Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu za MSP

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil nov javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so:

– spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov;

– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;

– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in

– spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Pričakovan rezultat javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je sofinanciranje najmanj 12 operacij, ki bodo zasledovale zgoraj navedene cilje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000 evrov.

Roki za predložitev vlog so 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108

 

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja