Javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju v letu 2022/2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem ali regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev ali strokovnih sodelavcev iz lokalnega ali regionalnega okolja. Javni razpis ima dva sklopa, in sicer sklop A: Izvajanje projektih aktivnosti  visokošolskih zavodov v sodelovanju z gospodarstvom in sklop B: Izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju z negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem ali regionalnem okolju. Univerza ali samostojni visokošolski zavod, ki se prijavlja na javni razpis, se mora prijaviti na sklop A, medtem ko je prijava na sklop B izbirna.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem in izvajanje prožnih oblik učenja. Namen javnega razpisa je tudi skladen s Slovensko strategijo pametne specializacije, v kateri so opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna razvojna področja.

Ciljna skupina javnega razpisa so študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji ter učitelji, ki imajo pri tem podporno vlogo.

Skupna okvirna vrednost javnega razpisa je 3,5 milijona evrov. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Informativni dan za potencialne prijavitelje bo v torek, 12. 7. 2022, ob 10. uri online.

Vlogo za javni razpis je potrebno oddati do 18. avgusta 2022.

Več o javnem razpisu na spletni strani:  Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

 

Dva razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za čebelarje in čebelarska društva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva razpisa za čebelarje, in sicer Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 in Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022.

Predmet prvega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022, namen drugega pa je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic.

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022, znaša do 20.000 evrov.

Pri vzreji čebeljih matic pa se subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic. Skupna višina sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za programsko leto 2022, znaša do 90.000 evrov.

Oba razpisa sta odprta do 15. julija 2022.

Več o razpisih na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti.  Namen javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalnih projektov, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, in sicer za European Fellowships.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,  ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij ter povečanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo.

Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa za celotno obdobje trajanja javnega razpisa znaša 1.700.000 evrov. Agencija bo sofinancirala predvidoma 10 raziskovalnih projektov. Javni razpis bo realiziran do porabe razpoložljivih sredstev in v skladu s proračunskimi možnostmi. Prijavo je potrebno oddati v elektronski in v papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki prispe na naslov agencije do vključno 30. junija 2022 do 15. ure.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Subvencije Eko sklada za energetsko obnovo stavb

Eko sklad je konec maja objavil nov razpis za subvencioniranje energetske prenove stavb, namenjen gospodinjstvom. V razpisu je devet različnih ukrepov, na razpolago pa je 26 milijonov evrov. Za subvencijo je z vlogo možno zaprositi za naložbe od 1. marca letos pa do šest mesecev po zaključku razpisa.

Subvencije so namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje, zamenjavo ali vgradnjo toplotne postaje za daljinski priklop, toplotno izolacijo fasade za eno ali dvostanovanjske stavbe, vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, toplotno izolacijo ravne, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma kletjo ter vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi. Po novem je možno vlogo oddati tudi po elektronski pošti brez varnega elektronskega podpisa.

Če ima vlagatelj stalno prebivališče in se nepremičnina, na kateri bo izvedena naložba, nahaja na območju Triglavskega narodnega parka, se višina spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 odstotkov.

Vlogo z vsemi prilogami naj bi prosilec oddal, ko je naložba v celoti izvedena.

Več o tem razpisu in še ostalih odprtih razpisih za prebivalstvo TUKAJ.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima objavljen javni razpis, s katerim želi izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine lesa pri revitalizaciji gospodarstva po krizi Covid-19 ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. 

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Predvidena višina sredstev je 28 milijonov evrov, in sicer v letih od 2022 do 2026. Podjetje lahko prejme od 50.000 do 4 milijone evrov. Upravičeni stroški za sofinanciranje so stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih sredstev in stroški nakupa neopredmetenih sredstev.

Razpis je odprt do konca avgusta 2024, predvidenih je več prijavnih rokov, naslednji je 1. septembra letos.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023

Namen javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko–poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodne infrastrukture (samo protipoplavnih ukrepov) in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko–poslovnih con.

Upravičeni prijavitelji nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so predvidoma na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 7.960.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo vlog je 15. julij 2022.

Več o razpisu na voljo TUKAJ.

Foto: Občina Jesenice

Eko sklad je objavil nov poziv za nepovratne finančne spodbude za energetsko obnovo stavb

Eko sklad je objavil nov poziv za nepovratne finančne spodbude za občane za energetsko obnovo stavb. Za devet različnih ukrepov je namenjenih 26 milijonov evrov. Do spodbud lahko pridejo občani za naložbe od 1. marca letos pa do 6 mesecev po objavi zaključka poziva v Uradnem listu.

Namen je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Ukrepi, za katere se prizna spodbuda, so vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje in vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe. Nadalje zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe, toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe. Prav tako je spodbuda za ukrepe, kot so vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma podstrešju v starejši stavbi, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom ali kletjo ter vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Od 26 milijonov evrov jih bo 16 milijonov iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb.

Spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na biomaso je do 40 oziroma do 50 odstotkov, za ostale ukrepa pa do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe. V primeru izvedbe najmanj treh ukrepov hkrati je spodbuda do 30 odstotkov priznanih stroškov.

Več o javnem pozivu TUKAJ.

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Javna agencija SPIRIT ima objavljen javni razpis gospodarskim družbam za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Sofinancira se do 50 odstotkov velike investicije.

Cilj javnega razpisa je dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja, višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah in enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevala k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti od 1.000.000 do 12.000.000 EUR v predelovalni dejavnosti, od 500.000 do 3.000.000 EUR v storitveni dejavnosti, od 500.000 do 2.000.000 EUR v razvojno-raziskovalni dejavnosti, pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Okvirna višina sredstev je 88.500.000 evrov. Datum oddaje vloge 1. oktober 2022.

Več o javnem razpisu najdete TUKAJ.

Vavčer za kibernetsko varnost

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv Vavčer za kibernetsko varnost.

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški, ki so lahko sofinancirani iz tega javnega poziva, so stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak; minimalna višina subvencije je 1.000 evrov, maksimalna pa 5.000 evrov. Nadalje stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000 evrov, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 evrov.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva za obdobje 2022–2023, znaša 200 tisoč evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. marec 2023.

Več o javnem pozivu TUKAJ.

Javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 6. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.

Cilj ukrepa je povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev. Podpora bodo naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev.

Upravičenci do podpore so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Upravičeni stroški so stroški naložb v izboljšanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter mest iztovora.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.460.635 evrov. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. maja 2022 do porabe sredstev oz. objave o zaprtju javnega razpisa. Sredstva zagotavlja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu TUKAJ.