Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza

Namen operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza« je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav OPVP Ravne Prevalje in OPVP Dravograd – območje Otiški vrh. Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Meži, Mislinji in Homšnici bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na obravnavanem območju. Hkrati pa bo dolgoročno zagotovljen omejen vpliv podnebnih sprememb na poplavno ogroženost območja.

Zaradi različne stopnje pripravljenosti posameznih faz, zlasti v zvezi s postopki presoje vplivov na okolje glede na zahteve Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, je predvidena delitev celovitega projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« na dve fazi, ki je nujna za doseganje mejnikov za okvir uspešnosti operativnega programa:

–              Prva faza vključuje vse gradbene ukrepe, razen izvedbenega dela ureditve zadrževalnika visokih voda na Poljani in pripravljalne aktivnosti za drugo fazo;

–              Druga faza vključuje izvedbeni del zadrževalnika visokih voda na Poljani in vse preostale aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo celovitega projekta.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 19.014.905,00 EUR. Prispevek na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 18.968.238,00 (od tega podpora Evropske unije 15.174.590,40  EUR in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 3.793.647,60 EUR).

Upravičenec do finančnega prispevka je Direkcija Republike Slovenije za vode.

V okviru projekta bo 2.000 ljudi deležnih koristi od ukrepov varstva pred poplavami.

Operacija se bo predvidoma izvajala do 31. decembra 2022.

En odziv na “Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja