»Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«, javni razpis Ministrstva za kulturo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo za kulturo želi spodbujati k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujati delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

Cilji javnega razpisa so:

–          povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;

–          zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;

–          vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;

–          zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;

–          povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in

–          usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.

Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis, za proračunski leti 2019 in 2020, znaša 698.900,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je 15.3.2019.

Več o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo:

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1909

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja