Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Namen javnega povabila Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine s čimer se prispeva k njihovi hitrejši delovni in socialni integraciji. Program  bo tako prispeval  k  čim  hitrejši  in  kakovostni  zaposlitvi pri izbranem delodajalcu, k dvigu njihove zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni in delovni vključenosti, pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci, ki bodo  zaposlili brezposelne  osebe  iz  ciljne  skupine  ter  za  njihovo  zaposlitev  prejeli  subvencijo,  si  bodo  tako  zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

Cilj  javnega  povabila  je omogočiti  zaposlitev okvirno 128 brezposelnim  osebam  iz  ciljne  skupine  za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev.

Za leti 2020 in 2021 je na voljo 1.732.000,00 evrov, od katerih 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija.

Oddaja ponudbe je možna do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. 6. 2020.

Več informacij o javnem povabilu lahko najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje

JAVNI RAZPIS P 1plus 2020–GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Predmet  razpisa  so garancije  Sklada  za  bančne  kredite  s subvencijo  obrestne  mere,  ki  jih  razpisuje  Slovenski podjetniški sklad  v  sodelovanju  z izbranimi bankami. Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij preko novih  naložb,  posodabljanja  tehnološke  opreme  in  zagotavljanja obratnega  kapitala  v  povezavi  z  investicijami in  razvojnim  projektom.

Podjetjem  je  tako  omogočeno  konkurenčno  uveljavljanje  na  trgu, izboljšanje  tržnega  položaja  ter  širitev  dejavnosti,  izboljšanje financiranja  obratnih  sredstev,  povečanje  dodane  vrednosti  na zaposlenega  ter  ohranjanje  in/ali  ustvarjanje  novih  delovnih  mest  in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo  zadostnih jamstev  za  zavarovanje  bančnega  kredita  ali  za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do72.000.000EUR. Od tega je predvidoma:-54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge in -18.000.000 EUR je namenjeno izdajanju garancij za mlade, podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

Javni razpis ima še naslednje prijavne roke za oddajo vlog, vloge pa se oddajo na ePortal Sklada in sicer 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10. in 20. 10. 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani sklada:

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2020/P1plus/P1-plus-2020—JAVNI-RAZPIS_08.05.2020.pdf

Javno povabilo »Aktivni do upokojitve«

Še nekaj več, kot mesec dni, je možno pridobiti subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več in so jih iz Zavoda za zaposlitve napotili k delodajalcu. Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine je do 11.000 evrov za zaposlitev s polnim delovnim časom oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom, v skladu z odločbo o invalidnosti. Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v evidenci zavoda.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. junija 2020.

Več o javnem povabilu najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/aktivni-do-upokojitve-2018-2020

 

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

  1. aprila 2020 je bil za projekte na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov in vključenimi raziskovalnimi institucijami, objavljen usmerjen 6. rok javnega razpisa za predložitev vlog.

Rok je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov.

  1. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 30. junija 2020 ob 12. uri. Upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev programa in doseganje programskih kazalnikov, se priporoča, da potencialna partnerstva ne presegajo sredstev v višini 350.000 evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh: 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, 2 »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«, 3 »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave«.

Več o javnem razpisu na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko:

http://www.si-at.eu/si2/2020/04/29/usmerjen-6-rok-za-projekte-s-podrocja-upravljanja-in-koristne-rabe-vodnih-virov-odprt-do-30-6-2020/

Od 15. junija 2020 dalje spet odprte prijave na Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2020 do 25. 9. 2020.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje  na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2020/2021 do izteka izobraževalnega programa.

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Skupna okvirna  vrednost razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu znaša 3.500.000,00 EUR.

Pogoji za pridobitev štipendije so, da mora biti vlagatelj prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Dodeljeno bo 1000 štipendij. Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa izbrani po merilih, kot so višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole, višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Preberi več o Od 15. junija 2020 dalje spet odprte prijave na Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021

3. javni razpis za aktivnost dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

Predmet 3. javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  je  podpora za  dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in  10.  februarjem  2014, zaradi  napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 evrov in sicer 1.500.000 evrov iz programa razvoja podeželja 2014–2020 – EU del in 500.000 evrov iz programa razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Javni razpis se deli na 4 sklope: -sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, – sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, – sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in – sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018.

Informacije o razpisu lahko dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, INFO točki Zavoda za gozdove Slovenije in INFO točki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Rok za posredovanje vloge je do 13. marca 2024.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-programa-razvoja-podezelja-2014-2020/

Kohezijska politika v luči koronavirusa COVID-19

Slovenija se, tako kot Evropska unija in praktično cel svet, prvič spoprijema z zdravstveno krizo tolikšnih razsežnosti in s tako hitrostjo širitve. Prva prednostna naloga v boju zoper krizo je seveda reševati življenja in zadovoljiti potrebe sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenih delavcev, ki vsakodnevno premikajo mejnike. Ob tem pa je nujna tudi zaščita gospodarstva in ljudi z vsemi razpoložljivimi sredstvi, pri čemer je in bo tudi v prihodnje za finančno podporo potrebna velika prožnost.

