Javni razpis “Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022”

Predmet razpisa Ministrstva za kulturo so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih, podjetjih in drugih organizacijah, ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med kreativnih kulturnih industrij in gospodarstvom. V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Operacije v okviru javnega razpisa bodo sofinancirane s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Temeljna področja kreativne kulturne industrije so arhitektura, oglaševanje, oblikovanje vizualne umetnosti, kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost, knjiga, kulturno-umetnostna vzgoja, glasbene umetnosti, uprizoritvene in intermedijske umetnosti, mediji, programska oprema  in igre, film in avdiovizualna dejavnost kulturni turizem in drugo umetniško ustvarjanje. Kreativne kulturne industrije so tiste industrije, ki uporabljajo kulturo kot vložek in imajo kulturno razsežnost, čeprav so njihovi rezultati po večini funkcionalni.

Rok za prijavo na javni razpis je 20. december 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij/

 

Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Predmet javnega razpisa za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju kohezijskih regij, in sicer z oblikovanjem specifičnih storitev podpornega okolja za usposabljanje, mentorstvo, povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.

Vlagatelji s partnerji kot konzorcij bodo izvajali naloge promocije socialno podjetniške kulture, izvajanje podpornih storitev za obstoječa in potencialna socialna podjetja, povezovanje socialnih podjetji in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva in družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni ter medsektorsko povezovanje, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah pri nastajanju in delovanju socialnih podjetji.

Rok za prijavo je do 6. decembra 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-krepitev-podpornega-okolja-za-socialna-podjetja/

Teden ESPON, Bled, od 29. novembra do 2. decembra 2021

Slovensko predsedstvo Sveta EU in program ESPON v tednu od 29. novembra do 2. decembra 2021 organizirata Teden ESPON na Bledu.

30. novembra 2021 popoldan bo predstavitev novega programa sodelovanja ESPON 2030 in uradno odprtje posvetovalnega procesa za podrobnejšo opredelitev prioritet prihodnjih raziskav programa. Razprava bo osredotočena na štiri področja: perspektive za vse ljudi in kraje, podnebno nevtralna območja, upravljanje novih geografij, na krize odporni kraji.

Pristop in koncept kakovosti življenja kot podpora pripravi politik bomo osvetlili v policy briefu, ki bo objavljen 30. novembra 2021, ter v razpravi na visoki ravni 1.  decembra 2021, ko bo predstavljen tudi Atlas o kakovosti življenja v Sloveniji in sosednjih regijah. 1. in 2. decembra 2021 bo v okviru seminarja tudi vrsta delavnic, namenjena razpravi o uporabi rezultatov najnovejših raziskav ESPON, od soodvisnosti in povezavah med regijami v EU do nosilne zmogljivosti v turizmu.

Lepo vabljeni, da se pridružite ESPON v živo na Bledu ali on-line.

Povezava za več informacij in registracijo na spletni strani: https://www.espon.eu/quality-life

Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023. Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.

Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih. Razpis ima dva sklopa in sicer sklop a sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Osnovno usposabljanje mentorjev ter sklop b: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Nadaljnje usposabljanje mentorjev.

Vrednost javnega razpisa znaša največ do 350.000 evrov. Rok za prijavo na javni razpis je do 18. novembra 2021. Informativni dan bo potekal 11. novembra 2021 ob 10. uri preko platforme ZOOM.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-211029084024/

Javni razpis Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.750.000 evrov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.

Cilj podukrepa je je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Informacije o javnem razpisu dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, elektronski naslov: [email protected] in na INFO točkah  Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Vlogo na javni razpis je mogoče oddati do 12. januarja 2022.

Več o javnem razpisu na spletni strani:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-za-projekte-eip/

Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

SPIRIT Slovenija je objavil javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala.

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv.

Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Vlogo na javni poziv lahko oddajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Roka za oddajo vlog sta, 1. rok od 11. oktobra 2021 do  15. novembra 2021 in 2. rok od 9. maja 2022  do  31. maja 2022.

Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni rok je 3.5 milijona evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Več o javnem pozivu na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/376

Vavčerja za Digitalizacija poslovanja in Kibernetsko varnost

 

Slovenski podjetniški sklad je za mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike razpisal dva nova javna poziva za vavčerja in sicer za Pripravo digitalne strategije in Kibernetsko varnost.

Skupno je za ta dva javna poziva predvidenih 3,45 milijona evrov.

Namen vavčerja za Pripravo digitalne strategije je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Sofinanciranje za pripravo digitalne strategije lahko znaša najmanj 1.000 do največ 9.999,99 evrov. Med aktivnosti, ki se sofinancirajo, se štejejo izdelava ocene stanja na področju digitalizacije v podjetju, priprava načrta digitalnih zmožnosti in priprava strategije podjetja za digitalno transformacijo. Podjetje mora ob prijavi na javni poziv, v času trajanja projekta in do oddaje zahtevka za izplačilo subvencije, imeti najmanj pet zaposlenih.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=134

Namen vavčerja za Kibernetsko varnost je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Javni poziv omogoča sofinanciranje stroškov za sistemski varnostni pregled in ali vdorni test. Za prijavo na javni poziv in v času trajanje projekta mora imeti MSP najmanj enega zaposlenega.  Med upravičene stroške sodijo plačilo zunanjega izvajalca za izvedbo sistemskega varnostnega pregleda, z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Tu je subvencija od tisoč do pet tisoč evrov. Nadalje omogoča javni poziv izdelavo vdornega testa z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Subvencija je od 1.000 do 9.999,99 evrov.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135

Skrajni rok za oddajo vlog na oba javna poziva je 31. marec 2023.

 

Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, ki je del podukrepa  Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.000.000 evrov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. oktobra 2021 do vključno 10. decembra 2021.

Informacije o javnem razpisu nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, v Ljubljani in Info točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-gradnja-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv za tri nove vavčerje

Slovenski podjetniški sklad je objavil javne pozive za tri nove vavčerje in sicer Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, Vavčer za statusno preoblikovanje družb in Vavčer za prototipiranje.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen Vavčerja za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja je  podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oziroma Evropske fundacije za upravljanje kakovosti v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 100.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. oktober 2022 in v letu 2023 je 30. september 2023.

Več na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131

Namen Vavčerja za statusno preoblikovanje družb  je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oziroma prihodkov od prodaje.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023, znaša 200.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023.

Več na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133

Namen Vavčerja za prototipiranje je ciljnim skupinam iz javnega poziva zagotoviti možnost izdelave prototipa v fizični ali digitalni obliki novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 400.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023.

Več na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132

 

 

Razpisani trije novi vavčerji

Slovenski podjetniški sklad je objavil tri nove razpise in sicer Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov, Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih in Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.

Namen Vavčerja za celostno vrednotenje okoljskih vplivov je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023 znaša 409.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129

Namen Vavčerja za udeležbe na mednarodnih forumih je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. Cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 700.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128

Cilj Vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji, za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 700.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127