Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Javna agencija SPIRIT ima objavljen javni razpis gospodarskim družbam za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Sofinancira se do 50 odstotkov velike investicije.

Cilj javnega razpisa je dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja, višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah in enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevala k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti od 1.000.000 do 12.000.000 EUR v predelovalni dejavnosti, od 500.000 do 3.000.000 EUR v storitveni dejavnosti, od 500.000 do 2.000.000 EUR v razvojno-raziskovalni dejavnosti, pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Okvirna višina sredstev je 88.500.000 evrov. Datum oddaje vloge 1. oktober 2022.

Več o javnem razpisu najdete TUKAJ.

Javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 6. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.

Cilj ukrepa je povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev. Podpora bodo naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev.

Upravičenci do podpore so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Upravičeni stroški so stroški naložb v izboljšanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter mest iztovora.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.460.635 evrov. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. maja 2022 do porabe sredstev oz. objave o zaprtju javnega razpisa. Sredstva zagotavlja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Cilj javnega razpisa, ki ga je objavil SPIRIT Slovenija, je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih (PD) projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter cilje v NEPN – Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije.

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.

Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do 30 milijonov evrov.

Skrajni rok za oddajo vlog je 18. julij 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Fakultete, ne spreglejte! Na razpolago 45 milijonov evrov za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

 

Vse do 17. maja 2022 se lahko prijavite na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov. Oddaja vlog za drugo odpiranje pa je 3. april prihodnje leto.

Cilj javnega razpisa, za katerega je na razpolago 45 milijonov evrov, je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Projekte bodo lahko izvajali konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja.

Podprti bodo projekti, usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Sodelovanje s fakultetami: Na razpisu za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov (JR RRI NOO) lahko kot konzorcijski partnerji nastopajo podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih. Fakulteta, ki je javni zavod, torej ne more nastopiti v projektu kot konzorcijski partner, lahko pa sodeluje kot zunanji izvajalec. Fakultete in drugi subjekti, ki niso javni zavodi, pa lahko sodelujejo na razpisu kot konzorcijski partnerji. Zahteve za projekte so v vsakem primeru enake.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo TUKAJ.

Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je objavila javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v nemščini, angleščini in francoščini. Razpis je namenjen založnikom iz Evropske unije, vendar izven Slovenije.

Namen je krepitev prepoznavnosti, ugleda in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge skozi vzpostavljanje poslovnih partnerstev med imetniki avtorskih pravic in tujim založniki.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo vsaj 40 projektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih.

Založniki iz držav EU, vendar izven Slovenije, lahko zaprosijo za fiksen znesek 5.398,48 evrov za stroške prevoda, avtorskih pravic, dela, plač, oblikovanja, informiranja in komuniciranja. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 215.939,20 evrov.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpis bo odprt do 15. aprila 2022.

 Več o razpisu TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Ministrstvo za kulturo je objavilo „Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter  vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem” iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Ponudba kulturne dediščine v Sloveniji je lokalno zelo bogata, žal pa premalo poznana in povezana s turizmom in gospodarstvom. Povezave med kulturno dediščino in ustvarjalci turističnih programov najpogosteje zasledimo na lokalni ravni. Večina kulturnih dejavnosti je močno prizadeta zaradi bolezni COVID-19, po drugi strani pa je močno prizadeta turistična dejavnost. Hkrati se fizično stanje kulturne dediščine zaradi premajhnega proračunskega vlaganja v obnovo objektov iz leta v leto slabša. Javni razpis je zato usmerjen v investicije za izboljšanje fizičnega stanja na področju kulturnih spomenikov, oživljanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih dejavnosti v kulturnih spomenikih po koncu pandemije bolezni COVID-19, aktivnosti za povezovanje dediščine s turizmom, decentralizacijo turizma iz večjih turističnih središč v manjša jedra in kraje, v spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti z dodano vrednostjo, ki jo omogoča vključevanje kulturnih vsebin, in preusmeritev turistične strategije od množičnega turizma k individualizirani turistični ponudbi. Gre za spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov. Dediščina je namreč skupaj z dejavnostmi, ki jih ustvarja, izjemno dragocen vir za turistično-gospodarski sektor in kreativne industrije. Skrbno negovana dediščina ustvarja prijazno okolje za vse vrste dejavnosti, hkrati je njena pestrost vir za novo ustvarjalnost.

Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji. Predmet razpisa so kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave tega razpisa.

Rok za prijavo na javni razpis je do 4. aprila 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

 

Tretji javni razpis »Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis za naložbe v posodabljanje namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikom.

Za izboljšanje zastarelih namakalnih sistemov in manjšo porabo vode pri namakanju, za uporabnike brez namakalne opreme oziroma za ureditev vodnega vira je ministrstvo namenilo 6,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Prijave na razpis so mogoče od 18. marca do 20. maja 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Spodbude za raziskovalne razvojne projekte iz Načrta za okrevanje in odpornost

Iz načrta za okrevanje in odpornost je SPIRIT Slovenija objavil javni razpis »Spodbude za raziskovalne razvojne projekte«. Razpisanih je za 45 milijonov evrov sredstev.

Preko razpisa bodo podjetniški konzorciji lahko prišli do subvencij za sofinanciranje najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Predvidena sta dva prijavna roka, in sicer prvi 17. maja letos, drugi pa aprila prihodnje leto. Za vsak prijavni rok je načrtovana polovica sredstev. Na razpis se lahko prijavijo le konzorciji podjetij, v konzorciju pa sta lahko najmanj dva ali največ trije partnerji. Projekti bodo lahko prejeli od najmanj 50 do največ 300 tisoč evrov subvencije. Velika podjetja so lahko upravičena do sofinanciranja do višine 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov,  srednja do 35 odstotkov ter mikro in mala podjetja do 45 odstotkov.

Projekti morajo biti tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe.

Projektni cilj vsakega projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Objavljen je 8. javni razpis »Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 8. javni razpis »Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022«.

Predmet javnega razpisa je podpora za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4 milijone evrov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.

Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 7. marca do vključno 7. maja 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Podaljšan razpisni rok za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podaljšalo razpisni rok  za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. V Uradnem listu RS je objavilo spremembo javnega razpisa, in sicer se s spremembo podaljšuje rok za oddajo vlog na javni razpis do 28. februarja 2022.

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo postavljajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. Pri tem sledijo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo postavljajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.

Javni razpis sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu TUKAJ.