To velja tudi za izvajanje evropske kohezijske politike. Ta postaja prožnejša že na ravni Evropske unije, čemur lahko z ukrepi sledijo države članice, tudi Slovenija. V boj proti izrednim razmeram je mogoče preusmeriti vsa sredstva kohezijske politike. Ves nerazporejeni denar iz treh skladov kohezijske politike, tj. Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, bo lahko namenjen odpravljanju učinkov krize na področju javnega zdravja. Za prerazporeditev sredstev tja, kjer so najbolj nujno potrebna, bo omogočen prenos med skladi ter med kategorijami regij in cilji politik. Poleg tega bodo odpravljene zahteve glede sofinanciranja, saj države članice že uporabljamo vsa sredstva za boj proti krizi. Tudi upravljanje bo poenostavljeno.

Ob ukrepih, ki nastajajo za soočenje s krizo, pa je treba prilagoditi tudi izvajanje programov in projektov, ki so že v teku. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, se sprotno odziva na težave, ki zaradi koronavirusa COVID-19 nastajajo v Sloveniji. Vpliv koronavirusa COVID-19 opredeljujemo kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi. Z njimi želimo podpreti upravičence, ki že izvajajo sofinancirane projekte ali programe, da bi kolikor je mogoče dosegli svoje namene in cilje, seveda pa tudi cilje Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot celote.

Tako je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že izdala usmeritve za premostitev težav na projektih, ki se izvajajo, in sicer za podaljšanja terminskih načrtov izvajanja projektov in upravičenosti stroškov ter upravljalnih preverjanj. Za boljšo preglednost informacij  smo ustvarili tematsko podstran, na kateri objavljamo tako aktualne usmeritve Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Vlade RS in Evropske komisije glede izvajanja evropske kohezijske politike v povezavi s COVID19. Stran se redno posodablja. Ker se razmere še naprej spreminjajo, bo seveda sledilo še več predlogov in ukrepov, ki jih usklajujemo z vsemi deležniki pri izvajanju te politike v Sloveniji in Evropsko komisijo. Naša skupna želja je, da bi bili v boju s krizo čim uspešnejši.

Povezava na spletno stran: https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19 .

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Evropska komisija

 

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let. Po tem javnem razpisu se predvideva, da se dnevne oblike varstva zagotavljajo v obliki dnevnega  centra in je kot samostojna organizacijska enota organiziran v domu starejših občanov ali posebnem socialnovarstvenem zavodu (v nadaljevanju: zavod) ali v samostojnem objektu.

Po tem javnem razpisu se predvideva, da se začasne namestitve zagotavljajo v obliki bivalnih enot,  bivalna enota zajema največ 20 stanovalcev v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo pomenili vzpostavitev novih enot za namen dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let na način, da se zgradi, rekonstruira ali pridobi objekte, ki bodo primerni za opravljanje te dejavnosti.

Predvideva se sofinanciranje 30 projektov in sicer predvidoma 16 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in predvidoma 14 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prvi rok za oddajo vlog je 1. junij 2020, drugi rok 3. avgust 2020 in skrajni rok je 16. oktobra 2020.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/sociala/Javni-razpis-za-sofinanciranje-infrastrukture-DC_ZN-2020.pdf

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v  razdalji  največ  200  m  od  lokacije  gospodinjstva,  omogočala  odprt  širokopasovni  dostop naslednje  generacije  s  prenosno  hitrostjo  najmanj  100  Mb/s  in  elektronske  komunikacijske storitve preko teh omrežij.

Gospodinjstvom,  ki  so  bele  lise, se bo zagotovilo elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi  bodo  omogočili,  da  bo  zgrajena  taka  infrastruktura  na  območjih,    kjer  vsem gospodinjstvom  dostopovna  omrežja  naslednje  generacije  še  niso  na  voljo  in  kjer  hkrati  ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih.

Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot posamezna gospodinjstva, za katere je bilo z analizo testiranj tržnega interesa in obstoječega stanja omrežij elektronskih komunikacij v Sloveniji ugotovljeno, da nimajo omogočenega priklopa na dostopovna širokopasovna omrežja naslednje  generacije  in  kjer  hkrati  ni  tržnega  interesa  za  gradnjo  takih  dostopovnih širokopasovnih omrežij naslednje generacije v naslednjih treh letih.

Vlogo na javni razpis je možno oddati do 5. maja 2020, do 14. ure.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/novice/2020-02-28-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-4/

 

 

Učne delavnice 2020 za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil že tretje javno povabilo delodajalcem, na katerem socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri spet lahko kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.

To pomeni, da se izvajanje učnih delavnic nadaljuje tudi v letošnjem letu. Ciljna skupina je enaka kot v preteklih letih: program je namenjen dolgotrajno brezposelnim, invalidom, starejšim od 55 let, osebam brez izobrazbe itd.

V šestmesečno praktično usposabljanje pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva bo v letih 2020 in 2021 vključenih več kot 500 brezposelnih. Takšno delovno okolje prispeva k zagotovitvi njihove socialne vključenosti in izboljšanju zaposlitvenih možnosti ter pomaga ublažiti posledice dolgotrajnejše neaktivnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir.

Ponudbe na javno povabilo lahko delodajalci ponovno predložijo v elektronski obliki na Portalu za delodajalce, in sicer od 27. 2. 2020 od 10.00 do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 30. 12. 2020, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb. Pri tem morajo izpolnjevati vse pogoje za prijavo, navedene v javnem povabilu. Med njimi sta tudi pogoja, da imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in da so vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije kot zaposlitveni center oziroma imajo status socialnega ali invalidskega podjetja.

Na voljo je okvirno 3,54 milijona EUR, ki jih financirata Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobra polovica vseh sredstev (55 %) je namenjenih vzhodni kohezijski regiji, 45 % pa zahodni kohezijski regiji.

Preberi več o Učne delavnice 2020 za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu