Predstavitev javnega razpisa za izvedbo projekta “Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite”

V slednjem vam na kratko predstavljamo javni razpis za izvedbo projekta “Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite”, št. 430-227/2017, ki se financira s strani Evropske unije iz Sklada za azil, migracije in vključevanje, in katerega naročnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.

Predmet javnega razpisa je informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, in sicer tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in kasneje prosilcem, zagotoviti temeljna postopkovna jamstva glede informiranja: obveščenost o postopku, pravicah, obveznostih in posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnimi organi, za obdobje 36 mesecev od pričetka izvajanja projekta oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajane projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

 • so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS

ali

imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,

 • nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
 • izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine
 • na dan, ko se izteče rok za oddajo vlog, prijavitelj nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
 • Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
 • Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
 • Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
 • Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
 • Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
 • Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
 • Prijavitelj mora zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
 • Prijavitelj projekta mora imeti v zadnjih petih letih delovne izkušnje iz izvedbe vsaj dveh vsebinsko različnih projektov s področja pravnega svetovanja in informiranja, ter kader, ki izpolnjuje vse zahteve naročnika iz 8.4 točke razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa.

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih je 100.

 

MERILO

 

 

Število možnih točk

1. Formalna ustreznost projektne prijave

(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)

6
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/7) formalno ustrezno izpolnjen? 3
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen? 3
2. Ustreznost projekta 30
a) Ali je projektna prijava skladna s predmetom in obveznostmi izvajalca projekta? 15
b) Ali prijavitelj poleg zahtevanih vsebin ponuja tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki projektu prinašajo dodano vrednost? 15
3. Izvedljivost projekta 20
a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane aktivnosti/naloge potrebne za izvedbo projekta? 10
b) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo? 10
4. Stroškovna učinkovitost 10
5. Usposobljenost za izvedbo projekta 34
a) Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno kadrovsko strukturo? 10
b) Ali ima prijavitelj pretekle izkušnje z izvajanjem projektov s podobno tematiko 10
c) Ali prijavitelj zagotavlja neformalno prevajanje in tolmačenje? 10
d) Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti 4

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 10 oz. 15 točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri merilu št. 5. Usposobljenost za izvedbo projekta, a) Ustrezna kadrovska struktura doseči vseh 10 točk, v nasprotnem primeru, se vloga, izloči.

Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt po merilih prejeti najmanj 60 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.

Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 5. Usposobljenost za izvedbo projekta dosegel večje število točk.

Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.

Okvirna višina sredstev za izvajanje projekta po predmetnem javnem razpisu znaša 440.000,00 EUR. Projekt se bo pričel izvajati, ko se bodo porabila sredstva za izvajanje projekta po obstoječi pogodbi št. C1711-15-460237, in se bo izvajal v obdobju 36 mesecev od pričetka izvajanja projekta oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta. Naročnik bo obvestil izvajalca o poteku obstoječe pogodbe in ga pozval k pričetku izvajanja projekta v roku 7 dni od prejema obvestila.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 330.000,00 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 110.000,00 EUR).

Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 5. 7. 2017, najkasneje do 15.00 ure.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika:  http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “O ministrstvu”, levi meni “Javni razpisi”.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “O ministrstvu”, levi meni “Javni razpisi” ter preko Uradnega lista RS.

Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali po faksu na številko: 01/428-4733, s pripisom: DODATNE INFORMACIJE – JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO PROJEKTA “INFORMIRANJE IN PRAVNO SVETOVANJE TUJCEV NA PODROČJU MEDNARNODNE ZAŠČITE”, ŠT. 430-227/2017.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “O ministrstvu”, levi meni “Javni razpisi”, in sicer najkasneje 30. 6. 2017, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 21. 6. 2017.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja