Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 – 2019

Na straneh Slovenskega podjetniškega sklada (Sklad) je objavljen Javni razpis »Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 – 2019«.

Sklad želi z razpisom spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij s sedežem na območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo želijo izboljšati poslovanje in izvedbo razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja podjetij ter izboljšati lastno konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij«.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, registrirana v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I), pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 24. 8. 2016 do 20. 10. 2017. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Vlagatelji/upravičenci po tem javnem razpisu so podjetja, s sedežem podjetja, kjer se bo izvajala v celoti tudi aktivnost operacije na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo:

 • območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
 • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
 • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
 • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 2.992.000,00 EUR. Maksimalna odobrena višina sofinanciranja (subvencije) za upravičenca je do največ 40.000,00 EUR v dveh izplačilih: in sicer do največ 16.000,00 EUR letu 2018 in do največ 24.000 EUR v letu 2019.

Celotna razpisana sredstva so razpoložljiva za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Obdobje razpoložljivosti sredstev obsega proračunska leta 2018 in 2019, oziroma traja do porabe sredstev. Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

 • leto 2018: 1.232.000,00 EUR
 • leto 2019: 1.760.000,00 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2019. Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma, ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno listino.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo. Upravičeni stroški so:

 • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove opreme);
 • stroški investicij v neopredmetena sredstva (zgolj nakup licenčne programske opreme);
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj svetovalne storitve, prevajalske storitve, storitve usposabljanja, računovodske storitve) do skupne višine 2.000,00 EUR;
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi z vlagateljem dela na prijavljeni operaciji. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije. Stroški se priznajo za največ dva na novo zaposlena (če je bila nova zaposlitev realizirana 1. 1. 2017 ali kasneje, pri čemer šteje tudi zaposlitev samostojnega podjetnika kot nova zaposlitev);
 • posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.

Rok za oddajo vlog je 7. 11. 2017.

Več o javnem razpisu najdete preko povezave: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=60

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja