Evropska sredstva za »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve«

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve«. Skupna višina sredstev, namenjenih za program je 14 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 11,2 milijona evrov.

Namen programa je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju starejših brezposelnih oseb iz ciljne skupine za nedoločen čas oziroma najmanj za čas do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Program bo tako prispeval k izboljšanju dostopa do trga dela za starejše, s tem pa zmanjševal njihovo brezposelnost ter spodbujal delovno in socialno aktivacijo, kar je pomemben prispevek k reševanju obstoječega stanja na trgu dela.

Zavod RS za zaposlovanje bo objavil javno povabilo in na podlagi pogojev in meril izbral delodajalce, ki bodo dobili subvencijo za zaposlitev starejših brezposelnih oseb za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Subvencija bo znašala 11.000 evrov za zaposlitev za polni delovni čas in bo v celoti upravičena, če bo oseba pri delodajalcu zaposlena vsaj 24 mesecev.

Več informacij dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma Zavoda RS za zaposlovanje.

Javni razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila odločitev o podpori za Javni razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo bo v kratkem objavil Javni razpis za katerega so predvidena skupna sredstva v višini 2.160.000 EUR in je obdobje javno upravičenih stroškov od 1.9.2017 do 28.2.2020. Javni razpis se bo financiral iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativnih naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilja javnega razpisa dosežena po preteku treh let od odobritve sta:

-uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,

-vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Na razpis se bodo lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

OBISK KOSOVSKO-MAKEDONSKE DELEGACIJE V REGIONALNI PISARNI ŠTANJEL

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v okviru  tridnevnega študijskega obiska gostila predstavnike izvajalskih teles čezmejnega programa sodelovanja Kosovo-Makedonija 2014–2020, ki se izvaja v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč. V okviru tridnevnega  obiska je delagacija dne 2.3. 2018 obiskala tudi enoto SVRK v Štanjelu, Regionalno pisarno Štanjel. Regionalna pisarna Štanjel deluje v okviru Sektorja za Evropsko teritorialno sodelovanje in opravlja naloge nacionalnega organa in info točke na Programu sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (Interreg Italija-Slovenija).

Študijski obisk je potekal v Kvadratnem stolpu Grada Štanjel. Goste je pozdravila  Tatjana Rener, ki je tudi povezovala predstavitveni del dogodka. V okviru uvodnega pozdrava je goste nagovoril tudi podžupan Občine Komen, Valter Ščuka in direktorica Javnega zavoda Komenski Kras, Polona Abram. Tatjana Rener je nato izpostavila vlogo in pristojnost SVRK kot nacionalnega organa. Zgodovino čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo s poudarkom na aktualnem programu sodelovanja Interreg Italija – Slovenija je predstavila Danica Šantelj Arrighetti. Predstavili sta se tudi dva javni ustanovi, Kmetijski inštitut Slovenije in Park Škocjanske jame. Vodji projektov, Klemen Lisjak in Renata Rozman, sta predstavila izvajanje dveh od skupno 27-ih odobrenih projektov za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru prvih štirih razpisov za standardne projekte z akronimi AGRITOUR II in MOBITOUR. Predstavitveni del je zaključil Anton Harej na temo vključevanja lokalne skupnosti v čezmejno sodelovanje in statistični pregled vključevanja posameznih inštitucij in regij v različnih programskih obdobjih.

Dogodek je bil pomemben zlasti z vidika promocije in prenosa dobrih praks čezmejnih programov, v katere je Slovenija vključena že več kot 20 let. Pokazala se je tudi priložnost za nadaljne sodelovanje projektnih partnerjev v okviru drugih programov.

 

Delavnica za prijavitelje na Ciljni razpis za strateške projekte številka 5/2018

Slovenska Info točka je v sodelovanju s Skupnim sekretariatom v okviru Programa sodelovanja INRERREG Italija-Slovenija 2014-2020 organizirala delavnico za slovenske potencialne prijavitelje na Ciljni razpis za strateške projekte št. 5/ 2018, ki je potekala 28.2.2018 v Portorožu. Namen delavnice je bila predstavitev prenovljenega  informacijskega sistema za oddajo elektronske vloge (FEG), ki ga je vzpostavil Organ upravljanja, Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina. Na delavnici je bila praktično prikazana izpolnitev elektronska prijavnice. Sekretariat je predstavil tudi pomožno orodje za pripravo stroškovnega načrta v Excelu, ki ga prijavitelji lahko uporabijo za lažje načrtovanje stroškov po delovnih sklopih in aktivnostih. Obrazec je na voljo tudi na spletni strani programa www.ita-slo.eu. Delavnice se je udeležilo okoli 15 slovenskih potencialnih prijaviteljev, ki nameravajo kot vodilni partnerji v imenu projektnega partnerstva, oddati elektronske vloge na omenjen razpis.

 

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Javni razpis je bil objavljen 23. 2. 2018, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira mala in srednje velika podjetja, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je, skladno s pogoji iz Dvostranskega sporazuma Eurostars 2, ki je bil podpisan dne 5. 1. 2017 med ministrstvom in Sekretariatom EUREKA, podjetja iz Slovenije, spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja z namenom njihovega izvajanja in v povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Preberi več o Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo  že tretji javni  razpis, s katerim so razpisana sredstva, namenjena občinam za sofinanciranje projektov celovite energetske prenove, to je usklajene izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij, po tem javnem razpisu v letih 2018, 2019 in 2020, znaša 17.647.059 EUR (od tega 15.000.000 EUR sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).

Rok za oddajo vlog je do porabe sredstev oz. najkasneje do 12. 11. 2018.

Razpis se izvaja v okviru prednostne naložbe Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Več o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo:

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1172/

Obvestilo o objavi razpisa za strateške projekte v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020

 

Dne 9.2.2018 je bilo objavljeno v Uradnem listu RS  obvestilo o  Ciljnem razpisu za strateške projekte št. 5 / 2018 v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020:  https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018008.pdf

Vsa razpisna dokumentacija ter Smernice za pripravo in oddajo e-vloge so voljo na spletni strani programa www.ita-slo.eu. Rok za oddajo vlog je 28. 3. 2018.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani kontaktirajo Skupni sekretariat,  tel.: +39 040 377 5993, e-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it ali slovensko Info točko,  tel.: (+386) 5 7318 533, e-mail: it-si.svrk@gov.si.

Novo strokovno spletno omrežje EU za spodbujanje rasti in povezanosti v obmejnih regijah EU

Na voljo je novo strokovno spletno omrežje EU, ki je del desetih ukrepov, za katere se zavzema Evropska komisija s svojim komunikacijskim načrtom »Spodbujanje rasti in povezanosti v obmejnih regijah EU«. S tem želi poudariti načine, s katerimi lahko Evropa zmanjša kompleksnost, dolžino in stroške čezmejnega vzajemnega delovanja in promovira združevanje storitev vzdolž notranjih meja EU. Komunikacijski načrt je rezultat dveletnih intenzivnih raziskav in dialoga z obmejnimi nosilci interesnih skupin, nacionalnih oblasti držav članic EU in partnerskih držav ter regionalnih/lokalnih oblasti. Za več informacij obiščite spletno stran: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

Predlagani ukrepi se osredotočajo na povečanje konkurenčne in povezljive situacije obmejnih regij z naglaševanjem odpravljanja nekaterih pravnih in administrativnih omejitev, ki trenutno onemogočajo tesnejše sodelovanje in vzajemno delovanje. V »Osrednji obmejni točki« so strokovnjaki Evropske komisije glede čezmejnih zadev, ki bodo koordinirali ukrepe in podpirali nacionalne in regionalne oblasti, da se soočajo s pravnimi in administrativnimi ovirami meja.

Za krepitev in poglabljanje obmejne skupnosti potrebujejo tudi vaš vložek, zato vas spodbujajo, da pričnete dialog, delite svoje primere dobrih praks in si izmenjujete vaše vsakodnevne izkušnje glede vzpostavljanja vzajemnega delovanja v čezmejnih regijah. Ta platforma vam bo ponudila možnosti, da se učite drug od drugega, ter da pridobite nove informacije glede delovanja okoli mej EU. Prijavite se lahko na tej povezavi: https://ec.europa.eu/futurium/en/user/register

Preberi več o Novo strokovno spletno omrežje EU za spodbujanje rasti in povezanosti v obmejnih regijah EU

Javni poziv za ažuriranje veljavnega seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov

Na spletni strani čezmejnega programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 je objavljen Javni poziv za ažuriranje veljavnega seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov.

Preberi več o Javni poziv za ažuriranje veljavnega seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov

EU fina točka na Informativi 2018, 26. in 27. januarja 2018

Kaj omogočamo mladim z EU sredstvi,  vse to in še več na Informativi 2018

Na letošnji  10. Informativi 2018, ki bo 26. In 27. januarja 2018 na Gospodarskem razstavišču, bo prisotna tudi Fina EU točka, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Ob obisku Fine EU točke boste lahko izvedeli kaj vse omogočamo mladim z EU sredstvi. Mladi boste lahko v okviru evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 izkoristili številne priložnosti pri reševanju podjetniških izzivov, zaposlovanju in izobraževanju. Kaj vse lahko izkoristijo mladi do 29. leta starosti, kaj nudimo študentom, mladim podjetnikom, iskalcem prve zaposlitve,…

Za vas smo pripravili tudi zabavni kviz, ob pravilnem odgovoru boste dobili tudi praktično nagrado.

Vabljeni, da nas obiščete na 10. Informativi 2018, od 9.- 18. ure.

Fina EU točka – kontaktna točka o možnostih sofinanciranja iz sredstev EU skladov.