Zavoda RS za zaposlovanje objavil javni povabili za izvedbo dveh programov »Usposabljanje na delovnem mestu 2019« in »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019«

Programa predvidevata usposabljanje predvidoma 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih ter 1.070 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

V letu 2019 je za program UDM namenjenih 4,37 milijonov EUR, za UDM-mladi pa 2,22  milijonov EUR,  pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna.

Usposabljanje na delovnem mestu praviloma poteka polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Za udeležbo na usposabljanju se mesečno izplača dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Usposabljanje poteka pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ 5 brezposelnih.

Delodajalcem so za izvedeno usposabljanje povrnjeni upravičeni stroški. Za dvomesečno usposabljanje se povrne 370 EUR in za trimesečno usposabljanje 493,00 EUR na udeleženca.

Kaj brezposelni pridobijo z vključitvijo v program?

 • Spoznajo delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje ter si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključijo se v delovno okolje in spoznajo nove ljudi ter se jim tako odprejo nove priložnosti.

Kdo se lahko vključi?

V Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) se lahko vključijo:

 • brezposelne osebe starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece;
 • stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne oziroma so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 12 mesecev;
 • stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece in;
 • posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb.

V Usposabljanje na delovnem mestu – mladi (UDM-mladi) se lahko vključijo:

 • Mlajši od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.
 • Mladi z delovnimi izkušnjami se usposabljajo 2 meseca, tisti brez delovnih izkušenj pa 2 ali 3 mesece.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, določene v javnem povabilu. Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko preko Portala za delodajalce, od 7. decembra 2018 do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 31. maja 2019.

Povezava do Javnih povabil:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019

 

 

Tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje – Nacionalni informativni dan v Sloveniji, 29. november 2018

Na današnji dan, dne 29. novembra, se v hotelu Slon odvija Nacionalni informativni dan za tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje. Omenjeni program je eden izmed 107 programov sodelovanja Interreg, kamor spadajo transnacionalni, čezmejni in medregionalni programi sodelovanja v finančnem obdobju 2014-2020.

Transnacionalni program sodelovanja Podonavje 201-2020 (v nadaljevanju DTP 2014-2020) financira projekte, ki so implementirani s strani velikega števila partnerstev s ciljem izboljšanja javnih politik ter institucionalnega sodelovanja v geografski regiji Podonavje, vendar se ne nanaša le na obrečno področje omenjene regije.

DTP 2014-2020 obsega 14 držav, od katerih jih je 9 v EU (Nemčija, Avstrija, Češka, Slovenija, Slovaška, Madžarska, Hrvaška, Romunija in Bolgarija), 3 v procesu predpristopa k EU (Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina) in 2 sosednji državi EU (Ukrajina, Moldavija).

DTP 2014-2020 podpira skupne projekte sodelovanja, ki:

 • razvijajo institucionalno zmožnost in zagotavljajo prenos znanja;
 • utirajo pot novim investicijam;
 • podpirajo razvoj skupnega okvirja za implementacijo politik na različnih področjih;
 • podpirajo usklajevanje politik na različnih področjih;
 • razvijajo inovativne rešitve obstoječih problemov.

Preberi več o Tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje – Nacionalni informativni dan v Sloveniji, 29. november 2018

Monfort – nekdanje skladišče soli je postalo center pomorske dediščine Severnega Jadrana (Projekt Mala barka 2)

V okviru Mala barka 2, ki je namenjen ohranitvi pomorske dediščine Severnega Jadrana, je Občina Piran v nekdanjem skladišču soli Monfort zgradila info center. Otvoritev omenjenega centra se je odvijala 15. novembra 2018. Za investicijska dela, pohištveno in multimedijsko opremo je občina namenila 205.000 evrov. Del nekdanjega skladišča soli Monfort v Portorožu, ki je v lasti občine, je tako po novem postal razstavni prostor za plovila Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran.

V objektu je bil pred urejanjem manjši dvonadstropni del, ki so ga izvajalci del porušili, namesto njega pa zgradili moderen dvonadstropni del zgradbe. V pritličju so tako uredili info center, z informacijami o izgradnji starih bark, skladišče in sanitarije, v zgornjem delu pa se nahaja dodatni prostor za razstave, predstavitve in konference, od koder se odpira pogled na stare barke.

Projekt Mala barka 2 je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glavni cilji projekta so ohranjanje, zaščita, promoviranje in razvoj pomorske dediščine obmejnega področja skozi valorizacijo po načelih trajnostnega turizma.

Projekt bo na celotnem obalnem delu obmejnega območja maksimalno zaščitil stvarno ter nestvarno pomorsko dediščino ter jo z vrsto aktivnosti sistematično izkoristil za razvoj in ustvarjanje skupnega turističnega produkta. Čezmejno sodelovanje multiplicira učinek, saj skupen razvoj zagotavlja boljšo kvaliteto ter večjo uspešnost in izmenjavo turistov. Pomorska dediščina je velik, neizkoriščen turistični potencial obeh držav. Glede na trend spreminjanja navad turistov, ki so vse bolj mobilni in si tekom svojega bivanja želijo obiskati več mest ter držav, lahko majhne razdalje med destinacijami na tem področju odlično zadovoljijo njihove potrebe. Na ta način postajamo edinstveno turistično območje.

Integrirani čezmejni kulturno-turistični produkt bo povezoval vsebine ter bo povečal ekonomsko, družbeno in kulturno čezmejno izmenjavo. Turistični subjekti bodo promovirali dve čezmejni regiji kot eno integralno čezmejno destinacijo s promoviranjem podobnosti regij in komplementarnosti skupne kulturne ponudbe.

Ključni rezultat bo povečanje števila obiskovalcev na obmejnem območju, povečanje števila trajno zaščitenih artefaktov pomorske stvarne ter nestvarne dediščine (z interpretacijskimi centri, virtualnimi muzeji, bazo pomorske dediščine, tehničnimi karakteristikami plovil), povečanje turistične infrastrukture, ki temeljijo na pomorski dediščini (interpretacijski centri v Nerezinah, Krku, Izoli in Piranu, obnova malih bark, ki bodo „živi“ primeri in izložbeni primeri v majhnih lukah ter na regatah), povečanje števila izobraženih otrok in obiskovalcev o pomorskih obrteh in veščinah (Akademija pomorskih obrti in veščin) ter prepoznavanje celotnega obalnega čezmejnega območja kot enotne turistične destinacije (z intenzivno skupno promocijsko kampanjo).

O živahni dejavnosti v novih prostorih info centra priča tudi odprtje multimedijske razstave Sal nostrum – Iz solin v skladišča soli, ki je nastala v okviru drugega evropskega projekta iz programa Interreg, in sicer YouInHerit.

Projekt STROKOVNA PODPORA INFORMATIVNO SVETOVALNI DEJAVNOSTI IN VREDNOTENJU NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 2016-2022

Projekt »Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022« je nastal kot nadaljevanje aktivnosti na področju informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja v preteklem ESS programskem obdobju. Z aktivnostmi so se podpirale dejavnosti, ki so jih preko javnih razpisov izvajale za svetovanje in vrednotenje izvajalske organizacije s področja izobraževanja odraslih.

V programskem obdobju 2014–2020 se želi zagotoviti implementacijo rezultatov iz predhodnega obdobja ter se z dejavnostjo osredotočiti na ciljno skupino zaposlenih odraslih. Pozornost bo namenjena predvsem prilagajanju, poglabljanju in nadgrajevanju znanja in kompetenc zaposlenih, ki se danes srečujejo s številnimi kariernimi spremembami, zato je še toliko pomembnejše, da se jim skladno s potrebami na trgu dela zagotovi bodisi ustrezna izobrazba in/ali usposobljenost za novo karierno pot ali poglabljanje kariere na njihovem področju dela.

Poudarek dejavnosti na projektu je na razvijanju učinkovitih pristopov informiranja in svetovanja za vključevanje zaposlenih odraslih, še posebej manj izobraženih in izobraževalno neaktivnih ter starejših od 45 let in ugotavljanju in vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zaposlenih, s ciljem ohranjanja zaposlitev, večje fleksibilnosti v zaposlovanju in nadaljnjega razvoja kariere zaposlenih, povezanega z vključevanjem v nadaljnje izobraževanje in certificiranje že pridobljenega znanja.

Ciljne skupine v projektu so zaposleni, ki potrebujejo dodatno usposabljanje, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu ter delodajalci. Da bi učinkovito dosegli ciljne skupine in prispevali k izboljšanju poklicnih kompetenc zaposlenih, glede na potrebe trga dela ter gradili učinkovit sistem karierne orientacije, se bodo aktivnosti projekta izvajale za in v sodelovanju z izvajalskimi organizacijami in drugimi deležniki – vodjami in organizatorji izobraževanja odraslih, svetovalci v središčih ISIO in v izobraževanju odraslih, sindikati, združenji delodajalcev in drugimi socialnimi partnerji.

Preberi več o Projekt STROKOVNA PODPORA INFORMATIVNO SVETOVALNI DEJAVNOSTI IN VREDNOTENJU NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 2016-2022

Pridobitev petnajstih koles za Kobilarno Lipica preko projekta MobiTour (Interreg Italia-Slovenia)

Kobilarna Lipica je v sklopu projekta MobiTour, Čezmejni program Interreg Italia-Slovenija, pridobila 15 električnih koles in dve e-vozili, v prihodnjih mesecih pa bo na osrednjem parkirišču v Lipici postavila še štiri polnilne postaje za električna vozila.

Tako lahko obiskovalci Kobilarne Lipica doživijo zeleno lipiško posestvo med prijetnim sproščenim sprehodom, vožnjo s kočijo ali med vožnjo z električnim kolesom.

Od letošnjega poletja je za brezplačno izposojo na voljo 15 električnih koles. Izposodijo si jih lahko na vstopni točki kobilarne ali na recepciji hotela Maestoso. Z njimi se lahko podajo do črede belih lipicancev, zelenih drevoredov in skritih kotičkov lipiškega posestva.

Prav to so v soboto, 20. oktobra, doživeli udeleženci e-orientacijske vožnje s kolesi in brezogljičnega raziskovanja najlepših lipiških drevoredov. Z električnimi kolesi so se popeljali do petih točk lipiškega posestva: kala, Marmontovega drevoreda, hipodroma ter Tržaškega in Dunajskega drevoreda. E-orientacijsko vožnjo je pospremila predstavitev projekta MobiTour in pomena trajnostne mobilnosti za Kobilarno Lipica, eno najbolj priljubljenih slovenskih turističnih destinacij.

Električna kolesa projekta MobiTour pa obiskovalcem niso na voljo samo za vožnjo po posestvu, z njimi se lahko podajo tudi na vožnjo po Krasu, saj želi kobilarna kot ena izmed osrednjih turističnih destinacij na Krasu spodbujati trajnostno mobilnost, prispevati k povezovanju turističnih destinacij in partnerjev projekta ter pritegniti obiskovalce k ogledu ostalih turističnih biserov Krasa. Tako loči obiskovalce Lipice od Lokve, Parka Škocjanske jame, doline Glinščice in Živega muzeja Krasa le kratka vožnja z električnim kolesom.

Mladim 15 mio EUR nepovratnih sredstev za prevzem kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 26. oktobra 2018 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo četrti javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih je 15 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Upravičenci pri tem podukrepu so mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Pri sklopu A znaša znesek podpore 45.000 evrov na upravičenca.

Na tem sklopu lahko kandidirajo:

mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, samostojni podjetnik posameznik, družba z enim družbenikom.

