Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Javna agencija SPIRIT ima objavljen javni razpis gospodarskim družbam za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Sofinancira se do 50 odstotkov velike investicije.

Cilj javnega razpisa je dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja, višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah in enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevala k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti od 1.000.000 do 12.000.000 EUR v predelovalni dejavnosti, od 500.000 do 3.000.000 EUR v storitveni dejavnosti, od 500.000 do 2.000.000 EUR v razvojno-raziskovalni dejavnosti, pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Okvirna višina sredstev je 88.500.000 evrov. Datum oddaje vloge 1. oktober 2022.

Več o javnem razpisu najdete TUKAJ.

Z evropskimi sredstvi do obnove kulturnih spomenikov

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje investiranja v obnovo in ohranjanje kulturnih spomenikov državnega in lokalnega pomena za pospešitev gospodarskega in turističnega okrevanja ter trajnostnega razvoja.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem razpisu, je 15 milijonov evrov.

Občine se lahko na razpis prijavijo do 4. aprila 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.