Vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018

Dne 30.3.2018 je  bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018. Omenjeni javni razpis se vodi preko Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada in pod okriljem Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Eden izmed ciljev javnega razpisa je tudi promocija gospodarskih panog in/ali področij uporabe opredeljenih v Slovenski strategiji Pametne Specializacije (http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/SPS_predstavitve/S4_Podporni_dokumenti-Strateska_partnerstva__Proces_podjetniskega_odkrivanja__Analiticne_podlage.pdf), kjer S4 predstavlja izvedbeni dokument sprejetih strateških dokumentov in opredeljuje tri prednostna področja in 9 področij uporabe, in sicer:

Zdravo bivalno in delovno okolje

 • Pametna mesta in skupnosti
 • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

Naravni in tradicionalni viri za prihodnost

 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • Trajnostna pridelava hrane
 • Trajnostni turizem

Industrija 4.0

 • Tovarne prihodnosti
 • Zdravje-medicina
 • Mobilnost
 • Razvoj materialov kot končnih produktov.

Poleg omenjenega cilja pametne specializacije  so pomembni tudi ostali cilji javnega razpisa:

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva,

katerih namen je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Kompetenčni centri za razvoj kadrov so partnerstva podjetij iz posamezne gospodarske panoge/področja, ki se povežejo, ko ugotovijo potrebe po razvoju kadrov in s tem omogočijo usposabljanja za zaposlene ter informirajo o potrebah po znanju in zaposlovanju v njihovi panogi ali področju. Vzpostavijo t.i. projektne pisarne, ki skrbijo za pripravo modela kompetenc, povezovanje podjetij pri razvoju kadrov in izmenjavi znanj ter izkušenj. O dosedanjih rezultatih in praksah se lahko izve več na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Prijavitelj:

Vlogo na razpis v imenu partnerstva odda prijavitelj, ki v primeru odobritve vloge deluje kot podpisnik pogodbe o sofinanciranju projekta z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije in deluje kot zastopnik partnerstva. Partnerstvo svoja razmerja ureja na ravni partnerskega sporazuma. Podpisnik pogodbe o sofinanciranju oddaja skupne zahtevke za sofinanciranje, v katere združi upravičene stroške s strani vseh partnerjev, deluje kot zastopnik partnerstva, ki komunicira s skladom in drugimi organi.

Kompetence:

Z uporabo besede kompetence so mišljene predvsem spretnosti, ki so potrebne za uspešno izvajanje delovnega procesa v podjetjih in opravljanje nalog na delovnem mestu. Uporaba besede kompetence vključuje formalno in neformalno pridobljeno znanje, sposobnosti, veščine in izkušnje ter druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspešno opravljanje specifičnih delovnih nalog.

Rok za oddajo vlog je 30.4.2018. Predstavitvena delavnica za potencialne prijavitelje bo potekala v torek, 10. 4. 2018, ob 10. uri v prostorih sklada.

Vrednost razpisa je 900.000 EUR, do 90.000 EUR na posamezno partnerstvo.

Več o razpisu na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-vzpostavitve-in-delovanja-kompetencnih-centrov-za-razvoj-kadrov-2018/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja