ERASMUS +

Erasmus+ je program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Ocenjeni proračun programa znaša 26,2 milijarde evrov. To je skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim programom v letih 2014 – 2020.

Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju. Tako se bo novi program spopadel  z novimi izzivi v šolskem izobraževanju, poklicnem usposabljanju, visokošolskem in višješolskem izobraževanju, izobraževanju odraslih ter na področju mladine in športa. Te sektorje bo spodbujal k hitremu okrevanju in rasti, hkrati pa bo podpiral zeleni in digitalni prehod ter vključevanje.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri:

 • uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic
 • izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019 – 2027
 • razvoju evropske razsežnosti v športu.

Erasmus+ ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih:

 • visokošolsko izobraževanje
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • šolsko izobraževanje vključno s predšolsko vzgojo in varstvom
 • izobraževanje odraslih
 • mladi.

Več o programu na spletni strani:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 5

Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji javnega razpisa so povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti, širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visoko-hitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo in dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v občinah v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij.

Roki za posredovanje vlog na Javni razpis so:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021.

Več o javnem razpisu lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/

 

Za digitalizacijo slovenskih občin bo na voljo osem milijonov evrov

Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Pospešilo naj bi se uvajanje inovativnih  rešitev na področju digitalizacije občin za kar naj bi bilo namenjenih osem milijonov evrov. Prvi rok za oddajo vlog poteče 23. aprila, drugi rok pa 10. septembra 2021.

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bodo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Z razpisom se bo sofinanciralo pripravo, organizacijo, izvedbo in promocijo demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in ali storitve s področja pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari. Končni rezultat projekta mora biti rešitev, ki dokazuje v praksi in se uporablja kot referenčna rešitev za predstavitve  zainteresirani javnosti. Prednostno bodo podprti projekti, ki bodo poleg tehnologije interneta stvari inovativno izkoristili še druge napredne tehnologije, kot so podatkovna analitika velepodatkov, umetna inteligenca, virtualna in obogatena resničnost, računalništvo v oblaku, tehnologija veriženja blokov in digitalni dvojčki.

Sodelujejo lahko občine, ki že imajo določene rešitve pametnih mest, pa tudi tiste, ki se šele za pot digitalizacije pripravljajo. Pri tem je pomembno, da se združujejo v konzorcije, le ti bodo namreč prejemniki sredstev. Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij občin, ki ga morajo sestavljati najmanj štiri občine iz iste statistične regije, preostali člani pa so lahko iz drugih regij.

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti  delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Več o razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021

Javni razpis bo omogočal subvencije za raziskave in razvoj, to je razvoj novega ali izboljšanega izdelka, postopka ali storitve.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za javni razpis namenilo štiri milijone evrov, podpreti želi vsaj 10 podjetij.

Namen je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem. Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Pot do denarja je dvostopenjska, najprej je prijava na nacionalni razpis, nato pa mora projekt prejeti še zeleno luč na ravni programa. Na slovenski razpis se lahko prijavi le slovenski partner v projektu in lahko, če je izbran, prejme največ sto tisoč evrov subvencije za 12 mesecev izvajanja projekta, skupno lahko projekt traja največ 36 mesecev. Na razpis se lahko prijavijo podjetja vseh velikosti, tudi espeji. Prijavljeni projekt mora izpolnjevati mednarodne in nacionalne pogoje za pridobitev subvencije. Projekt mora imeti najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu Eureka. Nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev mora biti na trgu dostopen najpozneje v dveh letih po končanju projekta.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 19. april 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-eureka-2021/

 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Cilja sta izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in  izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.478.000 evrov, od tega 8.382.400 evrov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom  in  2.095.600 evrov za ostale upravičence.

Delež sredstev je  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in znaša 80 %, delež sredstev pa iz proračuna Republike Slovenije in znaša 20 %.

Vložitev vloge na javni razpis poteka do vključno 15. junija 2021.

Več informacij o javnem razpisu lahko dobite INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,  Dunajska 160, v Ljubljani in INFO točki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Celoten javni razpis najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2021/

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za leto 2021/2022.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 14. junija 2021 do vključno 24. septembra 2021.

Vrednost razpisa je 3.5 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2021/2022 do izteka izobraževalnega programa. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije bo mesečno 102,40 evrov in bo izplačana do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev je:

 • kamnosek
 • mehatronik operater
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/elektrikarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • tesar/tesarka

Preberi več o Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Spodbude za zagon inovativnih podjetij za leto 2021

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za spodbujanje za inovativna zagonska podjetja. Razpisanih je 2,16 milijona evrov, posamezno inovativno podjetje pa lahko v okviru razpisa prejme do 54 tisoč evrov subvencije. Sklad bo subvencijo izplačal v treh fazah, glede na doseganje posameznih mejnikov.. Slovenski podjetniški sklad želi s tem javnim razpisom spodbujati zagon inovativnih, razvojno naravnanih podjetij. Inovativno podjetje je tisto, ki razvija nove izdelke, procese in storitve, se inovativno odziva na zahteve trgov ter se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Za tako podjetje je značilen visok nivo znanja v storitvah ali izdelkih, ima potencial hitre rasti, izobražene zaposlene in nastopa na globalnih tržnih nišah. Namen razpisa je preživetje inovativnih podjetij v občutljivi fazi delovanja.

Prijavijo se lahko mikro ali mala podjetja ter espeji, ki so se registrirali med 1. januarjem 2020 in 15. marcem 2021. Podprli bodo izdelke in storitve, ki so rezultat razvoja in morajo biti tržno naravnani.

Vloge je možno oddati do 13. aprila 2021.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=117

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je v začetku decembra lanskega leta objavil javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu.

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (kjer je delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vloge je mogoče oddati do 15. septembra 2021. Več o razpisu najdete na spletni strani SPS:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108

Javni razpis EUROSTARS 2021

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma, podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.
Sredstva po tem javnem razpisu dodeljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, višina sredstev, za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru mednarodnega roka v letu 2021, je v letu 2021 predvidenih 300.000 evrov, v letu 2022 pa 500.000 evrov. Rok za oddajo vloge je le še do 4. februarja 2021.

Več o EUROSTARS 2021 na spleti strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-210115133840/

 

Drugi javni razpis »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec decembra objavilo drugi javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve.

Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000. Sredstva so nepovratna in znašajo  60.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 45.000 evrov iz Evropskega slada za pomorstvo in ribištvo ter prispevek Republike Slovenije v višini 15.000 evrov.

Vlagatelj vloži vlogo za nadomestilo v koledarskem letu, za katero uveljavlja nadomestilo. Vlagatelj lahko vloži vlogo vsako leto do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izplačilo nadomestila je upravičeno za koledarsko leto, v katerem je vlagatelj vložil vlogo. Upravičenci so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

V skladu s 50. členom Uredbe je upravičeni strošek operacije nadomestilo za izpad prihodka iz dejavnosti akvakulture na območjih NATURA 2000 zaradi kormoranov.

Informacije o javnem razpisu nudi INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, v Ljubljani.

Javni razpis je objavljen na spletni strani:

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Akva_o__s__P.pdf