Razpisani trije novi vavčerji

Slovenski podjetniški sklad je objavil tri nove razpise in sicer Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov, Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih in Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.

Namen Vavčerja za celostno vrednotenje okoljskih vplivov je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023 znaša 409.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129

Namen Vavčerja za udeležbe na mednarodnih forumih je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. Cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 700.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128

Cilj Vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji, za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 700.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127

 

 

 

 

Izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj – 4

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je objavil javni razpis  za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj, ki ga sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev  skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Z javnim razpisom se spodbuja zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja in usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki ob podpori tima za uvajanje preko zaposlitve z načrtovanim, organiziranim in strokovno vodenim praktičnim usposabljanjem uvajali v samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Z javnim razpisom se spodbuja krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih delovnih mestih: učitelj začetnik brez naziva, vzgojitelj začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez naziva, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu. Učitelj začetnik bo svoje naloge izvajal ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega učitelja in učitelja začetnika.

Rok za oddajo vlog je 4. oktober 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

http://solazaravnatelje.si/index.php/predstavitev/objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-za-izvajanje-projektov-v-okviru-programa-ucim-se-biti-ucitelj

 

 

Eko sklad je objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma, ki dopolnjujeta obstoječo ponudbo sklada spodbud za večstanovanjske stavbe

Eko sklad je objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma, ki dopolnjujeta obstoječo ponudbo sklada spodbud za večstanovanjske stavbe.

Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen razpis je 500.000 evrov in 1,5 milijona evrov za povratna sredstva oziroma kredite. Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo posojila v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva.

Do spodbud, ki spadajo v okvir projekta Life Care4Climate, so upravičene stavbe z več kot osmimi deli in več kot osmimi različnimi etažnimi lastniki, pri čemer mora biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb. Pogoj je izvedba celovite prenove stavbe, kar se lahko izvede kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Obvezna je projektna dokumentacija in pri izvedbi zagotovljen nadzor. Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe.

Subvencije je od 40 do 50 odstotkov priznanih stroškov Predvidena višina nepovratne finančne spodbude je do 40 odstotkov priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe vendar ne več kot 450 evrov na kvadratni meter in do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo, a ne več kot 550 evrov na kvadratni meter. Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 odstotkov s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 evrov na kvadratni meter neto ogrevane površine stavbe pred prenovo. Pogodbenik mora sofinancirati vsaj tretjino priznanih stroškov  Med razpisnimi pogoji, če se etažni lastniki odločijo za energetsko obnovo po razpisu, ki predvideva pogodbeništvo oziroma sofinanciranje podjetja za energetske storitve, bo dodelitev nepovratne finančne spodbude mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Ta mora tudi izvajanje storitev energetske učinkovitosti, izberejo pa ga etažni lastniki. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj deset let. Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021.

Več na spletni strani EKO sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«. Prednostne naložbe 1.2 »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«. Specifični cilj 1: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

  1. rok za oddajo vloge je podaljšan do 22. oktobra 2021 do 12. ure.

 Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« – sprememba

Javni razpis Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visoko hitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo ima specifični cilj »Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo«.

14.5.2021 je bila objavljena sprememba, to je podaljšanje roka za oddajo vlog in sicer ostajata še dva roka:

  • za 3. odpiranje: 14. 10. 2021 do 12.00 ure
  • za 4. odpiranje: 23. 12. 2021 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/

 

 

Neformalno izobraževanje in usposabljanje

V okviru programa se še vedno lahko udeležite različnih izobraževanj in usposabljanj za dela in naloge, po katerih povprašujejo delodajalci. Pridobite dodatna znanja in veščine, ki jih lahko uporabite na konkretnem delovnem mestu in si s tem povečajte zaposlitvene možnosti.

Vključite se lahko, če ste prijavljeni med brezposelnimi in imate:

  • več kot 50 let,
  • najmanj 30 let in ste najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • najmanj 30 let in ste končali največ osnovno šolo (ISCED 2),
  • najmanj 30 let in ste prejemnik denarne socialne pomoči,
  • najmanj 30 let in ste delo izgubili iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19 ter ste se v evidenco brezposelnih prijavili v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2021.

Program je še posebej namenjen tistim, ki imate delovne izkušnje ali poklic, po katerem ni povpraševanja med delodajalci.

Z vključitvijo pridobite nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu, boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci, s čimer si povečate zaposlitvene možnosti in nova poznanstva in informacije o novih priložnostih. Programov za pridobitev neformalnih znanj so iz različnih poklicnih področjih.

Glede možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Neformalno izobraževanje in usposabljanje sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več o tem na spletni strani Zavoda Republike Slovenije:

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/neformalno-izobrazevanje

Odprtih je še nekaj javnih pozivov Zavoda RS za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje ima še vedno odprt ukrep za aktivne politike zaposlovanja. Tako je mogoče pridobiti subvencijo do 666 evrov za zaposlitev brezposelnega za najmanj leto dni. Brezposelni mora jo biti starejši od 50 let ali pa so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo, s pozivom, določenim ciljnim skupinam.

Mesečno subvencijo 740 evrov je mogoče pridobiti tudi za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje mora trajati najmanj pol leta z možnostjo podaljšanja še za najmanj pol leta.

Do konca oktobra letos bo še predvidoma odprt javni poziv  Delovni preizkus, ki omogoča povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, ki so prijavljeni na Zavodu.

Prav tako je do konca oktobra predvidoma odprt javni poziv Usposabljam.se, ki omogoča povračilo upravičenih stroškov usposabljanja brezposelnim osebam, prijavljenim na Zavodu.

Javne pozive sofinancira Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Več na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24

Podjetniški vavčerji, kateri so še na razpolago?

Mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki se trenutno lahko prijavijo le še na pet javnih pozivov za vavčerje. Slovenski podjetniški sklad je namreč februarja objavil 13 javnih pozivov. Odprti naj bi bili do konca marca 2023 oziroma do porabe sredstev, vendar je za 8 javnih pozivov denar predčasno pošel.

Vavčer, ki je še na voljo je Vavčer za patente, modele in znamke. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine je na voljo le še za podjetja iz vzhodne kohezijske regije. Namenjen je za sofinanciranje priprav patentne prijave, prijave modela oziroma znamke, sofinanciranju prijave in vzdrževanja in širjenju prijave v tujino ter prevodu prijave. Podjetje lahko prejme od 500 do 9.999,99 evrov subvencije.

Nadalje je na voljo Vavčer za prenos lastništva, vendar le prijaviteljem iz vzhodne kohezijske regije. Sofinancira se prenos lastništva, ki pomeni prenos lastništva prenos ali prodajo večinskega lastniškega deleža v kapitalski družbi  bodisi prenos podjetja na podjetnika prevzemnika v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Sofinancirajo se trije sklopi, za posamezen sklop pa je mogoče pridobiti od 500 do 3.000 evrov za posamezno aktivnost oziroma do 9.000 evrov za vse tri sklope.

Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih, ki predvideva sofinanciranje upravičenih stroškov za udeležbo na  mednarodnih forumih, kar so mednarodni forumi, konference, kongresi s področja prijavitelja. Pridobiti je mogoče od 300 do 6.000 evrov.

Z Vavčerjem za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino se predvideva sofinanciranje stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij s predloženim potrdilom, da je prijavitelj član delegacije v tujino. Subvencija znaša od 300 do 3.000 evrov. Pokrivajo se stroški kotizacije, stroški prevoza in nočitve za dva udeleženca delegacije.

Vavčer za uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v MSP, kjer se sofinancira  postopek uvajanja poslovne odličnosti po tem modelu. Možno je pridobiti od 300 do 9.999,99 evrov subvencije. Upravičeni stroški so stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocenitve kot pri izvedbi zunanje ocenitve po tem modelu, stroški udeležbe na certificiranih usposabljanjih za zaposlene v podjetju in stroški pristojbine za globalno nagrado.

Več na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Javni razpis Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

Cilj podukrepa je omogočiti belim lisam dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostopom do elektronskih komunikacijskih storitev preko teh omrežij. Javni razpis je namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.386.800 evrov. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, Programa razvoja podeželja 2014–2020 in slovenske udeležbe.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/

 

 

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programa ReactEU – IKT za vzgojno-izobraževalne zavode

Javni razpis je sestavni del programa ReactEU – IKT za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ), ki se izvaja kot odziv Republike Slovenije in Evropske unije na epidemijo Covid-19. Namen programa in tega javnega razpisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato je potrebno zagotoviti nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Program ReactEU – IKT za VIZ in javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za nakup IKT opreme za VIZ. Nakup IKT opreme bo vključeval: namizne računalnike, zaslone, prenosne računalnike, tablične računalnike, interaktivne zaslone, projektorje, mobilne modeme s podatkovnimi paketi, spletne kamere in slušalke.

Namen javnega razpisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje, s čimer se bo povečala prilagodljivost izobraževalnega prostora, da se bo lahko učinkovito odzival in prilagajal na spremembe v okolju, ki onemogočajo izvedbo učnega/študijskega procesa v živo. Za uresničitev navedenega je potrebno zagotoviti dovolj ustrezne IKT opreme, ki bo omogočala zanesljivo poučevanje in učenje na daljavo.

Ciljne skupine so udeleženci izobraževalnega procesa (šolajoči in strokovni delavci) v VIZ (vrtci, osnovne šole, srednje šole, višje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbene šole, samostojni dijaški domovi in ljudske univerze). Šolajočim, ki doma nimajo dostopa do spleta (npr. socialne razmere, ruralna območja), bo potrebno omogočiti izposojo ustreznih modemov ter jim zagotoviti dostopnost, strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki nimajo opreme za delo na daljavo pa opremiti s prenosnimi računalniki in drugo IKT opremo.

Predvidena sredstva za ta javni razpis so 15.5 milijona evrov. Dejanska višina sredstev pa bo znana, če oziroma ko bo Arnes sklenil pogodbo o sofinanciranju programa ReactEU – IKT za VIZ z MIZŠ. Delež financiranja po tem javnem razpisu znaša 100%.

Rok za prejem vlog je 12. julij 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

http://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/javni-razpis-za-sofinanciranje-programa-reacteu-ikt-za-viz/