Programi evropskega povezovanja 2020 s poudarkom na glavne značilnosti transnacionalnega programa »Alpski prostor«

Strategija programov evropskega povezovanja 2020 postavlja v ospredje tri medsebojno poudarjene prioritete:

  • Pametna rast: razvijanje na znanju in inovacijah temelječega gospodarstva;
  • Trajnostna rast: promoviranje zelenega in konkurenčnega gospodarstva, ki temelji na učinkovitejši rabi virov;
  • Vključujoča rast: osvajanje visoko zaposljivega gospodarstva, ki omogoča socialno in ozemeljsko povezanost.

Program Alpski prostor zajema tri prioritete skozi oblikovanje njegove strategije ozemeljske razsežnosti Alpskega prostora vse do tematskih ciljev in investicijskih prioritet znotraj strateškega okvira, povezanega s kohezijsko politiko strategije Evrope 2020. Programi Evropskega povezovanja 2020 so poglavitni pri definiranju pomembnosti Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), ker je teritorialno vključevanje ključni dejavnik v globalnem gospodarstvu, ki postavlja v ospredje boljšo vključenost razvojnih potencialov in varovanje naravnega okolja. Omenjeni cilji upoštevajo povečano izpostavljenost globalizaciji, demografskim spremembam, socialni in ekonomski izključenosti, klimatskim spremembam in izgubi biološke raznovrstnosti.

Strategija programa »Alpski prostor« vzpostavlja proaktivno vlogo v prizadevanju za harmoničen, uravnotežen, učinkovit, vključujoč in trajnosten teritorialni razvoj.

Preberi več o Programi evropskega povezovanja 2020 s poudarkom na glavne značilnosti transnacionalnega programa »Alpski prostor«

Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je 27.3. 2017 organizirala 10. sejo Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013 (OP RČV), na kateri je potrdila osnutek Končnega poročila o izvajanju tega programa. Prisotni so bili predstavniki Evropske komisije, predstavniki ministrstev, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij s področja socialne vključenosti, s področja enakih možnosti, trajnostnega razvoja, invalidskih organizacij, lokalnih skupnosti, pa tudi predstavniki Računskega sodišča RS in Urada RS za nadzor proračuna.

Dinamika črpanja OP RČV 2007-2013

Preberi več o Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013

Nadzorni odbor za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (OP RR) je potrdil Končno poročilo o njegovem izvajanju, ki jo je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko do 31. marca 2017 posredovala Evropski komisiji.

V okviru OP RR, ki predstavlja podlago za črpanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bilo na razpolago dobrih 1,783 milijarde evrov, s katerimi se je zasledoval cilj »inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvu«. Sredstva so bila namenjena projektom, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo, kar pomeni da se zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Podprtih je bilo več kot 2.500 projektov, s katerimi se je omogočilo nove širokopasovne priključke, povečalo število nočitvenih kapacitet, prijavilo številne patente in inovacije in ustvarilo številna delovna mesta. Z različnimi ukrepi se je podprlo preko 4.200 podjetij, sofinanciralo pa se je tudi  projekte javne infrastrukture, vključno s projekti regionalnih razvojnih programov, kjer so bile do sredstev upravičene lokalne samoupravne skupnosti.

Dinamika izvajanja OP RR za obdobje 2007-2013

Preberi več o Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

Nadzorni odbor za Operativna programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) je potrdil Končno poročilo o izvajanju, ki ga je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko do konca meseca marca 2017 posredovala Evropski komisiji.

V okviru OP ROPI je bilo za projekte s področja razvoja okoljske in prometne infrastrukture na razpolago dobre 1,6 milijarde evrov, od tega 1,41 milijarde iz Kohezijskega sklada in 150,4 milijonov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izpeljani projekti so pomembno prispevali k pogojem za rast in sicer z zagotavljanjem interoperabilnosti slovenskega železniškega omrežja, izboljšanjem stanja na področju trajnostne mobilnosti, izboljšanjem dostopnosti med kraji, izboljšanjem kakovosti okolja, izboljšanje stanja poplavne varnosti in z zagotavljanjem ustreznih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Dinamika izvajanja OP ROPI 2007-2013

Preberi več o Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

Norveški finančni mehanizem (NFM) in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter projekt »Razmišljaj globalno, ukrepaj lokalno – pomembnost zelene energije, trajnosti in inovacij«

Na kratko o Norveškem finančnem mehanizmu (NFM) in Finančnem mehanizmu Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter projektu »Razmišljaj globalno, ukrepaj lokalno – pomembnost zelene energije, trajnosti in inovacij«

Norveški finančni mehanizem (NFM) in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) za finančno perspektivo 2009-2014 sta edinstvena instrumenta in temelj sodelovanja med Slovenijo, Bolgarijo, Češko, Ciprom, Estonijo, Grčijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Malto, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško in Španijo ter donatorskimi državami Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom. Njun namen je zmanjšati gospodarske in socialne razlike znotraj Evropskega gospodarskega prostora ter posledično ustvariti okolje enakih možnosti, strpnosti, varnosti, okoljske trajnosti in dostojnega življenjskega standarda.

Slovenija je bila v obdobju 2009-2014 upravičena do nekaj manj kot 27 milijonov evrov sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Sredstva so se dodeljevala preko petih programov, ki predstavljajo nadaljevanje in nadgrajevanje preteklega sodelovanja v okviru obeh finančnih mehanizmov iz obdobja 2004-2009.

Konec preteklega tedna so Slovenijo obiskali predstavniki donatorskih držav in skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Nacionalno kontaktno točno in nosilko dveh programov ter ostalimi nosilci programov na letnem sestanku ocenili izvajanje Finančnega mehanizma EGP in Norveškega mehanizma.

Preberi več o Norveški finančni mehanizem (NFM) in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter projekt »Razmišljaj globalno, ukrepaj lokalno – pomembnost zelene energije, trajnosti in inovacij«

Predstavitev projekta “Odpravimo konflikte na delovnem mestu”

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt se izvaja s finančno podporo Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je okrepitev svetovalne in posredovalne vloge IRSD. Doseči ga nameravamo s spodbujanjem uporabe in s promocijo izvajanja instituta posredovanja v reševanju sporov med delavcem in delodajalcem ter z nudenjem pomoči akterjem na trgu dela glede zagotavljanja dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Preberi več o Predstavitev projekta “Odpravimo konflikte na delovnem mestu”

Lokalne akcijske skupine so objavile prve javne pozive za izbor projektov

Slovenija ima v lokalnih akcijskih skupinah močno in strokovno ekipo ljudi, ki nudijo podporo nosilcem projektnih idej na lokalnem območju za pridobitev LEADER/CLLD finančnih sredstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) dajata v okviru svojih programskih dokumentov pomemben poudarek tudi lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD).

V programskem obdobju 2014–2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« preko LAS zagotavlja skupaj 96,5 mio EUR nepovratnih sredstev iz treh od skupno petih Evropskih strukturnih skladov.

Preberi več o Lokalne akcijske skupine so objavile prve javne pozive za izbor projektov