Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Pri Javnem skladu Republike Slovenije je odprt javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v obeh kohezijskih regijah z namenom kritja stroškov poslovnih procesov ali/ in projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so med drugim ohranitev delovnih mest, spodbujanja nastanka novih delovnih mest, spodbujanja financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva. Javni razpis omogoča mikro in malim podjetjem dostop do ugodnega financiranja, ki se kaže v ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez stroškov odobravanja in vodenja ter nižjih zavarovalnih zahtevah.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 15 milijonov evrov. Mikrokredit je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, ki pa ima status mikro ali malega podjetja oziroma zadrugi, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah. Najnižji znesek kredita znaša 5.000, najvišji pa 25.000 evrov.

Javni razpis je odprt do 1. marca 2022.

Več na spletni strani Podjetniškega sklada – TUKAJ.

Ministrstvo za okolje in prostor objavilo dva razpisa iz Načrta za okrevanje in odpornost

Ministrstvo za okolje in prostor je  na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost objavilo dva javna razpisa in sicer za sofinanciranje investicij v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od dva tisoč populacijskih enot. Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode.  Za ta javni razpis je na voljo 54 milijona evrov. Drugi javni razpis pa je za naložbe v  vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev. Predmet javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo.  Za ta javni razpis je ministrstvo predvidelo 53,7 milijona evrov.

V obeh razpisih so upravičenke občine. Za oba razpisa je vlogo možno oddati do 31. decembra 2023.

Več o razpisih na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/

Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis za ukrep ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.580.635 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije, iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, v celotnih javnih izdatkih 1.935.476 evrov (75 odstotkov) ter prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 387.095 evrov (15 odstotkov). Posamezni upravičenec prispeva 10 odstotkov sredstev v okviru upravičenih javnih izdatkov.

Cilj ukrepa je povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev.

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in – operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev.

Upravičenci do podpore so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča.

Vloge bo možno vložiti  od 27. decembra 2021 do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju javnega razpisa.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/peti-javni-razpis-za-ukrep-ribiska-pristanisca-mesta-iztovarjanja-prodajne-dvorane-in-zavetja/

 

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022.

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe).

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 evrov.

Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022 oziroma do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu na spletni strani

http://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/21/1/razpis-obzorje-2020-21-1.asp

 

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 za podiplomski študij

V okviru javnega razpisa za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 za podiplomski študij, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo, se zagotavljajo sredstva za pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2021/2022.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na področju kulture, zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja s področja kulture ter dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2022 znaša največ do 348.463,61 evrov.

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. december 2021, vloge pa morajo biti izpolnjene in oddane v elektronski obliki.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-stipendije-za-specializirane-poklice-v-kulturi-20212022-za-podiplomski-studij/

 

Javni razpis “Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022”

Predmet razpisa Ministrstva za kulturo so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih, podjetjih in drugih organizacijah, ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med kreativnih kulturnih industrij in gospodarstvom. V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Operacije v okviru javnega razpisa bodo sofinancirane s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Temeljna področja kreativne kulturne industrije so arhitektura, oglaševanje, oblikovanje vizualne umetnosti, kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost, knjiga, kulturno-umetnostna vzgoja, glasbene umetnosti, uprizoritvene in intermedijske umetnosti, mediji, programska oprema  in igre, film in avdiovizualna dejavnost kulturni turizem in drugo umetniško ustvarjanje. Kreativne kulturne industrije so tiste industrije, ki uporabljajo kulturo kot vložek in imajo kulturno razsežnost, čeprav so njihovi rezultati po večini funkcionalni.

Rok za prijavo na javni razpis je 20. december 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij/

 

Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Predmet javnega razpisa za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju kohezijskih regij, in sicer z oblikovanjem specifičnih storitev podpornega okolja za usposabljanje, mentorstvo, povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.

Vlagatelji s partnerji kot konzorcij bodo izvajali naloge promocije socialno podjetniške kulture, izvajanje podpornih storitev za obstoječa in potencialna socialna podjetja, povezovanje socialnih podjetji in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva in družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni ter medsektorsko povezovanje, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah pri nastajanju in delovanju socialnih podjetji.

Rok za prijavo je do 6. decembra 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-krepitev-podpornega-okolja-za-socialna-podjetja/

Teden ESPON, Bled, od 29. novembra do 2. decembra 2021

Slovensko predsedstvo Sveta EU in program ESPON v tednu od 29. novembra do 2. decembra 2021 organizirata Teden ESPON na Bledu.

30. novembra 2021 popoldan bo predstavitev novega programa sodelovanja ESPON 2030 in uradno odprtje posvetovalnega procesa za podrobnejšo opredelitev prioritet prihodnjih raziskav programa. Razprava bo osredotočena na štiri področja: perspektive za vse ljudi in kraje, podnebno nevtralna območja, upravljanje novih geografij, na krize odporni kraji.

Pristop in koncept kakovosti življenja kot podpora pripravi politik bomo osvetlili v policy briefu, ki bo objavljen 30. novembra 2021, ter v razpravi na visoki ravni 1.  decembra 2021, ko bo predstavljen tudi Atlas o kakovosti življenja v Sloveniji in sosednjih regijah. 1. in 2. decembra 2021 bo v okviru seminarja tudi vrsta delavnic, namenjena razpravi o uporabi rezultatov najnovejših raziskav ESPON, od soodvisnosti in povezavah med regijami v EU do nosilne zmogljivosti v turizmu.

Lepo vabljeni, da se pridružite ESPON v živo na Bledu ali on-line.

Povezava za več informacij in registracijo na spletni strani: https://www.espon.eu/quality-life

Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023. Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.

Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih. Razpis ima dva sklopa in sicer sklop a sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Osnovno usposabljanje mentorjev ter sklop b: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Nadaljnje usposabljanje mentorjev.

Vrednost javnega razpisa znaša največ do 350.000 evrov. Rok za prijavo na javni razpis je do 18. novembra 2021. Informativni dan bo potekal 11. novembra 2021 ob 10. uri preko platforme ZOOM.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-211029084024/

Javni razpis Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.750.000 evrov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.

Cilj podukrepa je je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Informacije o javnem razpisu dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, elektronski naslov: [email protected] in na INFO točkah  Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Vlogo na javni razpis je mogoče oddati do 12. januarja 2022.

Več o javnem razpisu na spletni strani:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-za-projekte-eip/