Javni razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo za kulturo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

Javni razpis ima dva vsebinska sklopa::

Sklop 1:

Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in javnih skladih ter nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Sklop 2:

Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji).

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture. Namen instrumenta je integracija oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje zaposlitvenih možnosti na področju kulture, z izboljšanjem konkurenčnosti ter spodbujanjem zaposlovanja na področju kulture.

Rok za prijavo na javni razpis je 23. julij 2021.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-podporno-okolje-za-delovanje-na-podrocju-kulture-2021/

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Najdlje do 30. junija 2021 bo še možno oddati vlogo za Javno povabilo »Trajno zaposlovanje mladih 2020«.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj 3 mesece najmanj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

Javno povabilo omogoča subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let, so na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni med brezposelnimi ter so jih iz Zavoda napotili k delodajalcu. Mesečna subvencija znaša 208 evrov za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas. Znova vključujejo tudi mlade iz vzhodne Slovenije.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajejo prednost osebam, ki:

 • v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • so na Zavodu dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih,
 • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami.

Sredstva zagotavljata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna.

Več o javnem povabilu na spletni strani:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni.

Javni razpis je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije.

Namenska sredstva EU in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, predstavljajo 100 % skupnih upravičenih stroškov projektov. Skupna višina nepovratnih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93 milijonov evrov.

Za potencialne prijavitelje na javni razpis so pripravili informativno spletno delavnico, ki bo potekala v sredo, 9. junija 2021, od 12:30 do 14: ure. Na delavnici bodo predstavljene osnovne informacije v zvezi z javnim razpisom in načinom prijave.

Roka za prijavo na javni razpis sta 13. julij in 27. avgust 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-krepitev-odpornosti-izvajalcev-institucionalnega-varstva-upostevajoc-deinstitucionalizacijo/

Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v aprilu objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gre za sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.

V tem javnem razpisu se predvideva, da so stanovanjske skupine organizirane kot samostojne enote ali kot dislocirane enote zavoda, ki ne smejo biti del obstoječe infrastrukture zavoda, v katerem se izvaja celodnevno institucionalno varstvo. Velikost stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb.

Predvideva se sofinanciranje 25 enot namestitvenih kapacitet v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Skupna višina razpoložljivih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 6.9 milijona evrov.

Za prijavo na javni razpis sta še dva roka in sicer 2. julija 2021  in skrajni rok 30. avgusta 2021.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-vzpostavitev-stanovanjskih-skupin-za-osebe-mlajse-od-65-let/

 

 

Objavljen je bil razpis za sofinanciranje projektov, namenjenih blažitvi podnebnih sprememb

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa »Blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje«. Spodbude so namenjene projektom, ki bodo prispevali k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanja načel krožnega gospodarstva in izboljšanju   upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Sredstva so zagotovljena iz Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in slovenske udeležbe. Skupna vrednost javnega razpisa je nekaj manj kot 15,6 milijona evrov, delež sofinanciranja projektov je do sto odstotkov vseh upravičenih izdatkov. Upravičenci so pravne osebe zasebnega ali javnega prava. Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev vendar ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se projekti morajo končati najpozneje do 30. aprila 2024.

Informativna delavnica za prijavitelje je predvidena v juniju.

Rok za prijavo na javni razpis je 30. september 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje/

 

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

Javno povabilo je za praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje pa do 30. 6. 2021.

Na voljo je okvirno 4,2 milijona evrov in sicer 80% sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa Republika Slovenija iz proračuna.

V letih 2020 in 2021 je predvidena vključitev 495 brezposelnih v učne delavnice pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva iz vse Slovenije.

Delodajalcem omogoča, da brezposelne spoznajo v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobijo za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagajo v ponudbi na javno povabilo.

Učna delavnica za posameznega udeleženca traja 6 mesecev.

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem internem in zunanjem mentorstvu praktično usposablja praviloma polni delovni čas.

Povrnejo se upravičeni stroški za izvedene učne delavnice, udeležencem pa se izplača dodatek za aktivnost in za prevoz.

Več o razpisu na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, ki so namenjene gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom. Razpisana sredstva bodo na voljo letos ter leta 2022 in 2023.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Sofinanciralo se bo nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z rabo sončne energije do 10 MW, nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z rabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z rabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje, stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti tri odstotke od upravičenih stroškov operacije.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 200 evrov na 1 kW inštalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. junija letos, za drugo do 10. septembra, za tretje do 26. novembra in za zadnje četrto odpiranje do 25. februarja 2022. Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih. Javni razpis, ki ga financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, okvirna višina nepovratnih sredstev pa je pet milijonov evrov.
Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sredi aprila objavilo javni razpis za podporo planinski, športni in rekreacijski infrastrukturi. Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Cilji javnega razpisa so:

– povečana energetska učinkovitost in zmanjšanje okoljskega vpliva planinskih objektov ter zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo planinski objekti skozi ves življenjski cikel,

– izboljšanje gospodarnosti poslovanja planinskih objektov zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije.

Ciljna skupina so subjekti, ki se v planinskih objektih ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo (namestitvene in druge gostinske storitve planincem, športnikom in drugim obiskovalcem gora) in uvajajo ukrepe za učinkovito ravnanje z viri.

Prijavitelj je lahko mikro, malo ali srednje veliko podjetje. Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča, vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.

Posebni pogoj je da, se dejavnost v planinskem objektu, ki je predmet investicije, dejansko izvaja najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis razen v primeru nadomestne gradnje (v obdobje izvajanja dejavnosti se šteje tudi čas, ko je objekt sezonsko zaprt).

Načrtovana vrednost operacije (upravičenih stroškov) mora znašati najmanj 20.000 evrov brez davka na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 300.000 evrov.

Intenzivnost pomoči in delež sofinanciranja znaša do največ 80% upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa znaša pet milijonov evrov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev. Javni razpis je delo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Roka za oddajo vlog sta 13. maj in 1. oktober 2021.

Več o javnem razpisi na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podporo-planinski-sportni-in-rekreacijski-infrastrukturi/

 

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer moči posamezne naprave večje od 50 kW do 10 MW, pri čemer v primeru istočasne prijave večjih naprav skupna moč vseh lahko znaša do 10 MW.

Upravičeni stroški do sofinanciranja so:

 • stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
 • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne energije,
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. aprila 2021, zadnji rok za oddajo vlog je 24. september 2021 oziroma do porabe sredstev.

Upravičenci oziroma prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki in zadruge.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 4 mio evrov, od tega:

 • 1 mio evrov za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije do moči 1 MW,
 • 3 mio evrov za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije od vključno 1 MW do 10 MW moči.

Skupna višina nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 30% vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-izrabo-1271/

ERASMUS +

Erasmus+ je program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Ocenjeni proračun programa znaša 26,2 milijarde evrov. To je skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim programom v letih 2014 – 2020.

Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju. Tako se bo novi program spopadel  z novimi izzivi v šolskem izobraževanju, poklicnem usposabljanju, visokošolskem in višješolskem izobraževanju, izobraževanju odraslih ter na področju mladine in športa. Te sektorje bo spodbujal k hitremu okrevanju in rasti, hkrati pa bo podpiral zeleni in digitalni prehod ter vključevanje.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri:

 • uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic
 • izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019 – 2027
 • razvoju evropske razsežnosti v športu.

Erasmus+ ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih:

 • visokošolsko izobraževanje
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • šolsko izobraževanje vključno s predšolsko vzgojo in varstvom
 • izobraževanje odraslih
 • mladi.

Več o programu na spletni strani:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en