Javni razpis Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Predmet javnega razpisa »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti« je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 15 milijonov evrov.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju, izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju in krepitev podjetništva na podeželju.

Namen podpore so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, k varovanju okolja, naložbe, ki se nanašajo na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine in naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Upravičenci lahko vlogo oddajo le še do 21. oktobra 2020.

 

Več o razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/

Podjetja z obmejnih območij lahko pridobijo do 200.000 evrov subvencije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo pet milijonov evrov za vnovični zagon malih podjetij, ki jih je prizadela korona kriza. Posamezno podjetje lahko pridobi od 20.000 do največ 200.000 evrov subvencije. Namen javnega razpisa je podpreti vnovični zagon podjetij in jim omogočiti ohranitev delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID – 19 na obmejnih problemskih območjih. Subvencije so namenjene malim podjetjem, z od 10 do 49 zaposlenimi in so izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega področja. Ob epidemiji pa je takim podjetjem tudi zaradi obmejnega področja, zaprtih mej in omejevanjem prehodov, njihovo poslovanje dodatno oteženo.

Namen javnega razpisa je omogočiti polno delovanje teh podjetij in ohranitev delovnih mest ter vključevanje v tržne procese in ponovno komercializacijo izdelkov, storitev in procesov. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali speji. Prijavitelji pa morajo biti registrirani na obmejnem problemskem območju pred 1. januarjem 2018. Prijava je možna najpozneje do 5. oktobra 2020. Pomembno vlogo pri ocenjevanju posamezne vloge ima koliko delovnih mest bi se z dodelitvijo subvencije ohranili ter kakšen je likvidnostni načrt podjetja. Potrebno je utemeljiti potrebo po subvenciji glede na notranje in zunanje vzroke za omejitev poslovanja zaradi epidemije COVID – 19.

Javni razpis sofinancira Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-spodbud-za-ponovni-zagon-poslovanja-podjetij-v-obmejnih-problemskih-obmocjih-covid19/

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov.

Posamezno podjetje bo lahko prejelo do 9.999,00 evrov pomoči, sredstva pa bodo na osnovi Javnega poziva dostopna preko Slovenskega podjetniškega sklada.

Namen je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij v času epidemije COVID19 oz. po njej, kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

V okviru projekta se bo podjetjem sofinanciral nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. oktobra 2020 oziroma do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Sklada.

 

Več o javnem pozivu lahko najdete ma spletni stani:

 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107

Spirit v pomoč pri promociji blagovnih znamk na razstavnih prostorih v tujini

Podjetja iz vzhodne kohezijske regije, ki nameravajo v tem ali prihodnjih letih svojo blagovno znamko promovirati na tujih trgih, imajo možnost pridobiti od 30.000 do največ 100.000 evrov subvencije. Letošnji rok za prijavo na javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov (razstavno-promocijskih prostorov), ki ga izvaja Spirit Slovenija, se izteče 30.  septembra. Predvidena sta še dva roka, in sicer 30. septembra 2021 in 30. septembra 2022.

Povečevanje števila izvoznikov, še posebno med malimi in srednjimi podjetji, ter krepitev obsega izvoza sta prioriteti slovenskega gospodarstva. Zato je namen razpisa podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in s tem dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri umeščanju končnih izdelkov na tujem trgu kot tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh.

Spirit Slovenija podjetjem sofinancira upravičene stroške krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Showroom je razstavno-promocijski prostor v tujini, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. Podjetje mora v okviru prijavljenega projekta izpeljati dva sklopa, ki ju predvideva razpis: prvi je predstavitev blagovnih znamk – to je fizična postavitev showrooma v tujini (stroški najema razstavnega prostora, postavitve in ureditve razstavnega prostora, tehničnih priključkov, izdelave koncepta predstavitve in opreme), drugi pa je sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu (marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk podjetja). Prijavitelj mora biti lastnik vsaj ene veljavne registrirane blagovne znamke, njegov projekt pa se mora uvrščati na področja, ki so definirana v Strategiji pametne specializacije.

Skupno je v okviru javnega razpisa na voljo 4,7 milijona evrov. Podjetja lahko dobijo od najmanj 30.000 do največ 100.000 evrov subvencije, subvencija pa lahko predstavlja največ 75 odstotkov vrednosti projekta. Cilj agencije je z razpisom do leta 2023 podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednjih podjetij s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Sredstva prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/319

Le še nekaj dni je na voljo čebelarjem za oddajo vloge na Javna razpisa

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 in Javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu  2020 poteče 4. septembra 2020.

Javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 je namenjen sofinanciranju nakupu čebelarske opreme, pripomočkov in naprav v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme. Namen tega ukrepa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije. Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 145.000 evrov. Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2019 in 4. septembrom 2020. Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, lahko ponovno odda vlogo, za isto opremo javnega razpisa pa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat.  Vlagatelj  je  do  sredstev  v  okviru  ukrepa  Sofinanciranje  čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.

Javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 je namenjen sofinanciranju nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev. Namen tega ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 18.000 evrov. Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, lahko ponovno odda vlogo. Za nakup istega novega sredstva za prevoz čebel na pašo pa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2020-2022 upravičen največ dvakrat.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih stroškov pri obeh javnih razpisih.

Več informacij o javnih razpisih na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

Dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov od 22. do 30. avgusta 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira skupaj s kmetijami in nosilci projektov dneve odprtih vrat od 22. do 30. avgusta 2020. V okviru projekta se predstavljajo uspešne zgodbe slovenskega podeželja, ki so bile podprte z evropskimi sredstvi. Z organizacijo dnevov odprtih vrat želijo poudariti pomen lokalne pridelave hrane, ohranjanja podeželske krajine ter preživljanja aktivnega prostega časa in dopustov na podeželju.

Na spletni strani Programa razvoja podeželja so zbrane kmetije in projekti, kjer si lahko izberete tiste, ki bi jih želeli obiskati.

V letošnje dneve odprtih vrat se je vključilo 22 kmetij in podeželskih projektov iz vse Slovenije, največ pa iz Podravja. Prevladujejo ekološke kmetije. Dnevi odprtih vrat so lepa priložnost za vzpostavitev neposrednega stika s člani kmetije, si ogledati kmetijo in živali, tudi investicijo, če je bila sofinancirana iz evropskih sredstev.

Nekatere kmetije pripravljajo tudi animacijske aktivnosti za otroke. Vsekakor so dnevi odprtih vrat lepa priložnost za družinski izlet, za preverjanje možnosti preživljanja dopusta, saj je na spletni strani tudi označeno katere kmetije nudijo možnost koriščenja turističnih bonov, ali za navezovanje poslovnih kontaktov.

Na spletni strani je tudi možnost oddaje glas podpore tistemu kandidatu, ki vam je všeč!

Kmetije in nosilci projektov bodo poskrbeli za varnost obiskovalcev z vidika preprečevanja širjenja virusa COVID-19. Vse kmetije in projekti, ki sodijo v sklop turistično-gostinskih dejavnosti morajo slediti higienskim priporočilom pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2, kot jih je podal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pomembno pa je tudi, da tako organizatorji kot obiskovalci upoštevajo vsa priporočila NIJZ.

Vljudno vabljeni na kmetije in podeželske projekte, kjer lahko okusite pristnost slovenskega podeželja.

Več o dnevih odprtih vrat na spletni strani ministrstva:

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1237-18-8-2020-vabljeni-na-dneve-odprtih-vrat-slovenskih-kmetij-in-podezelskih-projektov-od-22-do-30-avgusta-2020

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja – javni razpis

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020,  namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 evrov, od tega 500.000  evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5.000.000 evrov za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ter 4.500.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb. Sredstva so zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, za ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,  ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in s tem izboljšanje okolja.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020.

Več o javnem razpisu lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/15-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-namenjene-prilagoditvi-kmetijskih-gospodarstev-na-podnebne-spremembe-ter-izboljsanju-okolja/

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je pred kratkim podaljšal Javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih do sredine novembra 2020  in hkrati povečal vrednost povabila za slaba dva milijona na skupaj deset milijonov evrov.

Javno povabilo delodajalcem omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom, ki so prijavljeni med brezposelnimi in jih je zavod napotili k delodajalcu. Mesečna subvencija znaša 208 evrov za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje pa mora biti za nedoločen čas. Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj 3 mesece najmanj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

Oddaja ponudbe je možna do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 15. novembra 2020.

Sredstva zagotavljata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna.

Več o javnem povabilu najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih

 

Sofinanciranje stroškov promocije v tujini

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv za sofinanciranje  stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Mikro, malim in srednje-velikim podjetjem je na voljo do največ 9.999 evrov. Sofinanciralo se bo vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo, izdelavo video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem,  izdelavo digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca, v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem, uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami, optimizacijo spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti, izdelavo predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem, generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku.

Podjetja lahko elektronsko vlogo oddajo do 15. septembra oziroma do porabe sredstev. V okviru javnega poziva, ki je sofinanciran s pomočjo evropskega sklada za regionalni razvoj, bo na voljo 800.000 evrov.

Več o javnem pozivu na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/351

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo dva nova razpisa za nepovratna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva nova javna razpisa.

Prvi je Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2020. V ta namen je razpisanih 6,4 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko upravičenci uveljavljal, so stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture so lastniki gozda in agrarne skupnosti. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek javne podpore znaša 500 EUR na eno vlogo na javni razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 10. avgusta 2020 do vključno 12.  oktobra 2020.

Drugi javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je v višini 9 milijonov evrov. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra 2020 za naložbe v izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Do podpore so upravičene naložbe, kot so ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme, nakup dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, to je za prekladanje živinskih gnojil in krme, pripravo in odvzem krme ter razvoz gnojevke, ureditev skladišč za krmo in nakup pripadajoče opreme, ureditev dvorišč, ureditev čistilnih naprav in greznic,  ureditev objektov za shranjevanje meteorne vode, gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in  nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. Nepovratna sredstva v višini 9 mio EUR se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Več o obeh razpisih lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/