Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti.  Namen javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalnih projektov, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, in sicer za European Fellowships.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,  ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij ter povečanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo.

Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa za celotno obdobje trajanja javnega razpisa znaša 1.700.000 evrov. Agencija bo sofinancirala predvidoma 10 raziskovalnih projektov. Javni razpis bo realiziran do porabe razpoložljivih sredstev in v skladu s proračunskimi možnostmi. Prijavo je potrebno oddati v elektronski in v papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki prispe na naslov agencije do vključno 30. junija 2022 do 15. ure.

Več o javnem razpisu TUKAJ.