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na mladega kmeta, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Preberi več o Mladim 15 mio EUR nepovratnih sredstev za prevzem kmetij

Konferenca o digitalizaciji z naslovom »Love digital.si«

Na Brdu pri Kranju je od 22. do 23.10. 2018 potekala Konferenca o digitalizaciji z naslovom »Love digital.si«, ki sta jo organizirala Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s partnerji.

Na konferenci je bilo govora o digitalizaciji kot novem razvojnem izzivu za slovensko gospodarstvo, še posebej za mala in srednja podjetja. Poudarek je bil na temeljiti pripravi na proces digitalizacije, se pravi na pripravo ljudi na spremembo miselnosti in okolja. V ospredje prihajajo kompetence in ne več poklici, ki bodo v največji meri pripomogle k vključevanju posameznikov v delovno okolje, kot tudi sprememba odnosov znotraj organizacij. Neformalni odnosi znotraj organizacij naj bi krepili občutek pripadnosti in lojalnosti posameznikov, seveda ob zadrževanju nekaterih nujnih struktur kot veziva za nujno stabilnost, torej ustanovitev nekega zdravega ravnovesja med formalnim in neformalnim. Ta kultura v organizacijah je zelo pomembna, saj so organizacije, ki imajo boljšo kulturo (odnose), tudi bolj uspešne v procesu digitalizacije, kot pravi ameriški marketinški strokovnjak Daniel Newman. Vse bolj je pomemben proces vseživljenjskega učenja zaradi hitrega razvoja znanj in kompetenc. Slovenija kot celotna Evropa pa se, zaradi starega demografskega režima, sooča z učenjem starejših kot tudi njihovo vključenostjo v družbo, torej med mlade. Na konferenci se je poudarjala pismenost v smislu digitalnih kompetenc vseh, saj je Slovenija na devetem mestu, kar zadeva digitalne kompetence prebivalstva. Tehnologija je vedno na razpolago, slediti in sprejeti jo morajo ljudje.

S strani struktur gospodarstva je bilo govora tudi o digitalni interakciji s kupci, razvoju digitaliziranih izdelkov in storitev ter digitalizaciji proizvodnje, kar pa zopet prinaša izzive v smislu drugačnih kompetenc in znanj.

Na konferenci je sodelovala tudi informacijska toča Fina EU točka, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko s predstavitvijo dejavnosti, ciljev in nalog, tako za sedanje kot tudi za prihodnje obdobje. V tem smislu smo ponudili pregled projektov povezanih z elektronskim poslovanjem in digitalizacijo ter podali nekaj informacij v zvezi z razpisi v prihodnje. Predvsem smo poudarjali pomembnost povezanosti vseh javnih resornih in strokovnih institucij pri oblikovanju strategij kot tudi pri ponujanju rešitev.

Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij, Mednarodna konferenca 22. in 23. oktober 2018, Brdo pri Kranju

Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad RS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s partnerji bosta organizirala Mednarodno konferenco in 3. poslovni dialog programa KOC 2.0, ki bo prispevala k razvoju in izboljšanju kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij. Konferenca bo potekala med 22. 10. 2018 in 23.10. 2018 na Brdu pri Kranju.

Konferenca in delavnica bosta organizirani ob finančni podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada

Na konferenci bo predstavila svoje naloge, poslanstvo in namen delovanja tudi Fina EU točka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Predstavila bo poglavitni cilj Fine EU točke, ki je zagotovitev informacijske in izvedbene podpore ter vzpostavitev bolj preglednega in enostavnega pridobivanja informacij, predvsem o izvajanju evropske kohezijske politike in evropskega teritorialnega sodelovanja ter mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji na enem mestu. Glavni cilj Fine EU točke je hitra in učinkovita pomoč upravičencem.

Več o konferenci, na katero je udeležba brezplačna, najdete na povezavi: http://lovedigital.si/Dokumenti/ProgramLOVEDIGITAL.si.pdf

 

 

 

Razpisi, na katere je možna prijava še do konca leta

Podjetja se lahko preko razpisa SME Instrument, ki ga je objavila Evropska komisija in je del raziskovalnega programa Obzorje 2020, prijavijo na razpis še v letošnjem letu do 7. novembra 2018. Razpis je sicer odprt še do jeseni 2020. Ima dve fazi, v prvi bo preverjena izvedljivost ideje in v ta namen lahko podjetje pridobi 50.000 evrov, v drugi fazi pa je mogoče podjetju pridobiti do 2,5 milijona evrov za pripravo izdelka in vstop na trg.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima objavljen razpis DEMO PILOTI 2018 in je namenjen razvoju in predstavitvi inovacijskih projektov na področjih uporabe strategij pametne specializacije. Projekti, ki se bodo izvajali v konzorcijih, morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani za uporabo v realnem okolju. Nov rok za prijavo je 20. november 2018.

Rok za dva razpisa za vzpodbude delodajalcem za nove zaposlitve se izteče v mesecu novembru. Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu 2017-2018 omogoča delodajalcem, da brezposelne osebe, stare 30 let ali več, usposobijo za predvideno delovno mesto. Javno povabilo je odprto do razdelitve sredstev oziroma najdlje do 30. novembra 2018. Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018, ki je odprto  do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. novembra 2018, je namenjeno usposabljanju brezposelnih mladih do starosti 30 let, ki so najmanj tri mesece prijavljeni kot brezposelni.

Javni razpis Po kreativni poti do znanja 2017-2020, za katerega se izteče drugi rok za oddajo vlog 23. novembra 2018 (drugo odpiranje), je  namenjen spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanju modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Za Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, ki je namenjen občinam in ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, je skrajni rok za prijavo 12. november 2018. Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

Javni razpis, na katerega je možna prijava le še do 22. oktobra 2018 Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov in ga je objavil Slovenski podjetniški sklad, sofinancira projekte podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polizdelkov na področju predelave ali obdelave lesa.

Do porabe sredstev oziroma najdlje do konca leta, to je do 31. decembra 2018 pa je možna prijava na Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Javno povabilo omogoča mentorjem, da brezposelne spoznajo v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobijo za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagajo v ponudbi na javno povabilo.

Rok za sprejem ponudb na Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij je 5. november 2018. Predmet  javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v  okviru  katerega  bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij. V okviru določb tega javnega razpisa predstavlja certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način da se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno  odgovornost  v  okviru spremembe organizacijskega upravljanja,  s  poudarkom  na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja  v  skupnosti.

Več  o razpisih najdete na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni

 

1,5 mio evrov za tesnejše medsebojno povezovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je konec septembra objavilo prvi javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. S tem je razpisalo 1,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Ministrstvo želi s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje primarnih proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter tako izboljšati položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi. Vložitev vloge na javni razpis, preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, bo potekala od vključno 22. oktobra do vključno 20. decembra 2018, do 24. ure.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, ločeno za skupine in organizacije proizvajalcev, v okviru posameznega sklopa pa je razpisanih do 750.000 evrov, skupno torej 1,5 mio evrov. Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo prispevala k izboljšanju pogajalskega položaja primarnih proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi. Z razpisom se namreč podpira aktivnosti spodbujanja skupnega nastopa primarnih proizvajalcev na trgu, vzpostavitve skupnih tehnoloških pristopov k prireji in pridelavi, dviga kakovosti proizvodov, skupnega trženja in promocije ter povečanja stroškovne učinkovitosti proizvodnje.

Javni razpis bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam proizvajalcev, ki bodo v ločenem postopku s strani MKGP predhodno prejele priznanje (status) skupine ali organizacije proizvajalcev, omogočal vložitev vloge na javni razpis in prejem podpore za lažje začetno delovanje. Priznana skupina ali organizacija proizvajalcev, ki bo uspešna na javnem razpisu, bo za svoje začetno delovanje lahko prejela podporo za največ prvih pet koledarskih let od datuma priznanja.

Preberi več o 1,5 mio evrov za tesnejše medsebojno povezovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju