Slovenski podjetniški sklad je objavil štiri nove vavčerje za mala in srednje velika podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil štiri nove vavčerske javne pozive, ki se nanašajo na pomoč pri internacionalizaciji. Podjetja bodo lahko pridobila vavčerje za tržne raziskave tujih trgov, udeležbe na mednarodnih forumih, udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Slovenski podjetniški sklad je prva dva vavčerska poziva objavil konec januarja letos, in sicer vavčer za certifikate kakovosti in vavčer za zaščito intelektualne lastnine, k tem pa dodaja še vse štiri za internacionalizacijo. V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami.

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo mala in srednje velika podjetja. Slednja lahko z njimi hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 odstotkov upravičenih stroškov za različne vsebine oziroma od najmanj 1000 do največ 9.999 evrov za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko koristi podjetje, je 30.000 evrov na leto. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto za upravičene stroške, nastale od 1. januarja letos naprej, rokov za prijave ni.

Več informacij o vavčerjih lahko preberete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

 

»Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«, javni razpis Ministrstva za kulturo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo za kulturo želi spodbujati k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujati delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

Cilji javnega razpisa so:

–          povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;

–          zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;

–          vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;

–          zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;

–          povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in

–          usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.

Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis, za proračunski leti 2019 in 2020, znaša 698.900,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je 15.3.2019.

Več o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo:

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1909

Za delodajalce nova subvencija za zaposlovanje mladih

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je 12. februarja 2019 objavil nov razpis s katerim imajo delodajalci možnost pridobiti subvencijo 5.000 EUR za vsaj enoletno zaposlitev brezposelnih, ki so mlajši od 30 let in so zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje.

Program »Zaposlimo mlade« omogoča ugodnosti tako za mlade iskalce zaposlitve kot delodajalce, ki želijo v delovni kolektiv vključiti novega, mladega člana.

Delodajalcem, ki ustrezajo pogojem v javnem povabilu, se ponuja priložnost za pridobitev finančne spodbude za zaposlitev mladega kandidata, ki je uspešno opravil usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29.12.2019.

Mladi, ki v mnogih podjetjih predstavljajo nepogrešljiv kader, se lahko po končanem usposabljanju zaposlijo pri delodajalcu, pri katerem bodo pridobili praktično znanje in izkušnje, zaradi katerih bodo konkurenčnejši na trgu dela. Cilj programa je vključiti 225 mladih iz ciljne skupine.

Program »Zaposlimo mlade« sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji 2014–2020.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/priloznost-za-zaposlovanje-mladih-s-pomocjo-subvencije

 

Vavčerji za mikro in mala in srednje velika podjetja in finančna pomoč pri otvoritvi 1. s.p.

Slovenski podjetniški sklad je za mikro in mala in srednje velika podjetja (MSP) že zaprl možnost prijave na Javni poziv za Mikrokredite 2019.

Do 31.12. 2023 pa še ostajata odprta Javni poziv Vavčer za certifikate kakovosti, namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij  in Javni poziv Vavčer za zaščito intelektualne lastnine, namen tega vavčerja pa je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so upravičeni od 1. 1. 2019 dalje.

Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni prispevek. Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ob 1. vpisu v poslovni register je mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odprtje s.p.. Namen delne oprostitve je zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva.

Preberi več o Vavčerji za mikro in mala in srednje velika podjetja in finančna pomoč pri otvoritvi 1. s.p.

MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Slovenski podjetniški sklad  je objavil javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Sloveniji. Predmet javnega razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

Namen  razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov  financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

-ohranitev delovnih mest,

-spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

-spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Predvidena  višina  sredstev  je  določena s Poslovnim  načrtom  izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer za: Maribor z okolico v višini: 4.220.000 EUR, za Pokolpje v višini: 2.590.000 EUR, za Hrastnik, Radeče in Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1.2.2019, 1.3.2019, 1.4.2019,  1.5.2019,  1.6.2019, 1.7.2019, 1.9.2019 in 1.10.2019.

Več o javnem razpisu je na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2018/P7R/P7R-2018—JAVNI-RAZPIS.pdf

Fina EU točka se bo tudi letos predstavila na 11. INFORMATIVI 2019, 25. in 26. januar 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Imate idejo, pa ne veste na koga se obrniti? Fina EU točka – kontaktna točka o možnostih sofinanciranja iz Evropskih skladov.

Kaj je Fina EU točka?

Pomoč in podpora pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov, sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev potencialnim prijaviteljem in samim izvajalcem projektov.

Kaj je cilj Fine EU točke?

Uporabnikom nuditi prijazen informacijski servis s področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih finančnih mehanizmov, zagotavljati hitre, pravilne in pregledne informacije o možnostih financiranja za posamezne ciljne skupine,

predstavljati dobre zgodbe in preko njih rezultate in učinke s področja evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov,

ozaveščati o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije in krepiti prepoznavnost evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji,

krepiti ozaveščenost potencialnih prijaviteljev projektov o pravilih in pomenu njihovega spoštovanja ter posredovati enotna in jasna tolmačenja,

biti povezovalni člen med institucijami, ki so vključene v izvajanje evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov,

krepiti kredibilnost posameznih ukrepov/ciljev/reform in krepiti zaupanje javnosti vanje.

Kako deluje Fina EU točka?

-v okviru spletne strani eu-skladi.si,

-elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si,

-brezplačne telefonske številke 080 20 23, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.

Zakaj smo vzpostavili Fino EU točko za informacije s področja evropske kohezijske politike in finančnih mehanizmov?

Z vzpostavitvijo Enotne kontaktne točke želimo predvsem zagotoviti informacije na enem mestu.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete na 11. Informativi 2019!

Objavljen je Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za štipendije za deficitarne poklice, ki so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Podeljenih bo 1000 štipendij.

Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2019 do 20. 9. 2019.

Vrednost razpisa je 3.600.000,00 EUR. Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2019/2020 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije, da je vlagatelj prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije je 100,00 EUR mesečno, izplačilo štipendij bo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Preberi več o Objavljen je Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020

Javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«

Še nekaj več kot 20 dni bo odprt razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«, ki je namenjen projektnim partnerstvom, pri čemer projektno partnerstvo sestavljajo 3 in največ 5 pravnih oseb.

Skupna vrednost razpisa je 3.638.312,00 EUR, maksimalna vrednost posameznega projektnega partnerstva pa 1.819.156,00 EUR.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022. Prijavitelj je dolžan zaključiti vse aktivnosti najkasneje do 30. 6. 2022.

Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Cilji javnega razpisa so:

– prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti;

–  izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela;

–  boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih;

–   ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela; .

–  bolj varna fleksibilnost na trgu dela.

Preberi več o Javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »povečanje dodane vrednosti MSP«.

Preberi več o Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih se izvaja z namenom spodbujanja podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanja delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanju števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije.

Izvajalec razpisa je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Posredniški organ je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejših zaposlenih in njihovih prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest.

Preberi več o Javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«