Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »povečanje dodane vrednosti MSP«.

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Javni razpis je namenjen:

  • spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
  • izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 11 operacij, ki bodo vključevale ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

  • kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
  • kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na tem območju. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.

Prijavitelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote / podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in v Republiki Sloveniji ustanovili poslovno enoto / podružnico najkasneje do podpisa pogodbe. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.

Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občini se bo v celoti izvajala aktivnost.

Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v programskem območju, ki jo je navedel prijavitelj v vlogi, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.

Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oz. poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju oz. občini. Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna oz. Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.

 

Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2019

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka osebne oddane v času uradnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) oziroma do navedenega roka priporočeno oddane na pošti. Upošteval se bo datum razviden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ – VLOGA – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 «, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov [email protected].

Več o razpisu najdete na slednji povezavi: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1164

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja