hitre, pravilne in pregledne informacije o možnostih financiranja za posamezne ciljne skupine,

predstavljati dobre zgodbe in preko njih rezultate in učinke s področja evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov,

ozaveščati o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije in krepiti prepoznavnost evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji,

krepiti ozaveščenost potencialnih prijaviteljev projektov o pravilih in pomenu njihovega spoštovanja ter posredovati enotna in jasna tolmačenja,

biti povezovalni člen med institucijami, ki so vključene v izvajanje evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov,

krepiti kredibilnost posameznih ukrepov/ciljev/reform in krepiti zaupanje javnosti vanje.

Kako deluje Fina EU točka?

-v okviru spletne strani eu-skladi.si,

-elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si,

-brezplačne telefonske številke 080 20 23, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.

Zakaj smo vzpostavili Fino EU točko za informacije s področja evropske kohezijske politike in finančnih mehanizmov?

Z vzpostavitvijo Enotne kontaktne točke želimo predvsem zagotoviti informacije na enem mestu.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete na 11. Informativi 2019!

Objavljen je Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za štipendije za deficitarne poklice, ki so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Podeljenih bo 1000 štipendij.

Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2019 do 20. 9. 2019.

Vrednost razpisa je 3.600.000,00 EUR. Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2019/2020 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije, da je vlagatelj prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije je 100,00 EUR mesečno, izplačilo štipendij bo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Preberi več o Objavljen je Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020

Javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«

Še nekaj več kot 20 dni bo odprt razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«, ki je namenjen projektnim partnerstvom, pri čemer projektno partnerstvo sestavljajo 3 in največ 5 pravnih oseb.

Skupna vrednost razpisa je 3.638.312,00 EUR, maksimalna vrednost posameznega projektnega partnerstva pa 1.819.156,00 EUR.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022. Prijavitelj je dolžan zaključiti vse aktivnosti najkasneje do 30. 6. 2022.

Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Cilji javnega razpisa so:

– prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti;

–  izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela;

–  boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih;

–   ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela; .

–  bolj varna fleksibilnost na trgu dela.

Preberi več o Javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »povečanje dodane vrednosti MSP«.

Preberi več o Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih se izvaja z namenom spodbujanja podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanja delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanju števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije.

Izvajalec razpisa je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Posredniški organ je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejših zaposlenih in njihovih prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest.

Preberi več o Javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«

Zavoda RS za zaposlovanje objavil javni povabili za izvedbo dveh programov »Usposabljanje na delovnem mestu 2019« in »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019«

Programa predvidevata usposabljanje predvidoma 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih ter 1.070 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

V letu 2019 je za program UDM namenjenih 4,37 milijonov EUR, za UDM-mladi pa 2,22  milijonov EUR,  pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna.

Usposabljanje na delovnem mestu praviloma poteka polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Za udeležbo na usposabljanju se mesečno izplača dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Usposabljanje poteka pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ 5 brezposelnih.

Delodajalcem so za izvedeno usposabljanje povrnjeni upravičeni stroški. Za dvomesečno usposabljanje se povrne 370 EUR in za trimesečno usposabljanje 493,00 EUR na udeleženca.

Kaj brezposelni pridobijo z vključitvijo v program?

 • Spoznajo delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje ter si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključijo se v delovno okolje in spoznajo nove ljudi ter se jim tako odprejo nove priložnosti.

Kdo se lahko vključi?

V Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) se lahko vključijo:

 • brezposelne osebe starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece;
 • stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne oziroma so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 12 mesecev;
 • stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece in;
 • posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb.

V Usposabljanje na delovnem mestu – mladi (UDM-mladi) se lahko vključijo:

 • Mlajši od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.
 • Mladi z delovnimi izkušnjami se usposabljajo 2 meseca, tisti brez delovnih izkušenj pa 2 ali 3 mesece.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, določene v javnem povabilu. Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko preko Portala za delodajalce, od 7. decembra 2018 do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 31. maja 2019.

Povezava do Javnih povabil:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019

 

 

Tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje – Nacionalni informativni dan v Sloveniji, 29. november 2018

Na današnji dan, dne 29. novembra, se v hotelu Slon odvija Nacionalni informativni dan za tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje. Omenjeni program je eden izmed 107 programov sodelovanja Interreg, kamor spadajo transnacionalni, čezmejni in medregionalni programi sodelovanja v finančnem obdobju 2014-2020.

Transnacionalni program sodelovanja Podonavje 201-2020 (v nadaljevanju DTP 2014-2020) financira projekte, ki so implementirani s strani velikega števila partnerstev s ciljem izboljšanja javnih politik ter institucionalnega sodelovanja v geografski regiji Podonavje, vendar se ne nanaša le na obrečno področje omenjene regije.

DTP 2014-2020 obsega 14 držav, od katerih jih je 9 v EU (Nemčija, Avstrija, Češka, Slovenija, Slovaška, Madžarska, Hrvaška, Romunija in Bolgarija), 3 v procesu predpristopa k EU (Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina) in 2 sosednji državi EU (Ukrajina, Moldavija).

DTP 2014-2020 podpira skupne projekte sodelovanja, ki:

 • razvijajo institucionalno zmožnost in zagotavljajo prenos znanja;
 • utirajo pot novim investicijam;
 • podpirajo razvoj skupnega okvirja za implementacijo politik na različnih področjih;
 • podpirajo usklajevanje politik na različnih področjih;
 • razvijajo inovativne rešitve obstoječih problemov.

Preberi več o Tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje – Nacionalni informativni dan v Sloveniji, 29. november 2018

Monfort – nekdanje skladišče soli je postalo center pomorske dediščine Severnega Jadrana (Projekt Mala barka 2)

V okviru Mala barka 2, ki je namenjen ohranitvi pomorske dediščine Severnega Jadrana, je Občina Piran v nekdanjem skladišču soli Monfort zgradila info center. Otvoritev omenjenega centra se je odvijala 15. novembra 2018. Za investicijska dela, pohištveno in multimedijsko opremo je občina namenila 205.000 evrov. Del nekdanjega skladišča soli Monfort v Portorožu, ki je v lasti občine, je tako po novem postal razstavni prostor za plovila Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran.

V objektu je bil pred urejanjem manjši dvonadstropni del, ki so ga izvajalci del porušili, namesto njega pa zgradili moderen dvonadstropni del zgradbe. V pritličju so tako uredili info center, z informacijami o izgradnji starih bark, skladišče in sanitarije, v zgornjem delu pa se nahaja dodatni prostor za razstave, predstavitve in konference, od koder se odpira pogled na stare barke.

Projekt Mala barka 2 je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glavni cilji projekta so ohranjanje, zaščita, promoviranje in razvoj pomorske dediščine obmejnega področja skozi valorizacijo po načelih trajnostnega turizma.

Projekt bo na celotnem obalnem delu obmejnega območja maksimalno zaščitil stvarno ter nestvarno pomorsko dediščino ter jo z vrsto aktivnosti sistematično izkoristil za razvoj in ustvarjanje skupnega turističnega produkta. Čezmejno sodelovanje multiplicira učinek, saj skupen razvoj zagotavlja boljšo kvaliteto ter večjo uspešnost in izmenjavo turistov. Pomorska dediščina je velik, neizkoriščen turistični potencial obeh držav. Glede na trend spreminjanja navad turistov, ki so vse bolj mobilni in si tekom svojega bivanja želijo obiskati več mest ter držav, lahko majhne razdalje med destinacijami na tem področju odlično zadovoljijo njihove potrebe. Na ta način postajamo edinstveno turistično območje.

Integrirani čezmejni kulturno-turistični produkt bo povezoval vsebine ter bo povečal ekonomsko, družbeno in kulturno čezmejno izmenjavo. Turistični subjekti bodo promovirali dve čezmejni regiji kot eno integralno čezmejno destinacijo s promoviranjem podobnosti regij in komplementarnosti skupne kulturne ponudbe.

Ključni rezultat bo povečanje števila obiskovalcev na obmejnem območju, povečanje števila trajno zaščitenih artefaktov pomorske stvarne ter nestvarne dediščine (z interpretacijskimi centri, virtualnimi muzeji, bazo pomorske dediščine, tehničnimi karakteristikami plovil), povečanje turistične infrastrukture, ki temeljijo na pomorski dediščini (interpretacijski centri v Nerezinah, Krku, Izoli in Piranu, obnova malih bark, ki bodo „živi“ primeri in izložbeni primeri v majhnih lukah ter na regatah), povečanje števila izobraženih otrok in obiskovalcev o pomorskih obrteh in veščinah (Akademija pomorskih obrti in veščin) ter prepoznavanje celotnega obalnega čezmejnega območja kot enotne turistične destinacije (z intenzivno skupno promocijsko kampanjo).

O živahni dejavnosti v novih prostorih info centra priča tudi odprtje multimedijske razstave Sal nostrum – Iz solin v skladišča soli, ki je nastala v okviru drugega evropskega projekta iz programa Interreg, in sicer YouInHerit.