Javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju v letu 2022/2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem ali regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev ali strokovnih sodelavcev iz lokalnega ali regionalnega okolja. Javni razpis ima dva sklopa, in sicer sklop A: Izvajanje projektih aktivnosti  visokošolskih zavodov v sodelovanju z gospodarstvom in sklop B: Izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju z negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem ali regionalnem okolju. Univerza ali samostojni visokošolski zavod, ki se prijavlja na javni razpis, se mora prijaviti na sklop A, medtem ko je prijava na sklop B izbirna.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem in izvajanje prožnih oblik učenja. Namen javnega razpisa je tudi skladen s Slovensko strategijo pametne specializacije, v kateri so opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna razvojna področja.

Ciljna skupina javnega razpisa so študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji ter učitelji, ki imajo pri tem podporno vlogo.

Skupna okvirna vrednost javnega razpisa je 3,5 milijona evrov. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Informativni dan za potencialne prijavitelje bo v torek, 12. 7. 2022, ob 10. uri online.

Vlogo za javni razpis je potrebno oddati do 18. avgusta 2022.

Več o javnem razpisu na spletni strani:  Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

 

Dva razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za čebelarje in čebelarska društva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva razpisa za čebelarje, in sicer Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 in Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022.

Predmet prvega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022, namen drugega pa je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic.

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022, znaša do 20.000 evrov.

Pri vzreji čebeljih matic pa se subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic. Skupna višina sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za programsko leto 2022, znaša do 90.000 evrov.

Oba razpisa sta odprta do 15. julija 2022.

Več o razpisih na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima objavljen javni razpis, s katerim želi izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine lesa pri revitalizaciji gospodarstva po krizi Covid-19 ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. 

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Predvidena višina sredstev je 28 milijonov evrov, in sicer v letih od 2022 do 2026. Podjetje lahko prejme od 50.000 do 4 milijone evrov. Upravičeni stroški za sofinanciranje so stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih sredstev in stroški nakupa neopredmetenih sredstev.

Razpis je odprt do konca avgusta 2024, predvidenih je več prijavnih rokov, naslednji je 1. septembra letos.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023

Namen javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko–poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodne infrastrukture (samo protipoplavnih ukrepov) in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko–poslovnih con.

Upravičeni prijavitelji nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so predvidoma na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 7.960.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo vlog je 15. julij 2022.

Več o razpisu na voljo TUKAJ.

Foto: Občina Jesenice

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Javna agencija SPIRIT ima objavljen javni razpis gospodarskim družbam za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Sofinancira se do 50 odstotkov velike investicije.

Cilj javnega razpisa je dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja, višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah in enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevala k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti od 1.000.000 do 12.000.000 EUR v predelovalni dejavnosti, od 500.000 do 3.000.000 EUR v storitveni dejavnosti, od 500.000 do 2.000.000 EUR v razvojno-raziskovalni dejavnosti, pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Okvirna višina sredstev je 88.500.000 evrov. Datum oddaje vloge 1. oktober 2022.

Več o javnem razpisu najdete TUKAJ.

Javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 6. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.

Cilj ukrepa je povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev. Podpora bodo naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev.

Upravičenci do podpore so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Upravičeni stroški so stroški naložb v izboljšanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter mest iztovora.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.460.635 evrov. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. maja 2022 do porabe sredstev oz. objave o zaprtju javnega razpisa. Sredstva zagotavlja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Cilj javnega razpisa, ki ga je objavil SPIRIT Slovenija, je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih (PD) projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter cilje v NEPN – Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije.

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.

Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do 30 milijonov evrov.

Skrajni rok za oddajo vlog je 18. julij 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Fakultete, ne spreglejte! Na razpolago 45 milijonov evrov za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

 

Vse do 17. maja 2022 se lahko prijavite na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov. Oddaja vlog za drugo odpiranje pa je 3. april prihodnje leto.

Cilj javnega razpisa, za katerega je na razpolago 45 milijonov evrov, je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Projekte bodo lahko izvajali konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja.

Podprti bodo projekti, usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Sodelovanje s fakultetami: Na razpisu za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov (JR RRI NOO) lahko kot konzorcijski partnerji nastopajo podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih. Fakulteta, ki je javni zavod, torej ne more nastopiti v projektu kot konzorcijski partner, lahko pa sodeluje kot zunanji izvajalec. Fakultete in drugi subjekti, ki niso javni zavodi, pa lahko sodelujejo na razpisu kot konzorcijski partnerji. Zahteve za projekte so v vsakem primeru enake.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo TUKAJ.

Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je objavila javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v nemščini, angleščini in francoščini. Razpis je namenjen založnikom iz Evropske unije, vendar izven Slovenije.

Namen je krepitev prepoznavnosti, ugleda in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge skozi vzpostavljanje poslovnih partnerstev med imetniki avtorskih pravic in tujim založniki.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo vsaj 40 projektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih.

Založniki iz držav EU, vendar izven Slovenije, lahko zaprosijo za fiksen znesek 5.398,48 evrov za stroške prevoda, avtorskih pravic, dela, plač, oblikovanja, informiranja in komuniciranja. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 215.939,20 evrov.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpis bo odprt do 15. aprila 2022.

 Več o razpisu TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Ministrstvo za kulturo je objavilo „Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter  vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem” iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Ponudba kulturne dediščine v Sloveniji je lokalno zelo bogata, žal pa premalo poznana in povezana s turizmom in gospodarstvom. Povezave med kulturno dediščino in ustvarjalci turističnih programov najpogosteje zasledimo na lokalni ravni. Večina kulturnih dejavnosti je močno prizadeta zaradi bolezni COVID-19, po drugi strani pa je močno prizadeta turistična dejavnost. Hkrati se fizično stanje kulturne dediščine zaradi premajhnega proračunskega vlaganja v obnovo objektov iz leta v leto slabša. Javni razpis je zato usmerjen v investicije za izboljšanje fizičnega stanja na področju kulturnih spomenikov, oživljanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih dejavnosti v kulturnih spomenikih po koncu pandemije bolezni COVID-19, aktivnosti za povezovanje dediščine s turizmom, decentralizacijo turizma iz večjih turističnih središč v manjša jedra in kraje, v spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti z dodano vrednostjo, ki jo omogoča vključevanje kulturnih vsebin, in preusmeritev turistične strategije od množičnega turizma k individualizirani turistični ponudbi. Gre za spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov. Dediščina je namreč skupaj z dejavnostmi, ki jih ustvarja, izjemno dragocen vir za turistično-gospodarski sektor in kreativne industrije. Skrbno negovana dediščina ustvarja prijazno okolje za vse vrste dejavnosti, hkrati je njena pestrost vir za novo ustvarjalnost.

Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji. Predmet razpisa so kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave tega razpisa.

Rok za prijavo na javni razpis je do 4. aprila 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.